Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011Сторінка5/8
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1.78 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 9. НАУКА І ТЕХНІКА ХХ-ХХІ СТ.
1. Становлення «некласичної науки».

2. «Постнекласична» наука.

3. Техніка ХХ століття.

4. Висновки та узагальнення.
1. Становлення «некласичної науки».
В кінці ХІХ – на початку ХХ століття відбулися події, які «потрясли світ».

В 1895 році К.Рентген (1845-1923) відкрив «х-промені».

В 1896 році А.Беккерель (1852-1908) виявив явище радіоактивності (природної).

В 1897 році Дж.Томсон (1854-1940) відкрив електрон.

В 1898 Марія Кюрі (1867-1934) і П’єр Кюрі (1859-1906) відкрили новий хімічний елемент – радій.

В 1902-1903 роках Е.Резерфорд (1871-1937) і Ф.Содді (1877-1956) створили теорію радіоактивності як спонтанного розпаду атомів і перетворення одних елементів в інші. Цим було покладено початок ядерній фізиці.

В 1911 році Е.Резерфорд експериментально виявив атомне ядро.

В 1920-х роках була розроблена серія моделей будови атома.

Ці події привели до кризи ньютонівської парадигми класичної фізичної теорії, панувавшої в XVII – першій половині ХІХ століть

Криза розв’язалася революцією у фізиці, яка породила: теорію відносності (спеціальну та загальну) і квантову механіку (нерелятивістську і релятивістську – квантову теорію поля).

Ці теорії ознаменували перехід від «класичної» до «некласичної» науки.

Спеціальна (часткова) теорія відносності народжувалася з переборення теоретичного протиріччя між максвеллівською електродинамікою і класичною механікою.

Рішення, запропоноване А.Ейнштейном, було дано в його статті «До електродинаміки рухомих середовищ» (1905), де спеціальна теорія відносності була сформульована майже в повному вигляді.

Спеціальна теорія відносності повністю ігнорувала гравітацію. Не було і мови про «рівняння гравітаційного поля». Вони вперше з’явилися в 1915 році в праці Ейнштейна, і з того часу стали називатися «рівняннями Ейнштейна».

Теорія, яка вивчала ці рівняння (вони були доповнені у 1922 році А.Фріманом) і наслідки їх розв’язання, які спостерігалися, одержали назву «загальної теорії відносності».

Так само, як галілеївсько-ньютонівська механіка народжується в результаті перетворення сформульованих в Греції V ст. до н.е. зенонівських парадоксів руху у визначення нових фундаментальних ідеальних об’єктів (ФІО) (стан прямолінійного рівномірного руху), так і квантова механіка народжується в результаті перетворення парадокса хвилі-частки в новий ФІО – квантову частку.

«Парадокси» квантової механіки можна охарактеризувати словами Макса Борна: «Погляди Ейнштейна являють собою філософське переконання, яке не може бути ні доведено, ні спростовано фізичними аргументами. Єдине, що можна зробити в плані заперечення цієї точки зору, це сформулювати інше поняття реальності…».

Вже понад 70 років у квантовій механіці існують кілька традицій (кунівських «парадигм»), що називаються «інтерпретаціями», які суперечать одна одній.

Історія поширення і утвердження в науковому співтоваристві теорії відносності показує її великий світоглядський потенціал, який не зводиться до окремих наукових результатів.

Це – теорія «багатомірного світу» як безкомпромісна, майже містична, боротьба з абсолютною системою.

І хоча спеціальна теорія відносності і загальна теорія відносності мають вагомі експериментальні підтвердження (наприклад, точне описання орбіти Меркурія; дослідження променів світла; червоне зміщення), опозиція не зникла і сьогодні.

З цих двох «супертеорій» в ХХ столітті виросли: ядерна фізика, фізика твердого тіла, лазерна оптика, квантова хімія та ін.

Головне завдання хімії, сформульоване Д.І.Менделєєвим (1834-1907), − одержання речовини з необхідними властивостями. Це вимагає науково-дослідницьких зусиль по виявленню способів управління властивостями речовини.

В першій половині ХХ століття це завдання вирішувалося на структурно-молекулярному рівні. На такій базі виникла технологія отримання органічних речовин. Одним з перших видатних досягнень цієї технології стало отримання синтетичного каучуку в 1928 році.Біологія в ХХ столітті переходить від стадії описувальної науки до теоретичної та експериментальної.

Як розвиток експериментів і гіпотез про спадковість Г.Менделя (1822-1894) в першій третині ХХ століття виникає потужна течія, яка отримала назву генетика, і доля якої виявилася досить драматичною в СРСР. Трагічною була і доля її лідера, М.І.Вавілова (1887-1943), автора теорії гомологічних рядів.

Після серії великих відкриттів другої половини ХХ століття носіїв і кодів спадковості РНК і ДНК біологія вийшла на молекулярний рівень вивчення своїх об’єктів і явищ, вона придбала риси фізико-хімічної біології.

Під кінець третього десятиліття ХХ століття практично всі головні постулати, раніше висунуті наукою, виявилися спростованими.

В їх число входили уявлення про атоми як тверді, неподільні і окремі елементи матерії, про час і простір як незалежні абсолюти, про сувору причинну обумовленість всіх явищ, про можливість об’єктивного спостереження природи.

Попередні наукові уявлення були цілковито заперечені. Наприклад, тверда речовина більш не являлась найважливішою природною субстанцією.

Трьохмірний простір і одномірний час перетворилися у відносний прояв чотирьохмірного просторово-часового контінууму.

Час тече по-різному для тих, хто рухається з різною швидкістю. Поблизу важких об’єктів час уповільнюється, а при певних обставинах може і зовсім зупинитися.

Закони Евклідової геометрії більш не являються обов’язковими для природоустрою в масштабах Всесвіту.

Планети рухаються по своїх орбітах не тому, що їх притягує до Сонця деяка сила, що діє на відстані, але тому, що сам простір, в якому вони рухаються, викривлений.

Субатомні феномени виявляють себе і як елементарні частки, і як хвилі, демонструють свою подвійну природу.

Стало неможливим одночасно вираховувати місцезнаходження частки і вимірювати її прискорення.

Принцип невизначеності докорінно підривав і витісняв собою старий лапласівський детермінізм. Наукові дані і пояснення не могли розвиватися далі, не зачепивши природи об’єкту спостереження.

Фізичний світ, побачений очами фізика ХХ століття, нагадував не стільки величезну машину, скільки неосяжну думку.

Початком наступного етапу наукової революції було оволодіння атомною енергією в 40-і роки ХХ століття і нові дослідження, з якими зв’язано зародження електронно-обчислювальних машин і кібернетики.

Також в цей період наряду з фізикою стали лідирувати хімія, біологія і цикл наук про Землю.

З середини ХХ століття наука остаточно злилась з технікою, привівши до сучасної науково-технічної революції.

Квантово-релятивістська наукова картина світу стала першим результатом новітньої революції в природознавстві.

Другим результатом наукової революції стало утвердження некласичного стилю мислення. Новітня революція в науці привела до заміни споглядального стилю мислення дійовим.
2. «Постнекласична» наука.
Для постнекласичної науки в цілому характерна ситуація єднання (але без втрати «обличчя») фізики, хімії, біології.

Таке єднання існує на всіх рівнях – предметному, методологічному, термінологічному і понятійному.

При цьому живе і неживе в Природі втрачає свою «несумісність».

Можна сказати, що найпростіші системи – це фізичні, більш складні – хімічні і незрівнянно складні – біологічні.

Нові підходи в постнекласичній науці з самого початку не замикалися на фізичних процесах.

Найбільш обґрунтоване і переконливе залучення законів нерівноважної термодинаміки до пояснень не тільки механізмів функціонування, але навіть походження та еволюції живого (у вигляді відкритих само- організуючих термодинамічних систем), було здійснено І.Пригожиним (1960-1970), а ще раніше Л.фон Берталанфі (1932), а потім У.Ешбі (1966) (автором терміна «самоорганізуюча система»), Е.Шредінгером (1974).

Фізичні ідеї та поняття для пояснення біологічних явищ використовував Г.Хакен, якому належить сам термін «синергетика» (від грець. synergia – спільна дія). В свою чергу, біологія ретранслювала еволюційні концепції на все природознавство в цілому.

В контексті різних і навіть суперечливих концепцій можна говорити про нову наукову картину світу, створювану «постнекласичною» наукою.

Процес її побудови ще не завершений, але основні контури очевидні.

Основу «постнекласичної» науки складає термодинаміка нерівноважних, нелінійних відкритих систем (синергетика), ідея універсального еволюціонізма і теорія систем.

Вихідні філософські ідеї нової науки такі:


 • єдність світу заключається в тому, що на всіх рівнях організації діють загальні закони;

 • системне бачення в противагу механістичному розумінню світу;

 • синтез детермінізму, багатоваріантності і випадковості;

 • відмова від концепції редукціонізму: находження ізоморфних законів в різних сферах.

Ці ідеї базуються на таких основних положеннях:

 • випадкове і необхідне – рівноправні партнери у Всесвіті;

 • вірогідна самоорганізація нерівноважної відкритої системи, тобто самовільний перехід до упорядкованого стану, який супроводжується перерозподілом матерії в часі і просторі;

 • явища самоорганізації включають інформаційні процеси – генерацію та еволюцію цінної інформації;

 • підхід до дослідження організму як до відкритої системи;

 • основні форми кооперативної поведінки, властиві живим організмам, мають свої аналогії серед неорганічних систем.

Всі високі технології, які визначають обличчя науково-технічної цивілізації кінця ХХ століття, народилися у формі фундаментальних досліджень, як правило, комплексного, міждисциплінарного характеру.

Природа єдина, а поділ на науки умовний. Ми все ще достатньо віддалені від розуміння механізмів живої природи, і заклик древніх «Пізнай самого себе» не тільки залишається актуальним сьогодні, але і сміливо може бути адресований майбутнім поколінням вчених.
3. Техніка ХХ століття.
ХХ століття – це епоха науково-технічної революції, століття прориву в ядро атома й у відкритий космос, синтезу органічних речовин, проникнення в геном, пізнання механізмів поводження живих систем, століття інтеграції знань і комплексного рішення науково-практичних завдань.

За минуле століття відбувся неймовірний підйом наукової думки людства, що набула зовсім новий напрямок розвитку – повна комп’ютеризація, всесвітня павутина.

Але зворотним боком видатних відкриттів і наукових досягнень стали величезної сили руйнування, наприклад, від ядерних вибухів, або Чорнобильської катастрофи.

В 1948 році було зроблено винахід, який відкрив нову еру в розподілі інформації. Дж.Бардін, У.Б.Шоклі та У.Браттейн, спираючись на досягнення теоретичної фізики, винайшли транзистор – невеликий пристрій, здатний замінити масивні радіолампи.

Транзистор і винайдені через десять років інтегральні мікросхеми дозволили сховати складну електронну начинку в невеликий корпус.

В результаті сьогоднішні комп’ютери розміром із книгу перевершують за своїми параметрами комп’ютери 60-х років, які займали цілі приміщення. Це привело до справжньої революції в способі життя людей, вплинувши на їхню роботу, навчання, ведення бізнесу, проведення наукових досліджень.

Одне із найбільш вражаючих і суперечливих досягнень технології ХХ століття – підпорядкування людині ядерної енергії.

Концепції, що дозволяли розщепити атом, розроблялися вченими багатьох країн, але перехід від ідей до практичного здійснення ядерної реакції був досягнутий американськими вченими на початку 40-х років.

Після того, як німецьким фізикам в 1938 році вдалося розщепити ядро урану, А.Ейнштейн, Е.Фермі та Л.Сцілард прийшли до висновку, що ланцюгова реакція в принципі здійсненна.

В листі до президента Ф.Рузвельта А.Ейнштейн виражав стурбованість тим, що цей науковий прорив дозволяє створити «надзвичайно могутню бомбу».

Його стурбованість викликала до життя Манхеттенський проект, покликаний забезпечити першість Америки у створенні атомної бомби. Завдяки проекту була створена перша атомна бомба, випробувана в Нью-Мексіко 16 липня 1945 року.

Створення бомби та ядерне бомбардування американцями 6 і 9 серпня 1945 року вже по суті переможеної Японії поклали початок Атомній ері, часу страху перед зброєю масового знищення, що існували протягом всього періоду холодної війни, який пішов на спад лише сьогодні, коли починаються спроби покласти кінець розростанню арсеналів зброї.

Але разом з тим Атомна ера характеризується і мирним використанням сил атома в енергетиці та медицині.

Перша комерційна атомна електростанція була пущена в Іллінойсі (США) в 1956 році. На той час перспективи розвитку атомної енергетики виглядали самим райдужним образом.

Однак були і опоненти цій технології, які вказували, що АЕС потенційно небезпечні, і задавалися питанням: чи можливе безпечне поховання ядерних відходів?

Аварія, що відбулася в 1979 році на АЕС «Три майл айленд» у Пенсільванії, а згодом і катастрофа на Чорнобильській АЕС викликала у багатьох народів світу ворожість до атомної енергії, яка ще більше посилилась після катастрофи на японській АЕС «Фукусіма – 1» в результаті потужного землетрусу 11 березня 2011 року.

Вартість будівництва АЕС зростала, і більш економічні джерела енергії стали виглядати куди більш привабливими.

Проекти вчених по використанню сонячної енергії, енергії вітрів і термальної енергії Землі були втілені в життя і стали звичним явищем.

Космічна ера почалася майже одночасно з Атомною ерою. Розробка ракетних двигунів уможливила запуск штучних супутників Землі і пілотованих людиною космічних апаратів.

В 1957 році Радянський Союз запустив перший «Супутник», у 1958 році за ним пішли США, що відправили в космос «Експлорер-1».

Політ людини в космос відбувся 12 квітня 1961 року. Першим в космосі побував радянський космонавт Юрій Гагарін, а слідом за ним – американець Алан Б.Шепард-молодший.

Від цих спробних кроків у космосі до висадження на Місяць у 1969 році і до сьогоднішніх станцій – свого роду дзеркала розвитку прикладних наук – космічні програми Росії, США, Китаю та інших країн пройшли значний шлях.

Супутники зв’язку передають комп’ютерні дані, через них здійснюються телефонні розмови, ведеться теле- і радіомовлення.

Супутники прогнозу погоди поставляють нам дані, необхідні для завчасного оповіщення про жорстокі бурі і тайфуни.

Космічні технології породили тисячі видів продукції, що використовуються у повсякденному житті, від надлегких матеріалів, що застосовуються у виробництві, до систем штучного дихання для лікарень.
4. Висновки та узагальнення.
Використання нових відкриттів для створення нових видів зброї і особливо атомної бомби примусило людство переглянути свою колишню безвідмовну віру в науку.

З середини ХХ століття сучасна наука і техніка почали отримувати на свою адресу багаточисленні критичні оцінки з боку філософів, культурологів, діячів літератури і мистецтва.

На їхню думку, техніка принижує і дегуманізує людину, оточуючи її поспіль штучними предметами і пристроями. Вона віднімає її у живої природи, ввергаючи у неприродно уніфікований світ, де мету поглинають засоби, де промислове виробництво перетворило людину в придаток машини, де рішення всіх проблем бачиться в подальших технічних досягненнях, а не в людському їх вирішенні.

Перегони технічного прогресу, які вимагають все нових сил і нових економічних ресурсів, розривають природний зв’язок з землею, руйнують традиційні основи і цінності.

Під впливом технічних новин сучасне життя змінюється з величезною швидкістю.

До цієї гуманістичної критики приєдналися тривожні конкретні факти несприятливих наслідків наукових досягнень.

Небезпечне забруднення води, повітря, ґрунту планети, шкідливий вплив на тваринне і рослинне життя, вимирання незчисленних видів, корінні порушення в екосистемі всієї планети – всі ці серйозні проблеми, що стали перед людиною, заявляють про себе все голосніше і настирливіше.

Ці факти, які чітко виявляють себе в сучасній науці та світогляді, говорять про їхню кризу, вирішити яку зможе тільки нова глобальна світоглядська революція, частиною якої буде і нова революція в науці.

На початок ХХІ століття світ втратив свою віру в науку, вона безповоротно втратила свій колишній образ, як залишила і свої колишні заяви про абсолютну непогрішимість свого знання.

Подібна кризисна ситуація склалась і в інших сферах людської культури.

Пошук шляхів виходу з цієї глобальної кризи ще тільки триває, риси майбутнього постмодерністського світогляду, як і нової посткласичної науки, ще тільки намічається.

Контрольні питання і завдання до теми №9.


 1. Хто і коли відкрив електрон?

 2. Хто і коли експериментально виявив атомне ядро?

 3. Які наукові теорії ХХ ст. ознаменували перехід від «класичної» до «некласичної» науки?

 4. Хто був творцем теорії відносності?

 5. Які новітні галузі науки виросли з двох супертеорій ХХ ст. – теорії відносності і квантової механіки?

 6. Яким бачив головне завдання хімії Д.І.Менделєєв?

 7. Який вчений заклав основи генетики?

 8. Які основні постулати науки були спростовані під кінець 30-х років ХХст.?

 9. Що характерне для «постнекласичної» науки другої половини ХХ ст.?

 10. Які вихідні філософські ідеї «постнекласичної» науки ХХ ст.?

 11. Коли і ким був винайдений транзистор?

 12. Коли і ким було розщеплено ядро урану?

 13. Коли і де була випробувана перша атомна бомба?

 14. Коли американські льотчики двома атомними бомбами знищили два японських міста Хіросіму і Нагасакі?

 15. Де відбулась перша аварія на АЕС?

 16. Коли відбулась аварія на Чорнобильській АЕС?

 17. Коли і ким був запущений перший штучний супутник Землі?

 18. Коли Юрій Гагарін здійснив свій космічний політ?

10. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ»
1. Хто оспівував культ Розуму і створив у XVIII столітті «теорію прогресу»?

а) Ж.-Б.Лемарк і Ж.Бюффон;

б) Б.Б.Кондільяк, А.В.Тюрго, Ж.А.Кондорсе;

в) І.Кант і Г.Гегель;

г) М.Ломоносов і О.Радіщев.
2. Про що говорить «теорія культурних кіл»?

а) про особливості концентричних кіл;

б) про обертання малих космічних тіл;

в) про те, що схожі явища в культурі різних народів пояснюються походженням цих явищ з одного центру;

г) про спіралевидний характер розвитку культури.
3. Хто являється творцем «теорії культурних кіл»?

а) Ф.Гребнер;

б) Ж.-Б.Кольбер;

в) І.Ньютон;

г) Г.Лейбніц.
4. Хто написав першу книгу про Ньютона і присвятив поему «героям-фізикам» XVIII ст., «новим аргонавтам» науки?

а) Ж.-Ж. Руссо;

б) Вольтер;

в) Й.Гете;

г) М.Ломоносов.
5. Хто спалив знамениту бібліотеку Олександрійського Мусею?

а) Халіф Омар;

б) Халіф Абу-Бакр;

в) Халіф Мамун;

г) Халіф Алі.
6. Хто створив першу в Європі Академію наук?

а) І.Ньютон;

б) Г.Лейбніц;

в) Петро І;

г) Ж.-Б.Кольбер.


7. Завдяки відкриттям російських археологів стало ясно, що першопричиною грандіозної хвилі нашестій арійських племен було винайдення…

а) луку;


б) бойової колісниці;

в) пороху;

г) залізного меча.
8. Яке фундаментальне відкриття викликало хвилю ассірійських завоювань?

а) винайдення бойової колісниці;

б) озброєння регулярного війська залізними мечами;

в) створення кавалерії;

г) правильна відповідь відсутня.
9. Поява кавалерії була фундаментальним відкриттям, яке викликало хвилю завоювань, результатом якої було народження світової…

а) перської держави;

б) скіфської держави;

в) ассірійської держави;

г) елінської держави.
10. Яке фундаментальне відкриття породило культурне коло, що називають «елінською цивілізацією»?

а) використання кавалерії;

б) створення македонської фаланги;

в) використання маневренної тактики польових битв;

г) утворення кагорти.
11. Яке фундаментальне відкриття зробило Рим володарем Середземномор’я?

а) використання кавалерії;

б) створення фаланги;

в) створення кагорти і маневренної тактики бою;

г) правильна відповідь відсутня.
12. Коли первісна людина навчилася використовувати вогонь?

а) 200 тис. років тому;

б) 150 тис. років тому;

в) 100 тис. років тому;

г) 50 тис. років тому.
13. Що було першим винаходом людини?

а) кам’яна сокира;

б) ручне рубило із загостреної гальки;

в) спис;


г) правильна відповідь відсутня.
14. Яка освоєна первісною людиною зброя дозволила організувати загонне полювання?

а) кам’яна сокира;

б) спис;

в) лук;


г) правильна відповідь відсутня.
15. Коли людина зробила лук – нове знаряддя полювання?

а) 20 тис. років тому;

б) 15 тис. років тому;

в) 13 тис. років тому;

г) 10 тис. років тому.
16. Коли був одомашнений собака?

а) 20 тис. років тому;

б) 15 тис. років тому;

в) 13 тис. років тому;

г) 10 тис. років тому.
17. Що називають «неолітичною революцією»?

а) освоєння мисливства;

б) освоєння землеробства;

в) освоєння скотарства;

г) освоєння збиральництва.
18. В які часи людина освоїла землеробство?

а) в IX-VIII тис. до н.е.;

б) в VII тис. до н.е.;

в) в VI тис. до н.е.


19. Коли людина винайшла плуг?

а) в VI тис. до н.е.;

б) в V тис. до н.е.;

в) в IV тис. до н.е.;

г) в ІІІ тис. до н.е.
20. Коли сталася іригаційна революція ?

а) в VI тис. до н.е.;

б) в V тис. до н.е.;

в) в IV тис. до н.е.;

г) в ІІІ тис. до н.е.


21. Де вперше відбулась іригаційна революція?

а) в Стародавньому Єгипті;

б) в Стародавній Месопотамії;

в) в Стародавній Індії;

г) в Стародавньому Китаї.
22. Коли з’явилася приватна власність?

а) 3000 років до н.е.;

б) 2800 років до н.е.;

в) 2600 років до н.е.;

г) 2400 років до н.е.
23. Де вперше з’явилася приватна власність:

а) в Стародавньому Єгипті;

б) в Стародавній Месопотамії;

в) в Стародавній Індії;

г) в Стародавньому Китаї.
24. Коли людина приручила коня?

а) в IV-III тис. до н.е.;

б) в ІІ тис. до н.е.;

в) в І тис. до н.е.;

г) правильна відповідь відсутня.
25. Яке фундаментальне відкриття було зроблено у VIII ст. до н.е. кочівниками:

а) створення жорстких вудил;

б) створення стремена;

в) створення сідла;

г) створення хомута.
26. Яка цивілізація була першою цивілізацією на землі?

а) Месопотамії;

б) Єгипту;

в) Індії.

г) Китаю.
27. Де вперше були збудовані іригаційні канали?

а) в Індії;

б) в Китаї;

в) в Месопотамії;

г) в Єгипті.


28. В яку епоху були збудовані перші іригаційні канали?

а) в IV тис. до н.е.;

б) в ІІІ тис. до н.е.;

в) в ІІ тис. до н.е.;

г) в І тис. до н.е.
29. Яка держава була батьківщиною іригаційної революції?

а) Стародавня Індія;

б) Стародавній Китай;

в) Стародавня Месопотамія;

г) Стародавній Єгипет.
30. Де і коли з’явилися перші міста:

а) на початку V тис. до н.е. в Єгипті;

б) на кінець IV тис. до н.е. в Месопотамії;

в) на початку ІІІ тис. до н.е. в Індії;

г) в ІІ тис. до н.е. в Китаї.
31. Який народ створив першу писемність?

а) єгиптяни;

б) шумери;

в) індуси;

г) арійці.
32. Який народ створив перший алфавіт з 22 літер?

а) шумери;

б) єгиптяни;

в) фінікійці;

г) перси.
33. Коли був створений алфавіт з 22 букв?

а) на межі ІІІ і ІІ тис. до н.е.;

б) на межі ІІ і І тис. до н.е.;

в) в середині І тис. до н.е.;

г) вірна відповідь відсутня.
34. Де і коли був утворений перший календар?

а) в ІІІ тис. до н.е. в Єгипті;

б) в ІІ тис. до н.е. у Вавілоні;

в) в ІІ тис. до н.е. в Китаї;

г) в І тис. до н.е. в Персії.
35. Коли відбулась технічна революція, пов’язана з освоєнням металургії заліза?

а) на початку ІІІ тис. до н.е.;

б) в кінці ІІ тис. до н.е.;

в) в І тис. до н.е.;

г) вірна відповідь відсутня.
36. Початок «Залізного віку» став часом розквіту великої близькосхідної цивілізації…

а) Ассирії та Вавілону;

б) Фінікії та Халдеї;

в) Єгипту;

г) Персії.
37. Хто винайшов скло?

а) шумери;

б) єгиптяни;

в) фінікійці;

г) китайці.
38. Який народ в стародавні часи досяг найбільших успіхів у ткацтві?

а) індійці;

б) вавілоняни;

в) китайці;

г) перси.
39. Яка держава була батьківщиною бавовни?

а) Індія;

б) Китай;

в) Вавілонія;

г) Єгипет.
40. Яку цивілізацію іноді називають «глиняним царством»?

а) єгипетську;

б) вавілонську;

в) ассірійську;

г) китайську.
41. Яке фундаментальне відкриття в галузі землеробства належить індусам?

а) винайдення іригаційної системи;

б) освоєння технології вирощення заливного рису;

в) використання двопільної системи;

г) використання трипільної системи.
42. Який народ є винахідником паперу, фарфору і шовку?

а) індійці;

б) китайці;

в) шумери;

г) єгиптяни.
43. Хто був винахідником компасу?

а) шумери;

б) фінікійці;

в) китайці;

г) греки.
44. Найбільш видатним досягненням китайської цивілізації було…

а) освоєння технології вирощення заливного рису;

б) винайдення гончарного кругу;

в) створення доменних печей і виробництво чавуну;

г) будівництво іригаційних каналів.
45. Які наукові і технічні здобутки запозичили стародавні греки у фінікійців?

а) мистецтво скульптури і початки математичних знань;

б) алфавіт і конструкцію кораблів;

в) виробництво шовку;

г) виробництво сталі.
46. Які наукові і технічні здобутки запозичили греки у єгиптян?

а) мистецтво скульптури і початки математичних знань;

б) алфавіт і конструкцію кораблів;

в) виробництво шовку;

г) виробництво фарфору.
47. Який винахід зробив Грецію багатою країною і надав їй панування над Середземномор’ям?

а) винайдення триєри;

б) винайдення балісти;

в) винайдення пороху, що не промокає;

г) вірна відповідь відсутня.
48. Від кого бере свій початок вся давньогрецька філософія?

а) від софістів і Протагора;

б) від Сократа;

в) від Платона;

г) від Арістотеля.
49. Хто з античних філософів був засновником політології, етики, логіки, біології, риторики та багатьох інших наук і заснував перший вищий навчальний заклад – «Лікей»?

а) Протагор;

б) Платон;

в) Сократ;

г) Арістотель.
50. Хто був учителем і наставником Олександра Македонського?

а) Піфагор;

б) Платон;

в) Арістотель;

г) Сократ.
51. Яким новим винаходом у військовій справі були викликані македонські перемоги і завоювання?

а) створенням кагорти;

б) створенням фаланги;

в) винайденням триєри;

г) винайденням балісти.
52. Хто заснував Олександрійський Мусей?

а) Олександр Македонський;

б) Птоломей;

в) Арістотель;

г) Архімед.
53. Яка подія була по суті днем народження античної науки?

а) заснування Академії Платона;

б) заснування Олександрійського Мусею;

в) заснування Будинку науки Мамуна;

г) заснування Лікею Арістотеля.
54. До яких наслідків привело винайдення бойових машин – балісти і катапульти?

а) Греція завоювала панівне становище на Середземномор’ї;

б) Фінікія завоювала панівне становище на Середземномор’ї;

в) Олександрія завоювала панівне становище на морях і стала головним торговим центром Середземномор’я;

г) правильна відповідь відсутня.
55. Хто був першим великим механіком Олександрійського Мусею?

а) Евклід;

б) Архімед;

в) Аполлоній;

г) Клавдій Птоломей.


56. Що з семи чудес світу стало символом торгової могутності Олександрії?

а) маяк Колосс Родоський;

б) Фароський маяк;

в) Піраміда Хеопса;

г) правильна відповідь відсутня.
57. Як називався керівник Олександрійського Мусею?

а) ректор;

б) куратор;

в) бібліотекар;

г) продюсер.
58. Скільки рукописів зберігалося в бібліотеці Олександрійського Мусею?

а) 700 тисяч;

б) 70 тисяч;

в) 7 тисяч;

г) 1 тисяча.
59. Яке технічне досягнення знаменувало народження інженерної науки – механіки?

а) створення парового двигуна;

б) створення редуктора;

в) створення балісти;

г) правильна відповідь відсутня.
60. Який науковий центр був заснований в Олександрії?

а) Лікей;

б) школа софістів;

в) Академія наук;

г) Мусей.
61. Що було головним технічним досягненням римлян?

а) римська галера;

б) винайдення пороху;

в) створення цементу і бетону;

г) створення балісти.
62. Кого вважають найвидатнішим вченим та інженером римського часу?

а) Анфімія із Тралл;

б) Аполлодора;

в) Діофанта;

г) Марка Вітрувія.
63. Коли був зруйнований Олександрійський Мусей?

а) в 139 році;

б) в 193 році;

в) в 319 році;

г) в 391 році.
64. Хто зруйнував Олександрійський Мусей?

а) фанати-християни;

б) фанати-мусульмани;

в) фанати-іудеї;

г) араби-язичники.
65. Яке фундаментальне відкриття варварів викликало катастрофу, що згубила цивілізацію стародавнього світу?

а) винахід стремена;

б) винахід сідла;

в) винахід вудила;

г) правильна відповідь відсутня.
66. Назвіть науковий заклад, який щедро фінансувався державою, і його діяльність показала, що, якщо є гроші, то буде і наука.

а) Лікей Арістотеля;

б) Мусей Птоломея;

в) Академія Платона;

г) Лондонське королівське товариство.
67. Яке місто залишилось останньою фортецею європейської цивілізації в умовах варварського нашестя раннього Середньовіччя?

а) Париж;

б) Константинополь;

в) Рим;


г) правильна відповідь відсутня.
68. Хто у ІХ ст. відновив у Константинополі діяльність вищої школи і започаткував відродження стародавніх наук і мистецтв?

а) імператор Костянтин Багрянородний;

б) імператор Василій І та єпіскоп Лев Математик;

в) імператор Василій Болгаробойця;

г) правильна відповідь відсутня.
69. Які майстри на початку VIII століття спорудили в Ієрусалимі головну мечеть арабів Куббат-ас-Сахра, яка по цей день залишається шедевром архітектури, а в ХІ столітті – собор Святої Софії в Києві?

а) русичі;

б) араби;

в) греки;

г) тюрки.
70. Який халіф під враженням легендарного Мусею створив у Багдаді «Будинок науки»?

а) халіф Мамун;

б) халіф Алі;

в) халіф Омар;

г) халіф Абу-Бакр.
71. Назвіть ім’я найбільш знаменитого арабського астронома, який запозичив у індійців десятичні цифри, відомі європейцям як арабські?

а) Аль-Хорезмі (Алгорисмус);

б) Ібн Хайан;

в) Ібн Сина (Авіценна);

г) Ібн Рушда (Авероес).
72. Який болонський ритор поновив римський кодекс законів і заснував першу юридичну школу?

а) Августін Аврелій;

б) Ірнерій;

в) Ірінієм;

г) Фома Аквінський.
73. Коли і де засновано перший в Європі університет?

а) в ХІ столітті в Болонії;

б) в ХІІ столітті в Римі;

в) в ХІІІ столітті в Оксфорді;

г) в ХІ столітті у Флоренції.
74. Що означав у Середньовіччі «божий суд» при вирішенні судових справ?

а) суд папи римського;

б) суд інквізиції;

в) судовий поєдинок на мечах;

г) суд натовпу.
75. Від імені якого знаменитого арабського вченого походить термін «алгоритм»?

а) Ібн Сіна;

б) Аль-Хорезмі;

в) Ібн Хайан;

г) Ібн Рушда.

76. Яка монгольська зброя стала фундаментальним відкриттям, що породило нову хвилю завоювань?

а) саадак;

б) баліста;

в) катапульта;

г) правильна відповідь відсутня.
77. Що таке «саадак»?

а) довгий спис;

б) монгольський лук;

в) англійський лук;

г) бойова палиця.
78. Хто був першим винахідником пороху?

а) Сунь Симяо;

б) Ібн Хайан;

в) Бертольд Шварц;

г) правильна відповідь відсутня.
79. Хто створив першу гармату – «модфу»?

а) китайці;

б) араби;

в) турки;

г) перси.
80. Хто з європейців розкрив секрет пороху?

а) Бертольд Шварц;

б) Йоган Гуттенберг;

в) Леонардо да Вінчі;

г) Нікколо Тарталья.
81. Яка гармата зруйнувала у 1453 році стіни Константинополя?

а) бомбардира;

б) Гармата Урбана;

в) модфа;

г) правильна відповідь відсутня.
82. Де і коли в Європі були створені перші доменні печі і почалася виплавка чавуну і заліза?

а) в XVI ст. на Уралі;

б) на початку XIV ст. в Прусії;

в) в середині XV ст. у Вестфалії;

г) в ХІІІ ст. у Франції.

83. Де вперше було винайдено книгодрукування?

а) в Німеччині;

б) в Китаї;

в) в Росії;

г) в Білорусії.
84. Хто був першим в світі книгодрукарем?

а) Бі Шен;

б) Йоган Гуттенберг;

в) Іван Федоров;

г) Франциск Скорина.
85. Хто був винахідником книгодрукування у Європі?

а) Йоган Гуттенберг;

б) Іван Федоров;

в) Франциск Скорина;

г) Рудольф із Брауншвейга.
86. Яка книга була першою друкованою книгою європейців?

а) Азбука;

б) Біблія;

в) Апокаліпсис;

г) Талмуд.
87. Яке європейське місто після зруйнування турками Константинополя стало притулком для вчених і витоком майбутнього ренесанського руху?

а) Падуя;

б) Рим;

в) Флоренція;г) Венеція.
88. Назвіть ім’я флорентійського правителя XV століття, який був палким прихильником античної філософії та мистецтва, щедро дбав про розвиток культури та науки і зусиллями якого був по суті закладений початок великої епохи, яку пізніше назвали Ренесансом?

а) герцог Чезаре Борджіа;

б) банкір Козімо Медічі;

в) герцог Альба;

г) герцог Рішельє.
89. Хто збудував найбільший у світі собор – собор Святого Петра у Римі?

а) Мікеланджело Буонарротті;

б) Філіппо Брунеллескі;

в) Донателло;

г) Фраческо Бартоломео Растреллі.
90. Хто збудував у XV столітті у Флоренції знамениту церкву Санта Марія дель Фьоре – найбільш грандіозну споруду з усіх, зведених до того часу людиною, - нову Вавілонську башту (висота 114м), символ Нового часу, що наступав?

а) Мікеланджело Буонарротті;

б) Філіппо Брунеллескі;

в) Донателло;

г) Фраческо Бартоломео Растреллі.
91. Хто воскресив географію Птоломея, яка базується на визначенні широти і довготи?

а) Паоло Тосканеллі;

б) Христофор Колумб;

в) Васко до Гама;

г) Америго Веспучі.
92. Хто і коли відкрив Америку?

а) Христофор Колумб в 1492 році;

б) Васко до Гама в 1498 році;

в) Ф.Магеллан в 1519 році;

г) правильна відповідь відсутня.
93. Хто і коли обігнув Африку і відкрив справжній морський шлях в Індію?

а) Христофор Колумб в 1492 році;

б) Васко да Гама в 1498 році;

в) Ф.Магеллан в 1519 році;

г) правильна відповідь відсутня.
94. Хто і коли здійснив першу кругосвітню подорож?

а) Христофор Колумб в 1492 році;

б) Васко да Гама в 1498 році;

в) Ф.Магеллан в 1519 році;

г) правильна відповідь відсутня.
95. Хто у XVI столітті воскресив ідею Арістарха Самоського про те, що Земля обертається навколо Сонця?

а) Ніколай Копернік;

б) Галілео Галілей;

в) Ісаак Ньютон;

г) Йоган Кеплер.
96. Хто одним з перших зробив підзорну трубу, з її допомогою виявив багато нових зірок і відкрив чотири супутники Юпітера?

а) Ніколай Копернік;

б) Галілео Галілей;

в) Ісаак Ньютон;

г) Йоган Кеплер.
97. Відкриття яких фізичних законів Г.Галілеєм стало початком сучасної механіки?

а) закону інерції;

б) закону рівноускореного руху;

в) установив принцип складення (суперпозиції) рухів;

г) всі відповіді правильні.
98. Хто відкрив вакуум, атмосферний тиск і створив перший барометр?

а) Галілео Галілей;

б) Блез Паскаль;

в) Торричеллі;

г) Роберт Бойль.
99. Хто створив аналітичну геометрію?

а) Готфрід Лейбніц;

б) Ісаак Ньютон;

в) Рене Декарт;

г) правильна відповідь відсутня.
100. Коли була створена Французька Академія наук?

а) в 1666 році;

б) в 1660 році;

в) в 1600 році;

г) правильна відповідь відсутня.
101. Коли була створена Російська Академія наук і мистецтв?

а) в 1700 році;

б) в 1724 році;

в) в 1725 році;

г) в 1730 році.
102. Хто був першим російським академіком?

а) С.П.Крашенінніков;

б) М.В.Ломоносов;

в) Г.В.Ріхман;

г) Леонард Ейлер.
103. Коли була створена Берлінська Академія наук?

а) в 1700 році;

б) в 1710 році;

в) в 1720 році;

г) в 1730 році.
104. Який вчений являється основоположником наукової хімії, хімії як системи?

а) Бертольд Шварц;

б) А.Лавуазьє;

в) Д.Менделєєв;

г) А.Бутлеров.
105. Де розпочалася промислова революція XVIII століття?

а) в Німеччині;

б) в Росії;

в) в Англії;

г) у Франції.
106. Хто увів у науковий лексикон термін «біологія»?

а) Жорж Бюффон;

б) Жан- Батист Ламарк;

в) Карл Лінней;

г) Чарльз Дарвін.
107. Кому належить біологічна теорія еволюції?

а) Жоржу Бюффону;

б) Жану-Батисту Ламарку;

в) Карлу Ліннею;

г) Чарльзу Дарвіну.
108. Хто був творцем теорії хімічної побудови (органічної хімії)?

а) І.М.Сеченов;

б) А.М.Бутлеров;

в) Д.І.Менделєєв;

г) Л.Пастер.
109. Кому належить відкриття періодичного закону хімічних елементів?

а) І.М.Сеченову;

б) А.М.Бутлерову;

в) Д.І.Менделєєву;

г) Л.Пастеру.
110. Де і коли був зроблений перший залізничний потяг?

а) в 1800 році в Німеччині;

б) в 1804 році в Англії;

в) в 1810 році в Росії;

г) в 1820 році у Франції.
111. Де і коли був спущений на воду перший залізний пароплав?

а) в 1819 р. в Голландії;

б) в 1802 р. в Англії;

в) в 1822 р. в Англії;

г) правильна відповідь відсутня.
112. Коли був створений перший автомобіль К.Ф.Бенца і Г.Даймера з двигуном внутрішнього згорання?

а) в 1885-1887 роках;

б) в 1890 році;

в) в 1895 році;

г) в 1897 році.
113. Який вчений створив першу парову машину?

а) Т.Севері;

б) Д.Папен;

в) Т.Ньюкомен;

г) Д.Уатт.
114. Хто і коли відкрив електрон?

а) К.Рентген в 1895 році;

б) А.Беккерель в 1896 році;

в) Дж.Томсон в 1897 році;

г) М.Кюрі і П.Кюрі в 1898 році.
115. Хто створив теорію радіоактивності як спонтанного розпаду атомів і перетворення одних елементів в інші і тим самим поклав початок ядерній фізиці?

а) М.Кюрі і П.Кюрі;

б) Е.Розерфорд і Ф.Содді;

в) А.Беккарель;

г) А.Ейнштейн.
116. Хто в 1911 році експериментально виявив атомне ядро?

а) Ф.Содді;

б) Е.Розерфорд;

в) Дж.Томсон;

г) М.Кюрі.
117. Які наукові теорії ХХ століття ознаменували перехід від «класичної» до «некласичної» науки?

а) теорія відносності;

б) квантова механіка;

в) перші дві відповіді вірні;

г) вірна відповідь відсутня.
118. Хто був творцем теорії відносності?

а) Н.Бор;

б) А.Ейнштейн;

в) А.Фріман;

г) Е.Розерфорд.
119. Які новітні науки виросли з двох «супертеорій» ХХ століття – теорії відносності і квантової механіки?

а) ядерна фізика;

б) фізика твердого тіла;

в) лазерна оптика;

г) квантова хімія;

д) всі відповіді вірні.


120. Хто сформулював головне завдання хімії – одержання речовини з необхідними властивостями?

а) А.М.Бутлеров;

б) Д.І.Менделєєв;

в) І.М.Сеченов;

г) Дж.Дальтон.
121. Який вчений заклав основи генетики?

а) М.І.Вавілов;

б) Г.Мендель;

в) Л.Пастер;

г) вірна відповідь відсутня.
122. Коли була пущена перша комерційна атомна електростанція в Іллінойсі (США)?

а) в 1956 році;

б) в 1966 році;

в) в 1976 році;

г) вірна відповідь відсутня.
123. Коли в Радянському Союзі був запущений перший штучний супутник Землі?

а) в 1957 році;

б) в 1958 році;

в) в 1959 році;

г) в 1960 році.
124. Кому належить винахід транзистора?

а) Дж.Бардіну;

б) У.Бреттену;

в) У.Б.Шоклі;

г) всі відповіді вірні.
125. Коли було розщеплено ядро урану?

а) в 1937 році;

б) в 1938 році;

в) в 1940 році;

г) в 1945 році.
126. Коли і де була випробувана перша атомна бомба?

а) в 1944 році в Арізоні (США);

б) 16 липня 1945 році в Нью-Мексіко (США);

в) 6 серпня 1945 року в Японії;

г) в 1946 році під Семипалатинськом (СРСР).
127. Які головні постулати класичної науки були спростовані під кінець 30-х років ХХ століття?

а) уявлення про атоми як тверді, неподільні і окремі елементи матерії;

б) про час і простір як незалежні абсолюти;

в) про сувору причинну обумовленість всіх явищ;

г) про можливість об’єктивного спостереження природи;

д) всі варіанти відповідей вірні.


128. Що характерне для постнекласичної науки в цілому?

а) ситуація єднання (але без втрати «обличчя») фізики, хімії, біології. Таке єднання існує на всіх рівнях – предметному, методологічному і понятійному;

б) визнання того, що все живе і неживе в природі втрачає свою несумісність;

в) основу «постнекласичної» науки складає термодинаміка нерівноважних, нелінійних відкритих систем (синергетика), ідея універсального еволюціонізму і теорія систем;

г) розуміння того, що природа єдина, а поділ на науки – умовний;

д) всі варіанти відповідей вірні.


129. Де відбулась перша аварія на АЕС?

а) в Чорнобилі (Україна);

б) в Іллінойсі (США);

в) в Калгарі (Канада);

г) в Пенсільванії (США).
130. Коли американські пілоти скинули дві атомні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі і знищили сотні тисяч мирних людей, тим самим поклавши початок Атомній ері, часу страху перед зброєю масового знищення?

а) 6 і 9 серпня 1945 року;

б) 6 і 9 серпня 1945 року;

в) 6 і 9 серпня 1945 року;

г) всі варіанти відповідей вірні. Не забувайте і пам’ятайте про цю трагедію.

11. ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconМетодичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту
З дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня магістр на базі підготовки рівня бакалавр
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconСоціальна педагогіка» на базі повної загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання Луцьк 2013

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconМетодичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Запоріжжя: «А-плюс», 2012. 120 с
Губа Н. О., Калюжна Є. М., Малина О. Г, Паскевська Ю. А., Поплавська А. П., Спіцина Л. В., Ткалич М. Г. Психологія: Наскрізна програма...
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНавчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНавчальний посібник для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconКафедра педагогіки та психології професійної освіти
Навчальну програму дисципліни «Історія психології» розроблено на основі робочого навчального плану № нб-8 030103/15 підготовки фахівців...
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНа денну та заочну форму навчання
Гуманітарні науки/ спеціальність 020303 Філологія* «Мова І література (англійська)») на денну та заочну форму навчання на основі...
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНа базі освітньо-кваліфікаційного рівня 010106 „Спеціаліст
Визначення даного вступного екзамену обумовлене необхідністю перевірки рівня професійної психолого-педагогічної підготовки


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка