Науковий журналСторінка1/40
Дата конвертації17.08.2017
Розмір9,31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
    Навігація по даній сторінці:
  • ВІСНИК


Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наук України

ВІСНИК

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Випуск 11-12

Київ – 2015

ВІСНИК

ISSN 2307-3179

АГРАРНОЇ

Засновники:

– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

– Національний університет біоресурсів і природокористування України

– Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН УкраїниСвідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 19525 – 9325 Р від 13.11.2012 р.

Наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р. видання включено до Переліку наукових фахових видань України

Макетування та верстка:

С. Живора

Комп’ютерний набір:

О. Кропивко, Л. Лановюк

Оформлення обкладинки

А. Мельник
Адреса редколегії:

03037, м. Київ,

вул. Освіти, 6, кім. 24.

тел./факс (044) 520-12-05; 527-81-16;

e-mail: visnykai@gmail.com, kafedra_slovjan@ukr.net

zhyvora@bigmir.netДрукується за рішенням:

Вченої ради Інституту історичної

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова

(протокол № 3 від 14.10.2015);

Вченої ради ННСГБ НААН України

(протокол № 13 від 23.10.2015).

Підп. до друку 26.10.2015

Формат 70 х 108 1/16.

Папір офсет. Друк. різогр.

Ум. друк. арк. …… 28,8 Обл.-вид. арк. ……29,6

Наклад 150 прим.
Друк СПД ФО Куц В.М.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен та інших відомостей.


ІСТОРІЇ
11-12’2015Науковий журнал

Редакційна колегія:

Editirial board:

С.О. Білан

(заст. гол. редактора)

В.А. Вергунов

(заст. гол. редактора)

С.В. Віднянський

М.Ю. Виговський

Вас. М. Даниленко

О.Ю. Єліна

І.В. Жалоба

С.М. Живора

(відповід. секретар)

М.А. Журба

(головний редактор)

І. Ілчев


О.С. Каденюк

Д.В. Карєв

В.Ф. Колесник

С.В. Корновенко

Г.Г. Кривчик

В.І. Кучер

К.І. Левчук

В.І. Марочко

Н. Мгалоблішвілі

В.П. Михайлюк

А.Г. Морозов

О.Ф. Нікілєв

С.С. Падалка

(заст. гол. редактора)

П.П. Панченко

(заст. гол. редактора)

О.П. Реєнт

І.В. Рибак

І.М. Романюк

С.М. Свистович

О.О. Сушко

О.Є. Тарабрін

С.М. Тимченко

Ф.Г. Турченко

А.М. Черній

В.В. ШелеповS.O. Bilan

(deputy editor-in-chief)

V.А. Vеrgunov

(deputy editor-in-chief)

S.V. Bydnjanskij

М.Yu. Vygovskij

Bаs. М. Danylenko

O.Yu. Yelina

І.В. Zhaloba

S.M. Zhyvora

(executive secretary)

M.А. Zhurba

(editor-in-chief)

I. Ilchev

A.S. Кadenjuk

D.V. Karev

V.F. Коlesnyk

S.V. Коrnovenko

G.G. Кryvchyk

V.І. Кucher

К.І. Levchuk

V.І. Marochko

N. Mhaloblishvili

V.P. Myhajluk

А.G. Моrozov

A.F. Nikilev

S.S. Padalka

(deputy editor-in-chief)

P.P. Panchenko

(deputy editor-in-chief)

A.P. Rejent

I.V. Rybak

І.М. Romanuk

S.M. Svistovich

A.A. Sushko

O.E. Tarabrin

S.М. Тymchenko

F.G. Тurchenko

А.М. Chernij

V.V. ShelepovЗ М І С Т

Історія України

Ющенко П.А.

Місце наукового доробку Феофана Прокоповича у формуванні світоглядних засад історичної пам’яті України ….

9


Каденюк О.С.

Формування елітарної особистості на побутовому рівні: історичний аспект (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) ……..

21


Падалка С.С.

Зміни в основних проявах побутового хабарництва

та способах їх протидії на Правобережній Україні

у другій половині XIX – на початку XX ст. ………………………………


30


Завадська І.М.

Громадське сприяння поширенню сільськогосподарських знань на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) ……………………...

38


Мельник І.С.

Фінансова складова повсякденності студентства університетів України на рубежі ХІХ – ХХ ст. …………………………

50


Горобець В.В., Дзюбленко І.М.

Діяльність М.В. Довнар-Запольського в розвитку

вищої приватної освіти в Україні на початку ХХ століття …….

58


Приходько М.М.

Становлення геополітичних орієнтирів

Української держави гетьмана Скоропадського ……………………

63


Шпакович К.В.

Періодичні видання 20-х рр. ХХ ст. в реформуванні української вищої школи і науки …………………………………………...

72


Шульга В.П.

Стан та перспективи розвитку вітчизняної сільсько-господарської освіти у середині 20-х рр. ХХ століття ……………
Мурашова О.П.

Стан соціально-побутової сфери населення України

в період непу нової економічної політики …………………………………….……………………………………


80


Слесаренко О.О.

Сучасна концепція вивчення етнонаціональної політики більшовицького режиму в Україні у 1920 – 1930-х рр. ………….

86


Свистович С.М.

Громадська ініціатива в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.: історіографічно-концептуальний дискурс ……………………………

91


Каденюк О.С.

Участь громадських організацій в поширенні сільсько-господарських знань на Галичині (1919 – 1939 рр.) ……………..
Оліцький В.О.

Зміни в політиці радянської держави щодо

православних громад Сумщини у 1938 – 1945 рр. …………………………………………..


98


Кудінова Л.В.

Трудові мобілізації населення України

на роботи до

до Німеччини в роки Другої світової війни …………..

(до питання про добровільний виїзд) …………………………………...102


Лановюк Л.П.

Усні історії селян-остарбайтерів: досвід примусових робіт

108

Хвіст В.О.

Кримсько-татарський колабораціонізм

в роки Другої світової війни: сучасне бачення ………………………


114


Сидорович О.С.

Соціально-економічні наслідки діяльності споживчої кооперації УРСР на селі в повоєнний період …………………………

120


Власюк О.Ю.

Участь ТЧХ УРСР у міжнародній гуманітарній допомозі постраждалим від природних лих та військових конфліктів (середина 40-х – початок 90-х ХХ ст.) …………………………………….

128


Богатирчук К.О.

Організація харчування школярів Української РСР

в 1965 – 1985 рр. ……………………………………………………………………


134


Живора С.М.

Аграрне питання в програмах українських

політичних партій (1990 – 2000-ті рр.) …………….……………………...140

Тарахненко Л.Л.

Зміни в релігійності мусульман і відродження ісламських громад у незалежній Україні …………………………………………………

155


Томенко М.В.

«Мала» Конституція України як світоглядна доктрина новітньої держави ………………………………………………………………….

161


Всесвітня історія

Всесвітня історія
Пилипчук Я.В.

Кипчацьське суспільство у контексті сучасних

методичних концепцій ……………………………………………………………


166


Падалка С.С.

Зміни в основних проявах побутового хабарництва

та способах їх протидії на Правобережній Україні

у другій половині XIX – поч. XX ст. …………………………………………Кравченко Д.Ю.

Реформістська політика адміністрації

Теодора Рузвельта (1901 – 1909) …………………………………………….


173


Доценко В.О.

Єврейські благодійні товариства в Україні

в роки Першої світової війни …………………………………………………


184


Андрущак Р.І.

Правові засади радянської релігійної політики 1920-х рр. щодо Рримо-католицької церкви ……………………………………………

189


Даниленко В.М.

Нацистська навала на Сході Європи і діяльність

радянських спецслужб …………………………………………………………..


195


Журба М.А.

Громадсько-політичні організації Чехословаччини

у контексті боротьби за вибір моделі суспільного поступу

(40 – 80-і рр. ХХ ст.) ………………………………………………………………..


198


Кречко Н.М.

Вплив європейського музичного контексту на розвиток хорової культури 70 – 80-х рр. ХХ ст. ……………………………………..Терещенко-
Кайдан Л.В.

Відродження та збереження рукописної спадщини України на території сучасної Греції …………………………………………………..

212


Савчук А.А.

Американська історіографія
Селянської реформи 1861 р. в Росії ……………………………………….

217Історія науки і техніки

Шадріна О.В.

У витоків дослідження лікарських рослин …………………………….

224

Зіборова І.В.

Аграрний досвід малоросійського дворянина П.А. Кочубея –

в історичній генеалогії …………………………………………………………..


228


Пинда Л.А.

Українські аграрні інституції Східної Галичини

другої половини ХІХ – початок ХХ століття …………………………..


239


Іванченко Л.А.

Діяльність першого Полтавського губернського агрономаВклад П.М. Дубровського для в становлення та розвитокку

наукового забезпечення ведення сільського господарства

(кінецьця ХІХ – початокку ХХ ст.) ..…………………………………………………….…………………………


244


Поєдинок М.С.

Статистичні роботи Полтавської та Харківської губернських земських управ для розвитку агрономічних досліджень (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) …………………………………………………..

250252


Рибченко Д.В.

Система заохочувань за кращі здобутки

в сільському господарстві на початку ХХ ст.

(на прикладі Полтавської губернії) ……………………………………….


255


Горобець В., Дзюбленко І.

Діяльність М.В. Довнар-Запольського в розвитку вищої приватної освіти в Україні на початку ХХ століття ……………….Балян І.В.

М.М. Кулешов: дитинство, навчання та вибір

творчого

шляху (1890 – 1914) ………………………………………………………….…...

259


Дармороз Т.А.

Всеукраїнське агрономічне товариство як науково-організаційне та просвітницьке об’єднання в галузі сільського господарства УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. ……….

268


Грищенко Т.Р.

Огляд сільськогосподарської видавничої справи в Україні

на початку 20-х рр. ХХ ст. ………………………………………………………..


275


Шульга В.П.

Стан та перспективи розвитку вітчизняної сільськогоспо-дарської освіти у середині 20-х рр. ХХ століття ……………………..

281


Щебетюк Н.Б.

Роль пленумів в діяльності Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (1931 – 1935) ……………………………

287


Сєкунова Ю.В.

Патріот української державності Лев Биковський ………………..
Наукове життя

Бородай І.С.

Історія подарунку купця В.В. Бойка полтавській громаді ………..

292

Падалка С.С.

РибакЧому сьогодні українське село вимирає? Роздуми істориків …...

294

Відомості про авторів …………………........…………........….................………………..

296Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Схожі:

Науковий журнал iconСуходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…»
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. I (147). – 440 с
Науковий журнал iconКонференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала
М74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. І (137). – 408 с
Науковий журнал iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с
Науковий журнал iconВідділення історія секція «Археологія» Кілімнік Михайло Вадимович учень 11 класу кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей»
Кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей» Криворізької міської ради Дніпропетровської області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка