Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні


Методична робота кафедри педагогічної майстерності та менеджментуСторінка8/11
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Методична робота кафедри педагогічної майстерності та менеджменту
У 2015-2016 навчальному році методична робота викладачів кафедри була спрямована на приведення документації, що забезпечує навчальний процес: зокрема, розроблені освітні програми підготовки магістрів (набір 2015 р.) галузі знань 1801 Специфічні категорії зі спеціальностей «Управління навчальними закладами», «Управління проектами», «Управління інноваційною діяльністю» (Гриньова М.В., Ткаченко А.В., Сас Н.М., Кращенко Ю.П., Сорокіна Г.Ю., Бєляєва Н.В.); розроблені за компетентнісним підходом та новим класифікатором спеціальностей ОПП і навчальні плани підготовки магістрів (набір 2016 р.) галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності : 073 менеджмент зі спеціалізацій «Управління навчальними закладами» (Ткаченко А.В. Жданова-Неділько О.Г., Пивовар Н.М.), «Управління проектами» (Сас Н.М., Кращенко Ю.П., Боловацька Ю. І.), «Управління інноваційною діяльністю» (Гриньова М.В., Сорокіна Г.Ю., Бєляєва Н.В.); участь у роботі робочих груп з розробки документів для ліцензування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (Гриньова М.В., Ткаченко А.В., Сас Н.М.) а також на дидактичне забезпечення курсів, які готуються до ліцензування та читаються викладачами кафедри. Діяльність концентрувалася навколо колективних, групових та індивідуальних форм роботи.

Колективні форми охоплювали весь викладацький склад кафедри і представлені роботою методичного семінару для забезпечення дидактичного опанування самостійної роботи студентів і магістрантів. Методичний семінар проводився раз у два місяці, здійснюючи колективне обговорення нагальних методичних проблем.

Велика увага приділена удосконаленню навчальних, робочих програм: на кафедрі функціонують 30 нормативних та 9 вибіркових авторських навчальних і робочих програм.

Для поліпшення професійної підготовки студентів і магістрантів кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна ПНПУ імені В.Г.Короленка у 2015-2016 н.р. проведена така методична робота:

розроблено 10 НМКД (нормативних дисциплін) для спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю»; розроблено навчальну програму нормативної навчальної дисципліни «Менеджмент наукових проектів та інтелектуальна власність» (Сас Н.М.) підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з усіх спеціальностей; підготовлено навчальні програми з вибіркових дисциплін «Основи професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи», «Педагогічна етика» (Ткаченко А.В.) підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 13.00.04. «теорія та методика професійної освіти».

модернізовано НМКД усіх дисциплін, які читалися раніше, увагу звернено на оновлену рекомендовану літературу, тестові завдання, опорні конспекти.

розроблено навчальні програми вибіркових дисциплін для магістрантів (набір 2015): «Проектування внутрішньошкільного менеджменту» (Ткаченко А.В.), «Інноваційна діяльність управлінця» (Сас Н.М.), «Педагогічна кваліметрія» (Сорокіна Г.Ю.), «Інноваційні проекти в навчальних закладах» (Сас Н.М.); розроблено навчальні програми вибіркових дисциплін для магістрантів (набір 2016) «Управління конфліктами в інноваційній діяльності» (Сас Н.М.), «Маніпулятивні тактики в діловій комунікації» (ТкаченкоА.В.), «Професійна культура менеджера освіти» (Бєляєва Н.В.) «Управління освітнім процесом», «Діловодсво в управлінні навчальним закладом» (Сорокіна Г.Ю.); розроблено навчальні програми вибіркових дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей університету (набір 2016): «Дискусійні питання макаренкознавчих студій», «Невербальні засоби педагогічної взаємодії» (Ткаченко А.В.), «Професійна етика педагога», «Самоменеджмент», «Технології особистісного та професійного комфорту» (Бєляєва Н.В.).

поновлено та адаптовано Програму «Організація та зміст фахової практики магістрів зі спеціалізації Управління інноваційною діяльністю»;

поновлено комплект електронного програмного забезпечення курсів, який містить 30 комплексів, у тому числі з організації науково-дослідницької практики магістрантів;

поновлено електронні варіанти опорних конспектів лекцій, завдань до практичних занять та організації самостійної роботи студентів, що забезпечило систематичність в їх навчальній діяльності;

видано посібник з грифом «Управління навчально-виховним процесом» для вищих навчальних закладів (М.В. Гриньова, Л.В. Малаканова, Г.Ю. Сорокіна);

видано навчально-методичний посібник “Основи інноваційного управління навчальними закладами" (Н.М.Сас);

підготовлено до друку посібники з грифом для загальноосвітніх навчальних закладів «Управління навчально-виховним процесом» (М.В. Гриньова, Л.В. Малаканова, Г.Ю. Сорокіна). «Основи сучасного виховання» (М.В. Гриньова, Л.В. Малаканова, Г.Ю. Сорокіна);

розроблено Модуль «Основи інноваційного управління навчальними закладами» за компетентнісним підходом (Сас Н.М.);

для розвитку творчого потенціалу студентів розроблено систему творчих завдань до курсів, які читаються викладачами кафедри;

широко використовуються мультимедійні засоби у навчанні, залучення студентів до розробки електронних презентацій творчих завдань;

проведення практичних занять з магістрантами в навчальних закладах різного типу і різного рівня акредитації (доц. Н.М.Пивовар).

індивідуальні форми методичної роботи членів кафедри представлені підготовленими варіативними дисциплінами, а також розробкою дидактичного матеріалу до занять.

підготовлено матеріали та проведено «Управлінський квест» як форму підсумкового контролю з дисципліни «Управлінська майстерність керівника закладу освіти» (Бєляєва Н.В.).

організовано і проведено навчальні екскурсії та зустрічі з ведучими фахівцями з управління навчальними закладами м. Полтава (Є.Л.Романовим – директор Полтавської спеціалізованої школи №3) та м. Кременчук (І.В.Гальченком – директор Кременчуцького педагогічного училища імені А.С.Макаренка), з О.В.Цимбалюк – завідувач Центру освітніх інноваційних технологій м. Полтава, з Послушною М.В. – головний спеціаліст відділу експертизи, моніторингу та зв’язків з громадськістю департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, з Л.І.Костровою – керівником національного контактного пункту міжнародної програми «Горизонт 2020» в Києво-Могилянській академії (Сас Н.М.).

підготовлено методичний семінар  «Реформування системи освіти Польщі в контексті децентралізації й розвитку місцевого самоврядування» (Сорокіна Г.Ю., Кращенко Ю.П.)

Кафедра виступила організатором 2 конференцій та 3 семінарів, які містили аналіз методичних проблем :

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна особистість А. С. Макаренка на перетині освітніх парадигм» 10–11 березня 2016р.;

Міжнародна науково-практична конференція "Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі" (ХХІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) 19-20 травня 2016 р.

Всеукраїнський науково-практичний семінар " Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації " 11 березня 2016 р.;

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві" 11 березня 2016р.;

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управлінська майстерність керівника навчального закладу" 11 березня 2016р.;

Члени кафедри здійснювали методичну роботу не лише в університеті, а й за його межами. Кафедра співпрацює з педагогічним колективом навчально-методичного комплексу ім. Л.І. Бугаєвської м. Комсомольськ. Велику організаційно-методичну роботу провели доц. А.В.Ткаченко (виступи присвячені А.С.Макаренку). Доцент. Ю.П. Кращенко веде школу «Лідер майбутнього», веде очно-заочну хімічну школу в Полт. ЕНЦУМ.

Члени кафедри приймали участь у підготовці та обговореннях питань Студентської ради та студентського наукового товариства природничого ф-ту: «Особливості конструювання культурно-дозвіллєвих заходів у системі вищої освіти» (Боловацька Ю.І.).

Члени кафедри приймали участь у підготовці та обговоренні питань методичного семінару та вченої ради природничого факультету, виступали з доповідями: «Організація програмно-методичного супроводу дисциплін зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», «Про підготовку студентів до написання та захисту наукових робіт на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах» (Ткаченко А.В.), «Інноваційні інформаційні технології»(Сас Н.М.).


Методична робота кафедри хімії та методики викладання хімії
Кафедра хімії та методики викладання хімії забезпечує навчальний процес із понад 50 навчальних дисциплін і здійснює методичне керівництво 3 видами практик: пропедевтична практика, педагогічна практика з фахових методик, хіміко-технологічна практика.

У 2015–2016 навчальному році колектив кафедри приділяв багато уваги проблемам організаційно-методичного забезпечення навчання хімії в університеті, профільного навчання в старшій загальноосвітній школі, екологічному вихованню студентів, висвітленню ролі хімічної науки і промисловості в перетворенні оточуючого середовища, економії і більш раціональному використанню природних ресурсів, безвідходних технологій та їх впровадження.

Завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії Шиян Н.І. працювала у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії (м. Львів). Викладачі кафедри здійснювали консультаційну та методичну допомогу учителям міста та області, з написання наукових робіт школярів, учасників МАН, Шиян Н.І. – голова журі ІІІ етапу учнівської олімпіади з хімії, Стрижак С.В. – заступник голови журі ІІІ етапу учнівської олімпіади з хімії, інші викладачі були членами журі ІІІ етапу учнівської олімпіади з хімії. Шиян Н.І. – один із розробників стандарту вищої освіти України рівня вищої освіти першого ступені вищої освіти – бакалавр, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 01407 Середня освіта (Хімія).

Шиян Н.І. науковий консультант СДГ «Проектна і дослідницька діяльність з хімії як чинник особистісного розвитку учнів». Результат роботи – дослідно-експериментальна робота «Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів» на базі Шишацької спеціалізованої школи імені В.І. Вернадського.

Шиян Н.І. – науковий керівник творчої групи вчителів хімії м. Полтави, яка працює над проблемою «Методичний супровід допрофільної хімічної освіти за новими Державними стандартами».

Викладачі кафедри беруть участь у роботі обласної спеціальної дослідницької групи учителів хімії «Проектна і дослідницька діяльність з хімії як чинник особистісного розвитку учнів» та творчої групи учителів хімії м. Полтави, яка працює над проблемою «Методичний супровід до профільної хімічної освіти за новими Державними стандартами»».Результатом роботи групи буде видання навчального посібника для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Викладачами кафедри повністю оновлені робочі програми та навчальні програми, оновлено навчально-методичні комплекси дисциплін згідно нових навчальних планів, розроблено навчальні і робочі програми та навчально-методичні комплекси для дисциплін, що читаються вперше на першому курсі та у магістратурі.

Викладачами кафедри розроблено 6 нових навчальних планів освітньої програми підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія), галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, освітньої програми підготовки спеціаліста галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія), галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія, освітньо-наукової програми підготовки магістра галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія), галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Кафедрою проводиться профорієнтаційна робота. Викладачі кафедри та студенти розповсюджують інформацію про університет та факультет серед випускників ЗНЗ під час усіх форм роботи з учителями та школярами (конференції, семінари, курси підвищення кваліфікації, ІІІ етап учнівської олімпіади з хімії, міський, індивідуальні консультації, профорієнтаційні заходи у школах та в університеті для школярів, педагогічна практика студентів, робота з обдарованими школярами тощо).

Здійснюється інформування учнів і вчителів на сайті chemistry-forum.at.ua, розсилка листа усім учасникам ІІІ етапу учнівської олімпіади з хімії.


Проведені кафедрою студентські наукові конференції із залученням учителів та школярів міста та області:

№ з/п

Повна назва конференції (семінару)

Рівень (міжнародна, всеукраїнська, регіональна, університетська)

Дата проведення

Кількість учасників

Наявність збірника матеріалів конференції

1.

ІХ Менделєєвські читання

Регіональна науково-практична конференція

24 лютого 2016

67

Програма

3

Регіональний науково-практичний семінар «Шкільна хімічна освіта: проблеми і перспективи»

Регіональний науково-практичний семінар

11 березня 2016 р.

82

Програма

4.

Якість та безпека товарів народного споживання (спільно з Полтавським університетом економіки і торгівлі)

Регіональний науково-практичний семінар

9 грудня 2015р.

71

Програма, матеріали

5

Кристали: структура, властивості

Обласний конкурс для школярів

16 грудня 2015 р.

91

Програма

6

«Проектна технологія навчання хімії»

регіональний науково-методичний семінар

27 квітня 2016

72

Програма

Каталог: pdf
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconРобоча навчальна програма
Шевченка на відділенні видавничої справи та редагування. Кожна тема розрахована на кілька лекційних та практичних занять. Контрольні...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconДодатки до рейтингу навчальна робота
Виконання індивідуальних планів викладачів
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКравчук Михайло Пилипович – видатний український математик
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Моя любов Україна і математика» таким було його кредо
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка