Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної формСторінка25/45
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,43 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45

Питання для самоконтролю


 1. Назвіть головне питання культурного життя українських земель у литовсько-польську добу.

 2. Який внесок у культурний розвиток України зробило козацтво?

 3. Назвіть типи навчальних закладів, що існували на українських землях у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

 4. У складі яких країн перебували українські території в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.? Порівняйте умови існування української культури в межах цих держав.
 1. Який внесок у культурний розвиток України зробив князь Костянтин-Василь Острозький?

 2. Які нові жанри української літератури з’явилися у литовсько- польську добу? З чим це було пов’язане?

 3. Назвіть основні мистецькі стилі, поширені в архітектурі України цього
часу.


 1. Коли в українському живописі зароджується портретний жанр?

 2. Який новий вид образотворчого мистецтва з’являється в Україні у
ХVІ ст. у зв’язку з розвитком друкарства?

10.Де і коли були засновані перші українські друкарні? З ім’ям кого пов’язане поширення книгодрукування в Україні?
Тестові завдання


  1. З боку якої держави українська культура зазнала найтяжчих утисків у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.:

a) Великого князівства Литовського; б) Кримського ханства;

в) Московського царства; г) Речі Посполитої?  1. Що слугувало ідеологічною підвалиною розвитку української культури у литовсько-польську добу:

a) католицизм; б) православ’я;

в) українська мова; г) латина?  1. Який тип середніх навчальних закладів відкривала польська королівська влада з метою покатоличення українського населення у ХVІ – на початку ХVІІ ст.:

a) церковнопарафіяльні школи; б) братські школи;

в) єзуїтські колегії;

г) протестантські школи?


  1. Які школи становили конкуренцію єзуїтським колегіям в Україні наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.:

a) кальвіністські школи; б) лютеранські школи;

в) церковнопарафіяльні школи; г) братські школи?  1. Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській
шляхті доступ до посад і реалізацію прав та привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.:

a) православ’я; б) кальвінізму; в) католицизму; г) лютеранства?  1. Першою друкованою книгою Івана Федорова в Україні була:

a) “Азбука”; б) “Апостол”; в) “Буквар”;

г) ”Острозька біблія”.  1. Коли були надруковані церковні книги “Часослов” і “Октоїх” на замовлення православного кліру у друкарні Швайпольта Фіоля у Кракові кириличним шрифтом:

a) 1483 – 1491 рр.;

б) 1476 – 1483 рр.;

в) 1496 – 1498 рр.;

г) 1483 –1498 рр.?  1. Братства в історії української культури – це:

a) органи місцевого самоврядування, що повсюдно виникали в українських містах у зв’язку з наданням їм Магдебурзького права;

б) доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у ХV – ХVІ ст.;

в) релігійно-громадські організації міщан при православних церквах, що діяли в Україні у кінці ХVІ – ХVІІ ст.;

г) корпоративні об’єднання ремісників, споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у ХV – ХVІ ст.
  1. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела:

„У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно- побутової тематики”.

a) комедія;

б) драма; в) вертеп;

г) інтермедія?
  1. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела:

“Нововведенням, яке невдовзі тріумфально ввійшло в практику української освіти, стало вивчення трьох мов – грецької, латинської та церковнослов’янської. Створення школи слов’яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції, вперше поєднавши на порубіжжі греко-слов’янського культурного ареалу і католицької Європи візантійський Схід із латинським Заходом”.

a) Лаврська школа;

б) Острозька академія;

в) Львівська братська школа; г) Києво-Могилянська колегія?ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЕПОХИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА


(ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТТЯ)
ПЛАН

 1. Історичні умови розвитку української культури у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 2. Розвиток освіти. Києво-Могилянська академія – перший вищий навчальний заклад України європейського типу.

 3. Основні напрями розвитку і жанри української літератури. Театральне мистецтво.

 4. Творчість Г.С.Сковороди – видатного українського філософа та літератора.

 5. Українське барокове мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, графіка, музика.

ЛІТЕРАТУРА 1. Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Дмитро Багалій. – К.: Орій, 1992. – 472 с.

 2. Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Д.І. Дорошенко. – Львів: Світ, 1991. – 576 с.

 3. Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII – XVIIІ ст. / П.М. Жолтовський; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Ф. Рильського, Львів. відділення. – К.: Наукова думка, 1988. – 159 с.; іл.

 4. Народне мистецтво: до 360-річчя утворення козацької держави. – 2010. – № 1 – 2.

 5. Слабошпицький М.Ф. Українські меценати: нариси з історії української культури / М.Ф. Слабошпицький. – К.: Українська книга, 2001.

– 346 с.

 1. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича. – Київ: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 622 с.

 2. Ушкалов Л.В. Світ українського бароко: філологічні етюди / Л.В. Ушкалов. – Харків: Око, 1994. – 112 с.

 3. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Вища школа, 1981. – 235 с.

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45

Схожі:

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconНавчальний посібник для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки
«Дизайн» денної І заочної форм навчання / уклад. В. В. Хижинський – Луцьк : Луцький нту, 2016. – 34 с
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка