Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка10/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

2.5. Організаційно-розпорядчі документи


Для поліпшення організації і прискореного опра­цювання документів застосовують уніфіковані системи управлінської документації, які розрізняються за функ­ціональним призначенням. Найважливішою в системі управління є організаційно-розпорядча до­кументація (ОРД). Вона відіграє провідну роль в управлінській діяльності і призначена для оформлення процесів організації управління, правового закріплен­ня розпорядчо-виконавчих дій державних органів, під­відомчих їм організацій та установ. Нормативні акти регламентують порядок створення, оформлення й ви­користання організаційно-розпорядчих документів, до яких належать вказівки (керівні настанови, або ре­комендації), інструкції, накази, положення, постанови, рішення, розпорядження, стату­ти, укази, ухвали.

Згідно з чинним законодавством, Президент Ук­раїни видає укази та розпорядження; Верховна Рада України приймає закони, постанови, рішення; Кабінет Міністрів України, міністерства, комітети видають по­станови й розпорядження, накази, висновки, уклада­ють угоди; комісії – інструкції і вказівки. ОРД створю­ються й установами, організаціями, підприємствами різних типів – відомствами, об'єднаннями, кооперати­вами, фірмами, комбінатами – для закріплення функ­цій, обов'язків і прав керівних органів та керівних осіб управління на певні строки (це накази, інструкції, роз­порядження, вказівки, статути). В окремих документах визначаються права та обов'язки організацій у сфері планування, фінансів, господарсько-розрахункової ді­яльності, капітального будівництва.

Державні і приватні, спільні підприємства, устано­ви в повсякденній діяльності керуються законами (ак­тами) органів державної влади. Проте кожна група таких закладів чи установ має свої інструкції, положен­ня, правила, статути тощо.

До організаційно-розпорядчих належать також до­кументи, які містять вимоги внести зміни й доповнен­ня до раніше виданих і вже чинних наказів, розпоряд­жень тощо. Це викликано певними об'єктивними об­ставинами, що з'явилися в процесі становлення й ут­вердження демократичних правових норм у державі. З цієї ж причини приймають рішення й видають накази на різних рівнях щодо визнання деяких організаційно-розпорядчих документів такими, що втратили чинність.Наказ


Наказ – це основний розпорядчий документ, що видається ке­рівником юридичної особи.

Накази з питань основної діяльності видають під час затвердження перспективних, річних та інших планів, під час створення, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів, коли не­обхідно довести до відома керівникам нижчого рангу ди­рективні документи вищих органів.

Композиція тексту наказу з питань основної діяльності така сама, як і наказу щодо особового складу: складається з констатуючої і розпорядчої частин або тільки з розпорядчої.

Реквізити наказу: назва юридичної особи чи посади керівника, що видає наказ; назва документа, дата підписання, номер, місце видання наказу, заголовок до тексту документа, текст; підпис керівника.

Право підписати такий наказ мають не тільки перший керівник, а і його заступники, а також інші посадові особи відповідно до їх обов’язків, повноважень, компетенцій, що визначається законодавством.Зразок наказу

Київський деревообробний комбінатНАКАЗ
20. 04. 2010 №12 м. Київ

Про забезпечення протипожежної безпеки

й посилення охорони на період святкових

днів 30.04; 01 – 02. 05 та 09. 05. 2010 р.


НАКАЗУЮ:
1. 22 квітня 2010 року провести суботник з метою прибирання території комбінату й вивезення легкозапальних відходів виробництва за межі міста (відп. заст. директора Іваненко Й. М.).

2. Перевірити стан електрообладнання цехів № 1 і № 2, подбати про достатнє освітлення території, доповісти до 22 квітня 2010 р. (відп. інженери Ковальський М. О., Іртиш С. А.).

3. Призначити Петренка В. В. та Савчука Л. О. на додаткове нічне чергування на території цехів № 1 і № 2 за їхньою згодою з погодинною оплатою за святкові дні.

4. Скласти список керівного персоналу заводу із зазначенням часу їхнього чергування у святкові дні (Малина І. О. ).

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та покладаю на заступника з господарської діяльності Ващенка І. О.
Директор комбінату (підпис) Д. С. Швець
З наказом ознайомлені: (підписи)

1. Іваненко Й. М.

2. Ковальський М. О.

3. Іртиш С. А.

4. Малина І. О.

5. Ващенко І. О.

6. Петренко В. В.

7. Савчук Л. О.Розпорядження


Розпорядження – правовий акт управління державного колегіального органу, що стосується оперативних питань, виконання яких не потребує об­говорення. Іншими словами, розпорядження – це певні вказівки з окремих конкретних питань.

Розпорядження видають: керівник найвищого колегіального органу державної влади (напр., міністр Кабінету Міністрів України), голови місцевих Рад народних депутат­ів та їхні виконкоми в межах прав, наданих їм законами України; представники Президента України на місцях, а також організації, установи й окремі службові особи (як вказівки з конкретних питань).

Документ має обмежений термін дії, стосується вузького кола організацій, посадових осіб чи інших працівників. Деякі розпорядження загального характеру мають тривалий термін дії.

Розпорядження та накази мають багато спільного. У правовому сенсі ці документи рівнозначні. Як і в наказів, текст розпоряджень складається із двох частин: констатуючої та розпорядчої. Реквізити наказів, розпоряджень, а також рішень однакові, відмінність – у змісті й меті створення документів: накази стосуються загальних питань, розпорядження – вужчих, часткових, конкретних. Слова ПРОПОНУЮ, ВИМАГАЮ, ДОРУЧАЮ, ДОЗВОЛЯЮ пишуть (набирають) великими літерами.

На документі може бути Герб України (для державних організацій).

Розпорядження, видані від імені виконкому місцевих народних депутатів, підписуються тільки головою.


Зразок розпорядження

Бучацька міська рада Тернопільської області


Виконавчий комітет

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08. 06. 2010 № 62 м. Київ

Про проходження практики в Бучацькій міській раді студентами навчальних закладів
У зв’язку із направленням студентів навчальних закладів на проходження практики в Бучацьку міську раду
ПРОПОНУЮ:
1. Призначити керівником практики першого заступника міського голови – секретаря Бучацької міської ради Мосціпана Йосипа Михайловича.

2. У разі необхідності, для якісного та професійного засвоєння знань студентами під час проходження практики Й. М. Мосціпану залучати юриста міської ради, начальника відділу земельних ресурсів, головного бухгалтера відповідно до обраної спеціальності студента.

Міський голова (підпис) О. С. Оверко
Запам’ятайте!


 • Розпорядження може видавати як керівник юридичної особи, так і керівник структурного підрозділу.

 • Розпорядження можуть стосуватися як роботи юридичної особи в цілому, так і окремих її структурних підрозділів.Вказівка


Вказівка – розпорядчий документ здебільшого інформаційно-методичного характеру, який укладають для забезпечення виконання нака­зів, інструкцій та інших актів органів управління. Різновидом вказівки є припис.

Вказівки видають при оформленні відряджень, рішень поточних організаційних питань, а також для доведення до виконавців нормативних матеріалів.

Право підписувати вказівку має перший керівник структури або його заступники.

Так само, як у наказів і розпоряджень, вказівка має заголовок, а текст цього документа містить констатуючу та розпорядчу частини.Реквізити вказівки такі:

 1. Назва відомства (міністерства), ус­танови, структурного підрозділу.

 2. Назва документа.

 3. Номер.

 4. Дата, місце видання.

 5. Заголовок.

 6. Текст вказівки викладається в наказовій формі і може починатися словами «ЗОБОВ’ЯЗУЮ», «ПРОПОНУЮ», «ВИМАГАЮ», які друкують окремим рядком великими літерами. Вступне речення може розкривати мету чи причину видання документа та починатися сталими формулами типу: «Відповідно до…», «З метою…» тощо. Якщо є потреба дії описати детально, тоді текст вказівки членується на пункти та підпункти. У кожному пункті перераховують запропоновані дії, терміни виконання та виконавців. В останньому пункті мають бути вказані особи, на яких покладається контроль за виконанням вказівки.

 7. Підпис.

 8. Гриф узгодження (якщо потрібно).

 9. Позначка про виконавця.Зразок вказівки
Міністерство промислової політики України
Київська трикотажна фабрика «Киянка»
ВКАЗІВКА
17.03.2010 №____ м. Київ
Про підготовку трудового колективу фабрики до святкування Дня Києва (28 – 29 травня 2010р.).
1. Констатуюча частина

2. Розпорядча частина:

ПРОПОНУЮ:

1._______________________

2. _______________________

3. _______________________


Директор (підпис) В. М. Герасименко

Інструкція


Інструкція (від лат. instructio – настанова, упорядкування, зведення) – нормативний акт, що видається органом державного управ­ління та ви­значає правила діяльності юридичних осіб, їх структурних підрозділів, посадовців, окремих громадян, а також регулює поведінку працівників (посадові інструкції) під час вико­нання службових обов'язків. Інструкції розраховані на тривалий строк дії або одноразове виконання та містять спеціальні розділи. Відступи від дій, передбачених пунктами інструкцій, не дозволя­ються й кваліфікуються як порушення дисципліни.

Розрізняють інструкції відомчі (обов’язкові для системи одного міністерства або відомства) та міжвідомчі (видаються спільно двома або кількома організаціями різних систем).

Відомчі інструкції бувають: посадові, з техніки безпеки, з порядку роботи, з порядку проведення оперативних нарад, з організації контролю тощо.

Широко використовуються посадові інструкції, що визначають організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі й забезпечують умови його ефективної праці. Їх розробляють для кожної посади, передбаченої штатним розкладом.

Посадова інструкція призначена для службовців, інженерно-тех­нічних працівників і має такі розділи: загальна частина; визначення функцій (перелік видів робіт), прав, взаємо­відносин, відповідальності працівника; порядок обійман­ня посади, професійні вимоги до нього; його підпоряд­кування; основні документи, якими треба керуватися в роботі. Інструкція набуває юридичної сили з часу затвердження вищою інстанцією або підписання керівника установи.

Інспектор кадрової служби обов’язково повинен ознайомити працівника зі змістом Посадової інструкції, про що на останньому аркуші цього документа робиться відповідний запис на зразок:З інструкцією ознайомлений (а) підпис О. В. Громовий.

Оригінали Посадових інструкцій постійно зберігаються в кадровій службі, в інших підрозділах – їхні копії.

Реквізити інструкції:


 1. Код форми документа (у разі оформлення посадової інструкції).

 2. Назва організації вищого рівня.

 3. Назва структурного підрозділу (якщо оформляється посадова інструкція працівника структурного підрозділу).

 4. Назва документа.

 5. Дата.

 6. Реєстраційний індекс.

 7. Місце складання.

 8. Угорі праворуч – позначка про затвердження – гриф.

 9. Заголовок до тексту.

 10. Текст інструкції має бути точним, зрозумілим, лаконічним.

 11. Підпис.

 12. Гриф погодження.

 13. Візи.

 14. Відмітка про засвідчення копії.

 15. Відмітка про наявність документа в електронному вигляді.

Рубрикація для інструкції обов'язкова: у ній нумеруються розділи, яким іноді дають підзаголовки, і параграфи (позначають арабськими цифрами).
Зразок інструкції
ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор Національного

авіаційного університету

(підпис) А. С. Король

«10» січня 2010 р.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

лаборанта кафедри


1. Загальні положення

На посаду лаборанта може бути призначена особа з вищою, середньою спеціальною чи загальною середньою освітою, яка має практичний досвід роботи на персональному комп'ютері як користувач і володіє основами діловодства.

Лаборант призначається на посаду наказом ректора Університету за поданням завідувача кафедри й підпорядковується завідувачеві кафедри.

2. Посадові функції та обов'язки

Лаборант кафедри повинен знати:

– вимоги керівних документів Міністерства освіти і науки України щодо ведення справочинства;

– основні операції на ЕОМ.3. Лаборант зобов'язаний:

– отримувати і реєструвати вхідні та вихідні документи, своєчасно готувати їх до відправлення;

– формувати та вести номенклатурні справи, журнали, своєчасно здавати їх в архів;

– в установленому порядку готувати акти на знищення документальних матеріалів, знищувати матеріали відповідно до вимог наказів про ведення справочинства;

– своєчасно і професійно друкувати підготовлені на кафедрі документи за вказівкою керівництва кафедри;

– оформляти і здавати на розмноження документи, здійснювати контроль за своєчасним виконанням замовлень;

– готувати заявки на отримання канцелярського приладдя.

4. Лаборант кафедри має право:

4.1. – вимагати від співробітників кафедри оформлення документів згідно зі встановленими правилами;

4.2. – повертати виконавцям документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

4.3. – вносити пропозиції щодо вдосконалення організації справочинства та іншої роботи на своїй ділянці.5. Лаборант кафедри несе відповідальність:

5.1. – за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків – у межах, визначених чинним законодавством про працю;

5.2. – за завдання матеріальної шкоди – у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
Завідувач кафедри,

д. пед. н., проф. (підпис) В. М. Ворона


З інструкцією ознайомлений (підпис) О. В. Гетьман
18. 05. 2010
Запам’ятайте!

 • На відміну від попередніх документів – наказу, вказівки, розпорядження, в інструкції немає констатуючою частини.

 • Великі за обсягом і складні за змістом та структурою інструкції розбиваються на частини, розділи, глави.

 • Текст інструкції найчастіше викладають від другої чи третьої особи, рідше – у безособовій формі.

 • Зміст викладається у вказівно-наказовій формі з формулюваннями на зразок: зобов'язаний, повинен, має право, забороняється, не дозволяється, слід.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка