Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна літератураСторінка2/4
Дата конвертації14.02.2020
Розмір0,74 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

8 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 години.
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за розділами)Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

ВСТУП

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма. Початкові поняття про літературний напрям, літературну течію.

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, народів, національностей.

(УС) Взаємозв’язки української і зарубіжних літератур.

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.


Учень (учениця):

має уявлення про поняття «культура» і «література», «літературний процес»;

з допомогою вчителя називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;

має уявлення про поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);з допомогою вчителя дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, з допомогою вчителя демонструє прикладами з прочитаних творів.


Формувати вміння виділяти суттєві ознаки, відмінності, характеристики основних літературних понять.

Розширювати здатність оперувати поняттями «культура», «література», «літературний процес», «літературна течі», «рід літератури».

Розвивати здатність формулювати визначення поняття, опираючись на його характерні ознаки.

Розширювати позитивний досвід читача;

Формувати вміння наводити приклади, опираючись на свій попередній досвід читача;

Розвивати навичок зосередження уваги, розширювати об’єм уваги.

2

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н.е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за вибором учителя). Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв'язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, міфологічний образ.

(ЛК) Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

(УС) Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном.

(ЕК) Схожість і відмінність між Біблією і Кораном як пам’ятками культури.Учень (учениця):

має уявлення про найвідоміші священні книги людства та про їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;

з допомогою навідних питань розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;

має уявлення про основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану;

відповідно до заданого вчителем алгоритму переказує фрагменти окремих міфологічних сюжетів (передбачені програмою);

характеризує за планом міфологічні образи, символи, що трапляються в сюжетах священних книг;

пояснює окремі вислови зі священних книг;

за допомогою вчителя порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Білію і Коран, виявляючи схожість і відмінності між ними;

має уявлення і називає 1-2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг;

за допомогою навідних питань розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (1-2 твори за вибором);

має уявлення про визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, про особливості культури, втілення ідей, сюжетів і образів священних книг.


Формувати позитивну мотивацію та інтерес до читання і сприймання міфів священних книг народів світу та осмислення їх художньої цінності.

Збагачувати лексичний запас поняттями “міф”, “міфологічний образ”, “мотив”, “тема”.
Продовжувати розвивати вміння виділяти основні ознаки та властивості при здійсненні порівняння чи складанні описової розповіді.
Розвивати вміння аналізувати зміст міфів, їх образів, тем, мотивів та сюжетів; встановлювати різноманітні зв’язки між предметами, вчинками героїв та подіями, які описані у міфі.
Розвивати зв’язне мовлення шляхом розповідання та переказування міфологічного сюжету.
Розширювати здатність давати пояснення й обґрунтування у відповідь на запитання вчителя.


3

АНТИЧНІСТЬ

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь (2-3 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

Сапфо (VII-VI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія.Есхіл (бл. 525-бл. 456 рр. до н.е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

«Золота доба» давньоримської літератури.Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору.

Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

Публій Овідій Назон (43р. до н.е. – бл. 18 р.н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.(ТЛ) Героїчний епос, елегія, ода, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія.

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). Античні образи й мотиви у творчості письменників різних часів і народів.

(УС) Українські переклади творів античних митців.

(ЕК) Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів). Зевс і Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла. Елегії Тіртея і Овідія.

Учень (учениця):

має уявлення про загальні особливості розвитку античної літератури;

називає видатних представників античної літератури, має уявлення про їхній внесок в історію світової культури;

за допомогою вчителя висвітлює концепцію людини і світу в античній літературі, показує її втілення у прочитаних творах;

має уявлення про основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;

з опорою на план переказує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;

з допомогою вчителя характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;

має уявлення про основні факти життя і творчості митців;

за допомогою вчителя розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;

має уявлення про поняття «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах;

знає визначення поняття «віршовий розмір», за допомогою вчителя виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;
має уявлення про загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;

може визначити художні конфлікти в прочитаних творах;

за заданим алгоритмом характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія);

за допомогою вчителя встановлює схожість і відмінності міфологічних образів та їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);

розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором);

має уявлення про відомих українських перекладачів творів античності та про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин.


Формувати поняття «античність», “ода”, “елегія”, «героїчний епос», «катарсис», «міфологічний символ», «лірика», «трагедія», «віршовий розмір».
Розвивати здатність до довільної організації власної поведінки та планування своєї активності при оформленні відповіді на запитання вчителя.

Вправлятися у відповідях на запитання вчителя за змістом прочитаних творів античних авторів.

Формувати вміння виявляти особливості, характеризувати, оцінювати образи героїв у прочитаних текстах,
аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;
Розвивати вміння визначати спільне і відмінне у сюжетах, образах, поняттях.
Розвивати вміння розрізняти вчинки персонажів міфів, відділяти позитивне від негативного, співчутливо ставитися до персонажів, які потребують допомоги та радіти разом із позитивними героями.

Заохочувати висловлення емоційної реакції на зміст прослуханого та прочитаного тексту, виявляти й називати свої почуття.

Сприяти усвідомленню морально-етичних людських цінностей свободи, самопожертви, служіння, любові до рідної країни на прикладі сюжетів .

4


СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.

Лі Бо (701-762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя.

Ду Фу (712-770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.Омар Хайям (бл. 1048-після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма.

Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття.«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

(ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний). Рубаї, сонет.

(ЛК) Культурні центри Середньовіччя на Сході і Заході. Ключові поняття китайської міфології, філософії (конфуціанство, даосизм), які знайшли відбиток у літературі. Християнство. Іслам.

(УС) Українські перекладачі середньовічних творів.

(ЕК) Порівняння образів ліричних героїв Лі Бо, Ду Фу, Омара Хайяма. Порівняння персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд – Ганелон, Карл – Ганелон).

Завершення І семестру


Учень (учениця):

має уявлення про хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;

називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, їхній внесок у розвиток світової культури;

має уявлення про історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур; за допомогою вчителя розповідає про основні віхи життя й творчості письменників (твори яких передбачені для текстуального вивчення);
знає ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;

дає визначення жанрів «героїчний епос» (середньовічний), «рубаї», «сонет», за допомогою вчителя виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних творах;
за допомогою вчителя визначає символи та їхній прихований зміст у творах поетів;

з опорою на план характеризує образ ліричного героя у текстах, рекомендованих програмою;

має уявлення про історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;

за допомогою вчителя переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»;

за заданим алгоритмом характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту);

висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків;

за допомогою навідних питань порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд – Ганелон, Карл – Ганелон);

виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори тощо (на прикладі уривків із тексту за вибором учня);

за допомогою вчителя зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);

має уявлення про актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем;

знає українських перекладачів середньовічних творів.
Сприяти позитивному уявленню учнів із ЗПР про себе, як про читача. Формувати мотивацію до вивчення літературних творів Середньовіччя та їх історичного контексту;
Продовжувати розвивати вміння зв’язно висловлюватися, використовуючи епітети, порівняння, метафори.


Розвивати вміння висловлювати власне ставлення до дій персонажів, обґрунтувати його, робити висновок, оцінювати є дії героїв.

Розвивати здатність здійснювати аналіз та порівняння художніх образів, характеристик персонажів і їх вчинків, подій, явищ у художніх текстах;

Поглиблювати інтерес до прочитаного за рахунок вираження свого емоційного сприймання образів та динаміки сюжету у тексті.

Продовжувати розвивати вміння використовувати різноманітні мовленнєві засоби для виразного читання чи переказу тексту: інтонація, темп, гучність, тембр, чіткість.
Формувати вміння складати описово-порівняльну розповідь, збагачувати словниковий запас прикметниками на позначення рис характеру, особистісних якостей, емоційних переживань.5

ВІДРОДЖЕННЯ

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.Франческо Петрарка (1304-1374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя і героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

Вільям Шекспір (1564-1616). Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (через описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція). Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.

Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616). «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство». Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів до сьогодні.

(ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ, сонет, роман, трагедію. Катрен, терцет, ямб.

(ЛК) Образи Ромео і Джульєтти, Дон Кіхота і Санчо Панси у світовому мистецтві (живопис, кіно, музика та ін.). Музей В. Шекспіра у Великобританії (Стретфорд-на-Ейвоні). Музей М. де Сервантеса Сааведри в Іспанії (Мадрид).

(УС) Видатні українські перекладачі творів Ренесансу. Вершини українського сонету.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів сонетів В. Шекспіра. Порівняння образів героїнь сонетів Ф. Петрарки і В. Шекспіра, художніх засобів створення жіночих образів.


Учень (учениця):

має уявлення про хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури;

за допомогою вчителя визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;

розповідає про ключові віхи життя й творчості митців;

дає визначення поняття «сонет», за допомогою вчителя виявляє особливості його структури у творах Ф. Петрарки і В. Шекспіра;

за допомогою вчителя визначає провідні теми, мотиви в ліричних творах письменників (сонетах);

за заданим алгоритмом характеризує образ ліричного героя у сонетах (Ф. Петрарки, В. Шекспіра);

з опорою на план зіставляє образи героїнь у сонетах митців;
має уявлення про загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта, Дон Кіхот і Санчо Панса);

має уявлення про жанрові особливості творів («Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот»);

за допомогою вчителя аналізує ліричні твори (цілісно), драматичні і прозові твори (в окремих частинах і цілісно);

за допомогою вчителя розкриває особливості художньої мови творів (в оригіналах і перекладах), наводить відповідні приклади, цитати;
має уявлення про відомих українських перекладачів творів доби Відродження.

Закріплювати розуміння понять “сонет”, “тема”, “мотив”, “підтекст”, “персонаж”, “художній образ”, “кульмінаційний момент”, “художня деталь”, “ліричний герой”.
Розвивати здатність робити самостійні узагальнення з приводу основної теми чи проблеми художнього твору у вигляді зв’язних логічних висловлювань.

Збагачувати словник прикметниками, користуватися ними при складанні описової характеристики портрету персонажа.


Підсилювати мотивацію до читання фрагментів творів шляхом проведення паралелі між подіями твору і реальним досвідом школярів.

Розвивати зв’язне мовлення у процесі складання розповіді про свої окремі факти біографії письменників, при складанні характристики персонажів чи аналізуючи ліричні, прозові твори.

Продовжувати формувати навички аналізу художніх образів, характеристик персонажів і їх вчинків, подій за навідними питаннями вчителя чи за заданим алгоритмом.

Вчити висловлювати своє ставлення та свої переживання з приводу подій, описаних у художньому творі, та вчинків головних героїв.

Вчити називати почуття головних героїв.6

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ
Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

Із лірики європейського бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе «Галерник» або Джонн Донн «Щоб мучить мене…» (1 вірш за вибором учителя)
Луїс де Гонгора-і-Арготе (1561-1627). «Галерник». Втілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

Джонн Донн (1572-1631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»).Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.
Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Мольєр (1622-1673). «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).
(ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський). Комедія, сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове мистецтво та ін.).

(УС) Бароко в Україні. Класицизм у різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика та ін.).

(ЕК)Порівняння образів персонажів (Журден – Клеонт, Журден – Дорант).


Учень (учениця):

має уявлення про провідні ознаки бароко як художнього напряму;

за допомогою вчителя розкриває специфіку барокового світосприйняття у прочитаних творах;

за допомогою вчителя виявляє у поетичному тексті провідні теми, ідеї, символи бароко, розкриває їхній філософський зміст;

за зразком аналізує образ ліричного героя вірша, за допомогою вчителя виявляє засоби його створення (монолог, риторичні питання, заглиблення у внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), наводить відповідні цитати;

має уявлення про чинники формування класицизму як літературного напряму (історичні, філософські, естетичні) та про основні ознаки класицизму; демонструє їх на прикладі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», а також на прикладі творів (1-2 за вибором) класицистичного мистецтва (живопису, архітектури та ін.);

відрізняє поняття «комедія» і «трагедія» (що вивчалося раніше);

виявляє ознаки комедії у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

за допомогою вчителя називає основні теми і проблеми в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

за зразком характеризує персонажів комедії «Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні);

має уявлення про поняття «сатира», «сарказм», знаходить їх приклади разом з іншими видами комічного (гумор, іронія), за допомогою вчителя встановлює роль у тексті;

розуміє сутність морального уроку, втіленого митцем засобами комедії;

має уявлення про зв'язок комедії Мольєра з народним мистецтвом.Розширювати словниковий запас синонімами, антонімами, омонімами, фразеологізмами, стимулювати використання їх при аналізі художнього твору, визначенні особливостей художніх образів, почуттів, емоцій, думок.
Продовжувати формувати навичку читання з використанням різноманітних засобів виразності — інтонування, логічних наголосів, тембру, темпу тощо;
Розширювати здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між діями персонажів та подіями сюжету художнього твору.
Формувати навички самоконтролю у процесі читання поетичного твору;

Розвивати здатність до розуміння прихованого смислу, підтексту, переносного значення слів, гумору, сатири, метафор, символізму образів;
Розвивати тривалість зосередження слухової уваги при сприйманні поетичних творів на слух;
Покращувати діалогові навички при обговоренні проблематики сюжету художнього твору.
Стимулювати висловлювання власної думки з приводу тих чи інших вчинків героів твору за посередництвом звернення до власного досвіду.
Підкріплювати і розвивати позитивні особистісні якості учнів із ЗПР: доброта, чесність, щедрість, справедливість тощо, здатність здійснювати оцінку власних вчинків, виявляти паралелі між характером та вчинками персонажів літературного твору і реальним життям.

7

ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.

У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ


Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

(1-2 сучасні твори за вибором учнів і вчителя)

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

Космовська Барбара (нар. 1958). «Буба», «Буба: мертвий сезон» (1 за вибором). Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ. Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури.

(ЕК) Порівняння образів персонажів.


Учень (учениця):

за допомогою вчителя виявляє актуальність порушених письменниками тем і проблем;

за допомогою вчителя визначає особливості сюжету і композиції творів, їхні жанрові ознаки;

за заданим зразком характеризує головних персонажів твору;

називає жанрові ознаки прочитаних творів;

розуміє поняття «символ», знаходить у прочитаних творах символи і за допомогою вчителя розкриває їхній зміст;

зіставляє персонажів творів;

розповідає про свої улюблені книжки, пояснює свій вибір, визначає їхні художні ознаки.
Розвивати вміння давати пояснення діям і переживанням персонажів;
Продовжувати тренувати навички виразного читання та здатність переказувати основні події твору.
Збагачувати словниковий запас різними частинами мови на позначення рис характеру, особистісних якостей, емоційних переживань, моральних цінностей.
Розвивати зв’язне мовлення, складати описову, описово-порівняльну розповідь, зіставляючи персонажів твору.

Розширювати здатність висловлювати власні судження з приводу тематики, сюжету, основної ідеї твору, його моральної проблематики.

Уточнити смислове і лексичне значення понять, що відображають тему взаємин, стосунків, моральних цінностей між персонажами. Вчити давати пояснення, наприклад, що таке “дружба”, “добро”, “повага”, “любов”, “милосердя” тощо.


8

ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.
Завершення ІІ семестру (+ 6 год. резерв)

Учень (учениця):

має уявлення про основні епохи, напрями (їхні ознаки) літературного процесу від античності до XVII ст.;

за допомогою вчителя аналізує та інтерпретує твори письменників у контексті літературних напрямів і культури доби;

має уявлення про основні літературознавчі поняття, що вивчалися протягом 5-8 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

за допомогою вчителя визначає жанрові ознаки, специфіку образів, оповіді, мови пропонованих для вивчення творів;

за допомогою вчителя порівнює твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів.


Закріплювати здатність виявляти і називати риси характерів головних персонажів художнього твору.
Продовжувати розширювати вміння учнів ідентифікувати та називати емоційні стани, риси характеру;
Стимулювати активне використання засвоєних, нових й уточнених лексичних понять при складанні розповідей різного типу і при переказі.

Вправлятися в умінні аналізувати, оцінювати й описувати моральні якості, вчинки і взаємостосунки героїв творів.

9

Для вивчення напам’ять

Омар Хайям (2-3 рубаї за вибором учня)

Ф. Петрарка. Сонет № 61

В. Шекспір. Сонет № 66


Каталог: files -> docs
docs -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
docs -> Інтернет шлях розвитку української музичної індустрії Інтернет новий інструмент для таланта
docs -> Концепція удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейськи Х
docs -> Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
docs -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
docs -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин
docs -> Хорол — районний центр Полтавської обла­сті — має багату й цікаву історію. Старовинне місто було свідком визначних історичних подій, бачило на своєму віку багатьох великих людей — І. П. Котляревського, Т


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. №60. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
Міністрів України від 21 серпня 2013 р. №60. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації державних...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПояснювальна записка Українська література 5 клас, учні з тпм
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) іноземна мова (англійська) – клас Київ 2009 пояснювальна записка
Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconКласів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату літературне читання
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconМузичне мистецтво
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПояснювальна записка Курс «Літературне читання»
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка