Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011Сторінка7/8
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,78 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

11.2. Поняття, терміни.
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ розглядає принципи й методи визначення хімічного складу речовини. Включає якісний аналіз і кількісний аналіз. Аналітична хімія виникла наряду з неорганічною хімією раніше інших хімічних наук (до кінця XVIII ст. хімія визначалася як наука, що вивчає хімічний склад речовини). В другій половині XVII ст. Р.Бойль увів поняття аналізу складу тіл, заклав основи аналітичної хімії як науки. Для аналітичної хімії характерно застосування не тільки традиційних хімічних, але й фізико-хімічніх та фізичних методів,а також біологічних методів, основаних на вивченні реакції мікроорганізмів на зміни середовища їхнього існування.
АРКЕБУЗА — стародавня фітільна рушниця яка застосовувалася в XIV—XVI століттях. В стародавній Русі називалася пищаллю.
АТМОСФЕРНИЙ ТИСК — тиск атмосферного повітря на предмети, що знаходяться в ньому, і на земну поверхню. В кожній точці атмосфери атмосферний тиск рівний вазі стовпа повітря, що знаходиться від цієї точки до верхнього кордону атмосфери; з висотою зменшується. Середній атмосферний тиск на рівні моря еквівалентний тиску ртутного стовпа висотою 760 мм.
БАЛІСТА стародавня кидальна машина (головним чином знаряддя для облоги) для кидання каменю або колод із залізним наконечником.
ВАКУУМстан сильно розрідженого газу при низькому тискові (спец.).
ГАЛС — 1) курс судна відносно вітру, наприклад, судно йде лівим галсом, коли вітер дме в лівий борт судна; 2) снасть, що утримує на належному місці нижній навітрений кут парусу.
ГЕНЕРАЦІЯ — 1)народження, походження; 2)покоління.
ГЕНЕТИКА — галузь біології, яка вивчає явища спадковості та її змінності.
ГНОМОН стародавній астрономічний інструмент — вертикальний стовпчик (обеліск) для визначення по тіні моменту полудня і направлення полуденної лінії (тобто меридіану) в даному місці.
ДАРВІНІЗМ — основана на вченні Ч.Дарвіна матеріалістична теорія походження і розвитку видів тварин і рослин шляхом природного відбору; вчення про закони розвитку живої природи.
ДЕТЕРМІНІЗМ — властиве науковому світосприйманню визнання загальної об’єктивної зумовленості всіх явищ природи і суспільства, зокрема, людської волі і людської поведінки (протилежність — індетермінізм).
ДНК — дезоксирибонуклеїнова кислота; забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку і функціонування живих організмів.
ДОКТРИНА — вчення, наукова або філософська теорія, система, керівний або політичний принцип.
ДОГМА — бездоказове положення або твердження, яке приймається на віру, без критичної перевірки і без урахування конкретних умов його застосування.
ДОМЕСТИКАЦІЯ — одомашнення, приручення диких тварин.
ДИНА (грецьке динаміс — сила) — абсолютна одиниця сили, що дорівнює силі, яка діє на масу в 1 г, надаючи їй одиницю прискорення 1см∕сек2.
ЕВОЛЮЦІОНІЗМ вчення про еволюційний розвиток життя.
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ спрямований (упорядкований) рух заряджених часток: електронів, іонів та ін. Умовно за напрям електричного струму приймають напрям руху позитивних зарядів.
ЕЛЕКТРОДИНАМІКАрозділ фізики, що вивчає закони руху і взаємодії електричних зарядів та явища, пов’язані з ними.
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ — особлива форма матерії. Через електромагнітне поле відбувається взаємодія між зарядженими частками. Характеризується напругою електричних і магнітних полів.
ЕЛЕКТРОСТАТИКА — розділ електродинаміки, який вивчає взаємодію електричних зарядів в стані спокою та їхнього електричного поля.
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА — наука про застосування електрики для практичних цілей, а також саме таке застосування.
ЕЛІКСИР — 1) фантастичний напій, який безрезультатно шукали алхіміки; вважалося, що він здатний продовжити людське життя; 2) міцний настій на спирту, кислотах і т.д.; застосовується в медицині та косметиці.
ЕНТРОПІЯ — особлива фізична величина; характеризує в звичайно спостерігаємих нами явищах і процесах розсіювання, знецінення енергії, яке полягає в переході всіх видів енергії в теплову і в рівномірному розподілі останньої між всіма тілами природи; вирівнювання температури, що відбувається при цьому, веде до неможливості дальшого перетворення теплової енергії в інші її види. Поняття «ентропії» введено Р.Клаузіусом в 1865р. Статистична фізика розглядає ентропію як міру ймовірності знаходження системи в даному становищі (Больцмана принцип). Поняттям ентропії широко користуються у фізиці, хімії, біології і теорії інформації.

ЕРГ (від грецького — ергон — справа, робота) — (фізика) одиниця міри роботи в абсолютній системі мір, що дорівнює роботі сили в 1 дину на шляху в 1 сантиметр.

ЕРГАСТЕРІЯ, ЕРГАСТУЛ — тюрма для рабів, здебільшого підземна в давньогрецьких та римських маєтках, де раби виконували там особливо важку роботу.

ЕТНОЛОГІЯ (етнографія) — народознавство, галузь історичної науки, яка дає класифікацію народів світу, вивчає їх склад, походження (етногенез), розселення і виясняє особливості матеріальної, суспільної та духовної культури народів всіх частин світу.
ЄРЕСЬ — 1) релігійне вчення, яке відхиляється від офіційної доктрини церкви в питаннях віровчення, культу, організації; 2) (в переносному значенні) відступ від загальноприйнятих поглядів, правил, положень і т.д.; 3) (в переносному значенні, розмовне) те, що позбавлене здорового глузду, дурниця.
ІДЕОГРАМА — письмовий знак, що означав (на відміну від букв) не звуки якої-небудь мови, а ціле поняття, наприклад, цифри; так цифра 2 означає не три звуки д—в—а, а поняття певного числа.
ІЄРОГЛІФИ фігурні знаки (переважно древньоєгипетської писемності), відомі з IVтис. до н.е.; означають цілі поняття або окремі склади і звуки мови.
ІЗОМЕРІЯ — явище існування кількох речовин, які мають один і той же елементарний склад, але відрізняються один від одного фізико-хімічними властивостями.
ІЗОМОРФНИЙ — схожий формою та будовою кристалів.
ІНКВІЗИЦІЯ — 1) трибунал католицької церкви, утворений у XIII cт. для боротьби проти єресі; 2) (в переносному значенні) знущання, катування, жорстокість.
ІННОВАЦІЇ — об’єкти впровадження чи процес, що веде до появи чогось нового — новації. У науковий лексикон цей термін вперше увів Й.Шумпетер.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ — 1) роз’яснення, тлумачення, розкриття змісту чого-небудь; 2) творче розкриття якого-небудь художнього твору, образу, зумовлених ідейно-художнім задумом та індивідуальністю артиста, режисера, музиканта та ін.
ІРИГАЦІЯштучне зрошення полів — галузь сільськогосподарської меліорації, зайнятої питаннями зволоження грунту для більш успішного вирощування культурних рослин.
КАРТУЗ — 1) мішечок з бумазейної, вовняної або шовкової тканини, наповнений пороховим зарядом; застосовувався при роздільному набиванні артилерійських гармат (головним чином гаубиць), коли заряд і снаряд не з’єднані разом, і стріляючий має можливість змінити склад і вагу заряду, змінюючи тим самим дальність стрільби; 2) чоловічий головний убір.
КАТАПУЛЬТА — 1) старовинна кидальна машина у античних греків та римлян, призначена для кидання стріл, каміння тощо при облозі фортець; 2) механічний пристрій для запуску літака з корабля в повітря зі швидкістю, достатньою для зльоту.
КВАДРАНТ1) в математиці — квадрант кола — сектор з центральним кутом в 900; квадрант площини — будь-яка з чотирьох областей (кутів), на які площина поділяється двома взаємноперпендикулярними прямими; 2) в артилерійській і кулеметній справі — прилад для виміру кутів при вертикальній наводці (в умовах стрільб із закритих позицій); 3) старовинний астрономічний прилад для виміру висот небесних світил; 4) одиниця довжини в «практичній системі одиниць» — близько чверті земного меридіана (10000км).
КВАНТ — (фізика) мінімальна кількість, яку поглинає або віддає фізична величина, коли вона перебуває в нестаціонарному стані. Квантова теорія відіграє важливу роль в сучасній теорії будови речовини.
КВАНТОВА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА — теорія елементарних процесів в електромагнітному полі та його взаємодії з речовиною, основана на теорії квант.
КОМПІЛЯЦІЯ — поєднання результатів дослідження інших науковців без власної інтерпретації.
КОНТІНУУМ — 1) неперервність, нерозривність явищ і процесів; 2) (математика) неперервна множина, наприклад, сукупність усіх точок прямої чи її відрізка; 3) (фізика) суцільне матеріальне середовище, властивості якого змінюються в просторі безперервно.
КОНЦЕПЦІЯ — 1) система поглядів, розуміння певних явищ, процесів, набір доказів під час побудови наукової теорії; 2) єдиний визначальний задум (наприклад, поета, художника, вченого), погляд.
ЛАФЕТ — верстат для встановлення та закріплення гармати.
МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА — наука, яка займається розробкою проблем, що знаходяться на межі зіткнення математики і фізики. Іноді під назвою «математична фізика» розуміють математичні методи дослідження і рішення задач, зв’язаних з диференційними рівняннями, які зустрічаються у фізиці.
МАТЕРІЯ — об’єктивна реальність, що існує поза свідомістю людини і незалежно від неї. Найбільш повно дав визначення цій філософській категорії В.І.Ульянов (Ленін): «Матерія є філософська категорія для визначення об’єктивної реальності, яка дана людині в її відчуттях, яка копіюється, фотографується, відображується нашими відчуттями, існуючи незалежно від них». Тут виділена одна-єдина властивість матерії — об’єктивність. Тобто філософське поняття матерії не зв’язане з конкретними властивостями, формами прояву буття. Наука і надалі буде їх відкривати, і вони будуть вражати нас своєю незвичайністю (вже зараз відомо близько 300 елементарних часток). Але ніколи не буде розхитана їхня єдина, загальна для них властивість — «існування» поза і незалежно від нашої свідомості.
МЕЛІОРАЦІЯкорінне покращення земель для сільськогосподарського користування шляхом висушування болота, укріплення сипких пісків, штучного зрошення тощо.
МЕРИДІАН1) М. географічний — лінія уявного перетину поверхні земної кулі площиною, що проходить через будь-яку точку земної поверхні і вісь обертання Землі; 2) М. небесний — велике коло небесної сфери, яке проходить через полюси світу і зеніт.
МЕХАНІЦИЗМ — філософський напрям, який зводить всю різноманітність світу до механічного руху однорідних часток матерії, а складні закономірності розвитку до законів механіки.
МІГРАЦІЯпереселення, переміщення населення (усередині країни — внутрішня М. населення; з однієї країни в іншу — зовнішня М. населення).
НАНОТЕХНОЛОГІЇ — в широкому розумінні слова прийнято називати міждисциплінарну область фундаментальної і прикладної науки. Нанотехнології можна означити як технології, основані на маніпуляції окремими атомами і молекулами для побудови структур із наперед заданими властивостями.

НЕОЛІТ — нова епоха кам’яного віку (другий період, близько VIII — III тис. до н.е.), яка характеризується осілістю населення, появою скотарства і землеробства, використанням добре відшліфованих кам’яних знарядь праці.
ОРТОДОКСАЛЬНИЙ — 1) правовірний; 2) той, хто неухильно дотримується принципів якогось вчення, світогляду.
ПАРАДОКС 1) своєрідна думка, яка різко відрізняється від загальновизнаної і яка суперечить (іноді тільки зовнішньо) здоровому глузду; 2) в науці — несподіване явище, яке не відповідає звичайним уявленням; 3) в логіці — міркування, в якому доводиться як істинність, так і хибність певного судження.
ПАРАДИГМА — 1) приклад, взірець; 2) у філософії — система уявлень, основних концептуальних настанов тощо, притаманна певному етапу розвитку науки, культури, цивілізації загалом.

ПОЗИТИВІЗМ — напрям у філософії, який стверджує, що єдиним джерелом істинного знання є спеціальні науки, і який заперечує філософію як особливу галузь знань.
ПОСТУЛАТ — твердження, яке при побудові наукової теорії сприймають без доказів як вихідне.
РЕЛЯТИВІЗМ — у філософії — методологічна позиція, прихильники якої, абсолютизуючи відносність і умовність всіх наших знань, вважають неможливим об’єктивне пізнання дійсності.
РЕЛЯТИВНИЙ — відносний.
РНК — рибонуклеїнова кислота; міститься, головним чином, у цитоплазмі клітин.
РИТОР — 1) у стародавніх греків — вчитель красномовства; 2) промовець, який говорить урочисто і красиво, але малозмістовно, користуючись штучними прийомами красномовства.
САКРАЛЬНИЙсвященний, який відноситься до релігійного культу і ритуалу.
СИНЕРГІЗМваріант реакції організму на комбінований вплив двох або кількох лікарських засобів. Характеризується тим, що цей комбінований вплив сильніший за вплив кожного окремого компонента.
СИНКРЕТИЗМ — поєднання, нерозчленованість, яка характеризує первісний, нерозвинутий стан, наприклад, синкретизм первісного мистецтва, в якому танці, співи і музика існували в єдності, нерозчленовано.
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ(спец.) властивість передавати тепло від нагрітих ділянок до більш прохолодних.
ТЕРМОДИНАМІКА — розділ фізики, який вивчає закономірності теплового руху і його вплив на властивості фізичних тіл.
ТРАКТАТ — 1) наукова праця, в якій докладно розглянуто якесь конкретне

питання чи окрему проблему, міркування на спеціальну тему; 2) міжнародний договір, угода.


ФЛОГІСТИЧНА ТЕОРІЯ — помилкова хімічна теорія (з кінця XVII до початку XVIII ст.), яка пояснювала процес горіння виділенням з тіл особливої летючої, невидимої речовини — флогістона, якого насправді не існує. Була спростована А.Лавуазьє.
ШПАНГОУТИ — ребра судна, до яких кріпиться його зовнішня обшивка.

11.3. Хронологія основних історичних подій і наукових відкриттів.

Хронологія основних подій і відкриттів певною мірою є доповненням до навчального посібника «Історія науки і техніки». У загальних рисах вона надає можливість мати уявлення про зміст цієї дисципліни. На відміну від хронологій у літературі з окремих галузей науки і техніки, де простежується чітка система викладок за роками, тут охоплено вибірковий фактологічний матеріал з усіх галузей, починаючи з глибокої давнини і до кінця ХХ ст. Правда, деякий матеріал поданий без конкретних дат, оскільки і в хронології по конкретних науках він поданий з розбіжністю в роках.

Джерелами хронології посібника є література, що використана для написання книги: Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. – Х., 2007; Бородин А.И., Бугай А.С. «Выдающиеся математики». К.,1987; Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира. − М., 1991; Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический справочник. −К, 1986. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. − М., 1983 та інші видання.

Сто тис. років до н.е. Людина навчилась використовувати вогонь.

ІХ – VIII тис. до н.е. Неолітична революція – освоєння технології землеробства. Спочатку – на Близькому Сході, у VII тис. до н.е. – на Балканах, у VI тис. до н.е. – в долинах Дунаю, Інда, Ганга, під кінець V тис. до н.е. – в Іспанії та Китаї.

ІХ – VIII тис. до н.е. Одомашнення тварин і виникнення скотарства.

IV−ІІІ тис. до н.е. Виникнення перших цивілізацій в Стародавній Месопотамії та Єгипті. В Месопотамії збудовані перші іригаційні канали, винайдено письмо, створено календар (місячний).

В Єгипті створено більш точний календар з 12 місяців, який нараховував 365 днів, створені перші морські вітрильники.

Кінець ІІ тис. до н.е. Технічна революція стародавнього світу – освоєння металургії заліза.

Кінець ІІ – поч. І тис.

до н.е. Фінікійці удосконалили клинопис і створили алфавіт з 22 букв.

584 р. до н.е. Грецьким філософом Фалесом Мілетським науково зпрогнозовано затемнення Сонця. Сформульовано перший «теоретично» встановлений факт − Земля має форму кулі.

VІ ст. до н.е. Зародження писемності у Греції − родоначальниці писемності багатьох слов’янських народів.

У Китаї видана перша в світі книга з медицини «Нейцзін».

У Китаї почалось будівництво Великого каналу, яке продовжувалось понад 2 тис. років.

VІ − ІV ст. до н.е. Трьохсотлітній період удосконалення у Давній Греції астрономії як науки (від Фалеса Мілетського до Євдокса).

Трьохсотлітній період удосконалення в Давній Греції

математики як науки (від Піфагора до Євкліда).

V − ІV ст. до н.е. Діяльність Архіта Тарентського, який науково почав розробляти механіку.

Виникнення ідеї про дискретну будову речовини.

Атомістична теорія Демокріта.

ІV ст. до н.е. Євклід написав «Начала» («Елементи»), що об’єднані у 15 книг, чим закладено будову геометрії.

Діяльність Арістотеля. Поділ наукових знань на окремі галузі. Їх класифікація.

Заснування Олександрії − центру наукової думки, її Академії, «Мусейона».

Бі Шен склав зоряний каталог на 807 зірок.

ІІІ ст. до н.е. «Копернік античності» Арістарх Самоський поставив Сонце, а не Землю в центр Всесвіту.

Діяльність Архімеда. Зародок наукових основ механіки, оптики, інтегрального обчислення, некінченно малих.

Зроблено відкриття по обчисленню кола Земної кулі.

Грецький вчений Ктесибій створює дерев’яний цилiндр з

шкiряним поршнем для нагнiтання води або повiтря.

Герон (І−ІІ ст. н.е.) винайшов до нього клапан і перетворив винахід Ктесибія у насос.

ІІ ст. до н.е. Гіппарх найбільш повно розробив теорію епіциклів, складав зоряний каталог на тисячу зірок, підрахував відстань від Землі до Місяця, заснував математичну географію, склав таблицю хорд, винайшов астролябію.

ІІ-І ст. до н.е. Чжан Цан і Цзін Чоу-чан написали книгу «Арифметика у дев’яти главах». Поява методу розв’язання рівнянь І−го ступеня з двома і трьома невідомими, способу добування квадратних і кубічних коренів, поняття від’ємних чисел.

77-78 рр. Пліній Старший написав 36 книг, шість з них − твори з вичерпними (на той час) даними про неорганічну природу, про виникнення у надрах Землі мінералів і металів.

ІІ ст. н.е. Клавдій Птолемей написав твір “Велика математична побудова астрономії” у ХІІІ книгах.

Герон Олександрійський детально описав важель, ворот, клин, гвинт і блок, установив правило важеля і блока, згідно з яким виграш у силі за допомогою цих механізмів супроводжується втратою часу, описав прилад, що є прообразм сучасної турбіни.

105 р. У Китаї Цай-Лунь винайшов спосіб виробництва паперу з кори дерева, коноплі, ганчірок та іншої сировини.

ІІ-ІІІ ст. У Китаї написана перша в світі книга «Фармакологія».

Винайдено наркоз, голкотерапію.

ІІІ ст. У Китаї винайдено компас (у Європі − наприкінці XII− на початку XIII ст.).

ІІІ−V ст. У Китаї винайдено фарфор.

476 р. Падіння Західної Римської імперії − початок середньовіччя.

Середина V ст. У творах Зосіми з Панополіса з’явився термін «хімія».

Кінець VІІІ −

початок ІХ ст. Джабір Ібн Хайан застосував кристалізацію і фільтрування для очистки хімічних речовин; описав одержання сірчаної, азотної кислот і царської горілки (виявив її здатність розчиняти золото); виготовив нітрат срібла, сулему, нашатир і білий миш’як (миш’яковиста кислота).

VІ−ХІІІ століття Розповсюдження використання водяного колеса як універсального робочого органа у різних галузях промисловості.

VІІ ст. У Китаї засновано палату вчених (у 14 ст. вона перетворена на Ханьлінську академію, яка проіснувала до 1911 р.).

VІІ ст. У Китаї винайдено рульове керування сучасної конструкції (у Європі − у ХІІІ ст.).

ХІ ст. У Китаї винайдено книгодрукування.

ХІІ ст. У Європі школи реформовані в університети.

Перші переклади латинською мовою арабських рукописів

з математики, астрономії, алхімії.

У середині століття Альберт Великий опублікував працю

«П’ять книг про метали і мінерали» і «Книгу про алхімію».

У Середній Азії з’явився курс фізики Альхазена. В ньому подані таблиці питомої ваги деяких тіл у твердому і рідкому стані.

1180 р. Використання сили вітру для вітряного млина в Нормандії.

Кінець ХІV ст. Зародження доменного процесу в Лотарінгії.

1392 р. Вперше в Кореї методом литва отримали металеві літери.

У 1409 р. вперше таким методом надрукована перша книга.

1400 р. Застосування вітряного двигуна для осушування болот у Нідерландах.

Середина XV ст. Збудовані перші доменні печі у Вестфалії.

1450 р. Петро Шеффер одержав сплав Hartblei, який задовольняв усім вимогам друкарського мистецтва.

1455 р. Йоганном Гутенбергом вперше друкарським способом надруковано 180 примірників Біблії (2 томи).

1492 р. Відкриття Колумбом Америки.

Кінець ХV ст. Леонардо да Вінчі створив принципову схему вертольота.

У 1754 р. М.Ломоносов розвинув її, пояснивши принцип створення механізму підйому в повітря. В 60−і р. ХІХ ст. О.Лодигін створив проект електрольота, позитивно оцінений Н.Л.Кирпичовим. У 30−і р. ХХ ст. вертольот піднявся у небо.

Початок ХVІ ст. Парацельс розвинув найважливіші уявлення ятрохімії, вважаючи, що одне з завдань хімії - служити медицині.

1543 р. Видано в світ працю М.Коперніка «Про обертання небесних сфер», яка містить викладку геліоцентричної системи світу, що відображає істинну картину побудови Всесвіту і яка привела до революційних перетворень у світогляді і природознавстві.

Середина ХVІ ст. І.Кардано обгрунтував думку про роз’єднання електричного i магнiтного притягань.

1556 р. Вийшов у світ твір Г.Агріколи «12 книг про метали», де узагальнено відомості про руди, мінерали і метали; описані металургічні процеси; наведена систематика металів за зовнішніми ознаками.

1564 р. У Москві Іван Федоров надрукував першу книгу під назвою «Апостол».

1600 р. У.Гільберт видав свій трактат «Про магніт, магнітні тіла і про великий магніт Землю», в якому закладені основи електро− і магніто-статики.

1609 р. У роботі І.Кеплера «Нова астрономія» викладаються перші два закони руху планет і висловлюється думка про те, що вага тіла становить загальну тенденцію всіх тіл до сполучення.

1610 р. Г.Галілей сконструював підзорну трубу і застосував її як телескоп для астрономічних спостережень.

1618 р. Вийшов у світ трактат І.Кеплера «Гармонія світу», в якому міститься третій закон руху планет.

1620 р. Я. Ван Гельмонт спостерігав виділення «лісного газу» (вуглекислий газ). Дав йому назву «газ».

1632 р. Вийшла в світ праця Г.Галілея «Діалог про дві основні системи світу − птолемеєвої і копернікової», де, зокрема, містяться два важливих принципи сучасної фізики − принцип інерції і принцип відносності.

1643 р. Відкриття Е.Торричеллі атмосферного тиску, способу одержання вакууму і створення першого барометра.

1645 р. Б.Паскаль створив першу у світі обчислювальну машину.

1646−1647 рр. Б.Паскаль підтвердив існування атмосферного тиску, повторивши дослід Е.Торричеллі, і експериментально виявив зменшення атмосферного тиску з висотою.

1661 р. Р.Бойль опублікував книгу «Хімік−скептик», де сформулював основне завдання хімії (дослідження складу різних тіл, пошук нових елементів), розвив уявлення про поняття «хімічний елемент» і підкреслив важливість експериментального методу в хімії.

1662 р. Р.Бойль відкрив закон про обернену пропорційність об’єму і тиску повітря. Через 14 років його ж встановив Едм Маріотт.

1666 р. Відкриття І.Ньютоном явища розкладу білого світла в спектр (дисперсія світла).

1667 р. І.Бехер опублікував книгу «Підземна фізика», де відображено його ідеї про складові першооснов складних речовин.

1668 р. І.Ньютон сконструював перший дзеркальний телескоп (телескоп-рефлектор).

1669 р. Алхімік Бранд вперше відкрив хімічний елемент-фосфор. Дж.Мейов вивчав склад селітри і дійшов висновку, що її складова частина («повітряний спирт селітри») є головним джерелом життя і дихання, а також бере участь у процессах горіння.

1672 р. О.Геріке опублікував роботу «Нові, так звані, магдебурзькі досліди про порожній простір».

1687 р. Вийшла у світ фундаментальна праця І.Ньютона «Математичні принципи натуральної філософії» («Начала»). Цією роботою відкрито новий період в історії фізики. Тут вперше подана закінчена система механіки, закони якої керують великою кількістю процесів у природі.

1693-1703 рр. Г.Шталь заклав основи теорії флогістону як матеріального початку горючості. У 1723 р. у книзі «Основи хімії» детально розвинув уявлення про флогістон. А.Лавуазьє у 1777 р. спростував теорію флогістона.

1694 р. Лейбніц створив знаменитий 12-розрядний арифмометр.

1702 р. Северi розпочав виготовлення машин власної конструкцiї для вiдкачки води з рудників i шахт. Його паровий насос «друг рудокопiв» працював без поршня − всмоктування води здiйснювалось шляхом конденсації пари i створення розрiдженого простору над рівнем води у посудинi.

1706-1710 рр. Ф. Гауксбi сконструював першу електричну машину i почав дослiджувати електричні розряди. У 1710 році ним вiдкрито явище свiтiння повiтря в склянiй трубцi при електричному розрядi. Вiн є винахiдником електроскопа з льняних ниток.

1733 р. Ш.Дюфе відкрив два види електрики, визначив притягання різнорідних і відштовхування однорідних зарядів.

1735 р. Г.Брандт відкрив новий металевий елемент кобальт (перше датоване відкриття металу).

40−і роки ХVІІІ ст. Грей підтвердив існування явища електростатичної індукції і показав, що заряд розподіляється по поверхні тіла. Виявив електропровiднiсть тiла людини. Пiсля винаходу конденсатора розпочались дослiди впливу електрики на людину. У 1732 р. Ш.Ф.Дюфе вивчає досягнення попередникiв, систематизує накопичене, узагальнює закономiрностi і публікує першу в історії статтю «Iсторiя електрики». У 1733 р. вiдкриває два види електрики - «скляний» i «смоляний». Встановив, що однаковi види електрики вiдштовхуються, а рiзнорiднi - притягуються. Перший в iсторiї провiв дослiд наелектризування людини. У 1735 р. висловив думку про електричне походження блискавки i грому.

1741 р. М.В. Ломоносов дав визначення елемента (атома), корпускули (молекули), простих і змішаних речовин і почав розробку своєї корпускулярної теорії.

1745 р. П.Мушенбрук винайшов електричний конденсатор - лейденську банку.

1747 р. Дослідження Б.Франкліном атмосферної електрики, доказ

електричної природи блискавки, що підтвердило думку Ньютона (1716 р.). Подібні досліди провели у 1752-1753 рр. М.Ломоносов і Г.Ріхман.

Друга половина

ХVІІІ ст. Б.Франклін сформулював теорію електрики і закон збереження електричного заряда. Висунув гіпотезу, що електрика складається з найдрібніших однакових частин. Відкрив стікання електричного заряду з вістря. Довів, що електрика при терті не народжується заново, а тільки перерозподіляється між тілами.

Франклін створив теорію про виникнення. штормових вітрів. Провів досліди з визначення швидкості, ширини і глибини Гольфстріма (його назва). Ця назва ним нанесена на географічну карту.

1752 р. М.В. Ломоносов визначив поняття «фізична хімія».

1763 р. М.В. Ломоносов дає основи горної справи і пробірного мистецтва, описав способи одержання металів з руд.

І.І.Ползунов розробив проект парової машини (1765 р.− початок її експлуатації).

1766 р. Г.Кавендіш опублікував свою першу роботу «Досліди зі штучним повітрям».

1772 р. Д.Резерфорд і Г.Кавендіш, незалежно один від одного відкрили «мефітичне повітря» (азот).

1773−1774 рр. Г.Кавендіш відкрив «вогневе повітря» (кисень).

1774 р. Дж.Прістлі відкрив «дефлогістоване повітря» (кисень); описав властивості амміаку.

1775 р. А.Лавуазьє (незалежно від Дж.Прістлі) відкрив кисень і детально описав його властивості. А. Вольта побудував електрофорну машину (машина Гольца).

1775-1777 рр. А.Лавуазьє експериментально встановив склад атмосферного повітря, а також склад вуглекислого газу, підтвердив елементарну природу вуглецю. У 1777 р. запропонував назву «кисень», сформулював основи кисневої теорії горіння і розвинув кисневу теорію кислот.

1782-1783 рр. А.Лавуазьє і П.Лаплас сконструювали льодовий термометр і вимірили теплоємність деяких рідких і твердих тіл.

1783 р. А.Лавуазьє показав, що відношення об’ємів кисню і водню у воді складає 1:2.

1783 р. Піднялись у повітря перші повітроплавці Пілатр де Розьє і Д’арланд.

1784 р. А.Лавуазьє і Ж.Меньє здійснили термічний розклад води.

1784−1785 Г.Кавендіш синтезував оксиди азоту, пропускаючи електричний розряд через повітря.

1785 р. Встановлення Ш.Кулоном основного закону електричної взаємодії.

1789 р. А.Лавуазьє опублікував фундаментальну працю «Початковий підручник хімії», в якому запропонував визначення хімічного елементу як межі розкладу речовини хімічним шляхом і дав першу класифікацію елементів − «Таблицю простих тіл»; вказав на аналогію соляної і плавикової кислот.

1794 р. Дальтон описав дефект зору − дальтонізм.

1797 р. А.Вольта довів виникнення електричного струму при контакті різних металів. Довів, що «залізна пластина − м’язова тканина − мідний гачок» являє собою не що інше, як електричний ланцюг.

1798 р. Г.Деві відкрив «веселящий газ» (один з оксидів азоту).

ХІХ ст. Період створення дисциплінарної структури науки та епоха промислової революції.

1800 р. А.Вольта створив перше хімічне джерело постійного струму. Сконструював першу хімічну батарею.

1800−1803 рр. Закладені наукові основи електротехніки. Вчені розпочали вивчати дії електричного струму. 3дійснено перші кроки практичного використання електрики: у 1800 р. А.Фуркруа спостерігав теплову дію електричного струму; У.Нікольсон, А.Карлейль та І. Дейман відкрили явище розкладання води за допомогою електрики; у 1802р. У.Волластон виявив хімічну, а У.Нікольсон − світлову дію електричного струму; В.В.Петровим відкрита електрична дуга і проведено досліди використання її для плавлення металу, спалювання різних речовин.

1802 р. Дж.Дальтон відкрив два закони (у 1803 р. − третій), які склали сутність його фізичної атомістики: парціальних тисків газів (1802р.); залежність розширення газів при постійному тиску від температури (1802 р., цей закон встановлено незалежно від Гей-Люссака); залежність розчинності газів від їх парціальних тисків (1803 р.). Ці роботи привели його до вирішення проблеми співвідношення складу і побудови речовин. 1803 р. Дж.Дальтон сформулював основні положення хімічної атомістики (атомної теорії), зокрема увів поняття атомної ваги (маси). Склав таблицю атомних ваг водню, азота, вуглецю, сірки і фосфора,беручи атомну вагу водню за одиницю. Відкрив закон залежності розчинності газів від їх парціальних тисків.

1804 р. Дж.Дальтон запропонував систему хімічних знаків для «простих» і «складних атомів».

1808 р. Г.Деві продемонстрував принцип дії дугової лампи.

1808−1827 рр. Дж.Дальтон написав книгу «Нова система хімічної філософії», що отримала визнання в усьому світі.

1811 р. А.Авогадро заклав основи молекулярної теорії, зокрема сформулював закон, який носить його ім’я.

1812 р. Відкриття Х.Ерстедом магнітної дії електричного струму.

1812−1819 рр. Й.Берцеліус розвинув електрохімічну теорію спорідненості − заклав принципи електрохімічної класифікації елементів; розвинув дуалістичну терію побудови речовини; розробив класифікацію сполук і мінералів; розповсюдив стехіометричні закони на органічні сполуки.

1813−1814рр. Й.Берцеліус увів сучасні символи для позначення хімічних елементів, склав таблицю атомних ваг елементів; запропонував удосконалений метод аналізу органічних сполук.

1815−1836 рр. М.Фарадей зробив ряд відкриттів у хімії: проводив хімічний аналіз вапняка; досліджував вплив домішок на якість сталі. У 1823 р. отримав у рідкому стані хлор, сірководень, діоксид вуглецю, аміак і діоксид азоту. У рідкому стані отримав миш’яковий, йодистий, бромистий і фосфористий водень, етилен. У 1824−1830 рр. працював над удосконаленням оптичного скла. Отримав важке свинцеве скло, за допомогою якого відкрив явище магнітного обертання площини поляризації. У 1825 р. відкрив бензол, вивчив його фізичні і деякі хімічні властивості. Намагався синтезувати аміак з азоту і водню дією гідроксиду калію в присутності металів. У 1826 р. отримав α - і β- сульфокислоти нафталіну і приготував 15 їх солей. У 1826р. започаткував дослідження натурального каучуку. Показав можливість фотохімічного хлорування етилену. У 1828 р. вперше отримав етилсірчану кислоту взаємодією етилена і сірчаної кислоти. В 1833−1836 рр. встановив кількісні закони електролізу.

1820 р. Ампер увів термін «електричний струм». Висловив ідею використання електромагнітних явищ для передачі сигналів. Х.Ерстед виявив дію електричного струму на магнітну стрілку. Цим відкриттям започатковано нову галузь фізики − електромагнетизм-електродинаміка. Де ля Руї створив першу платинову лампу нажарювання.

1821−1844 рр. М.Фарадеєм вдало здійснено дослідження з обертання магніту навколо провідника зі струмом, а потім − навпаки. Таким чином, у 1821 р. створено лабораторну модель електродвигуна. У 1831 р. він провів п’ять дослідів і розкрив таємницю електромагнітної індукції.

У наступні роки Фарадей розкрив зв’язки між електрикою, магнетизмом, теплотою і світлом. Відкрив екстраструми при замиканні та розмиканні, встановив їх спрямованість. Довів тотожність відомих на той час видів електрики: «тваринної», «магнітної», термоелектрики, електрики, що виникає шляхом тертя, гальванічної електрики. Висунув ідею електричного і магнітного полів.

1822 р. Чарльз Беббідж виготовив діючу модель − спеціальну обчислювальну машину для складання астрономічних і навігаційних таблиць.

1825 р. Г.Ерстед відкрив алюміній.

19 вересня Стефенсон урочисто провів свій перший поїзд з 34−х вагонів вагою 90 тон.

1831 р. М.П.Аносов застосував мікроскоп для вивчення структури сплавів.

Відкриття М.Фарадеєм явища електромагнітної індукції.

1832 р. Створення П.Л.Шиллінгом першого електромагнітного

телеграфа.

1838 р. Винахід Б.С.Якобі гальванопластики.

У вересні на Неві пройшов випробування човен з електричним двигуном Б.С.Якобі.

У жовтні 1838 р. Б.С.Якобі повідомив Академію наук у Петербурзі про розробку ним способу одержання точних копій різних предметів.

1840 р. Видано працю Б.С.Якобі «Гальванопластика, або спосіб одержання зразка виробляти мідні вироби з мідних розчинів за допомогою гальванізму».

1852 р. У повітря піднявся перший дирижабль.

1855 р. Каселле розробив основи телевізійної дротової передачі.

Апарат для такої передачі побудував Сенлек у 1877 р. (через 4 роки після відкриття принципу селенового фотоелементу). У 1901 р. Фесседен сконструював радіотелевізійну антену.

1857 р. Д.Максвелл опублікував першу з основних його робіт з електромагнетизму «Про фарадеєві силові лінії» і переслав її М.Фарадею.

1858 р. С.Канніццаро на основі закону Авогадро чітко розмежував поняття «атом», «молекула», «еквівалент» і обгрунтував доцільність вживання шкали атомних мас, де атомна маса Н принята за 1.

1859 р. Ю.Плюккер відкрив і описав катодні промені.

1860 р. Міжнародний Конгрес хіміків у Карлсруе, де розглянуті питання: про відмінність між атомами і молекулами; про атомні та молекулярні ваги; про формули хімічних сполук та ін., що сприяло прискоренню відкриття Д.І.Менделєєвим “періодичної системи елементів”.

1861−1864 рр. Д.Максвелл публікує другу і третю з основних робіт з електромагнетизму: «Про фізичні лінії сил» і «Динамічна теорія електромагнітного поля».

1865−1866 рр. Г.Мендель на основі результатів своїх дослідів сформулював закони, якими започаткована генетика.

1866−1870 рр. Д.Максвелл завершує основні теоретичні дослідження з теорії електромагнітного поля і теорії теплоти.

1869 р. Д.І.Менделєєв 1 березня закінчив складання таблиці «Досвід системи елементів, що заснована на їх атомній вазі і хімічній спорідненості».

1871−1898 рр. Винахід легованих сталей: 1871 р. − Муше винайшов iнструментальну сталь, леговану вольфрамом, ванадiєм, марганцем; 1882 р. − марганцева сталь Хадфiлда; 1888 р. − нiкелева сталь Шнейдера; 1898 р. − Тейлором i Уайтом винайдено швидкорiзальну сталь.

1872 р. Винахід О.М.Лодигіним електричної лампи розжарювання.

1873 р. Виходять у світ роботи Максвелла з теорії електромагнітного поля «Трактат з електрики і магнетизму» і «Матерія і рух».

Максвелл теоретично обчислив тиск світла.

Ф.Піроцький продемонстрував свою схему електричної

дороги.


1876 р. Винахід П.М.Яблочковим першого практично придатного джерела електричного освітлення.

1879 р. Виходять у світ праці Г.Кавендіша, що підготував до друку Д.Максвелл.

Піроцький підготував проект першого трамвая. В наступному році його було випробувано.

28 квітня 1874 р. З цього періоду почав здійснювати польоти на повітряній кулі М.Лаврентьєв у Харкові, а згодом у Москві, Одесі, Ростові-на Дону.

1881 р. М.Бенардосом відкрито дугове зварювання вугільними стрижнями.

1884 р. Німецький студент Ніпков запатентував скануючий диск.

1886−1890 рр. Холл і Еру у 1886 р. винайшли електролiтичний спосіб виробництва алюмінію.В 1890 р. з’явився дюралюміній − сплав алюмiнiю з мiддю. Вiн забезпечив високе співвiдношення мiцностi та ваги.

1888 р. Г.Герц дослідним шляхом виявив електромагнітні хвилі.

Розвиваючи теорію Максвелла, Герц рівнянням електродинаміки надав форми, за допомогою якої можна визначити повний взаємозв’язок між електричними і магнітними явищами (електромагнітна теорія Максвелла−Герца).

Створення М.І.Доліво-Добровольським трифазного струму.

1889 р. Даймлер виготовив перший автомобіль з бензиновим двигуном.

1890 р. Винахід М.І.Доліво-Добровольським трансформатора трифазного струму.

1891 р. Н.Тесла винайшов високочастотний трансформатор.

М.Слав’янов отримав привілею на спосіб зварювання металів за допомогою металевого електрода.

1893−1896 рр. Винахід німецьким інженером Дизелем двигуна внутрішнього згорання, який носить його ім’я.

1894 р. О.С.Попов винайшов антену.

Д.І.Менделєєв висловив здогадку, що атоми можна подати як подібність малої Сонячної системи, яка безперервно рухається.

1894−1898 рр. Виявлення “благородних газів”: аргону, гелію, неону, кріптону, ксенону і визначення їх властивостей.

1895 р. Відкриття Х-променів, які Марія-Склодовська Кюрі назвала «рентгенівськими».

О.С.Попов винайшов радіо.

1896 р. 13 лютого і 5 березня І.Пулюй публікує дві статті в «Повідомленнях Віденської Академії наук», де стверджує, що частинки (у наступному році відкритий Дж.Томсоном електрон) вириваються з поверхні катода і, прискорені електричним полем, бомбардують молекули антикатода, збуджують їх оболонки.

А.Беккерель відкрив природну радіоактивність урану.

Марія-Склодовська і П’єр Кюрі відкрили явище радіоактивності.

1897 р. Кінцевий доказ Дж. Дж. Томсоном існування електрона як найдрібнішої від’ємно зарядженої частки матерії − четвертого стану речовини.

1897−1898 рр. Система передачі і розподілу електроструму Н.Тесли вперше впроваджена на Ніагарськіій гідроелектростанції.

1899 р. П.М.Лебедєв експериментально довів існування тиску світла на тверді тіла, а ще через 8 років - на гази. Це стало прямим доказом електромагнітної теорії світла.

1900 р. Макс Планк увів квант дії, що започаткувало квантову теорію.

Цеппелін побудував першу жорстку конструкцію дирижабля і здійснив на ньому політ.

1901 р. А.Беккерель і П.Кюрі виявили фізіологічну дію радіоактивного випромінювання.

Г.Марконі здійснив першу трансатлантичну радіопередачу (послав радіосигнал).

1903 р. Е.Резерфорд і Ф.Содді створили теорію радіоактивного розпаду і сформулювали закон радіоактивних перетворень.

Уведення П.Кюрі поняття «період напіврозпаду».

Брати Райт здійснили перший в історії людства стійкий керований політ на літаку з бензиновим двигуном потужністю 12 к.с.

1905 р. А.Ейнштейн запропонував спеціальний принцип відносності і принцип постійності швидкості світла і на їх основі створив спеціальну теорію відносності, яка містить нові просторово-часові уявлення. Разом з квантовою теорією вона склала фундамент фізики ХХ ст.

А.Ейнштейн відкрив закон взаємозв’язку маси і енергії.

А.Ейнштейн увів уявлення про дискретну, квантову структуру світлового випромінювання. Він розглядав його як потік квантів, або фотонів. Йому належить теоретичне відкриття фотона, який експериментально виявлений у 1922 р. американським фізиком Карлом Тейлором Комптоном.

1907 р. Б.Л.Розінг винайшов першу електронну систему отримання телевізійного зображення за допомогою електроннопроменевої трубки (в 1911 р. продемонстрував прийом простих геометричних фігур). Встановлено регулярний радіозв’язок між Європою і Америкою.

1910−1915 Виявлено, що гени − це фізичні тіла, і їх локалізацію у певних місцях хромосом.

1913 р. Г.Брiйлi винайшов нержавiючу сталь.

1914 р. Демонстрація в Москві О.М.Щукарьовим «машини логічного мислення», здатної механічно робити прості логічні висновки, відштовхуючись від вихідних смислових посилок.

1920 р. Е.Резерфорд висунув гіпотезу про існування нейтрона.

1923 р. А.Ейнштейн запропонував варіант єдиної теорії поля, розробкою якого він займався усі останні роки.

1924 р. Г.Марконі встановив короткохвильову станцію для спрямованого радіозв’язку між домініонами і Індією. Регулярний трансатлантичний зв’язок встановлено у 1926 р.

1926 р. Дж.Д.Берд створив першу практично діючу систему телебачення. У 1929 р. Британська радіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі) розпочала регулярні експериментальні телепередачі на механічному розгортанні.

1927 р. М.К.Кольцовим висловлена гіпотеза про хромосому як молекулярну структуру.

1931 р. В.К.Зворикін (США) і С.І.Катаєв (Росія) подали заявки на «передаючу телевізійну трубку (іконоскоп) з накопиченням електричних зарядів на мозаїчному фотокатоді».

1932 р. Дж.Чедвік відкрив нейтрон і обчислив його масу. Дж.Кокфорт і Е.Уолтон в Англії здійснили першу ядерну реакцію з штучно прискореними протонами − трансмутацію ядер літію. Через декілька місяців ця реакція була здійснена в СРСР (А.К.Вальтер, К.Д.Лейпунський Г.Д.Лейпунський, Г.Д.Латишев).

1933 р. Під керівництвом Ю.Кондратюка у Харкові створено вітросилову установку потужністю 12 тис. кВт.

1938 р. Німецькі вчені Ган і Штрассман відкрили процес поділу ядер урану.

1940 р. Харківські вчені Ф.Ланге, В.Шпінель і В.Маслов офіційно подали заявки на створення атомної бомби і отримали авторські свідоцтва.

1941 р. В.Є.Лашкарьов надрукував статтю «Дослідження замикаючих шарів методом термозонда», чим по суті зроблено відкриття транзисторного ефекту.

40−і роки Виникнення кібернетики як вищого стану автоматизації й механізації виробництва.

1942 р. У США 2 грудня під керівництвом Фермі здійснена керована ядерна реакція - ланцюгова атомна реакція поділу ядер урану.

1945р. У США створені перші атомні бомби. 6 і 9 серпня вони скинуті на японські міста Хіросіму і Нагасакі.

1945−1946 рр. У США побудована перша електронна цифрова обчислювальна машина.

1948 р. Сумнозвісна сесія ВАСГНІЛ, що нанесла нищівний удар по генетиці в Радянському Союзі.

1949 р. 29 серпня випробувана перша радянська атомна бомба.

1950 р. О.Лавреньєвим запропоновано перший проект водневої бомби.

1950 р. Початок НТР − якісного стрибку в структурі і динаміці розвитку виробничих сил, докорінної перебудови технічних основ матеріального виробництва. Її напрямки (50−60-і роки) − комплексна механізація й автоматизація виробництва, контроль управління ним, відкриття і використання нових конструкційних матеріалів, властивості яких заздалегідь визначені; 70-80−і роки − електронна автоматизація наукових досліджень і виробництва; кінець 80−х років − інфомаційний етап розвитку НТР.

С.О.Лебедєвим створено першу в континентальній Європі ЕОМ.

1952 р. Створено першу промислову ЕОМ фірми ІВМ − ІВМ-701.

1953 р. Наукова революція в генетиці − розкриття таємниці ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота).

1956 р. Під керівництвом В.М.Глушкова закінчена розробка ЕОМ «Київ».

1957 р. У Радянському Союзі здійснено запуск першого в історії людства штучного супутника Землі.

1958 р. З’явились перші ЕОМ другого покоління на транзисторах.

1961 р. Перший в історії людства пілотований космічний політ радянського космонавта Ю.Гагаріна.

1964 р. Фірма ІВМ почала виробляти ЕОМ на інтегральних схемах.

1965 р. Створена С.О.Лебедєвим і вперше виготовлена у 1967 р. ВЕОМ-6.

1966 р. Стаття Као і Хокема, де викладена ідея волоконно-оптичного зв’язку.

1976 р. Перші міські цифрові волоконно-оптичні системи зв’язку в Атланті і Джорджії (США).

1981 р. Фірма ІВМ виготовила свій перший персональний комп’ютер.

1983 р. У США створена територіальна інформаційна мережа Internet.

1988 р. Уведена до дії перша трансатлантична волоконно-оптична лінія зв’язку. В 1998 р. її пропускна спроможність досягла 600 тис. одночасних телефонних розмов проти 36 у першої провідної лінії, що прокладена в 1956 р.

2000 р. Уведена в експлуатацію волоконно-оптична лінія зв’язку «Москва−Санкт−Петербург−Сткгольм», що дала Росії доступ в Internet.12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Каталог: library
library -> Біографія: Максим Рильський
library -> Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Бюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
library -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
library -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconМетодичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту
З дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня магістр на базі підготовки рівня бакалавр
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconСоціальна педагогіка» на базі повної загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання Луцьк 2013

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconМетодичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Запоріжжя: «А-плюс», 2012. 120 с
Губа Н. О., Калюжна Є. М., Малина О. Г, Паскевська Ю. А., Поплавська А. П., Спіцина Л. В., Ткалич М. Г. Психологія: Наскрізна програма...
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНавчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНавчальний посібник для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconКафедра педагогіки та психології професійної освіти
Навчальну програму дисципліни «Історія психології» розроблено на основі робочого навчального плану № нб-8 030103/15 підготовки фахівців...
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНа денну та заочну форму навчання
Гуманітарні науки/ спеціальність 020303 Філологія* «Мова І література (англійська)») на денну та заочну форму навчання на основі...
Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 iconНа базі освітньо-кваліфікаційного рівня 010106 „Спеціаліст
Визначення даного вступного екзамену обумовлене необхідністю перевірки рівня професійної психолого-педагогічної підготовки


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка