Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарстваСторінка1/21
Дата конвертації13.02.2018
Розмір2.93 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Програма «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2»

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

В ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Олег Сторчоус, Олександр Банчук, Сергій Тараненко

Київ – Черкаси

2014

ББК 67.407.2

УДК 349.6

С 82

Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України:практичний посібник / О. Сторчоус, О.Банчук, С. Тараненко – Київ-Черкаси: Світовий банк, 2014.

Літературний редактор: Т. СаворонаISBN

Рецензенти:

С. Ю. Обрусна, д. ю. н., професор кафедри фундаментальних юридичнихдисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ

С. В. Корновенко, д. і. н., професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Рекомендовано Вченою радою Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (протокол №4 від 29.04.2013 року) як навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства.
Посібник містить ґрунтовні роз’яснення застосування положень антикорупційного законодавства в лісовому секторі, надається тлумачення обмежень та заборон, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» для працівників лісового господарства. Ґрунтуючись на судовій практиці, авторами проведений аналіз проблем застосування вказаного закону в діяльності лісогосподарських підприємств. У виданні також представлений практичний коментар норм кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь, що враховує специфіку лісової галузі. Видання розраховане на фахівців лісового господарства, підприємців лісопереробного сектора, державних службовців, суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, журналістів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів з юридичних спеціальностей та всіх, хто цікавиться запропонованою тематикою.

Законодавство приведене станом на 01 січня 2014 року.

Це видання підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Зміст цього видання є винятковою відповідальністю групи програми ФЛЕГ II(ЄІСП Схід) і жодним чином не відображає погляди Європейського Союзу. Викладені погляди не обов’язково відображають погляди організацій-виконавців. Судження, тлумачення та висновки, викладені в цьому виданні, належать авторам і можуть не співпадати з думками і висновками Світового банку, організацій, що до нього входять, Ради виконавчих директорів, а також країн, які вони представляють.
ISBN

© Світовий банк, 2014Предотвращение и противодействие коррупции в лесном секторе

Резюме

Настоящее пособие разработано с целью разъяснения положений нового антикоррупционного законодательства Украины и повышения уровня правовых знаний должностных лиц лесного сектора. Это позволит им четко придерживаться внедренных норм, своевременно обнаруживать и предотвращать коррупционные риски, возникающие в профессиональной деятельности, а также избегать превышения служебных полномочий.

В пособии детально разъясняются положения законов «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно ответственности за коррупционные правонарушения», которые вступили в силу 1 июля 2011 года. Указанными законами внедрен ряд новшеств в виде различных ограничений и запретов для публичных служащих и органов власти, усилены и установлено новые санкции для других категорий должностных лиц.

Авторы проанализировали применение положений антикоррупционного закона в лесном секторе и ответили на распространенные вопросы, возникающие у сотрудников лесхозов и служащих управлений лесного хозяйства. Также авторы предложили пути решения конкретных ситуаций, связанных с соблюдением комментируемого законодательства в лесной сфере.

Пособие состоит из четырех разделов. Раздел 1 знакомит читателя с правовым пониманием понятия «коррупция», разграничением коррупционных действий на административные правонарушения и преступления, характеристиками субъектов ответственности за коррупционные нарушения в лесном секторе и правовым механизмом предотвращения коррупционных явлений и противодействия этим явлениям. В разделе 2 внимание уделяется антикоррупционным запретам и ограничениям, а также отдельным коррупциогенным аспектам профессиональной деятельности сотрудников лесного сектора, в частности, разъяснению того, как предотвращать злоупотребление должностными обязанностями в служебной деятельности. В разделе 3 разъясняются различные виды юридической ответственности за совершение коррупционных нарушений: уголовная, административная, гражданская и дисциплинарная. Раздел 4 содержит комментарий к антикоррупционным изменениям в Уголовном кодексе Украины.

Пособие предназначено, прежде всего, для должностных лиц лесного сектора. Оно также может быть полезным представителям деревообрабатывающей промышленности, сотрудникам правоохранительных органов, должностным лицам других органов власти, юристам, журналистам и широкому кругу заинтересованных лиц. С целью распространения правовых знаний пособие может быть использовано в деятельности учебных заведений по подготовке юристов и специалистов в сфере лесного хозяйства.Prevention and counteraction to corruption in the forestry sector

Summary

This manual has been elaborated to clarify provisions of the new anti-corruption legislation of Ukraine and to increase awareness of officials working in the forestry sector about current legal norms. This will help to strictly adhere to the norms being in force, timely detect and prevent corruption risks in professional activity and avoid the abuse of power.

The manual provides detailed explanation of Laws of Ukraine “On the Main Principles of Corruption Prevention and Counteraction” and “On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Responsibility for Corruption”, that entered into force on July 1, 2011. The said laws introduce new restrictions and bans imposed on public officials and authorities, also strengthen and impose new sanctions for other types of officials.

The authors have analyzed application of the anti-corruption legislation in the forestry sector and answered typical questions asked by forestry workers and officials of forestry departments. The optimal solutions to the problems existing in the sphere of application of the relevant legislation have also been provided.


The manual consists of four sections. Section 1 gives the legal definition of corruption, explains the difference between administrative violations and crimes, also persons responsible for corruption in the forestry sector and legal mechanism of corruption prevention and counteraction. Section 2 is devoted to anti-corruption restrictions and bans, as well as certain corruptogenic factors that influence the forestry sector workers, including ways of avoiding the abuse of power. Section 3 describes different types of legal liability for corruption: criminal, administrative, civil and disciplinary. Section 4 provides comments on anti-corruption amendments to the Criminal Code of Ukraine.
The manual is intended for use by officials who work in the forestry sector. It can also be helpful for representatives of woodworking industry, law-enforcement bodies, officials of different authorities, lawyers, journalists and everyone interested in this field. For the purpose of dissemination of legal knowledge, the manual may be used in educational establishments for training of lawyers and specialists in the forestry sector.
Про партнерів програми ФЛЕГ ІІ: http://www.fleg.org.ua/about-program/partners

Про програму ФЛЕГ ІІ: http://www.fleg.org.ua/

ЗМІСТ

Вступ
1. Законодавче регулювання запобігання і протидії корупції

1.1 Правове розуміння поняття «корупція» …..…………………………...

1.2 Корупційне діяння – адміністративне правопорушення і злочин ..…..

1.3 Суб’єкти відповідальності за корупційні порушення в лісовому

cекторі …………………………………………………………………….

1.4 Правовий механізм запобігання та протидії корупції………………….

1.5 Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції ………..

2. Основні заходи в сфері запобігання корупції ……………………..…………

2.1 Спеціальна перевірка при прийнятті на посаду …….……………..…….

2.2 Що таке неправомірне використання службового становища? …..…….

2.3 Корупційні ризики у правовідносинах державних органів з лісгоспами:

як запобігти? ………………………………………………………………..

2.4 Благодійна допомога та консалтингові послуги: межі дозволеного

2.5 Приватний бізнес та лісова галузь: антикорупційні запобіжники ……...

2.6 Конфлікт інтересів і як його долати ……………………………………..

2.7 Які види діяльності заборонено суміщати державним службовцям? …..

2.8 Сумісництво та ведення бізнесу посадовцями державних та комунальних лісогосподарських підприємств: заборони та обмеження

2.9 Дарунок і чим він загрожує? ………………………………………………

2.10 Близькі родичі службовців і пов’язані з цим обмеження ……………….

2.11 Сумісна праця родичів у державному лісогосподарському підприємстві: що змінилось з ухваленням Закону про корупцію?

2.12 Фінансовий контроль службовців ……………………………………………

2.13 Прозорість інформації та діяльність службовців …………………………..

2.14 Обмеження для службовців після їх звільнення ………………………3. Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень

3.1. Кримінальна відповідальність ………………………………………………

3.2 Адміністративна відповідальність ………………………………………….

3.3 Цивільна відповідальність …………………………………………………..

3.4 Дисциплінарна відповідальність ……………………………………………

3.5 Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні

правопорушення ………………………………………………………………

4. Практичний коментар адміністративних правопорушень і злочинів у сфері корупції

4.1 Кодекс України про адміністративні правопорушення: коментар антикорупційних статей

4.2 Кримінальний кодекс України: коментар антикорупційних змін

Висновки

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (без додатка)……..


Вступ
Цей посібник розроблено в рамках програми «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2» (ФЛЕГ II ЄІСП Схід). Посібник продовжує низку видань, розроблених у рамках першої фази програми ФЛЕГ, які покликані підвищити рівень правових знань фахівців лісової галузі.

Видання присвячене питанням запобігання та боротьби з корупцією, яким нині приділяється все більша увага як з боку міжнародної спільноти, так і з боку української влади. Зокрема, в Україні масштаби корупції перетворили її в одну із найнебезпечніших національних загроз. Через системний негативний вплив корупційної діяльності підриваються економічні засади суспільства, поширюється недовіра населення до владних структур, втрачається інвестиційна привабливість країни, іміджу нації та держави завдається непоправна шкода. Відтак питання попередження та запобігання цьому негативному явищу мають залишатись важливим напрямком діяльності в роботі не тільки владних структур, а й усіх галузей економіки, включаючи лісовий сектор.

У посібнику детально роз’яснюються положення законів «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», які набули чинності 1 липня 2011 року. Ці закони стали базовими нормативними актами, що покликані закласти основні принципи запобігання та протидії корупції в українському суспільстві. Ними запроваджена низка нововведень у вигляді різних обмежень і заборон для публічних службовців та органів влади, посилено та встановлено нові санкції для інших категорій посадовців. Оскільки окремі положення є складними для тлумачення, це видання має на меті допомогти зацікавленому читачеві розібратись із законодавчими вимогами, щоб забезпечувати їх дотримання.

У лісовому секторі положення антикорупційного законодавства стосуються насаперед державних службовців територіальних органів управління Держлісагентства, посадовців міністерств та відомств, до кола обов’язків яких входять координаційні та управлінські функції. Також ухвалений закон безпосередньо стосується посадових осіб державної лісової охорони, всіх керівників лісогосподарських підприємств. Водночас слід зазначити, що через двозначність окремих законодавчих норм залишається невизначеним питання про поширення закону на всіх посадовців держлісохорони лісогосподарських підприємств.

Посібник складається з чотирьох розділів. Розділ 1 знайомить читача з правовим розумінням поняття «корупція», розмежуванням корупційних діянь на адміністративні правопорушення і злочини, характеристиками суб’єктів відповідальності за корупційні порушення в лісовому секторі та правовим механізмом запобігання й протидії корупційним явищам. У Розділі 2 увагу приділено антикорупційнимм заборонам та обмеженням, а також окремим корупціогенним аспектам професійної діяльності працівників лісового сектора, зокрема, роз’ясненню, як запобігати зловживанням посадовими обов’язками у службовій діяльності. Наступний розділ роз’яснює різні види юридичної відповідальності за вчинення корупційних порушень: кримінальну, адміністративну, цивільну та дисциплінарну. Розділ 4 містить коментар антикорупційних статей у Кодексі України про адміністративні правопорушення та коментар антикорупційних змін у Кримінальному кодексі України.

За допомогою посібника читачі підвищать рівень своїх правових знань, що сприятиме обмеженню, нейтралізації та усуненню корупційних порушень, визначенню меж правомірної та етичної поведінки публічних службовців, а також запобігатиме протиправному використанню службових повноважень і можливого конфлікту інтересів. У посібнику також приділено увагу практичному застосуванню окремих норм ухвалених законів, які є складними та недосконалими.

Окрім посадовців лісового сектора, посібник буде корисний працівникам правоохоронних органів, посадовцям інших органів влади, правникам, журналістам та всім, хто цікавиться цією тематикою.

1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
1.1 Правове розуміння поняття «корупція»

В Україні про корупцію та необхідність боротьби з нею постійно згадують всі: громадяни, ЗМІ, державні структури, громадські організації, політики. Як правило, більшість розуміє під цим підкуп–продажність державних службовців, хабарництво, зловживання владою з особистих мотивів, торгівлю владою тощо.

Водночас, що ж насправді означає поняття «корупція» з точки зору закону, відомо далеко не всім. Це визначення без перебільшення можна назвати ключовим, оскільки для застосування закону важливо, як певне явище тлумачиться нормативно.

Отож, що таке «корупція» вказується у ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»:Корупція – використання особою, зазначеною в частині першій ст. 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій ст. 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.

Виходячи з наведеного визначення, підкреслимо основні ознаки корупції:

1. Суб’єкти корупційних діянь – це службові особи, визначені частиною 1 ст. 4 Закону про корупцію (посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави: вищі посадові особи держави, державні службовці, депутати Верховної Ради України та місцевих рад, посадовці правоохоронних органів, члени ЦВК, посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим);

2. Ці особи повинні мати належним чином закріплені службові повноваження та пов’язані з ним можливості їх реалізації;

3. Корупційні діяння вчинюються у формі обіцянки, пропозиції, надання/одержання неправомірної вигоди;

4. Вигода, що передається/приймається посадовцем при корупційних діяннях, повинна мати виключно неправомірний характер;

5. Суб’єкт корупційних діянь одержує неправомірну вигоду або приймає обіцянку/пропозицію такої вигоди для себе чи інших осіб;

6. Одна зі сторін корупційного діяння (посадовець) використовує надані їй службові повноваження на користь іншої сторони, яка надає таку вигоду;

7. Корупцією охоплюються не тільки умисні дії державного посадовця, що вчинені ним з використанням службового становища з метою одержання неправомірної вигоди, а й умисні дії іншої сторони, яка надає таку вигоду в обмін на потрібні їй дії.

Наведені ознаки є взаємопов’язаними та невід’ємними, і тому при застосуванні положень антикорупційного законодавства повинні враховуватись одночасно.

До набрання чинності новим Законом, у нашій державі понад 15 років діяв Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року, який втратив чинність 05 січня 2011 року. На відміну від попереднього нормативного акта, прийнятий Закон значно розширив зміст корупції.

Основними відмінностями у правовому регулюванні можна назвати такі риси:

1. суб’єкти корупційних діянь. За Законом 1995 року такими суб’єктами визнавалися лише державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування. Новий Закон 2011 року до суб’єктів корупції також відносить інших осіб, уповноважених на виконання публічних функцій – посадових осіб юридичних осіб публічного права, та осіб, які надають публічні послуги;

2. суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Закон 1995 року такими суб’єктами вважав лише представників публічної влади. Новий Закон охоплює поняттям корупції відповідальність службових осіб, а також приватних осіб, які здійснюють обіцянки або надають неправомірні вигоди чиновникам;

3. зміст корупційної плати. У Законі, ухваленому в 1995 році, йшлось про одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг публічними посадовцями. Чинний Закон, крім фактичного одержання зазначених вигод, вказує, що платою є вже сам факт прийняття службовцем обіцянки/пропозиції такої вигоди від іншої особи;

4. отримувачі корупційної плати. Закон 1995 року пов’язував корупцію лише з одержанням певної плати чиновником у своїх інтересах. Новий Закон про корупцію передбачає отримання вигоди не тільки у власних інтересах, а й для інших осіб;

5. види корупційних діянь. За Законом 1995 року корупція була лише адміністративним правопорушенням, наразі такі корупційні діяння розглядаються також як кримінальні правопорушення, тобто злочини.1.2 Корупційне діяння – адміністративне правопорушення і злочин

Новим Законом визначене інше суміжне поняття – «корупційне правопорушення», яке випливає із змісту визначення корупції.Корупційне правопорушення – умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність (ст. 1 Закону про корупцію).

Це поняття знайшло своє відображення у конкретних складах корупційних адміністративних правопорушень та злочинів. Тобто, залежно від суспільної небезпечності вчиненого корупційного діяння, порушники несуть адміністративну відповідальність, що передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУАП), або ж кримінальну, що встановлена Кримінальним кодексом України (далі – ККУ).

В юридичній науці у кожному правопорушенні чи злочині завжди виділяють його склад, до якого входять чотири невід’ємних елементи: суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона та об’єкт порушення (злочину).Суб’єктами корупційних діянь є посадовці, перелічені у ст. 4 Закону про корупцію, зокрема:

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 1 частини першої ст. 4 Закону про корупцію);

2. Особи, які для цілей закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 2 частини першої ст. 4 Закону про корупцію);

3. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону (пункт 3 частини першої ст. 4 Закону про корупцію).

4. Посадові особи та працівники юридичних осіб – у визначених законом випадках (пункт 4 частини першої ст. 4 Закону про корупцію).

5. Фізичні особи – у визначених законом випадках (пункт 5 частини першої ст. 4 Закону про корупцію).У тексті Закону про корупцію та в цьому виданні вживаються поняття «посадова особа» та «службова особа». Зазначаємо, що принципової відмінності між ними немає, ці поняття є синонімами. Зокрема, про посадових осіб йдеться у Кодексі України про адміністративні правопорушення (ст. 14), а поняття «службова особа» вживається у Кримінальному кодексі України (ст. 18).

Публічними посадовими особами називають державних службовців та посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.

На практиці багато питань виникає стосовно віднесення тієї чи іншої особи до категорії посадової/службової особи. У юридичній науці виділяють дві групи обов’язків, при виконанні яких працівник набуває статусу службової (посадової) особи: організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські.

Організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності

Адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки управління або розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо)

(п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» №5 від 26.04.2002 року)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Куляс П. П. Система − проти автоматизму суржику: Редакторський погляд : Навчальний посібник. Вид друге, розширене І виправлене. −...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка