Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні


Недоліки та невирішені питанняСторінка7/11
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Недоліки та невирішені питання

Проведення більшості навчально-польових практик з біології в останні роки в околицях м. Полтави не в повній мірі задовольняють вимоги до проведення практик, бо біотопи околиць сильно порушені антропогенним впливом людини. Тому для високоякісного проведення практик з біології було розширено базу для їх проходження – частина з них – виїзні як за околиці м. Полтави, так і в природоохоронні території області та України. Однак, згідно нового Положення про практики, проведення їх вимагає оформлення цілої низки різноманітних документів (графіків, маршрутів, заяв студентів, звітів тощо), що значно відволікає час і увагу викладачів – керівників практики від їх основної роботи – якісно проводити екскурсії студентів. Це викликає нарікання як керівників практик, так і студентів, бо вимагає жорстокої прив’язки екскурсій до затверджених наперед маршрутів чи графіків, що не завжди доцільно при різких змінах погоди тощо.

У цілому ж, вважаю, що виробничі педагогічні, навчальні та польові практики на кафедрах природничого факультету у цьому навчальному році на високому науковому та методичному рівні.

Загальний річний звіт складено на основі звітів викладачів – керівників практик та методистів.


МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична рада Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка у 2015-2016 навчальному році провела планові засідання, а саме:

1.Обговорення проекту Положення про реалізацію права на академічну мобільність студентів і викладачів ПНПУ імені В.Г. Короленка.

2.Стан відповідності локальної нормативної бази університету положенням «Про вищу освіту» (Положення про факультет ПНПУ імені В.Г. Короленка).

3.Обговорення положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 2016 р.

4.Обговорення перcпективного плану підготовки вчителів до роботи в умовах реформування освіти. 

5. Обговорення та прийняття положення про організацію навчального процесу з вибіркових навчальних дисциплін.

Провела методичні семінари:

Методичний семінар 1: Організаційно-технологічні засади застосування елементів дистанційного навчання: із досвіду упровадження.(4 листопада 2015р.)

Методичний семінар 2: Забезпечення єдності підходів і вимог до оцінювання навчальних досягнень студентів та формування рейтингової оцінки результатів їхньої навчальної праці.(20 січня 2016 р.)

Методичний семінар 3: «Формування фахових і загальних компетенцій у процесі практичних і лабораторних занять».( 2 березня2016р.)

На внутрішньому сайті університету розміщено інформацію стосовно проведених методичних засідань та оновлено:

Матеріали Семінару з ЄКТС. Київ, 21.10.15 р.

Освітній глосарій.

Методичні рекомендації до розроблення та впровадження освітніх програм (за новими вимогами).

Усі викладачі кафедр природничого факультету працюють над створенням сучасного методичного забезпечення природничих дисциплін відповідно кредитно-модульної системи та основних принципів організації навчального процесу, над модернізацією навчально-методичного інструментарію через впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій; підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів природничого факультету.

За звітний період методичною комісією факультету було здійснено згідно плану десять засідань, на яких розглядалися різнопланові питання пов’язані з удосконаленням методичної роботи на факультеті. Були розглянуті такі основні питання:

Основні шляхи удосконалення методичної роботи на кафедрах факультету:

удосконалення навчальних планів і програм з фахових дисциплін

створення навчально-методичних комплексів з дисциплін згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки студентів природничого факультету.

Особливості проведення та аналіз результатів педагогічної практики студентів природничого факультету.

Організація самостійної роботи студентів, методичні рекомендацій із планування та контролю самостійної роботи студентів.

Організація та залучення студентів до участі в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах державного та міжнародного рівня.

Використання можливостей природоохоронних територій у формуванні екологічного світогляду майбутніх вчителів природничих дисциплін.

Підвищення рівня методичної підготовки кураторів по роботі з академічними групами.

Методичне забезпечення підвищення рівня якості навчання студентів.

Сучасні вимоги до оцінювання індивідуальної та самостійної роботи студентів.

Застосування інтерактивних педагогічних технологій при викладанні природничих дисциплін.

Проектна діяльність студентів як складова цілісної підготовки майбутнього учителя природничих дисциплін.
У роботі методичної комісії факультету активно брали участь викладачі різних кафедр зокрема: ботаніки,екології та методика навчання біології ( проф. ОніпкоВ.В., доц.Гомля Л.М.); хімії та методики викладання хімії (проф. Шиян Н.І., доц..Стрижак С.В.) педагогічної майстерності та менеджменту (проф.Ткаченко А.В., док.п.н., доц.Сас Н.М.) кафедри біології та основ здоров’я людини (доц.Закалюжний В.М., ст.в. Новописьменний С.А.).

Методична робота викладачів кафедр природничого факультету була спрямована на оновлення робочої документації, що забезпечує навчальний процес( ОПП та навчальні плани). На кожній кафедрі проводиться розробка робочих програм згідно вимог кредитно-модульної системи були перероблені всі робочі програми згідно наказу МОН України №384. Викладачі кафедр природничого факультету взяли активну участь у науково-методичних конференціях та семінарах 2015-2016 н.р.

Викладачі факультету здійснювали методичну роботу не лише в університеті, а й за його межами приймаючи активну участь у роботі обласних, районних та регіональних методичних семінарів з учителями та екологами області.

Робота з обдарованими учнями по лінії МАН постійно проводиться викладачами на факультеті, а також викладачі факультету постійно приймають участь в проведенні обласних олімпіад з хімії, біології, екології.

Активно на кожній кафедрі факультету проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та області.

Методична робота кафедри біології та основ здоров’я людини

У 2015-2016 навчальному році кафедрою успішно ліцензовано новий напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я людини*». Підготовлено ліцензійну справу за даним напрямом, розроблено НМКД з дисциплін згідно з навчальним планом та освітньо-професійною програмою даного напряму підготовки.

Впродовж навчального року були оновлені НМКД з дисциплін кафедри (для напрямів підготовки 6.040101 Хімія, 6.040102 Біологія, спеціальностей 7.04010101 «Хімія», 7.04010201 «Біологія», 7.03010201 «Психологія», 8.04010201 «Біологія»).

На засіданнях кафедри обговорювались такі питання:

про забезпечення навчальних курсів навчальними програмами, посібниками та іншою методичною літературою;

ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи навчання;

обговорення відкритих лекцій та ін.

Викладачами кафедри підготовлено і видано такі методичні праці:

Загальна паразитологія. Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини*» / Автор В.М. Закалюжний. — Полтава: ПНПУ, 2016. — 10 с.;

Науково-дослідна робота студентів. Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини*» / Автор В.М. Закалюжний. — Полтава: ПНПУ, 2016. — 12 с.;

Екологія людини. Навчальна програма напряму підготовки.040106 — Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Автори О.Я. Рибалка, А.А. Коваль. — Полтава, 2014. – 6 с.;

Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.040102 Біологія / Автори А.А. Коваль — Полтава, 2016. — 5 с.;

Зоологія хребетних. Навчальна програма напряму підготовки 6.010203 — Здоров’я людини / Автор М.В. Слюсар. — Полтава, 2016. — 11 с.;

Зоологія хребетних: Навчально-методичний комплекс для студентів 2-го курсу ПНПУ напряму підготовки 6.010203 — Здоров’я людини / Укладач М.В. Слюсар. — Полтава, 2016. — 172 с.

Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з лабораторних занять для напряму підготовки 6.040106 — Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / А.А. Коваль. — Полтава, 2015. — 6 с.

Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з самостійної та індивідуальної роботи для напряму підготовки 6.040106 — Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / А.А. Коваль. — Полтава, 2015. — 8 с.

Моніторинг довкілля. Навчальна програма напряму підготовки.040106 — Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / А.А. Коваль — Полтава, 2014. — 6 с.

Викладачі кафедри взяли участь у науково-методичних конференціях та семінарах:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення напряму підготовки «Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти»*» (Полтава, 12 листопада 2015 року);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України» (Полтава, 14 квітня 2016 року).

Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. ХХІІI Каришинські читання» (Полтава, 19-20 травня 2016 року);

Викладачі кафедри здійснювали консультаційну та методичну допомогу учителям міста та області, рецензували роботи школярів учасників МАН, були членами журі МАН та ІІІ етапу учнівської олімпіади з біології та валеології.

Кафедра біології та основ здоров’я людини співпрацює з міжнародною мережею за гуманну освіту (InterNICHE, Англія) та міжнародною організацією Doctor Against Animal Experiments (Германія) з питань гуманізації навчального процесу та впровадження альтернативних методів навчання. У межах співпраці досліджується використання альтернатив при вивченні будови живих організмів та фізіологічних процесів, які дозволяють зменшити або повністю замінити використання тваринних об’єктів для навчальних і наукових лабораторних досліджень.

Кафедрою впроваджуються навчальні фільми та комп’ютерні інтерактивні програми, надані організаціями-партнерами, які дозволяють частково відмовитися від використання тварин для лабораторних досліджень. Так як надані альтернативи у більшості англомовні, у перспективі планується співпраця з вищевказаними партнерами з українізації наявних та розробки нових альтернатив.

Викладачі кафедри використовують можливості комп’ютерної лабораторії природничого факультету для проведення тестових контрольних робіт з навчальних дисциплін кафедри.

На базі навчальних музеїв-лабораторій для учителів і учнів шкіл м. Полтави та області систематично проводяться тематичні навчальні екскурсії викладачами кафедри Закалюжним В.М., Ковалем А.А., Паляницею О.В.

Зав. кафедри Цебржинський О.І. був членом редакційних рад трьох наукових журналів (Світ медицини та біології, УМСА, Полтава; Вісник проблем біології та медицини, УМСА, Полтава; Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Серія «Біологічні науки», Миколаїв).

Методична робота кафедри ботаніки,екології та методики навчання біології

У процесі методичної роботи на кафедрі ботаніки та методики навчання біології систематично здійснюються підвищення наукового рівня викладачів кафедри, їх підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у вузівську практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання. Систематично здійснюється вдосконалення навичок профільної роботи викладача, передача досвіду з теорії та практичної діяльності з фахових дисциплін, а саме: зросла кількість студентських публікацій, підготовлених за допомогою викладачів кафедри – 23, одноосібних – 5.

У 2015-2016 навчальному році методична робота викладачів кафедри була спрямована на розробку НМКД для дисциплін які читаються вперше, а також удосконалення НМКД згідно основних положень Закону про вищу освіту (2015р.) а також на дидактичне забезпечення курсів, які читаються викладачами кафедри, основна діяльність концентрувалася навколо колективних, групових та індивідуальних форм роботи.
Створеннян наукового гербарію (доц.Гомля Л.М.)

Виготовлення таблиць з курсу «Мікробіологія з основами вірусології» (доц.Іщенко В.І.)

Розробка таблиць до курсу «Ботанічне ресурсознавство» та «Луківництво» (проф. Орлова Л.Д..)

Підготовка унаочнення з навчальних дисциплін «Біологія», «Екологія рослин з основами фітоценології» (ас.Ханнанова О.Р.)

Підготовка унаочнення з навчальних дисциплін «Інтродукція та акліматизація рослин», «Лікарські рослини» (доц.Дерев’янко Т.В.)

Розробка таблиць до курсу «Фітоценологія», «Флора та рослинність України» (проф.Гапон С.В.)

Проведено впродовж року науково-методичні семінари на актуальні тематики:

1.«Розвиток партнерських взаємин між викладачами і студентами на кафедрі ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації» (проф. Оніпко В.В.)

2.«Методика проведення навчальної екскурсії як форма навчально-виховної роботи з біології» (доц. Гомля Л.М.).

3.«Особливості контролю знань студентів при вивченні ботаніки, систематики рослин» (проф. Гапон С.В.)

4.«Основні компоненти і функції здоров'язбережувальної освітньої технології як базис формування здорового способу життя майбутніх вчителів» (доц. Дяченко-Богун М.М.) 5.«Педагогічна система самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін» (доц. Іщенко В.І.)

6.«Особливості формування екологічного світогляду студентів ПНПУ імені В.Г. Короленка» (Ханнанова О.Р.)

7.«Організація та проведення екскурсій при вивченні курсу «Інтродукція та акліматизація рослин» (доц. Дерев’янко Т.В.)
Велика увага приділена удосконаленню навчальних, робочих програм: на кафедрі функціонують 43 авторських навчальних і робочих програми.

Для поліпшення професійної підготовки студентів і магістрантів кафедрою у 2015-2016 н.р. проведена така методична робота:

Розроблено 10 НМКД (нормативних дисциплін) для спеціальності 6.040102 Біологія; 8 НМКД (нормативних дисциплін) для спеціальності 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Модернізовано НМКД усіх дисциплін, які читалися раніше, увагу звернено на оновлену рекомендовану літературу, тестові завдання, опорні конспекти;

Розроблено 4 навчальних програм вибіркових дисциплін для спеціальності 6.040102 Біологія;

Розроблено Програму "Методика викладання біології у вищій школі 8.040102 Біологія";

Створено електронні варіанти опорних конспектів лекцій, завдань до практичних занять та організації самостійної роботи студентів, що забезпечило систематичність в їх навчальній діяльності;

Видано навчально-методичні рекомендації:

Орлова Л.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Л.Д. Орлова. – Полтава, 2015. – 48 с. (3.3 др.а.)

Орлова Л.Д. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологія» для студентів заочного відділення освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки: 6.040102 Біологія / Л.Д. Орлова. – Полтава, 2015. – 31 с. (2.1 др.а.)

Орлова Л.Д. Методичні вказівки до лабораторних занять з ботаніки анатомії та морфології рослин для студентів І курсу природничого факультету напряму підготовки «Основи здоров’я» / Л.Д. Орлова. – Полтава, 2015. – 84 с. (5,7 др.а.)

Методичні розробки до лабораторно-практичних занять з курсу «Ботаніка. Анатомія та морфологія рослин» для студентів природничого факультету / укладач Орлова Л.Д. – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 82 с. (5,6 др.а.)

Гомля Л. М. Методичні вказівки та тематика самостійних робіт з курсу «Цитологія» / Л. М. Гомля. – Полтава, 2015. – 40 с. (2,7 др. ар.).

Гомля Л. М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» / Л. М. Гомля. – Полтава, 2015. – 25 с. (1,7 др. ар.).

Гомля Л. М. Методичні вказівки та тематика самостійних робіт з курсу «Біогеографія» / Л. М. Гомля. – Полтава, 2015. – 30 с. (2,0 др. ар.).

Ханнанова О.Р. Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Екологія» для студентів І курсу напряму підготовки 6.040102 «Біологія» / О.Р. Ханнанова. – Полтава, 2015. – 19 с. (1,3 д.а.)

Клепець О.В. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із курсу «Техноекологія» для студентів IV курсу природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Олена Вікторівна Клепець ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 60 с. (4,1 д.а.)

Клепець О.В. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із курсу «Утилізація та рекуперація відходів» для студентів IV курсу природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Олена Вікторівна Клепець ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 22 с. (1,5 д.а.)

Максименко Н.Т. Методичні вказівки з курсу «Основи організації екологічного управління» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» стаціонарної форми навчання / Н.Т. Максименко – Полтава, 2015. – 33 c. (2,2 др. ар.).

Максименко Н.Т. «Основи організації екологічного управління». Методичні вказівки до самостійної роботи. / Н.Т. Максименко – Полтава, 2015. – 5 с. (0,3 др. ар.).

7.Видано навчально-методичні посібники

Оніпко В. В. Плодоовочівництво: навч.-метод. посіб. / Н. Т. Максименко, В. В. Оніпко; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. –134 с. (9,1 др. ар.).

Гомля Л. М. Біологія клітин [навчальний посібник для для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Людмила Миколаївна Гомля. – Полтава, 2014. – 160 с.

Орлова Л.Д. Луківництво : [навчальний посібник] / Л.Д. Орлова. – Полтава : ФОП Болотін А.В., 2014. – 256 с. (17,4 др.а.)

Орлова Л.Д. Фотосинтез : [навчальний посібник] / Л.Д. Орлова. Полтава : ФОП Болотін А.В., 2015. – 91 с. (6,2 др.а.)

Орлова Л.Д. Морфологія та анатомія рослин. Ч. 2. Рослинні тканини : [навчальний посібник] / Л.Д. Орлова. Полтава : ФОП Болотін А.В., 2015. – 75 с. (5,1 др.а.)

Гапон С. В. Флора та рослинність України. Навчальний посібник. – Полтава, 2015. – 106 с. (7,0 д.а.).

Гапон С.В. Нижчі та вищі рослини. Гриби, лишайники. Навчальний посібник. – Полтава, 2015. – 96 с. (6,5 д.а).

Дерев’янко Т.В. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з курсу «Біоіндикація» для студентів IV курсу природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Тетяна Василівна Дерев’янко, Олена Вікторівна Клепець ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 40 с. (2,7 др.а.)

Дерев’янко Т.В. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Біотехнологія з основами генетичної інженерії» для студентів заочної форми навчання підготовки бакалавра напряму 6.040102 «Біологія» / Т.В. Дерев’янко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 8 с. (0,5 др. ар.).

Дерев’янко Т.В. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Охорона природи» для студентів заочної форми навчання підготовки бакалавра напряму 6.040102 «Біологія» / Т.В. Дерев’янко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 8 с. (0,5 др. ар.).

Дерев’янко Т.В. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Охорона природи» для студентів денної форми навчання підготовки бакалавра напряму 6.040102 «Біологія» / Т.В. Дерев’янко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 10 с. (0,7 др. ар.).

Дерев’янко Т.В. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Лікарські рослини» для студентів заочної форми навчання підготовки бакалавра напряму 6.040102 «Біологія» / Т.В. Дерев’янко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 10 с. (0,7 др. ар.).

Смоляр Н.О. Основи екології: навч.-метод. посіб. для студентів I курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 Біологія / Наталія Олексіївна Смоляр, Олена Вікторівна Клепець ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава: Астрая, 2015. – 115 с. (7,8 д.а.)

Смоляр Н.О. Основи екології: навч.-метод. посіб. для студентів I курсу природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка денної форми навчання напряму підготовки 6.040101 Хімія / Наталія Олексіївна Смоляр, Олена Вікторівна Клепець ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава: Астрая, 2015. – 130 с. (8,8 д.а.)
8.Для розвитку творчого потенціалу студентів розроблено систему творчих завдань до курсів, які читаються викладачами кафедри.

9.Широко використовуються мультимедійні засоби у навчанні, залучення студентів до розробки електронних презентацій творчих завдань (всі викладачі кафедри).

10.Проведення практичних занять з магістрантами в навчальних закладах різного типу і різного рівня акредитації ( проф.В.В.Оніпко; проф.Л.Д.Орлова; проф.С.В.Гапон)

Індивідуальні форми методичної роботи членів кафедри представлені підготовленими варіативними дисциплінами, а також розробкою дидактичного матеріалу до занять.

Кафедра виступила організатором 3 конференцій та семінарів, які містили аналіз методичних проблем :

Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології (15-20 вересня 2015 р.)

Обласний науково-практичний семінар методистів районних методичних кабінетів( центрів ) із біології та основ здоровя «Життєтворчість як самоактуалізація і самовдосконалення особистості в навчальному процесі з біології та основ здоровя( Диканька 24 вересня 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» XXIII Каришинські читання (Полтава, 19-20 травня 2016 р.)

Члени кафедри здійснювали методичну роботу не лише в університеті, а й за його межами. Кафедра співпрацює з:

1.Університетом імені Фрідріха Шіллера, м. Єна, Німеччина.

2. Інститутом біології м. Уфа, РАН.

3. Брянським державним університетом.

4. Інститутом ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, м. Київ.

5. Інститутом екології Карпат, м. Львів.

6. Херсонським національним університетом.

7. Заповідником «Медобори» (Тернопільська обл.).

8. НПП «Подільські Товтри» (Тернопільська обл.).

9. Ужгородським національним університетом.

Усі викладачі кафедри працюють над створенням сучасного методичного забезпечення біологічних дисциплін відповідно кредитно-модульної системи та основних принципів організації навчального процесу, над модернізацією навчально-методичного інструментарію через впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій; підвищенням змістовності видавничої діяльності викладачів кафедри, рівня їх педагогічної майстерності. У процесі методичної роботи на кафедрі ботаніки,екології та методики навчання біології систематично здійснюються підвищення наукового рівня викладачів кафедри, їх підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у вузівську практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи викладача, передача досвіду з теорії та практичної діяльності з фахових дисциплін.


Каталог: pdf
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconРобоча навчальна програма
Шевченка на відділенні видавничої справи та редагування. Кожна тема розрахована на кілька лекційних та практичних занять. Контрольні...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconДодатки до рейтингу навчальна робота
Виконання індивідуальних планів викладачів
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКравчук Михайло Пилипович – видатний український математик
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Моя любов Україна і математика» таким було його кредо
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка