Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної формСторінка6/45
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,43 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Питання для самоконтролю


 1. Розкрийте історичний розвиток змісту поняття „культура” від найдавніших часів до сьогодення.

 2. Хто першим ужив слово „культура” у гуманітарному значенні?

 3. Назвіть найважливіші складові матеріальної та духовної культури.
 1. Схарактеризуйте основні форми культури.

 2. Розкрийте сутність пізнавальної, світоглядної, комунікативної, нормативно-регулювальної та інтегративної функцій культури.

 3. Дайте визначення поняття „мистецтво”.

 4. Перерахуйте основні види мистецтва.

 5. Назвіть та охарактеризуйте основні різновиди рельєфної пластики.

 6. Який мистецький вирізняється такими рисами, як чіткість і геометричність правильних форм, урівноваженість композиції, логічність планування, максимальна простота та лаконічність?

 7. Назвіть основні риси модернізму.Тестові завдання


 1. Завдяки кому була зроблена перша спроба вживання слова “культура” як теоретичного гуманітарного терміна, синоніма вихованості та освіченості людини:

а) Катону Старшому; б) Цицерону;

в) Джакомо Віко;

г) Самуєлю Пуфендорфу?


 1. Хто вперше вживає слово “культура” як самостійний термін для позначення духовного світу людини, яка усвідомлює себе силою, здатною протистояти “натурі” (природі):

а) Катон Старший; б) Цицерон;

в) Джакомо Віко;

г) Самуєль Пуфендорф?


 1. За допомогою якої функції культури у людини формуються (чи трансформуються протягом життя) погляди, ідеали та переконання:

a) інтегративної;

б) комунікативної;

в) нормативно-регулювальної; г) світоглядної?


 1. За рівнем майстерності, носіями і творцями відповідної культури форми культури класифікують на:

a) елітарну, народну і масову культури;

б) світову, національну, етнічну та регіональну культури; в) духовну та матеріальну;

г) літературу, скульптуру, живопис, архітектуру, хореографію, музику?


 1. Яка культурна форма характеризується легкістю сприйняття, спрощеністю, загальнодоступністю, домінуванням чуттєвої експресії, підпорядкуванням законам ринку:

а) етнічна культура; б) елітарна культура; в) масова культура;

г) народна культура? 1. Які види мистецтва належать до образотворчого: а) музика, поезія, хореографія;

б) живопис, скульптура, графіка; в) кіно, театр, телебачення;

г) архітектура, живопис, скульптура? 1. Графіка − це:

а) вид образотворчого мистецтва, котрий в якості основних зображувальних засобів використовує лінії, штрихи, плями, що наносяться на папір, картон олівцем, вуглиною або тушшю і створюють контур предмета або фігури;

б) живопис, виконаний спресованими, стертими у порошок фарбами, які найчастіше випускаються у вигляді м'яких кольорових олівців;

в) різновид скульптурного опуклого рельєфу, в якому зображення виступає над площиною фону більше, ніж на половину об’єму, а деякі елементи можуть бути зовсім відокремлені від площини;

г) живопис, виконаний фарбами, що готуються на основі сухих порошкових мінеральних пігментів і (або) їх синтетичних аналогів? 1. Який стиль мистецтва характеризується надмірним декором, нестриманою розкішшю, пафосом, контрастністю, динамічністю образів, прагненням величі й пишності, асиметрією конструкцій:

а) візантійський стиль; б) стиль бароко;

в) класицизм; г) еклектизм? 1. Червоний корпус Київського університету імені Т.Г.Шевченка представляє стиль мистецтва:

а) бароко; б) рококо;

в) класицизм; г) ампір? 1. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, що характеризують різні культурні форми:
1. культура, яка поєднує в собі особливості поведінки і побуту, спосіб мислення, традиції й звичаї народу та не

включає імпортних зразківa) національна культура

2. кращі ідеї, форми, зразки технологій, художньо-поетичної творчості, наукової, виробничої діяльності, єдині способи

світовідчуття, світорозуміння, вироблені багатьма народами та поколіннямиб) регіональна культура

3. культура, своєрідність якої визначається географічними, економічними, соціальними,

культурно-історичними особливостями територіїв) світова

культура


4. культура, яка визначає загальний рівень розвитку конкретного суспільства і виступає як специфічна система норм, цінностей, що

відрізняють одне суспільство від іншогог) етнічна

культура
ТЕМА 2. КУЛЬТУРА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У НАЙДАВНІШІ ЧАСИ

ПЛАН


 1. Людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту. Трипільська культура.

 2. Кімерійці, скіфи та сармати та їх роль у розвитку культури на українських територіях.

 3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Античні впливи на розвиток української культури.

 4. Велике переселення народів. Формування слов’янської культури. Держава антів.

 5. Особливості культури східних слов’ян: міфологічні та релігійні уявлення, побут і повсякденне життя.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баран В.Д. Давні слов’яни / В. Д. Баран. – Том 3. Україна крізь віки. – К.: Альтернативи, 1998. – 336 с.

 2. Баран В.Д. Походження українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2002. – 403 с.

 3. Бунятун К.П. На світанку історії / К.П. Бунятун, В.Ю. Мурзін, О.В. Симоненко – К.: Альтернативи, 1998. – 336 с.

 4. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація / М.Ю. Відейко. – [2-е вид.]. – К.: Академперіодика, 2003. – 184 с.

 5. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис / Олекса Воропай. – К.: Оберіг, 1993. – 589 с.

 6. Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор’я

/ С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяєва – К.: Альтернативи, 1998. – 352 с.

 1. Попович М.В. Нарис історії культури України: навчальний посібник / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 2001. – 728 с.

 2. Рыбаков Б. Язычество древних славян / Б. Рыбаков. – М.: Наука, 1981. – 608 с.

 3. Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України / М.О. Чмихов, Н.М. Кравченко, І.Т. Черняков – К.: Либідь, 1992. – 375 с.

 4. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова та ін. – [2-е вид.]. – К.: Либідь, 1991. – 640 с.


  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Схожі:

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconНавчальний посібник для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки
«Дизайн» денної І заочної форм навчання / уклад. В. В. Хижинський – Луцьк : Луцький нту, 2016. – 34 с
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка