Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна літератураСторінка3/4
Дата конвертації14.02.2020
Розмір0,74 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4

9 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 58 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 2 години;

резервний час – 6 години.


№№

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за розділами)Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

ВСТУП

Роди і жанри літератури. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.

Учень (учениця):

має уявлення про поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);

за допомогою вчителя визначає жанрові ознаки творів різних жанрів (на прикладі прочитаних текстів);

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);

має уявлення про складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);

за допомогою вчителя визначає стильову своєрідність творів;

порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів);

розкриває особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).


Уточнювати значення вже засвоєних понять з теорії літератури (наприклад, “жанр”, “стиль”, “художній образ”, “рід” тощо).
Розширювати розуміння цінності читання, значення літератури як мистецтва та роль художніх перекладів.
Спонукати робити самостійні зв’язні висловлювання при відповіді на питання вчителя.

2


ПРОСВІТНИЦТВО

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).Джонатан Свіфт (1667-1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія створення твору, зумовлена інтересом суспільства до географічних відкриттів і пошуками шляхів зміни суспільства. Просвітницькі ідеї у творі. Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини. Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

Йоганн Вольфганг Ґете (1749-1832). «Вільшаний король», «Травнева пісня». Роль Й.В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й.В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання і щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-1805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

(ТЛ) Поглиблення понять про роман, оду. Композиція.

(ЛК) Європейське мистецтво доби Просвітництва.

(УС) Ідеї Просвітництва в Україні.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).
Учень (учениця):

має уявлення про чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;

має уявлення про основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, демонструє прикладами з прочитаних текстів і творів мистецтва (за вибором);

має уявлення про ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;

знає видатних митців доби Просвітництва (Дж. Свіфт, Й.В.  Ґете, Ф. Шиллер та ін.), має уявлення про їхнє значення в культурному перевороті доби;

за допомогою вчителя визначає особливості сюжету і композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;

за допомогою навідних питань розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);

з опорою на підказки виявляє специфіку езопової мови Дж. Свіфта;

за допомогою вчителя характеризує образ Гуллівера як тип людини нового часу (активної, мислячої, енергійної), визначає художні засоби його створення;

знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, розуміє їхні функції у творі;

за допомогою вчителя розкриває нове розуміння природи у ліричних творах Й.В. Ґете;

пояснює, чому ода «До радості» стала гімном Євросоюзу.Розвивати виразність читання, розширювати словниковий запас, формувати здатність зв’язно формулювати власну думку.

Сприяти активності використання нових та засвоєних лексичних понять при формулюванні відповіді на питання вчителя, при складанні розповіді чи переказі.

Удосконалювати вміння словесно характеризувати особливості сюжету, образи персонажів, їх вчинки.

Продовжувати розвивати вміння учнів ідентифікувати та називати емоційні стани, риси характеру;

Вчити здійснювати порівняння, виділяти головну думку, узагальнювати і робити висновки.

Розширювати здатність до самоконтролю при прочитанні творів, до планування своєї діяльності.

3

РОМАНТИЗМ

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.Генріх Гейне (1797-1856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788-1824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Поема «Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

Відображення духовного життя особистості, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа).

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). Лірика (До А.П. Керн («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). «Євгеній Онєгін».

Значення творчості О.С. Пушкіна для розвитку світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга). Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство О.С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності). Образ автора.

Михайло Юрійович Лермонтов (1814-1841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). «Герой нашого часу».

Мотиви світової скорботи у ліриці М.Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).Особливості розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною і духовною атмосферою доби. Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія. Печорін у системі інших образів. Новаторство М.Ю. Лермонтова в жанрі роману.

(ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа ( онєгінська).

(ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.).

(УС) Україна в житті і творчості зарубіжних митців. (ЕК) Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне і «Сосна» М.Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних мотивів у творчості О.С. Пушкіна і М.Ю. Лермонтова. Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О.С. Пушкіна. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна. Порівняння оригіналів, художніх перекладів, переспівів.

Завершення І семестру

Учень (учениця):

має уявлення про специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;

за заданим алгоритмом розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхній внесок у духовну скарбницю національних літератур і світу;

за допомогою вчителя визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;

за схемою аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

знаходить у тексті, називає і за допомогою вчителя розкриває зміст романтичних символів;

відзначає зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

за допомогою учителя відзначає зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);

за схемою аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона);

за допомогою вчителя виявляє жанрові ознаки поеми і роману доби романтизму і взаємодії романтизму із реалізмом (на прикладі творів Дж. Байрона, О.С. Пушкіна, М.Ю. Лермонтова);
з допомогою вчителя визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);
з опорою на план-схему виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О.С. Пушкін);

з допомогою вчителя порівнює образи Євгенія Онєгіна і Печоріна;

має уявлення і розповідає про роль України в житті і творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;
розуміє відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, з допомогою вчителя демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі романів «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна, «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова);

має уявлення про особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).Стимулювати інтерес до читання, заохочувати обговорювати прочитане, відповідати на питання вчителя стосовно сюжету і своїх вражень.

Уточнювати і розширювати розуміння семантики лексичних понять, що зустрічаються при ознайомленні із тими чи іншими художніми творами.

Розвивати здатність давати пояснення, висловлювати свою думку стосовно вчинків та характерів героїв.

Розвивати функцію уяви.

Збагачення активного словника описовими поняттями на позначення різних емоційних станів, переживань, опису природи;

Стимулювати інтерес до авторської позиції та засобів її вираження у творі, спонукати проводити паралелі із реальним життям і описуваною хронологією подій у художньому творі.

Продовжувати вчити знаходити схоже і відмінне, розуміти прихований зміст, символічне значення образів та назви твору.

Розвивати пам’ять: вчити відтворювати хронологію сюжету, переказувати прослуханий або прочитаний твір.


4

РЕАЛІЗМ

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»). Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту і жанру п’єси.

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Художнє новаторство М.В. Гоголя у розробленні теми «маленької людини».
(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

(ЛК) Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М.В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

(УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М.В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур.

(ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їхнього впливу на людину у творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя.

Завершення І семестру


Учень (учениця):

має уявлення про поняття «реалізм», його провідні ознаки, за допомогою вчителя виявляє їх у прочитаних творах;

розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

за допомогою навідних питань розкриває особливості світогляду письменників;

визначає актуальні проблеми, теми творів;

з опорою на підказки встановлює сюжетно-композиційні особливості творів;

за допомогою вчителя аналізує прочитані тексті цілісно і в окремих фрагментах;

За заданою схемою аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами тощо);

має уявлення про поняття «психологізм», та як він проявляється в прочитаних творах;

за допомогою вчителя інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;
за допомогою вчителя розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

розповідає про зв’язки письменників із Україною, увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;

за допомогою вчителя порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя (на прикладі прочитаних творів).
Розвивати здатність проводити оцінку й аналіз прочитаного тексту, давати характеристику вчинкам і характерам головних героїв, встановлювати та інтерпретувати причинно-наслідкові зв’язки у тексті.
Продовжувати формувати вміння використовувати цитати, план з метою аналізу образу персонажів, добирати в тексті приклади для розкриття пунктів цього плану.
Розширювати здатність висловлювати своє ставлення та свої переживання з приводу подій, описаних у художньому творі, та вчинків головних героїв.

Сприяти покращенню усвідомленості учнями своєї ролі читача та Підсилювати усвідомлення зв’язку прочитаного із реальним життям та зі своїми переживаннями стосовно сюжету.5


НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ

КІНЦЯ XIXПОЧАТКУ XX СТ.

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім».

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елізи Дулітл. Ідеї «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.(ТЛ) «Нова драма», ібсенізм.

(ЛК) Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX- початку XX ст.

(ЕК) Порівняння особливостей «старої» і «нової драми», образів персонажів.


Учень (учениця):

за допомогою вчителя виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення;

за зразком аналізує твори у єдності змісту та форми;
обговорює твори письменників;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців;

має уявлення про українські переклади творів; за зразком порівнює особливості «старої» і «нової драми»;

під керівництвом вчителя здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема нтернет-ресурсами).
Розвивати вміння виразно читати фрагменти прозового чи віршованого художнього твору із застосування адекватних засобів інтонаційної виразності.

Продовжувати розвивати здатність здійснювати аналіз і синтез інформації, формулюючи власну думку у зв’язних і послідовних граматичних конструкціях; складати описово-порівняльну розповідь без опори на зразок.

Покращувати здатність порівнювати, виділяти головне, узагальнювати у відповіді, задавати питання.

Розвивати здатність виявляти і називати риси характерів головних персонажів художнього твору.
Збагачувати словник прикметниками, дієсловами, дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами при складанні розповіді, характеристики, висловлюванні власного судження з приводу літературного твору, що вивчається.


6

ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.

ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА(1-2 твори за вибором учнів і вчителя)

Шолом-Алейхем (1859-1916). «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX-XX ст. Образна система твору. Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

Михайло Опанасович Булгаков (1891-1940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М.О. Булгакова. М.О. Булгаков і влада, трагедія митця. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шариков – Швондер).

Рей Дуглас Бредбері (нар. 1920). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451 за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо. Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

Гарпер Лі (нар. 1926). «Убити пересмішника».

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.Ерік Вольф Сігел (1937-2010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.
Кіноповісті та кіноромани (1-2 твори за вибором).

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури. Музеї М. Булгакова, Шолом-Алейхема в Києві.

(ЕК) Переосмислення сюжетів, образів, мотивів світової літератури і культури у творах мистецтва.Учень (учениця):

має уявлення про основні відомості про життя і творчість митців;

за допомогою вчителя виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній зв'язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;

виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;
з опорою на зразок характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, має уявлення про відповідні художні засоби;

за допомогою вчителя демонструє на прикладах переглянутих кіноповістей і кінороманів (за вибором) взаємодію різних видів мистецтва в сучасний період;

за допомогою вчителя створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури, кіномистецтва (кіноповісті, кінороману) або театрального мистецтва;

має уявлення щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;

презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;

проявляє інтерес до роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;

знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

з опорою на зразок аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту і форми;

має уявлення про визначні міжнародні літературні премії сучасності;

має уявлення про зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями.
Уточнювати і розширювати розуміння і здатність користуватися раніше засвоєними літературними термінами та поняттями для здійснення аналізу художнього твору;
Продовжувати розвивати здатність розуміти прихований смисл, переносне значення, символічність образу, іронію тощо.

Вчити шукати і наводити приклади відображення соціально-історичної тематики у фрагментах художніх творів.

Продовжувати розвивати уважність, зосередження при читанні та переказуванні творів.9

ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.Завершення ІІ семестру (+ 6 год. резерв)

Учень (учениця):

визначає основні етапи літературного процесу XIX-XX ст., їхні особливості, зв'язок із розвитком культури і мистецтва;

розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанрі XIX-XX ст.;

встановлює жанрово-родову приналежність творів, їхню жанрову і стильову своєрідність;

називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну і світову скарбницю художніх цінностей;

застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу та інтерпретації літературних творів;

аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.

Розвивати вміння планувати свою діяльність в часі і за змістом, здійснювати контроль процесу та результатів.

Розвивати зв’язне мовлення, здатність до формулювання поширених і змістовних висловлювань у процесі опису, розповіді, порівняння, відповіді на питання.
Для вивчення напам’ять

Ф. Шиллер. «До радості»

Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»

М.Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»
Каталог: files -> docs
docs -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
docs -> Інтернет шлях розвитку української музичної індустрії Інтернет новий інструмент для таланта
docs -> Концепція удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейськи Х
docs -> Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
docs -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
docs -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин
docs -> Хорол — районний центр Полтавської обла­сті — має багату й цікаву історію. Старовинне місто було свідком визначних історичних подій, бачило на своєму віку багатьох великих людей — І. П. Котляревського, Т


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. №60. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
Міністрів України від 21 серпня 2013 р. №60. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації державних...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПояснювальна записка Українська література 5 клас, учні з тпм
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) іноземна мова (англійська) – клас Київ 2009 пояснювальна записка
Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconКласів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату літературне читання
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconМузичне мистецтво
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПояснювальна записка Курс «Літературне читання»
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями...
Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка