Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»Скачати 57,32 Kb.
Дата конвертації28.08.2017
Розмір57,32 Kb.

Назва дисципліни

Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»


Інформація про факультети (навчально-наукові інститути) і курси навчання, студентам яких пропонується вивчати цю дисципліну

Філологічний факультет
напрям «Філологія» (українська мова і література)

Денне відділення

Рівень підготовки – перший (бакалаврський)

3-4 курси
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання

Сподарець Михайло Павлович – доцент кафедри історії української літератури, кандидат філол. наук

Електронна адреса: mspodarets@gmail.comПопередні умови для вивчення дисципліни

Володіння українською мовою, засвоєння курсу історії української літератури ХІХ-ХХ ст.

Опис

Мета дисципліни.

Глибше ознайомлення з особливостями українського літературного процесу 1920-1930-х рр., специфікою функціонування й розвитку модернізму в українській літературі цього періоду, в контекстуальних, інтертекстуальних зв’язках із культурно-мистецькими та суспільно-ідеологічними процесами. Формування навичок застосування історико-літературних і теоретико-літературних знань для самостійного аналізу літературного тексту.


Очікувані результати навчання.

знати:

– своєрідність розвитку модернізму в українському літературному процесі 1920—1930-х рр.;

– специфіку естетичного та ідейно-політичного дискурсу цього періоду;

– творчість українських письменників 1920—1930-х рр.;вміти:

– виділяти на змістовому і формальному рівнях риси різних течій напрямків модернізму 1920—1930-х рр.;

– здійснювати цілісний аналіз художніх текстів.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи

1. Наукове дослідження в літературознавстві, його мета й завдання.

2. Методологія дослідження літературного тексту:

3. Стильова еволюція української літератури Х—ХХ ст.

4. Провідні тенденції розвитку української літератури ХХ ст.

5. Своєрідність розвитку літературного процесу 1917—1934 рр.

6. Літературні угруповання і течії 1920-х рр..

7. Літературна дискусія 1925—1928 рр.: провідні ідеї та наслідки.

8. Пролеткульт: ідейно-естетичні засади та вплив на поточний літературний процес.

9. Футуризм: ідейно-естетична програма, еволюція розвитку, творчість основних представників.

10. Авангардизм: .ідейно-естетична програма, еволюція розвитку, творчість провідних представників.

11. Неокласики: ідейно-естетична програма, творчість провідних представників.

12. Літературне угруповання «Гарт»: ідейно-естетична програма, еволюція розвитку, творчість провідних представників.

13. Літературне угруповання «Плуг»: ідейно-естетична програма, еволюція розвитку, творчість провідних представників.

14. Літературне угруповання «ВАПЛІТЕ» -- Пролітфронт: ідейно-естетична програма, еволюція розвитку, творчість провідних представників.

15. Літературне угруповання «Ланка – МАРС»: ідейно-естетична програма, еволюція розвитку, творчість провідних представників.

16. Жіноче питання в контексті соціальних експериментів 1920-х рр.. та відображення цього в літературних творах.

17. «Соціалістичний реалізм» як ідейно-естетичний феномен радянської літератури.

18. Правила упорядкування й опису наслідків дослідження:
Теми самостійної роботи:

1. Модернізм як стиль ХХ ст.. в українській літературі.

2. Основні течії модернізму та їхні провідні риси.

3. Проблема жанру в літературознавстві.

4.Роман як літературний жанр, своєрідність українського роману 1920-х рр.

5. Поняття «текст» у сучасному літературознавстві.


Методи контролю результатів навчання

Поточний контроль (усне опитування). Обговорення і захист реферативних повідомлень.

Письмова перевірка і захист курсової роботи.
Мова викладання.

Українська.
Назва дисципліни

Науковий семінар «Лірична поезія 20-40-х років ХХ століття»


Інформація про факультети (навчально-наукові інститути) і курси навчання, студентам яких пропонується вивчати цю дисципліну

Філологічний факультет
Спеціальність «Українська мова і література»
Заочне відділення
VІ курс


Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання

Сподарець Михайло Павлович – доцент кафедри історії української літератури, кандидат філол. наук

Електронна адреса: mspodarets@gmail.comПопередні умови для вивчення дисципліни

Володіння українською мовою, засвоєння курсу історії української літератури ХІХ-ХХ ст.

Опис

Мета дисципліни.

Поглиблене ознайомлення зі специфікою української лірики 1920—1940-х рр.. та біографіями митців в контексті модерністських течій. Оприявнення розмаїття й особливостей змістових і формотвірних елементів вітчизняної лірики цього періоду.


Очікувані результати навчання.

знати:

– визначення базових термінів і понять;

– основні риси стильових мистецьких течій ХХ ст.;

– біографії поетів, змістові та формальні особливості рекомендованих ліричних творів;вміти:

– виділяти у ліричних текстах на змістовому і формальному рівнях риси різних течій і напрямків модернізму;

– здійснювати аналіз провідних мотивів та формальних особливостей поетичних текстів, використовуючи базовий літературознавчий апарат.
Теми аудиторних занять:

1. Поезія та її специфіка.

2. Фоніка, метрика, строфіка: актуалізація основних теоретичних понять.

3. Стильова еволюція української літератури Х—ХХ ст.

4. Провідні тенденції розвитку української літератури ХХ ст.

5. Своєрідність розвитку літературного процесу 1917—1934 рр.

6. Літературні угруповання і течії 1920-х рр.

7. Біографія, стильова еволюція та провідні мотиви творчості П. Тичини

8. Футуризм: ідейно-естетична програма, еволюція розвитку, творчість основних представників.

9. М. Семенко: біографія, провідні мотиви творчості.

10. Авангардизм: .ідейно-естетична програма, еволюція розвитку, творчість провідних представників.

11. Неокласики: ідейно-естетична програма, творчість провідних представників.

12. М. Зеров: біографія, провідні мотиви творчості.

13. М. Рильський: біографія, провідні мотиви, стильова еволюція.

14. В. Свідзінський: біографія, провідні мотиви творчості.

15. Є. Плужник: біографія, провідні мотиви творчості.

16. Празька школа поетів:

17. Е. Маланюк: біографія, провідні мотиви творчості.

18. Біографія, провідні мотиви та стильова еволюція творчості Б.-І. Антонича.
Теми самостійної роботи:

1. Риси футуризму у творчості М. Семенка.

2. Своєрідність реалізації урбаністичних мотивів у ліриці М. Семенка.

3. Жанрова своєрідність лірики М. Зерова.

4. Історія і сучасність у ліриці М. Зерова.

5. Образ ліричного героя поезій Є. Плужника.

6. Провідні художні засоби в ліриці Є. Плужника.

7. Мрія і дійсність у ліриці В. Свідзінського.

8. Своєрідність образу ліричного героя поезій В. Свідзінського.

9. Образ України в ліриці Б.І. Антонича.

10. Поєднання християнських і язичницьких мотивів у творчості Б.І. Антонича.
Методи контролю результатів навчання

Поточний контроль (усне опитування).

Письмова перевірка самостійних робіт.
Мова викладання.

Українська.Каталог: nauka -> Vybir dys -> Nauk sem
nauka -> 2010/№4 Засновники
nauka -> Зарубіжний досвід
nauka -> Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
nauka -> Реферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"
nauka -> 2008/№1 Засновники
nauka -> Пропозиції стосовно реформування
nauka -> Методичні рекомендації 10 економічні науки 12 монографії 12 навчальні посібники 14 історичні науки 16 монографії 16
Nauk sem -> Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconЛекція модернізм в українській культурі кінця ХІХ початку ХХ ст Модернізм система художніх цінностей кінця ХІХ початку ХХ ст
Соціольно-політичні обставини в Україні на зламі віків. Український модернізм. Ідейні орієнтації: народницька та загальноєвропейська....
Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconКонтрольна робота Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття. Модернізм І основні течії європейської поезії ХХ століття Варіант 1 Рівень 1
Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття. Модернізм І основні течії європейської поезії ХХ століття
Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconНазва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconXx міжнародний український науковий гуманітарний Форум

Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconКалендарне планування 1 клас Вступ. Українська літературо 20-30-х років ХХ ст. «Український ренесанс»
«Український ренесанс» як вияв національного відродження в українській літературі 20-х років. Ідейно-естетичні пошуки української...
Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconРомантизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму
Хvііі століття в Німеччині й панував у літературі Європи й Америки протягом першої половини ХІХ століття
Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconГаніткевич Я. Український медичний календар на 2014 рік/ Ярослав Ганіткевич – Київ, 2013. 84 с
Україні. Оскільки подібні календарні дати ще не часто публікувалися, деякі з них мало відомі, зібрано І представлено річниці за Х-...
Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconМистецтво, 9 клас Урок 12
Український живописний модернізм. Андрій Коцко, Тетяна Яблонська, Йосип Бокшай, Федір Манайло, Марія Приймаченко. Перлини творчості...
Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconУкраїнська література 1920–1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки
Модернізм (від фр modernisme) — загальна назва різноманітних напрямків у літературі, мисте
Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття» iconПлани-конспекти уроків із теми: «Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття. Література 70-90 років ХІХ століття: Михайло Старицький»
Учитель-методист вищої категорії української мови І літератури Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицького...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка