Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтвСторінка4/5
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5

офіційні видання


 1. статут

 2. інструкціянормативні виробничо-практичні видання

 1. інструкція

 2. стандарт

 3. прейскурантвиробничо-практичні видання

 1. паспорт (на виріб)

 2. практичний посібник

 3. практичний порадник

 4. інформаційний листок

(про передовий виробничий досвід)навчальні видання

 1. підручник

 2. навчальний посібник

 3. хрестоматія

 4. навчальний наочний посібник

 5. навчально-методичний посібник

 6. методичні рекомендації (методичні вказівки)

 7. текст лекції

 8. курс лекцій

 9. конспект лекцій

 10. навчальна програма

 11. практикумдовідкові видання

 1. енциклопедія

 • універсальна

 • галузева

 • тематична

 1. словник

 • енциклопедичний

 • мовний

 • тлумачний

 • термінологічний

 • розмовник

 1. довідник

 • науковий

 • громадсько-політичний

 • виробничо-практичний

 • навчальний

 • популярний

 • побутовий

тощодовідкові або рекламні видання

 1. проспект

 2. путівник

 3. каталог

 4. афішалітературно-художні видання

 1. наукове літературно-художнє видання

 2. науково-масове літературно-художнє видання

 3. масове літературно-художнє видання

 4. альманах

 5. антологія

 6. документально-художнє видання

 7. науково-художнє видання

Таблиця 3.3.


Види періодичних і продовжуваних видань

1.

газета

 • громадсько-політична газета

 • спеціалізована газета

 • спеціальний газетний випуск

2.

журнал

 • громадсько-політичний журнал

 • науковий журнал

 • науково-популярний журнал

 • виробничо-практичний журнал

 • популярний журнал

 • літературно-художній журнал

 • реферативний журнал

3.

бюлетень

 • нормативний бюлетень

 • довідковий бюлетень

 • рекламний бюлетень

 • бюлетень-хроніка

 • бюлетень-таблиця

 • статистичний бюлетень

4.

календар

 • відривний (перекидний) календар

 • табель-календар

 • календар книжкового типу

 • календар знаменних дат

5.

періодичний збірник

 • експрес-інформація

 • науково-практичний періодичний збірник

 • альманах

6.

продовжуваний збірник

 • збірник наукових праць

 • альманах

7.

серія

 • серія періодична

 • серія продовжувана

Післямова


У навчальному посібнику “Типологія книги” розглянуто питання, що складають зміст другої частини курсу “Документознавство” (за програмою Рівненського державного інституту культури 1997 р.). Цей посібник є логічним продовженням виданого раніше навчального посібника “Типологія документа”. Разом ці два посібники охоплюють увесь зміст курсу.

Безумовно, деякі питання викладені тут дуже коротко. Наприклад, жанри літератури подано лише у схематично-табличному вигляді. Це пояснюється тим, що повна характеристика всіх жанрів могла б значно збільшити обсяг посібника, а це не передбачено тією кількістю годин, яка відведена на вивчення даної теми. При необхідності студент може знайти характеристику окремих типів та жанрів літератури, а також видів видань у довідковій літературі з книгознавства, в стандартах та інших джерелах.Даний посібник не зачіпає також характеристику нетекстових творів друку та інших видань, крім друкованих. Ці питання можуть бути предметом особливого розгляду.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

ТИПОЛОГІЇ КНИГИ
Автореферат дисертації – виклад матеріалів та результатів дисертаційного дослідження, яке надається на здобуття вченого ступеня, зроблений його автором у відповідності зі встановленими офіційно вимогами, що видається обмеженим тиражем «на правах рукопису».

Альбом – книжкове чи комплектне аркушеве образотворче видання з пояснювальним текстом або без нього.

Альманах – збірник літературно-художніх та (чи) науково-популярних творів, об`єднаних за певною ознакою.

Примітка. Альманах може бути неперіодичним, періодичним або продовжуваним виданням.

Аналітичний огляд – див.: критичний (аналітичний) огляд.

Антологія – неперіодичний збірник вибраних літературно-художніх творів чи уривків з них.

Аркушеве видання – видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення.

Аркушівка – див.: листівка.

Атлас – книжкове або комплектне картографічне чи образотворче видання, що містить зображення різних об`єктів (карти, креслення, малюнки тощо).

Афіша – рекламне або довідкове аркушеве видання з інформацією щодо певного культурного заходу (події), призначене для розклеювання.

Багатотомне видання; багатотомник неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом та оформленням.

Бібліографічне видання – інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів.

Біобібліографічний словник (довідник) – сукупність біографічних і бібліографічних даних про життя, діяльність і твори діячів науки, культури, мистецтва і т. д.

Біографічний довідник – сукупність довідкових статей, які містять біографічні відомості та характеристику внеску у розвиток науки, техніки, виробництва, культури видатних діячів відповідних галузей.

Брайлевське видання – текстове видання, надруковане шрифтом Брайля, що складається з крапкоподібних випуклостей, призначених для читання через дотик сліпими людьми.

Брошура – книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок.

Буклет – видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів, але не розрізаного.

Бюлетень – періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має ознаки журнального або газетного видання і містить матеріали організації, яка його видає.

Бюлетень-таблиця – бюлетень, який містить фактичні дані, викладені у вигляді таблиці.

Вибрані твори – однотомне чи багатотомне видання, що містить найзначніші, відібрані за певними засадами, твори одного чи декількох авторів.

Видавнича продукція – сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями).

Видання – документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо його видавничого оформлення і поліграфічного виконання.

Видання для організації дозвілля – видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльної творчості, різних видів захоплень.

Виробничо-практичне видання – видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації.

Виробничо-практичне видання для аматорів – видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям.

Виробничо-практичний журнал – журнал, що публікує статті та матеріали з технології, техніки, економіки, організації виробництва чи практичної діяльності, методичні рекомендації та ін., призначений працівникам певної галузі.

Відривний (перекидний) календар – настінний або настільний календар, у якому для кожного дня чи тижня або місяця відведено окремі аркуші, що відривають (перекидають).

Газета – періодичне газетне видання з постійною назвою, що виходить через певні короткі проміжки часу і містить офіційні документи, оперативну інформацію та статті з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературно-художні твори, фотографії та рекламу.

Газетне видання – видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.

Газетно-журнальне видання – газетне видання у вигляді декількох аркушів друкованого матеріалу, скріплених у корінці.

Громадсько-політична газета – газета, яка систематично висвітлює питання внутрішньої і зовнішньої політики держави, міжнародного життя.

Громадсько-політичне видання – видання творів громадсько-політичної тематики або агітаційно-пропагандистського характеру, призначене для широкого кола читачів.

Громадсько-політичний журнал – журнал із статтями та матеріалами актуальної громадсько-політичної тематики, призначений для широкого загалу читачів.

Примітка 1. Громадсько-політичний журнал може містити також сатиричні та гумористичні твори, матеріали виробничого і науково-популярного характеру.

Примітка 2. За читацькою адресою громадсько-політичний журнал може бути призначений молоді, жінкам, спеціальним категоріям читачів.

Дайджест – 1) інформаційне видання (або публікація) у вигляді добірки витягів із конкретних текстів, підібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про них загальне уявлення; 2) збірник, що містить скорочені найцікавіші матеріали, вибрані з інших видань.

Дисертація – рукопис, що є викладом матеріалів та результатів самостійного наукового дослідження і подається до захисту на здобуття вченого ступеня.

Довідкове видання – видання коротких відомостей прикладного чи наукового характеру, розміщених у порядку, зручному для їх швидкого пошуку.

Довідковий бюлетень – бюлетень, який містить довідкові матеріали, розташовані у порядку, зручному для їхнього швидкого пошуку.

Довідник – довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.

Примітка 1. За цільовим призначенням розрізняють довідники: науковий, громадсько-політичний, виробничо-практичний, навчальний, популярний, побутовий та ін.

Примітка 2. За характером інформації можна виділити довідники: статистичний, біографічний, бібліографічний тощо.

Довідник спеціаліста – довідкове і виробничо-практичне видання, що містить систематизований стислий виклад сукупності даних, необхідних спеціалісту в його професійній діяльності.

Документально-художне видання – літературно-художне видання, що містить твір, побудований на опису реальних подій, фактів, діяльності історичної особи.

Експрес-інформація – періодичне реферативне видання, призначене для оперативного інформування фахівців про найактуальніші опубліковані зарубіжні матеріали та вітчизняні неопубліковані документи.

Енциклопедичний словник – вичерпний чи частковий виклад складу лексичних одиниць однієї або декількох галузей знань із розкриттям їх змісту у вигляді стислих довідкових статей, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.

Енциклопедія – довідкове видання, що містить в узагальненому вигляді основні відомості з однієї чи усіх галузей знань та практичної діяльності, викладені у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.

Журнал – періодичне журнальне видання, офіційно затверджене як “журнал”, що виходить під постійною назвою, має постійні рубрики і містить статті або реферати з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературно-художні твори, ілюстрації та інші матеріали.

Журнальне видання – видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, в обкладинці чи оправі, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.

Збірник – видання, що містить ряд творів.

Примітка: Залежно від періодичності розрізняють неперіодичний, періодичний та продовжуваний збірники.

Звіт про НДР (ДКР) – оформлення результатів проміжного чи кінцевого стану науково-дослідної роботи (НДР) або дослідно-конструкторської розробки (ДКР) у вигляді рукопису відповідно до встановлених офіційно вимог (ДСТУ 300-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. – Введ. 23.02.95. – К.: Держстандарт України, 1995).

Зібрання творів – однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому.

Інструкція – офіційне чи нормативне виробничо-практичне видання правил, що регулюють виробничу чи іншу суспільну діяльність або користування виробами і (чи) послугами.

Інформаційне видання – видання систематизованих або узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних з першоджерел, випущене друком організаціями, що здійснюють науково-інформаційну діяльність.

Інформаційний листок – періодичне видання, що містить стислий опис науково-технічного досягнення чи передового виробничого досвіду, призначене для інформування фахівців відповідної галузі з метою використання описаного досягнення чи досвіду в практичній діяльності.

Календар – періодичне довідкове видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також з іншими відомостями різного характеру.

Календар знаменних дат – календар з вибірковим переліком днів року , пов`язаних з певними пам`ятними подіями та відомостями щодо цих подій.

Календар книжкового типу – календар у вигляді книжкового видання , як правило, з матеріалами певної тематики, призначений певним категоріям читачів.

Карткове видання – видання у вигляді картки (чи сукупності карток) встановленого формату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності.

Картографічне видання – видання картографічного твору.

Картографічний твір – зображення поверхні Землі або інших об`єктів у певній системі умовних позначень (картографічній проекції).

Каталог – довідкове чи нормативне виробничо-практичне, або рекламне видання, що містить систематизований перелік наявних речей або послуг.

Примітка. Розрізняють такі види каталогів: видавничий, музейний, бібліотечний, каталог виставки, номенклатурний, промисловий тощо.

Книга – книжкове видання обсягом понад 48 сторінок (за ДСТУ 3017–95).

Книжка-іграшка – видання з особливою конструктивною формою, призначене для розумового та естетичного розвитку дітей.

Книжкове видання – видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу в обкладинці чи оправі.

Комбіноване видання – видання, що поряд з друкованим на папері текстом містить записи звуків чи зображення на інших матеріальних носіях (платівках, магнітних стрічках, фотоплівках, слайдах, аудіо- та відеокасетах), або таке, що має супровідну допоміжну інформацію (дискети тощо).

Комплектне видання – сукупність видань, зібраних до папки, футляра, бандеролі чи укладених в обкладинку.

Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу курсу лекцій з навчальної дисципліни або її окремих розділів.

Критичний (аналітичний) огляд – виклад всебічного аналізу змісту документів, їх аргументованої оцінки та висновків щодо стану дослідженості проблеми і можливих шляхів її розв`язання.

Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою.

Листівка (аркушівка) – аркушеве видання обсягом від 1 до 4 сторінок.

Літературно-художнє видання – видання твору художньої літератури.

Літературно-художній журнал – журнал, що публікує переважно твори художньої літератури, а також публіцистичні (критичні) статті та матеріали.

Матеріали конференції (з`їзду, симпозіуму) – неперіодичний збірник, що відображає підсумки конференції і містить доклади, рекомендації, рішення.

Методичні рекомендації (методичні вказівки) – навчальне або виробничо-практичне видання, що містить роз`яснення з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни чи роду практичної діяльності і визначає методику виконання окремих завдань, певного виду робіт чи заходів.

Мікрокнига – книжкове видання розміром не більше 10 на 10 мм.

Мініатюрне видання (мініатюрна книга) – книжкове видання розміром не більше 100 на 100 мм.

Мовний словник – словник, що містить перелік мовних одиниць з їхніми характеристиками або перекладом іншою мовою.

Моновидання – видання, що містить один твір.

Монографія – книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми.

Навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладання певної дисципліни.

Навчальне видання – видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення формі.

Навчальний довідник – виклад довідкових даних у відповідності з розділами та (або) змістом навчальної програми.

Навчальний посібник – навчальне видання, що являє собою систематизований виклад теоретичного матеріалу навчальної дисципліни, який частково чи повністю збігається з розділами навчальної програми або виходить за її межі і частково (чи повністю) замінює підручник, офіційно затверджене як таке.

Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання.

Наочний посібник – видання, зміст якого передається переважно зображувальними засобами.

Наукова доповідь – виклад повного змісту наукової доповіді чи повідомлення на конференції.

Наукова монографія – вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми, з критичним його аналізом і формулюванням нової концепції.

Наукова стаття – виклад проміжних або кінцевих результатів науково-дослідної роботи, призначений фахівцям відповідної галузі.

Наукове видання – видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам’яток культури, історичних документів та літературно-художніх текстів, що відзначається особливою ретельністю підготовки тексту до публікації та розгалуженим довідковим апаратом.

Науковий журнал – журнал, що публікує наукові статті та матеріали теоретичних і прикладних досліджень, призначений переважно фахівцям певної галузі науки.

Науково-виробниче видання – видання відомостей про результати теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх впровадження у практику.

Науково-популярна енциклопедія – популярний стислий виклад у систематизованому вигляді змісту лексичних одиниць певної галузі знання чи характеристик природничих, технічних, культурних та інших об`єктів.

Науково-популярна монографія – всебічний виклад результатів дослідження наукової проблеми у популярному (доступному нефахівцям) стилі.

Науково-популярна стаття – стислий опис у популярному (доступному нефахівцям) стилі досягнень у галузі науки, техніки та виробництва.

Науково-популярне видання – видання відомостей про дослідження в галузі науки, культури і техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям.

Науково-популярний журнал – журнал, що публікує науково-популярні статті та матеріали з основ наукових знань, теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузях науки, культури, практичної діяльності, служить поширенню знань та самоосвіті читачів – нефахівців відповідної галузі.

Науково-популярний нарис – опис доступною для нефахівців мовою окремих періодів історії науки, виробництва або діяльності наукових установ, підприємств, закладів культури і т. д.

Науково-художнє видання – літературно-художнє видання, що містить твір, побудований на опису наукових фактів та (або) історії науки.

Неперіодичне видання – видання, що виходить одноразово і продовження якого не передбачено.

Нормативне видання – видання, що містить нормативні документи (правові першоджерела): закони, статути, положення тощо .

Нормативне виробничо-практичне видання – видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності.

Нормативний бюлетень – бюлетень, який містить матеріали нормативного, директивного чи інструктивного характеру і видається, як правило, державним органом.

Нотне видання – видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків.

Образотворче видання – видання, більшу частину обсягу якого займає зображення: відтворення живописного, графічного чи скульптурного твору, спеціальної або художньої фотографії та інших графічних робіт (креслень, діаграм, схем тощо) .

Оглядове видання – інформаційне видання одного чи декількох критичних (аналітичних) оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел.

Однотомне видання; однотомник – неперіодичне видання, випущене в одному томі.

Опис винаходу – повний опис винаходу у відповідності до офіційно встановлених вимог, що видається як додаток до патенту чи авторського свідоцтва.

Офіційне видання – видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій.

Паспорт (на виріб) – виробничо-практичне видання, що містить основні відомості щодо обладнання, приладів чи речей господарського вжитку.

Періодичне видання ( часопис ) – видання, що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом.

Перевидання – повторне видання твору, виданого раніше в окремому неперіодичному виданні. Може здійснюватися без змін або бути переробленим, доповненим, стереотипним, репринтним, факсимільним.

Підручник – навчальне видання зі систематизованим викладом теоретичного матеріалу навчальної дисципліни у повному обсязі, що відповідає навчальній програмі і офіційно затверджене як таке.

Підсерія – частина серії, що має більш вузьке читацьке та цільове призначення або певну тематику, а також власну, додаткову до серійної, назву.

Плакат – видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування.

Посібник – видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні знанням.

Популярний журнал – журнал, що публікує статті та матеріали з різних питань культури, спорту, побуту тощо, призначений широкому колу читачів.

Поштова картка – карткове видання, надруковане з одного чи обох боків.

Практикум – навчальне видання, що містить сукупність практичних завдань і (чи) вправ з матеріалу навчальної дисципліни, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь та навичок.

Практичний порадник – видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-практичними навичками.

Практичний посібник – виробничо-практичне видання, що містить опис технології практичної діяльності, призначений практичним працівникам (фахівцям певної галузі народного господарства) для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу.

Прейскурант – нормативне виробничо-практичне і (чи) довідкове видання, що містить систематизований перелік матеріалів, виробів, обладнання, виробничих операцій тощо із зазначенням цін цієї продукції, а інколи ще й її короткої характеристики.

Препринт – наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються перед виходом у світ видання (як правило, монографії), у якому вони мають бути вміщені.

Продовжуване видання (видання, що продовжується) – видання, що виходить через заздалегідь невизначені проміжки часу, в міру накопичення матеріалу, нумерованими, неповторюваними за змістом, однотипово оформленими випусками, зі спільною назвою.

Промисловий каталог – перелік промислової продукції з її характеристикою.

Проспект – довідкове та (чи) рекламне видання, що містить повідомлення про об`єкт реклами: речі, що призначені для випуску, продажу чи показу; діяльність підприємства, організації чи установи; послуги, що пропонуються.

Путівник – довідкове чи рекламне видання, що містить відомості щодо певного географічного об`єкта, культурно-освітньої установи чи заходу, розташовані у порядку, зручному для одержання інформації під час відвідування чи огляду.

Рекламне видання – видання, що містить відомості щодо виробів, послуг, заходів, культурно-історичних об`єктів, творчих колективів тощо у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування.

Рекламний бюлетень – бюлетень, який містить рекламні оголошення та викладені у привабливій формі відомості щодо виробів, послуг, заходів з метою створення попиту на них.

Репринтне видання (репринт) – точне відтворення певного видання фотомеханічним шляхом, без нового набору тексту, оригіналом якого служить один із примірників старого видання.

Реферат – твір, що містить короткий виклад змісту документа (чи його частини) з основними фактичними відомостями та висновками.

Реферативне видання – інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами.

Реферативний журнал – періодичне реферативне видання, офіційно зареєстроване як журнал.

Реферативний огляд – виклад зведеної характеристики питань, що розглядаються в декількох документах (джерелах первинної наукової інформації).

Розмовник – популярний дво- чи багатомовний словник, що містить загальнопобутову лексику і служить посібником для спілкування.

Рукопис – текст якого-небудь твору, написаний від руки, а також надрукований на друкарській машинці чи комп`ютерному принтері.

Серіальне видання – видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою.

Примітка. Видами серіальних видань є періодичні та продовжувані видання, а також неперіодичні серії.

Серійне видання – видання, що є частиною серії (її окремим випуском).

Серія – видання, що включає сукупність томів (випусків), об`єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим та (або) читацьким призначенням, які мають спільну назву серії і виходять в однотиповому оформленні.

Примітка. Серія може бути неперіодична, періодична чи продовжувана.

Словник – упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

Спеціалізована газета – газета, яка систематично висвітлює окремі проблеми громадського життя, науки, техніки, культури та інших галузей діяльності і призначена певним категоріям читачів.

Примітка. За тематичною спрямованістю, цільовим і читацьким призначенням розрізняють спеціалізовані газети з питань економіки та бізнесу, медичні, спортивні, з питань культури, літератури, мистецтва, релігійні, рекламні, для дозвілля, для дітей та юнацтва.

Спеціальний газетний випуск – газетне видання, підготовлене з якоїсь нагоди з метою оперативного доведення необхідної інформації читачеві, що має назву основного видання, але виходить протягом обмеженого часу, із зазначенням поточного і валового номерів, року і дати виходу в світ.

Стандарт – нормативне виробничо-практичне видання, що являє собою виклад офіційно затверджених правил, норм, вимог, призначених для обов`язкового дотримування спеціалістами у всіх сферах практичної діяльності.

Статут – офіційне видання документа, який містить зведення правил, що регулюють принципи та порядок діяльності установи тощо.

Стереотипне видання – повторне видання книги без змін за допомогою стереотипів – копій оригінальних друкарських форм.

Табель-календар – аркушеве видання календаря у вигляді таблиці.

Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції (з`їзду, симпозіуму) – науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характеру (тез доповідей, рефератів, анотацій), що відображають основні аспекти змісту доповідей та повідомлень.

Тези доповіді – скорочений виклад основних аспектів змісту наукової доповіді.

Текстове видання – видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний текст.

Термінологічний словник – словник, що містить перелік термінів однієї чи декількох галузей знань (з їх визначеннями або без них).

Тлумачний словник – мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає їхню граматичну та стилістичну характеристику, приклади застосування та інші відомості.

Факсимільне видання – відтворення в новому виданні конкретного примірника виданого раніше видання або рукопису зі всіма особливостями оригіналу (фактури, паперу, поміток на берегах тощо).

Хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, історичних, музичних та інших творів чи уривків з них, які є об`єктом вивчення у навчальній дисципліні.

Часопис – див.: періодичне видання.

Список літератури

на допомогу поглибленому вивченню дисципліни
Література в списку поділена на дві частини: основна та додаткова. Основна література – це головні офіційні документи, навчальна та наукова література узагальнюючого змісту. В деяких випадках різні праці містять дискусійні положення і суперечать одне одному, тому вони потребують критичного підходу та осмислення. Додаткова література – це видання, що містять більш докладний виклад матеріалу з окремих питань типології книги, а також публікації про сучасний стан видання в Україні окремих типів літератури чи видів видань.

Усередині розділів література розташована від загального до часткового, за ступенем значення та за логікою змісту.


Основна література


 1. Про видавничу справу: Закон України, 5 черв. 1997 р. // Уряд. кур’єр. – 1997. – 19 лип. (№ 130 – 131). – С. 12–14.

 2. ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Вид. офіц. – Введ. 23.05.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 3, 45 с.

 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для студентов ин-тов культуры / Харьков. гос. ин-т культуры. – Харьков, 1997. – С. 130–293.

 4. Моргенштерн И.Г. Проблемы типологии современной книги // Книга: Исслед. и материалы. – 1975. – Сб. 30. – С. 38–54.

 5. Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 247 с.

 6. Гречихин А.А. Проблемы критерия в современной типологии книги // Книга: Исслед. и материалы. – 1987. – Сб. 54. – С. 50–73.

 7. Швецова-Водка Г.М. Про основні поняття типології книги: (підсумки і проблеми) // Теорія та історія радянської книги на Україні: Зб. наук. пр. / Акад. наук Укр. РСР. Центр. наук. б-ка. – К., 1983. – С. 29–46.

 8. Швецова-Водка Г.Н. Типология книги // Книга: Исслед. и материалы. – 1983. – Сб. 46. – С. 40–59.

 9. Теплов Д.Ю. Типизация в книговедении и библиографии: Осн. проблемы на примере науч.-техн. лит. и ее библиогр. – М., 1977. – С. 10–52.

 10. Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми / Укр. акад. інформатики. – К., 1995. – С. 34–62.

 11. Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Жанры литературных материалов // Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Справочник журналиста. – 3-е изд., переработ. и расшир. – Л., 1971. – С. 258–291.

 12. Столяров Ю.Н. Соотношение книги с другими видами документа // Книга: Исслед. и материалы. – 1989. – Сб. 58. – С. 67–79.

 13. Сухоруков К.М. Книга в будущем: (Заруб. оценки, тенденции, прогнозы) // Книга: Исслед. и материалы. – 1993. – Сб. 66. – С. 26–38.
Каталог: bitstream -> 1984
bitstream -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
bitstream -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
1984 -> Г. Швецова-Водка
1984 -> Князь-книжник володимир-василькович
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв iconНавчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв iconНавчальний посібник для студентів економічних та економіко-географічних фахів вищих навчальних закладівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка