Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні


)а Виробнича науково-досліднаСторінка4/11
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4)а Виробнича науково-дослідна практика студентів спеціальності 8.04010201 Біологія Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Кваліфікації “Біолог. Викладач біології” денної форми навчання проходила у терміни з 26 жовтня по 04 грудня 2015 р. на базі кафедр ботаніки, екології та методики навчання біології та кафедрі біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Дана практика є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з спеціальності «Біологія» і мала на меті набуття професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

Головний зміст науково-дослідної практики полягав у виконанні самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи на кафедрі університету.

Предметом науково-дослідної практики було поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду, дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.

Метою науково-дослідної практики було набуття досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань з біології, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Завданнями практики були наступні: • вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи;

 • визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі;

 • ознайомлення із структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;

 • визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;

 • оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;

 • апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).

Виконання програми практики (за індивідуальним планом).

Для початку проходження практики групою була відвідана настановча конференція, на якій магістранти дізнались про основні завдання, терміни і порядок проходження науково-дослідної практики, оформлення документів та захисту звіту. Разом із науковими керівниками магістрантами були затверджені теми майбутніх магістерських робіт та були складені індивідуальні плани проходження науково-дослідної практики, які були тісно пов'язані із темами випускних кваліфікаційних робіт.

Протягом практики магістранти займались пошуком літературних джерел необхідних для написання магістерської роботи в інформаційно-пошукових системах бібліотеки, складали бібліографічні списки.

Освоювали методику проведення польових (лабораторних) досліджень і спостережень в експерименті на основі завчасно складеної програми і за наслідками якого буде представлена магістерська випускна робота, вели первинну документацію науково-дослідної роботи (журнали лабораторного експерименту, фенологічних спостережень, біометричних досліджень та ін.).

Проаналізувавши переглянутий теоретичний матеріал та систематизувавши практичний, який отримували в процесі досліджень, магістрантами був написаний вступ до кваліфікаційної магістерської роботи, в якому був визначений об’єкт та предмет дослідження, мета та завдання магістерської роботи, її актуальність, новизна та практична цінність.

Також впродовж практики магістранти займались написанням наукової статті та тез, для цього також був зібраний необхідний теоретичний та статистичний матеріал.

Позитивним моментом в організації та змісті практики була структурована та змістовна настановча конференція. Допомога наукових керівників у підборі необхідних літературних джерел та консультаціях. Наявність інформаційно-пошукових систем в бібліотеці, що сприяло широкому вибору інформації необхідної для підготовки до написання магістерської кваліфікаційної роботи.
4)б Виробнича науково-дослідна практика студентів спеціальності 8.04010101 Хімія Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Кваліфікації “Хімік. Викладач хімії” денної форми навчання проходила у терміни з 26 жовтня по 04 грудня 2015 р. на базі кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Дана практика є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з спеціальності «Хімія» і мала на меті набуття професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

Головний зміст науково-дослідної практики полягав у виконанні самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи на кафедрі університету.

Предметом науково-дослідної практики було поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду, дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.

Програма виробничої практики для студентів VІ-го курсу природничого факультету складена згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 року “Про положення проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”.

Метою практики є закріплення, вдосконалення та розширення знань, отриманих студентами під час вивчення теоретичних та спеціальних курсів, проходження лабораторних практикумів на кафедрі хімії шляхом самостійного виконання наукового дослідження на задану тему в поєднанні із аналізом наукової інформації у фахових виданнях та вмінням інтерпретувати результати фізико-хімічних досліджень в області хімії. Розширення та вдосконалення навиків практичної роботи на науковому обладнанні кафедри, наукової установи є невід’ємною складовою виробничої практики.

Завданням практики є розв’язання конкретного наукового завдання шляхом експериментального дослідження, вдосконалення навиків роботи на приладах, установках та освоєння нових фізико-хімічних методів досліджень.

Магістранти проводили пошук наукової інформації та її обробку з допомогою сучасних інформаційних систем та використання персональних комп’ютерів в наукових дослідженнях для обробки експериментальних даних та представлення одержаних результатів.

Перед початком проходження практики групою була відвідана настановча конференція, на якій дізнались про основні завдання, терміни і порядок проходження науково-дослідної практики, оформлення документів та захисту звіту. Разом із науковими керівниками магістрантами були затверджені теми майбутніх магістерських робіт та був складений індивідуальний план проходження науково-дослідної практики тісно пов'язаний із темою випускної кваліфікаційної роботи.

Протягом практики магістранти займались пошуком літературних джерел необхідних для написання магістерської роботи в інформаційно-пошукових системах бібліотеки, складали бібліографічні списки.

Освоювали методику проведення лабораторних досліджень і спостережень в експерименті на основі завчасно складеної програми і за наслідками якого буде представлена магістерська випускна робота, вели первинну документацію науково-дослідної роботи (журнали лабораторного експерименту, біометричних досліджень та ін.).

Проаналізувавши переглянутий теоретичний матеріал та систематизувавши практичний, який отримували в процесі досліджень, магістрантами був написаний вступ до кваліфікаційної магістерської роботи, в якому був визначений об’єкт та предмет дослідження, мета та завдання магістерської роботи, її актуальність, новизна та практична цінність.

Позитивним моментом в організації та змісті практики була структурована та змістовна настановча конференція. Допомога наукових керівників у підборі необхідних літературних джерел та консультаціях. Наявність інформаційно-пошукових систем в бібліотеці, що сприяло широкому вибору інформації необхідної для підготовки до написання магістерської кваліфікаційної роботи.

Оцінки за підсумками проходження науково-дослідної практики такі:Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

П-6біо

7

6

85,7

1

14,3

-

-

-

-

П-6хім

9

-

-

9

100

-

-

-

-

Всього

16

6

37,5

10

62,5

-

-

-

-


5) Виробнича педагогічна практика майбутніх бакалаврів (4 курс):

Згідно навчального плану студенти IV курсу природничого факультету пройшли педагогічну практику в школах міста Полтави (9 студентів) та області (44 студентів) з 08.02.16 по 18.03.16 р.

Керівником практики був призначений ст. викл. Бажан А.Г. та методисти.

Більшість студентів у цьому році проходили практику за місцем майбутнього працевлаштування чи за місцем проживання (83%) і лише 9 студентів (17%) в школах м. Полтави.

Ще 22.12.2015 р., перед зимовими канікулами студентів, було проведено настановчу конференцію, на якій методисти докладно проінформували студентів про мету, завдання та особливості проходження цієї практики.

Оцінювання результатів практики вже четвертий рік проводиться за чотирма складовими: 1. рівень теоретичної готовності до виконання програмових завдань практики;

 2. якість виконання практичних завдань, передбачених програмою практики;

 3. рівень відповідності звітної документації установленим програмою вимогам, захист результатів практики;

 4. рівень професійної сформованості особистості студента.

Щоб оцінити «Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики» ми перевели бал за екзамен з методики викладання хімії (біології) в 30-бальну систему.

Якість виконання практичних завдань за програмою практики оцінювали в основному вчителі – методисти шкіл, в яких студенти проходили практику. Тому в більшості студентів у щоденниках були максимально можливі бали – 40.

Рівень відповідності звітної документації вимогам програми методисти перевіряли не лише самі, а й оцінювали кожного на презентації та захисті результатів практики на засіданні відповідної кафедри 29.03-01.04.2016 р. Студенти позитивно оцінили цей захід, який, на їхню думку, забезпечив кращий контакт між методистами кафедр та студентами, кожен студент мав можливість поділитися власними враженнями про практику, представити презентації, висловити свої думки, побажання, коментарі, дізнатися про набутий досвід своїх колег – студентів практикантів – майбутніх учителів хімії чи біології. При цьому студенти-практиканти докладно доповідали про свою роботу під час практики, зі знанням справи та з певною упевненістю давали вичерпні відповіді на запитання викладачів та своїх однокурсників. Кілька студентів представили подяки від адміністрації навчальних закладів, де проходили практику, та запрошення направити їх туди ж на практику на 5 курсі.

Оцінку захисту студентом портфоліо ми не роздроблювали на складові, даючи можливість студенту творчо підійти до виконання цього виду завдання. І дійсно, як показали результати захисту, кожен студент спробував продемонструвати свої найкращі якості, доповісти про результати і перші успіхи, поділитися досвідом, провести презентацію з використанням сучасних комп’ютерних технологій навчання, відповісти на виникаючі при цьому запитання як методистів, так і студентів, тощо. Захист та презентація продемонстрували значний ріст професійного рівня наших студентів: вони детально і зі знанням справи розповідали про свої успіхи і певні промахи, аналізували та порівнювали роботу різних учителів та своїх колег-студентів, висловлювали своє бачення можливих шляхів вирішення тих чи інших проблем, які виникали під час проходження практики.

За четвертою складовою оцінювання (Рівень професійної сформованості особистості), за якою методист мав право з загальної суми балів студента за результатами практики зняти до 5 балів, методисти жодному із студентів цього не зробили. Мабуть, наші студенти досягли відповідного рівня професійної сформованості особистості як учителі відповідного фаху…

Розподіл за змістовими модулями бюджету часу, відведеного навчальним планом на виробничу педагогічну практику, здійснювався у кредитах ECTS.

Перелік змістових модулів практики з розподілом загального бюджету часу в кредитах ECTS включав у себе методику викладання відповідного предмета, завдання з педагогіки та шкільної гігієни.

Виконання програми практики з кожного змістового модуля оцінювалася за 100-бальною шкалою.

Підсумковий бал за виконання студентом програми практики мав комісійний характер і розраховувався як середньозважена оцінка з-поміж балів за окремі змістові модулі з урахуванням кількості кредитів ECTS за кожен з них.

Більшість студентів повністю виконали передбачений програмою обсяг вимог педагогічної практики: провели залікові уроки різних типів у старших класах (в середньому 8-10 уроків із різних предметів), освоїли роботу класного керівника, провели не менше 3-х залікових позаурочних та виховних заходів (із фахових дисциплін та загальновиховних), проводили засідання фахових гуртків, брали участь у підготовці та проведенні загальношкільних заходів та свят, апробували педагогіко-психологічні методики (постановка експерименту та аналіз отриманих даних тощо).

Вчителі-предметники, класні керівники та методисти університету, аналізуючи виконану студентами роботу, вважають, що кращими були:

у групі П-41: Авраменко Вікторія Олександрівна, Демченко Марина Борисівна, Ляхман Катерина Володимирівна, Матляк Марія Володимирівна, Нездойминога Оксана Вікторівна, Раковець Тетяна Вікторівна, Соловйова Наталія Сергіївна, Фесенко Юлія Володимирівна;

у групі П-42: Бут Юлія Вадимівна, Бутко Олександр Сергійович, Власенко Євгеній Миколайович, Давидова Ольга Миколаївна;

у групі П-43: Їжаченко Олександра Сергіївна, Левочко Олена Сергіївна, Проскурня Тетяна Петрівна;

у групі П-44: Крат Андрій Іванович, Курись Маргарита Павлівна, Костенко Ярослава Іванівна, Тищенко Юлія Василівна, Семенко Лілія Вячеславівна, Широкоступ Леся Юріївна, Шовкопляс Валерій Валерійович.

Ці студенти глибоко володіють теоретичним матеріалом, вдало застосовують різноманітні методи та форми навчання, використовуючи персоналізований підхід, володіють інноваційними педагогічними технологіями (модульно-рейтингова, інформаційна, лекційно-семінарська, лабораторний практикум тощо).

Більшість студентів продемонстрували під час практики володіння методикою проведення нетрадиційних уроків: уроки-заліки, уроки-змагання, уроки-казки, уроки-подорожі, уроки-дослідження, уроки-ділові ігри, інтегровані уроки тощо.

Особливо методисти відзначали таких студентів-практикантів як: : Крат Андрій Іванович та Шовкопляс Валерій Валерійович, які організували і провели разом з обласним ЕНЦУМом на високому науковому, методичному та естетичному рівні загальноміське свято «У світі птахів» 17березня 2016 р. у ВАЗі з участю дітей майже всіх шкіл міста.

Крім навчальної роботи студентами організовувались різноманітні виховні заходи.

Загальні результати практики наступні.Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

П-41

18

8

44,4

7

38,9

3

16,7

П-42

11

3

16,7

7

63,6

1

9,1

П-43

13

2

11,1

8

61,5

3

23,1

П-44

11

7

38,9

3

16,7

1

9,1

Всього

53

20

37,7

25

47,2

8

15,1

Вважаємо, що дана запропонована система оцінювання результатів педагогічної практики є більш сучасною, вона дає можливість методистам більш об’єктивно оцінити роботу студента-практиканта, викликала позитивні відгуки у студентів і з урахуванням, можливо, деяких зауважень і пропозицій, які поступлять в ході її обговорення, має право на існування.

Крім відповідної звітної документації кожен студент здав також звіт, який у зберігається на відповідних кафедрах.

Серед побажань та зауважень, які поступили від студентів, слід наголосити на наступних.

Вимоги до оформлення звітної документації більшість студентів вважають цілком доцільними, реальними, бо вони є більш об’єктивними, сприяють кращій організованості студента, прояву його творчості тощо.


6) Виробнича практика зі спеціальності студентів IV курсу групи П-45 (напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») була проведена згідно навчального плану в термін з 08.02.2016 р. по 04.03.2016 р. в об’ємі 120 годин (4 тижні).

Керівником практики був призначений ст. викл. Бажан А.Г.

Студенти проходили практику на визначених базах згідно укладених угод. На базах практики студенти відпрацьовували завдання практики під керівництвом керівника, як правило, інженера з екологічного забезпечення, інженера з охорони праці, який виконує на підприємстві посадові обов’язки еколога, чи начальників відділів.

На базах практики студенти згідно визначеної мети (набуття студентами знань, умінь та навичок самостійної практичної екологічної діяльності, закріплення знань, отриманих студентами з навчальних курсів «Методи екологічних досліджень», «Техноекологія», «Екологічна безпека», «Сучасні природоохоронні технології», «Метеорологія та кліматологія», «Утилізація та рекуперація відходів», «Економіка природокористування» та ін.) виконували завдання відповідно до програми практики.

У межах проведення практики увага студентів зосереджувалась на опануванні навчальних елементів, зорієнтованих на здійснення власного наукового дослідження та відпрацювання професійно-практичних навичок.

За визначеними індивідуальними завданнями студентами здійснений аналіз нормативно-правових документів, методик проведення лабораторних досліджень, вимог до оформлення результатів аналізів проб повітря, ґрунту, води, оцінені рівні екологічних ризиків на підприємстві, стан екологічного забезпечення, розробка та аналіз екологічних паспортів підприємств – баз практик – для підготовки освітньо-кваліфікаційних робіт.

Основними навчальними модулями згідно програми практики були:

1. Вивчення екологічного паспорта підприємства чи установи.

2. Професійна діяльність еколога на підприємстві чи в установі.

Студенти проходили практику впродовж чотирьох тижнів на базах:


 • Державна екологічна інспекція у Полтавській області (Євгеньєв В.О.; керівник – Торяник О.С.);

 • Фермерське господарство «Громада» (Охріменко І.О., Швидка Л.А.; керівник – Жук С.М.);

 • Державне підприємство «Полтавське лісове господарство» (Кравченко Б.О.; керівник – Глущенко О.Г.);

 • Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації (Дорошенко К.О.; керівник – Послушна М.В.);

 • ПАТ «Укртрансгаз» філія «Будівельно-монтажне управління» (Журавльов Д.В.; керівник – Джиган Б.Ю.);

Оцінювання студентів за «Виробничу практику зі спеціальності» здійснювалось за такими критеріями:

 • оцінка рівня теоретичної підготовки;

 • виконання практичних завдань;

 • виконання індивідуальних завдань (укладання технологічних характеристик на об’єкти, оформлення результатів лабораторних досліджень, складання актів та заключень, визначення та оцінка екологічних ризиків);

 • презентація результатів практик (відбулася на засіданні кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології 15.03.2016 р.).

Результати «Виробничої практики зі спеціальності» студентів-екологів засвідчили належний методичний рівень її організації і проведення.

Завдання практики реалізовані студентами у повному обсязі. Відмічена найкраща робота студентів: Євгеньєва В.О., Охріменко І.О., Швидкої Л.А. Абсолютна успішність – 100%, якісний показник – 83%.

Результати практики обговорювалися на засіданні кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології, протокол №13 від 15.03.2016 р.
7) З 22.02.2016 р. по 26.02.2016 р. студенти ІІ курсу успішно пройшли психологічну практику у школах м. Полтави.
8) Пропедевтична навчальна практика з фахових методик (3 курс):

Згідно навчального плану студенти ІІІ курсу природничого факультету пройшли пропедевтичну навчальну педагогічну практику з фахових методик в школах міста Полтави з 14.03.2016 р. по 18.03.2016 р.

Факультетським керівником практики був призначений ст. викл. Бажана А.Г., методистами у школах №3 – ст. викл. Куленко О.А., №37 – доц. Іщенко В.І., № 34 – проф. Оніпко В.В., № 38 – проф. Цебржинський О.І.

14 березня 2016 р. було проведено настановчу конференцію, на якій методисти докладно проінформували студентів про мету, завдання та особливості проходження цієї практики, які чітко сформульовані в робочій програмі практики. В ній же пропонується орієнтовний зміст практики з фахових методик на кожен її день.

Більшість студентів добросовісно відносились до проходження практики, своєчасно прибували до школи та перебували в ній інколи і більше відведених 6 годин, встановили добрі відносини як з учителями, так і з учнями.

Всі одержані студентом бали керівники практики заносили в Додаток до щоденника студента-практиканта «Оцінювання результатів пропедевтичної педагогічної практики з фахових дисциплін», який був вручений кожному студенту на настановній конференції, і в ньому підраховували підсумковий результат кожного.

Студенти природничого факультету групи П-31 проходили пропедевтичну педагогічну практику на базі школи-гімназії №3 м. Полтави.

Керівництво школою-гімназією здійснюється провідними педагогами-новаторами. Уже не перший рік загальноосвітній навчальний заклад практикує профільне навчання (гуманітарні, природничо-математичні та спортивні класи). Працюють позакласні гуртки та факультативи з різних навчальних дисциплін, зокрема з хімії та інформатики. Учні школи-гімназії №3 м. Полтави – неодноразові переможці обласних предметних олімпіад та МАНу.

Особливої уваги заслуговує передовий педагогічний досвід учителів-предметників, зокрема, Шевченко С.В., учителя хімії, та Семененко Н.О., учителя інформатики. Їх уроки відрізняються високим професіоналізмом, педагогічною майстерністю, логічністю, науковістю, доступністю, обґрунтованістю, творчим підходом до викладу нового навчального матеріалу.

Під час проходження педагогічної практики виникла потреба розміщення студентів у класній кімнаті для надання методичних рекомендацій та оформлення звітної документації. Проте відсутність спеціалізованого приміщення створила певні виробничі незручності в роботі як студентів-практикантів, так і методиста.

Незважаючи на дані виробничі незручності, всі студенти-практиканти своєчасно виконали завдання педагогічної практики, виготовили дидактичний та роздатковий матеріал, провели виховні заходи, оформили необхідну звітну документацію. Їх робота була оцінена лише позитивними оцінками.

Таким чином, керівник практики і студенти просять рекомендувати й надалі школу-гімназію №3 м. Полтави для проходження пропедевтичної педагогічної практики з фахових методик студентами природничого факультету.

Студенти природничого факультету групи П-32 проходили пропедевтичну педагогічну практику з фахових методик на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 38, П-33 – у ЗОШ № 37; П-34 – у ЗОШ № 34 м. Полтави. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення цих загальноосвітніх навчальних закладів є досить високе. Про це свідчить наявність просторих класних кімнат, спеціалізованих кабінетів, мультимедійних класів, спортивної й актової зали тощо.

За час проходження практики студенти в повному обсязі виконали її завдання: ознайомилися з особливостями та напрямами роботи шкіл, вивчали роботу вчителів біології та хімії, відвідували та аналізували їх уроки, підготували сценарії виховних заходів тощо.

На круглому столі «Особливості роботи вчителя-предметника», який був проведений по завершенню практики в кожній школі, методисти, вчителі та студенти обговорили результати практики, поділилися своїми спостереженнями та підбили її підсумки. Студенти та їх методисти відзначали високий професіоналізм та педагогічну майстерність, творчий підхід та доступність викладання, науковість та відмінний методичний рівень вчителів хімії та біології тих шкіл, де вони проходили практику.

Захист звітної документації, обговорення результатів, перегляд презентацій, підготовлених студентами відбулося на засіданні відповідних кафедр17.03.2015 р.

В цілому всі студенти виконали завдання практики, оформили необхідну звітну документацію і одержали позитивні оцінки за практику.

Загальні результати практики наступні:Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

П-31

19

6

31,6

7

36,8

6

31,6

П-32

11

6

54,5

4

36,4

1

9,1

П-33

11

4

36,4

5

45,5

2

18,2

П-34

9

3

33,3

6

66,7

-

-

Всього

50

19

38

22

44

9

18

Вважаю, що пропедевтична педагогічна практика з фахових методик пройшла успішно.


На підставі поданих кафедрами факультету обґрунтувань про завдання і зміст навчальних польових практик з біології для студентів І-ІІ курсів, загально-екологічної (група П-15), ландшафтно-екологічної (група П-26),(кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології, біології та основ здоров’я людини), хіміко-технологічної практики (група П-41) (кафедра хімії та методики викладання хімії) на засіданні ради природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 29.04.2015 р. було визнано за необхідне зазначені практики проводити на виїзних базах (протокол № 9).
Каталог: pdf
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconРобоча навчальна програма
Шевченка на відділенні видавничої справи та редагування. Кожна тема розрахована на кілька лекційних та практичних занять. Контрольні...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconДодатки до рейтингу навчальна робота
Виконання індивідуальних планів викладачів
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКравчук Михайло Пилипович – видатний український математик
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Моя любов Україна і математика» таким було його кредо
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка