Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні


) Студенти групи П-51 успішно пройшли навчальну польову практику з біологіїСторінка5/11
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9) Студенти групи П-51 успішно пройшли навчальну польову практику з біології шляхом навчальних екскурсій в природних та антропогенно-природних біотопах.

Термін проходження практики 3 тижні (90 годин): з 4.04.2016 по 22.04.2016 р.:

60 год. – фізіологія рослин: 4.04 – 15.04.16 (10 днів);

30 год. – генетика з основами селекції: 18.04 – 22.04.16 (5 днів).

Керівник практики з фізіології рослин –доц. Іщенко В.І.

Керівник практики з генетики з основами селекції – ас. Левченко Ю.П.

Навчальна польова практика з генетики в групі П-51 відбувалася шляхом навчальних екскурсій в природних та антропогенно-природних біотопах, на дослідну станцію, Дендрологічний парк, Дослідне господарство с. Степне тощо.

Під час практики студенти навчилися за допомогою статистичних методів проводити аналіз мінливості кількісних ознак, познайомилися із прикладами клонової мінливості, переконалися в реальності існування морфозів та фенокопій в природних популяціях та у можливості за їх допомогою здійснювати контроль за станом навколишнього середовища та оцінювати його вплив на популяційні процеси. Студенти мали змогу познайомитися з штучним схрещуванням рослин та оволодіти методикою його проведення, навчитися виявляти приклади існування спадкового поліморфізму в природних популяціях та проводити генетичний аналіз візуальним методом, скласти уявлення про особливості організації і зміст робіт на шкільній селекційно-генетичній ділянці.

Програма практики повністю виконана.

Під час навчально-польової практики з фізіології рослин було студентами поглиблено і закріплено теоретичні знання з фізіології рослин; ознайомлені зі змістом основних робіт і досліджень, що виконуються на підприємствах різного напрямку діяльності (теплиця, насінницьких господарств, дослідницьких господарства різного профілю, навчально-дослідні ділянки, господарства за місцем проходження практики. Сформовані практичні уміння і навички з постановки дослідів з різними культурами.

Базою проведення польової практики з фізіології рослин були: Дослідне господарство "Степне", Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції, Полтавська обласна станція захисту рослин, Товариство з обмеженою відповідальністю "Рост Агро», ТОВ "Агро-Маяк", ПП «Агроекологія», ботанічний сад.

Завданнями навчальної польової практики передбачалося:

- доведення єдності та взаємозв'язку структури і функцій рослинного організму;

- розкриття механізмів фізіологічних процесів рослин на різних рівнях;

- вивчення розвитку пристосувальних реакцій рослин в онтогенезі при зміні умов середовища;

- формування уявлення про те, що рослина є компонентом біогеоценозів, і наслідки її життєдіяльності відіграють величезну роль в існуванні біосфери;

- розкриття природи впливу рослин на довкілля;

- вивчення систем регуляції та інтеграції всіх проявів життєдіяльності рослинних організмів.

Загальні оцінки за практику:


Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

П-51

13

-

-

8

61,5

5

38,5


10) Навчальна хіміко-технологічна практика (4 курс: спеціальності “Хімія” (група П-41) була проведена на підприємства як хімічної і нафтохімічної промисловості, так і на підприємства суміжних галузей. Тривалість практики 2 тижні (60 год.): з 10.05.2016 р. по 20.05.2016 р.

Керівник практики: доц. Джурка Г. Ф., заступник керівника практики доц. Магда В. І.

10.05.2016 р. була проведена настановча конференція, на якій було ознайомлено студентів із особливостями, метою та завданнями навчально-ознайомлювальної виробничої практики з хімічної технології студентів, з основними виробничими та промисловими підприємствами для проходження практики.

Доц. Джурка Г. Ф. ознайомив студентів з правилами техніки безпеки та безпеки життєдіяльності на промислових підприємства хімічної і нафтохімічної промисловості та на підприємства суміжних галузей, у дорозі та під час екскурсій.

Програма практики охоплювала вивчення тем та технологій відповідних підприємств та установ.

Студенти брали участь у виробничих екскурсіях, проводили спостереження за режимом технологічних процесів, їх контролем і регулюванням і складали структурні схеми виробництва і тезисно описували найголовніші стадії досліджуваних процесів, знайомилися на робочих місцях із професіями апаратників і інших працівників хімічної промисловості.

В останні роки база для її проведення дещо скоротились, бо більшість підприємств змінили форму власності з державної на приватну і не дуже раді нашим студентам. Тому практика відносно успішно проходить лише завдяки особистим контактам та старанням керівників-викладачів кафедри. Студенти відвідують та вивчають технологічні процеси на Заводі медичного скла, Заводі ГРЛ, Селещинському газоконденсатному заводі, нафтогазових промислах тощо.

У період практики були виробничі екскурсії в середині базових підприємств, а також на інші великі промислові об'єкти, екскурсії з відвідуванням музеїв підприємств, основних цехів і виробництв, не досліджуваних спеціально, центральної заводської лабораторії, відділу технічного контролю, допоміжних цехів (механічного, водопостачання і т.д.), очисних споруд, операторних і обчислювального центру, що давало студентам можливість одержати більш широке уявлення про різні хімічні і нехімічні виробництва.

Кожен студент у період практики одержував від керівника і виконував індивідуальне завдання. З метою підготовки майбутніх учителів до самостійної організації і проведення виробничих екскурсій на заводи під час практики студентами проводяться навчальні екскурсії з досліджуваних ними виробництв.

Загальні оцінки за практику:Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

П-41

18

4

22,2

10

55,6

4

22,2

Студенти відповідно до програми вивчали виробничі процеси на двох базових підприємствах, а також брати участь у виробничих екскурсіях на інші прилеглі великі промислові підприємства.
У системі професійної підготовки вчителів-біологів, учителів-хіміків важлива роль належить навчальним польовим практикам. Вони є органічною частиною навчального процесу, який забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх педагогів з їх практичною діяльністю. Ці практики забезпечують поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю в польових умовах при проведенні екскурсій, спостережень, на навчально-дослідних ділянках, у наукових установах, є найефективнішою формою їх професійного становлення.

Навчальні польові практики, які передбачені навчальним планом, були проведені у весняно-літній період, згідно сучасних програм, розроблених викладачами відповідних кафедр.


11) Навчальна польова практика з біології студентів групи П-31 проведена

Навчальна польова практика з біології була проведена шляхом виїзних навчальних екскурсій в природних та антропогенно-природних біотопах області та України.

Виїзна навчальна польова практика з біології у студентів групи П-31 проходила згідно схем маршрутів та розкладу руху, затверджених ректором ПНПУ імені В.Г Короленка проф. М.І Степаненком у відповідності з графіком узгодженого керівниками практики.

Термін проходження практики: з 18.04.2016 р. по 29.04.2016 р. (2 тижні).

Загальна тривалість практики – 40 год.

Під час проходження практики студенти:

- освоїли основні методи та методики польових досліджень;

- навчилися користуватися польовими визначниками;

- встановили видовий склад домінуючих та фонових видів різних представників рослинного світу, більшість уваги приділили сільськогосподарським культурам;

- опрацювали теорію та практику, яка стосувалася сільськогосподарських дослідних ділянок.

- вивчили на теорії та провели на практиці обрізку плодово-ягідних дерев;

- отримали навики про організацію та проведення біологічних екскурсій у різних біотопах;

- оволоділи методикою збору, визначення та гербаризації рослин;

- вивчили структуру природних і штучних фітоценозів району практики;

- отримали навики про вирощування овочевих сільськогосподарських культур;

- навчилися оцінювати декоративно-естетичний вигляд дослідних ділянок.

Оцінювання навчальної діяльності студентів проводилися за такими показниками:

1. Перевірка рівня знань за основними теоретичними питаннями навчальної практики під час екскурсій (в усній чи письмовій формі).

2. Збір матеріалу, оформлення систематичного гербарію та його здача.

3. Вміння визначити систематичне положення видів на українській та латинській мові.

4. Ведення і здача щоденника польової практики.

5. Ведення і здача флористичного зошита.

6. Виконання індивідуальних завдань, та оформлення звітної документації по них (створення наукових презентацій, колекцій, відеороликів, відеофільмів, відеотеки, фототеки, підготовка рефератів).

Загальні оцінки за практику:Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

П-31

19

4

47,5

9

21,1

6

31,6


12) Навчальна польова практика з біології групи студентів груп П-32 – П-34 (генетики, основ сільського господарства, фізіології рослин, екології) була організована та проведена шляхом виїзних навчальних екскурсій в природних та антропогенно-природних біотопах Полтавської області та України.

Термін проходження практики: з 18.04.2016 р. по 13.05.2016 р. відповідно до графіків.

Виїзна навчальна польова практика з біології у студентів проходила згідно схем маршрутів та розкладу руху, затверджених ректором ПНПУ імені В.Г Короленка проф. М.І Степаненком у відповідності з графіками узгодженими керівниками практики.

Загальна тривалість практики – 80 год. (4 тижні).

Під час проходження практики студенти груп П-32, П-33, П-34:


 • освоїли основні методи та методики польових досліджень;

 • навчилися користуватися польовими визначниками;

 • встановили видовий склад домінуючих та фонових видів різних представників рослинного світу, більшість уваги приділили сільськогосподарським культурам;

 • опрацювали теорію та практику, яка стосувалася сільськогосподарських дослідних ділянок. Ознайомилися з сільськогосподарськими культурами, які знаходилися на полях відвіданих господарств;

 • вивчили та провели на практиці обрізку плодово-ягідних дерев;

 • отримали навички організації та проведення біологічних екскурсій у різних біотопах;

 • оволоділи методикою збору, визначення та гербаризації рослин;

 • вивчили структуру природних і штучних фітоценозів району практики;

 • отримали навички вирощування овочевих сільськогосподарських культур;

 • провели спостереження за рослинами, а саме звернули особливу увагу на: гутацію рослин, плач рослин, фототаксиси, випаровування, переміщення речовин по рослині;

 • отримали навички штучного культивування рослин, та генетичного штучного запилення.

 • навчилися оцінювати декоративно-естетичний вигляд дослідних ділянок.

Оцінювання навчальної діяльності студентів проводилися за такими показниками: 1. Перевірка рівня знань за основними теоретичними питаннями навчальної практики під час екскурсій (в усній чи письмовій формі)

 2. Збір матеріалу, оформлення систематичного гербарію та його здача.

 3. Вміння визначити систематичне положення видів на українській та латинській мові.

 4. Ведення і здача щоденника польової практики.

 5. Ведення і здача флористичного зошита.

 6. Виконання індивідуальних завдань, та оформлення звітної документації по них (створення наукових презентацій, колекцій, відеороликів, відеофільмів, відеотеки, фототеки, підготовка рефератів).

За результатами звітної документації щодо проходження навчальної практики з біології у групах П – 32,33,34 високі вміння та навички отримало оцінку «відмінно» такі студенти: Костенко (П-32), Мельникова К.В. (П-32), Дрижд В.І. (П-32), Бутенко М.В. (П-32), Піменова К.І. (П-32), Дупак В.С. (П-33), Кретін О.С.(П-33), Гладка Ю.В. (П-34), Дуда А.О. (П-34). Основна маса студентів отримала оцінку «добре».

Загальні оцінки за практику:Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

П-32

11

4

36,3

5

45,4

2

18,1

П-33

11

3

27,2

4

36,3

4

36,3

П-34

9

2

22,2

6

66,6

1

11,1

Всього

31

9

29

15

48,4

7

22,6


13) Виробнича практика зі спеціальності студентів 3-го курсу групи П-35 природничого факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в період з 18.04.2016 р. по 13.05.2016 р. в об'ємі 180 годин (4 тижні) проходила на базі Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації (Департамент).

Проведення навчальної практики забезпечувалося викладачем кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Ханнановою О.Р. Проходження практики на базі Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації дає можливість ознайомитися із структурою природоохоронної установи, напрямками діяльності, специфікою роботи фахівців екологів у різних відділах управління, займатися вивченням затверджених екологічних програм і планів, засвоювати основні напрямки роботи. Студенти мають можливість опрацювати нормативно-правову та нормативно-контролюючу екологічну документацію, якою керуються фахівці відділів, засвоювати принципи і правила її оформлення.

Практика є невід'ємною складовою навчального процесу підготовки екологів. Студенти-екологи приступають до проходження практики, маючи теоретичні знання з навчальних дисциплін «Метеорологія та кліматологія», «Ландшафтна екологія», «Екологічна експертиза», «Економіка природокористування», «Ґрунтознавство», «Загальна екологія та неоекологія», «Екологія міських систем». На практиці передбачено поглиблення набутих знань, закріплення вмінь із навчальних дисциплін, що вже вивчені, отримання випереджальних із навчальних дисциплін, що ще не вивчалися, та формування нових умінь безпосередньо на практиці.

Метою виробничої практики є: поглиблення теоретичних знань із дисциплін, що вивчалися на 1-3 курсах (зокрема, «Загальна екологія та неоекологія», «Екологія міських систем», «Заповідна справа», «Екологічне право», «Економіка природокористування» та ін.), оволодіння первинними навичками професійної діяльності.

Під час проходження практики увага студентів зосереджувалась на опануванні навчальних елементів, зорієнтованих на здійснення власного наукового дослідження.

У межах виробничої практики за визначеними індивідуальними завданнями студентами здійснений аналіз нормативно-правових документів, методик проведення лабораторних досліджень, вимог до оформлення результатів аналізів проб повітря, грунту, води, для підготовки освітньо- кваліфікаційних робіт.

Основними навчальними модулями згідно програми практики є:


 • Ознайомлення зі специфікою структури та функціонування Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації.

 • Ознайомлення з основними положеннями нормативно-правової бази в галузі екології та охорони довкілля, вимогами до оформлення документації екологічного змісту та з особливостями методики проведення лабораторних досліджень.

 • Апробація основних методик проведення лабораторних екологічних досліджень та оцінки якості стану навколишнього середовища.

 • Виконання функцій техніка-лаборанта екологічного спрямування.

Зміст практики включав роботу студентів у відділах земельних ресурсів та екомережі, водних ресурсів та атмосферного повітря, біотичних ресурсів та техногенної безпеки.

Основні завдання практики реалізовувались через виконання лабораторних досліджень (відбору та аналізу проб), оцінку їх результатів за допомогою комп'ютерних програм та ін.

Оцінювання студентів за виробничу практику зі спеціальності здійснювалось за такими критеріями:


 1. Оцінка рівня теоретичної підготовки.

 2. Рівень виконання практичних завдань.

 3. Складання звітів відповідно завдань практики (індивідуальних та групових).

 4. Виконання індивідуальних завдань (укладання технологічних характеристик на об'єкти, оформлення результатів лабораторних досліджень, складання актів та заключень).

Результати виробничої практики зі спеціальності студентів-екологів засвідчили належний методичний рівень її організації і проведення.

Завдання практики реалізовані студентами у повному обсязі. Відмічена краща робота студентів Арканової А. та Рябики М. На кафедру студенти представили робочі щоденники практики (індивідуальні), загальний звіт за практику з презентаційними матеріалами.

Успішність та якісний показник студентів за практику складає 100%.

Результати виробничої практики зі спеціальності студентів групи П-35 заслухано і обговорено на засіданні кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології 24.05.2016 р., протокол №18.

Загальні оцінки за практику:


Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

П-35

7

5

71,4

2

28,6

-

-


14) Навчальна польова практика з біології на 2-му курсі, груп П-22 П-24.

Виїзна навчальна польова практика з біології студентів груп П-22 – П-24 проходила з 10.05.2016 р. по 27.05.2016 р. згідно схем маршрутів та розкладу руху, затверджених ректором ПНПУ імені В.Г. Короленка проф. М.І. Степаненком у відповідності з графіками узгодженими керівниками практики.

Загальна тривалість практики – 90 год., в т.ч.:


 • з біології хребетних тварин – 45 год.;

 • із систематики рослин – 45 год.

Група П-23: Керівники – доц. Слюсар М.В., доц. Гомля Л.М. Заступники керівника – проф. Оніпко В.В., доц. Дерев’янко Т.В., ас. Новописьменний С.А., доц. Гомля Л.М.

Група П-24: Керівники – доц. Дерев’янко Т.В., доц. Попельнюх В.В. Заступники керівника – доц. Гомля Л.М., ас. Новописьменний С.А.

Група П-25: Керівники – доц. Слюсар М.В., проф.Гапон С.В. Заступники керівника – проф. Орлова Л.Д., доц. Попельнюх В.В.

Під час навчальної польової практики з біології були відвідані природні та антропогенні біогеоценози, зокрема: заплавні, байрачні та соснові ліси (Полтавський та Диканський райони); лучні сухі та заболочені біотопи (Полтавський, Котелевський райони); водойми; агроценози (Полтавський район); болота (Новосанжарський, Кобеляцький райони) та культурні (антропогенні) ландшафти (околиці сіл навколо м. Полтава).Під час проходження практики студенти:

 • освоїли основні методи та методики польових зоологічних досліджень (навчились користуватись оптичними та вимірювальними приладами та обладнанням; застосовувати сучасні методи відлову тварин з метою визначення біометричних показників; вести польові щоденники; визначати біологічні об’єкти за акустичними сигналами (шлюбною піснею, тривожними криками та сигналами, особливостями вокалізації птахів-пересмішників тощо), морфологічними особливостями тварин (розміром, шлюбним забарвленням, польотом, бігом, скаканням, плаванням тощо), будовою та розміщенням жител (гнізд, нір, схованок, місць відпочинку), продуктами життєдіяльності (залишків їжі, пелеток), відбитками слідів тварин на вологому ґрунті та погризами, морфометрією та забарвленням яєць тощо);

 • навчились користуватись польовими визначниками;

 • встановили видовий склад домінуючих та фонових видів хребетних тварин м. Полтава та околиць у різних біотопах;

 • вивчили особливості біології гніздових, мігруючих, пролітних, кочуючих, інвазійних та червонокнижних видів;

 • навчились організовувати та проводити зоологічні екскурсі у різних біотопах;

 • вивчили видовий і систематичний склад рослин природних і штучних фітоценозів Полтави та її околиць шляхом спостереження під час екскурсій та за гербарними матеріалами;

 • оволоділи методикою збору, визначення та гербаризації рослин;

 • оволоділи методикою проведення геоботанічних досліджень певного фітоценозу, заклавши пробні ділянки та описавши асоціацію;

 • вивчили структуру природних і штучних фітоценозів району практики;

 • ознайомилися з рідкісними рослинами Полтави та її околиць;

 • складали морфологічний опис рослин досліджуваних регіоні;

 • навчилися оцінювати декоративно-естетичний вигляд насаджень паркових зон міста.

Оцінювання навчальної діяльності студентів проводилося за такими показниками:

 1. Перевірка рівня знань за основними теоретичними питаннями навчальної практики під час екскурсій та в період камеральної обробки матеріалів (в усній чи письмовій формі).

 2. Збір матеріалу, оформлення систематичного гербарію та його здача.

 3. Вміння визначати біологічні об’єкти за голосовими сигналами, морфологічними особливостями тварин, будовою та розміщенням жител, продуктами життєдіяльності тощо.

 4. Вміння визначити систематичне положення видів на українській та латинській мові.

 5. Проведення геоботанічних описів пробних ділянок фітоценозів.

 6. Ведення і здача флористичного зошиту.

 7. Ведення щоденника практики, виконання завдань тем.

 8. Відсутність студентів на екскурсії або під час камеральної обробки зібраного матеріалу.

Більшість студентів груп П-23 – П-25 вчасно здали звітну документацію, однак підсумкові оцінки студентам за практику не виставлені, поки вони не здадуть відповідні екзамени з ботаніки та зоології, за результатами яких виставляється складова підсумкової оцінки – рівень теоретичної підготовки.
Каталог: pdf
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconРобоча навчальна програма
Шевченка на відділенні видавничої справи та редагування. Кожна тема розрахована на кілька лекційних та практичних занять. Контрольні...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconДодатки до рейтингу навчальна робота
Виконання індивідуальних планів викладачів
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКравчук Михайло Пилипович – видатний український математик
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Моя любов Україна і математика» таким було його кредо
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка