Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка12/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

2.7. Господарсько-договірні документи
Договір. Типи договорів


Договір – це документ, який фіксує угоду між двома чи кількома партнерами. Договір може бути укладений між фізичними та юридичними особами, а саме: між громадянами, приватною особою та організацією, між двома (кількома) організаціями.

Договори можуть укладатися в усній і письмовій формі. В усній формі можна укладати договори, які виконуються в момент домовленості (наприклад, договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі; договір дарування речей, що мають особливу цінність (передавання такої речі за допомогою усного договору вважається дійсним, коли суд не встановив, що особа не заволоділа річчю незаконно).За змістом договори поділяються на цивільні (найпоширеніші, наприклад: дарування, доручення, купівлі-продажу, підряду тощо), з адміністративних відносин, трудові (регулюють трудові взаємовідносини). Окрему групу становлять міжнародні договори – декларація, конвенція, пакт, угода тощо.

Змістова типологія договорів надзвичайно різноманітна, наприклад: договір постачання, кредитний договір, договір підряду, договір оренди, договір про заставу майна, договір про матеріальну відповідальність, договір про спільну діяльність, депозитний договір, установчий договір, трудовий договір тощо.

Коротко охарактеризуємо деякі види договорів, поширених у господарській практиці.

Одним із найпоширеніших є договір купівлі-продажу.Договір купівлі-продажу – це договір, за яким прода­вець зобов'язується передати майно у власність, повне господарське відання чи оперативне управління покупцеві, а той, у свою чергу, прийняти вказане май­но й сплатити за нього певну грошову суму.

Важливою особливістю цього договору є те, що про­давцем може бути лише власник товару, а покупцем – будь-яка юридична чи фізична особа. Предметом дого­вору купівлі-продажу може бути будь-яке майно, дозво­лене для обігу. Не можна, наприклад, вільно продати на ринку вибухові речовини або наркотики.Договір постачання – це договір, за яким постачальник зобов'язується у визначений строк передати покупцеві у власність або оперативне управління товар, а покупець повинен прийняти товар і сплатити за нього певну суму.

Договір особистого страхування – договір, за яким одна сторона (страхувальник) забов’язується за зазначену в договорі плату (страхову премію), яку виплачує інша сторона (страхівник), виплатити одночасно або виплачувати періодично обумовлену договором суму (страхову суму) у разі настання в житті страхівника страхового випадку (досягнення ним певного віку, втрати здоров’я та ін.).

За договіром підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу, замовлену іншою стороною (замовником, роботодавцем); замовник, відповідно, зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.Договір банківського вкладу (депозиту) – договір, за яким одна сторона (банк), яка прийняла від іншої сторони (вкладника) грошову суму (вклад), зобов’язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки по ній на умовах та в порядкові, які передбачені договором. Договір банківського вкладу повинен укладатися в письмовій формі. Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо вкладникові було видано документ – депозитний сертифікат, депозитний договір та ін., що відповідає вимогам, які передбачені чинним законодавством до таких документів тощо.

Договір дарування – вид договору, за яким одна сторона (дарувальник) передає безоплатно другій стороні (обдарованому) майно у власність. Цей договір завжди є безоплатним, тому дарувальник не може вимагати в особи, якій він дарує, зустрічних дій майнового характеру. Право власності набуває обдарована особа в односторонньому порядкові.

Договір про повну матеріальну відповідальність укладають при призначенні матеріально відповідальних осіб на роботу. Це договір про відшкодування матеріальної шкоди в повному обсязі, що укладається в письмовій формі підприємством, установою, організацією з працівниками, що досягли 18-річного віку і займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, продажем (відпуском) цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджується в порядкові, який визначається Кабінетом Міністрів України. До посад і робіт, які вимагають укладення договору про повну матеріальну відповідальність, належать, зокрема касири, завідувачі складів, магазинів і крамниць; гардеробники, контролери тощо.

Укладається цей документ у двох примірниках: перший екземпляр зберігається у відділі кадрів організації в особовій справі матеріально відповідальної особи, другий передається працівникові, який цей договір підписав.Договір про спільну діяльність – це договір, що укла­дається між двома та більше організаціями для прове­дення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визнача­ють розмір і характер внесків: грошову, майнову, трудову участь.

Договір оренди – це договір, за яким орендодавець зобов’язується надати орендареві майно у тимчасове володіння та користування за окрему плату. Плоди, продукція або доходи, отримані орендарем унаслідок використання орендованого майна, відповідно до договору, є його власністю. Орендар зобов’язаний ко­ристуватися майном відповідно до його призначення (не допускається, наприклад, використання офісного при­міщення під склад), підтримувати його в належному ста­ні. Орендар має право за згодою орендодавця здавати майно в суборенду. Після закінчення строку дії договору орендар, який належно виконував усі пункти договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору або на викуп майна.

В Україні порядок укладання і виконання договорів, а також питання юридичної відповідальності за їх порушення регулюється чинним законодавством, зокрема Цивільним кодексом України. Міжнародні договори регулюються правом міжнародних договорів.

Для кожного працівника надзвичайно важливими є документи, що регулюють трудові відносини, – трудовий договір, контракт, трудова угода.

Трудовий договір


При прийнятті на роботу між роботодавцем і працівником укладається трудовий договір. Суть трудового договору всебічно розкрита законодавством України45.

Трудовий договір – це документ, що письмово закріплює угоду між працівником та роботодавцем, відповідно до якої працівник зобов’язується підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядкові та виконувати запропоновану роботу, а роботодавець, у свою чергу, зобов’язується виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати належні умови праці, передбачені законодавством про працю, колектив­ним договором та угодою сторін.

При прийнятті на роботу найманих працівників законодавством установлені певні гарантії. Зокрема, відповідно до Конституції України, будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійний переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду й характеру занять, місця проживання не допускається.

Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

Законодавство забороняє вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Згідно з вимогами трудового законодавства такий договір має укладається, як правило, у письмо­вій формі у двох примірниках та скріплюватися підписами обох сторін. На практиці найчастіше укладають усний трудовий договір, але з оформленням письмових документів: заяви працівника і наказу про прийняття на роботу.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, трудову книжку, а у випадках, передба­чених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, довідку органу ДПС про присвоєння ідентифікаційного номера та інші документи. Укладення трудового договору оформляєть­ся наказом чи розпорядженням власника або уповнова­женого ним органу про зарахування працівника на ро­боту. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ (розпорядження) не був виданий, але працівника було допущено до роботи.

До початку роботи за укладеним трудовим договором керівник (власник) зобов’язаний роз’яснити працівникові його права та обов’язки і проінформувати під розписку про умови праці, про небезпечні й шкідливі виробничі чинники та можливі наслідки для здоров’я, про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та з колективним договором; надати працівникові належно оформлене робоче місце, проінструктурувати працівника щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

У трудовому договорі зазначається термін його дії. Припиняється трудовий договір лише за умов, передбачених законодавством.

Найчастіше трудовий договір укладається на невизначений строк, тобто заздалегідь не застерігається, який період часу працюватиме у цього роботодавця найманий працівник. Це безстроковий трудовий договір.

Проте трудовим законодавством допускається прийняття на роботу за строковим трудовим договором – у тих випадках, коли немає можливості укласти із працівником безстроковий трудовий договір.

Зазвичай строковий трудовий договір укладається для сезонної роботи, роботи за контрактом, виконання роботи тимчасово відсутнього працівника (наприклад, на час декретної відпустки). Причому строк договору може бути будь-яким – від одного дня до декількох років, будь-яких обмежень із цього приводу в законодавстві не міститься. Після закінчення строку дії строкового трудового договору працівника може бути звільнено у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Різновидом строкового трудового договору є договір, укладений на час виконання певної роботи. У цьому випадку сторони домовляються не про строк договору, а про те, що він укладається на період, упродовж якого виконуватиметься робота.

Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений час.

Трудові договори, що були переукладені один або декілька разів, як правило, вважаються такими, що укладені на невизначений час.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, працівник має право розірвати, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Види трудових договорів: трудові контракти, трудові угоди.

Контракт


Строковим трудовим договором, що укладається в письмовій формі, є контракт (від лат. contractus – угода).

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України, контракт – це особлива форма трудового договору, у якому строк його дії, права та обов'язки і відповідаль­ність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови ро­зірвання договору встановлюються угодою сторін.

Порядок укладання контрактів із працівниками незалежно від форми власності, виду діяль­ності та галузевої належності юридичних осіб визначає Положення про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, за­тверджене Кабінетом Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170.

Оформляється цей документ у двох примірниках, що мають од­накову юридичну чинність, і зберігаються в кожної зі сторін контракту.

Контракт набуває чинності від моменту його підпи­сання або від дати, обумовленої сторонами у контракті.

Контракт може бути укладено на термін до 5 років, але не менше, ніж на 1 рік.Реквізити контракту такі:

 1. Назва виду документа (контракт).

 2. Заголовок до тексту.

 3. Дата.

 4. Індекс.

 5. Місце укладання.

 6. Текст. Зокрема текст «Типової форми контракту з працівником», затвердженої Наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. № 23, містить такі елементи: назви сторін, які укладають контракт, із зазначенням їх повноважень; загальні положення; обов’язки сторін, робочий час; оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника; відповідальність сторін, вирішення спорів; зміни, припинення та розірвання контракту; термін дії та інші умови контракту; адреси сторін.

 7. Підписи сторін – укладачів контракту.

 8. Печатка.Запам’ятайте різницю між трудовим договором і контрактом!

  • Якщо контракт укладають тільки на визначений строк, то трудо­вий договір – як на період виконання певної роботи, так і на невизначений термін.

  • У контракті мо­жуть зазначатися додаткові підстави припинення та ро­зірвання взаємовідносин, які не передбачені чинним законодав­ством. Розірвання трудового договору можливе лише на підставах, що записані в законодавстві про працю.

  • На відміну від трудового договору, контракт завжди укладається в письмовій формі.

  • За контрактом, порядок надання працівникові від­пустки та зарплати може визначатися на розсуд керівни­ка, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки (за встановленим графіком).

  • У контракті, на відміну від трудового договору, мо­жуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та ком­пенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

  • Основною характерною рисою контракту, що відрізняє його від інших видів трудових договорів, є те, що в контракті значно розширене коло умов, які встановлюються сторонами самостійно. Тому перевага контракту перед звичайним трудовим договором полягає в тому, що він дозволяє максимально індивідуалізувати кожну конкретну угоду про працю, наповнити її специфічним змістом.Трудова угода


Трудова угода – це документ, яким регулюються стосунки між установою та позаштатним працівником. Інколи трудові угоди укладаються й зі штатними працівниками – якщо коло доручень працівника виходить за межі його безпосередніх службових обов’язків.

Трудова угода містить такі реквізити: 1. Назва документа.

 2. Місце його складання.

 3. Дата.

 4. Текст з переліком повноважень та зобов’язань.

 5. Юридичні адреси сторін.

 6. Підписи сторін.

 7. Печатку підприємства або організації.

Трудова угода укладається в кількох примірниках, один з яких передається виконавцеві, інші зберігаються у справах організації-замовника.
Зразок трудової угоди

Державна академія внутрішніх справ України


ТРУДОВА УГОДА
17 березня 2010 р. м. Київ
Державна академія внутрішніх справ України в особі проректора з навчально-методичної роботи Грінченка Степана Володимировича, що далі йменується «Замовник», з однієї сторони, і Громова Олена Василівна, що далі йменується «Виконавець», з іншої, уклали угоду про таке:
1. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання:

а) розробити програму (навчальну та робочу) з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»;

б) підготувати навчальний посібник для слухачів в електронному вигляді;

в) прочитати 30-годинний курс «Українська мова» (за професійним спрямуванням);

г) прийняти в слухачів екзамен.


2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві п’ять тисяч (5000) гривень.

2.2. Оплата здійснюється після виконання робіт.
3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.


4. Дострокове розірвання угоди

4.1. У разі порушення однією зі сторін зобов’язань за угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.


5. Розв’язання суперечок

5.1. У разі виникнення суперечок за цієї угодою вони розв’язуватимуться судовими органами того району, де проживає Виконавець.


6. Юридичні адреси сторін
Замовник: Київ-28,

вул. Шовковична, 34/17

------------------ В. О. Нагірняк

(підпис)


Виконавець: Київ – 100,

вул. Стальського, 29 а, кв. 107

-------------------- О. В. Громова

(підпис)


Запам’ятайте!

 • Нормам сучасної української літературної мови відповідають словосполучення укладати або підписувати договір (контракт, угоду). Словосполучення заключати договір – калька російського «заключать сделку», а отже, спотворює норми літературної мови.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка