Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка13/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

2.8. Обліково-фінансові документи

До обліково-фінансових документів відносять таблицю, список, перелік, накладну, доручення, розписку, акт.Таблиця


Таблиця – це документ, у якому в систематизованому вигляді подаються статистичні дані або інша інформація, розміщена в рядках та графах у певному порядкові.

Найчастіше в таблиці подається цифрова інформація.

Таблиця складається з таких реквізитів:


 1. Назва документа й номер.

 2. Заголовок до тексту.

 3. Текст, що містить заголовкову частину (розташовується вгорі), основну (містить графи і рядки), примітки (якщо вони є, виносяться в окрему колонку або за межі таблиці).


Зразок таблиці
Таблиця 3

Види соціальних відпусток
з/п

Вид відпустки

Умови надання

Тривалість

Закон про відпустки

1.

Відпустка на час вагітності і пологів

На підставі медичного висновку

До пологів – 70 к. д. Після пологів – 56 к. д. (70 к. д. – у разі народження двох і більше дітей і в разі ускладнення пологів). Тим, хто всиновив одну дитину, – 56 к. д., двох і більше – 70 к. д. (з дня всиновлення)

Ст.17

2.

Відпустка по догляду за дитиною

Жінці після закінчення від­пуст­ки на час вагіт­ності і поло­гів (батькові дитини, бабі, діду, іншому родичеві, який фактично догля­дає за дитиною, особі, яка всино­вила або взяла дитину під опіку)

До досягнення дитиною 3 років

Ст. 18

3.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей*

Жінці, яка має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда.

Жінці, яка всино­вила дити­ну.

Батькові, який виховує дитину без матері (у тому числі в разі тривалого пере­бу­вання матері в лікувальному закладі).

Особі, яка взяла дитину під опіку.

Одинокій матері.


7 к. д. (без урахування святкових і неробочих днів)

Ст. 19

* Примітка. За наявності декількох підстав для надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, загальна тривалість такої відпустки не може перевищувати 14 календарних днів.Список. Перелік


Список – це документ, що містить перелік назв осіб, предметів, документів, складений у певному порядкові з метою інформування або реєстрації. Найпоширенішим є алфавітний список, у якому хто- або що-небудь подається за алфавітом.

Список містить реквізити: 1. Штамп установи.

 2. Назва виду документа (список).

 3. Його номер.

 4. Тематичний заголовок.

 5. Текст.

 6. Підпис.

 7. Дата.

 8. Печатка.

За змістом до списку дуже близький перелік.

Перелік – це документ, у якому перераховуються предмети, особи, об’єкти, на які поширюються певні норми та вимоги.

Інформація в переліку представлена не у вигляді таблиці, а у формі тексту.


Зразок списку
СПИСОК №5

магістрів 507 групи спеціальності

«Документознавство та інформаційна діяльність»,

які проходили практику у відділах

Національного авіаційного університету
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата

Відділ НАУ

1

Бондаренко Зоряна Вікторівна

03. 04. 2010 – 12.05. 2010

Відділ кадрів

2

Наумова Любов Володимирівна

03. 04. 2010 – 12.05.2010

Відділ реклами та дизайну

3

Шевчук Владислава Анатоліївна

03. 04. 2010 – 12.05. 2010

Відділ кадрів

4

Котлованік Мирон Петрович

03. 04. 2010 – 12.05. 2010

Відділ маркетингу

5

Гордійчик Мирослава Іванівна

03. 04. 2010 – 12.05. 2010

Інформаційно-довідковий відділ

25. 05. 2010


Відповідальний

за проходження практики:


доктор філологічних наук, професор (підпис) Я. П. Іволга

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці України

від 12. 05. 1996 №43ПЕРЕЛІК

робіт, при виконанні яких може запроваджуватися

колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
1. Роботи, пов’язані з виконанням касових операцій.

2. Роботи, пов’язані з прийманням від населення усіх видів платежів та виплатою грошей не через касу.

3. Роботи, пов’язані з прийманням на зберігання, обробкою, зберіганням, видачею матеріальних цінностей на базах (нафтобазах), автозаправних станціях, в автогосподарствах, холодильниках, харчоблоках, сховищах.

4. Роботи, пов’язані з прийманням від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на збереження.

5. Роботи, пов’язані з продажем (видачею) товарів (продукції), їх підготовкою до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації).

Запам’ятайте!


 • Простий кількісний числівник, що називає однозначне число, записується словом, а не цифрою: три дні, дев’ять хлопців. Але з одиницями виміру такі числівники пишуться цифрами: 100 кілограм цукру. Складні та складені кількісні числівники записуються цифрами (крім випадків, коли з них починається речення).

 • Порядковий числівник, записаний цифрою, у текст вводиться з відмінковим закінченням: учні 5-го класу. Якщо у текст вводиться одночасно кілька порядкових числівників, відмінкове закінчення ставиться лише один раз: учні 3, 4 і 5-го класів.


Акт


Акт (лат. actus від ago – приводжу в рух) – це документ суворої звітності, який підтверджує будь-які встановлені факти чи події, пов’язані з діяльністю юридичних або фізичних осіб. На підставі акта може бути порушено судову адміністративну чи карну справу.

Відповідно до змісту фіксованого матеріалу акти бувають двох видів: законодавчі (містять рішення щодо законів, указів, постанов тощо) та адміністративні (складаються на підтвердження фактів, пов’язаних з діяльністю юридичних або фізичних осіб).

Акти оформляють під час передавання справ у зв’язку зі зміною керівництва, під час передавання товарно-матеріальних цінностей однією особою іншій, під час проведення випробувань нової техніки, у випадку форс-мажорних ситуацій (наприклад, аварій ) тощо.

Складають акти комісії, що створюються і затверджуються наказами керівництва юридичної особи або розпорядчими документами вищих органів. Нерідко акти складаються постійно діючими експертними комісіями. До складання актів можуть залучатися представники інших організацій або уповноважені для цього особи. Складанню актів може передувати детальна перевірка діяльності юридичної особи. Наприклад, акти ревізій, акти про нещасні випадки тощо.

Текст акта має містити відомості про кількість примірників та їх місцезнаходження. Кількість примірників залежить від числа фізичних або юридичних осіб, які хочуть отримати екземпляр цього документа.

Підписується акт усіма членами комісії, які брали участь у його складанні, а також присутніми.

Реквізити акта:


 1. Гриф затвердження.

 2. Назва виду документа (акт).

 3. Його номер.

 4. Дата складання.

 5. Місце складання.

 6. Заголовок до тексту.

 7. Текст, що складається із двох частин: вступної, де вказується підстава (як правило, посилання на інші документи – наказ, рішення, постанову, розпорядження службової особи щодо необхідності складати документ), перераховуються члени комісії, які складали документ; особи, присутні при його складанні, та основної (у цій частині міститься описання фактів – викладається мета, суть, характер проведеної роботи, установлені факти, подаються висновки і пропозиції).

 8. Підписи членів комісії і присутніх.

 9. Дата.

 10. Печатка.Зразок акта

АКТ
20. 04. 2010 №2-КЦ м. Львів

Про відсутність на робочому місці

Комісія у складі: голови комісії – генерального директора Громового В. О. та членів комісії: головного бухгалтера Ткачука С. В., начальника сектора нарахування заробітної плати Лісового С. О., присутнього Єдинака М. В. склала цей акт про те, що 8 грудня 2010 року в період з 8.00 до 17.00 включно на робочому місці були відсутні касир Лукошкіна М. Д. та водій Куля О. В., про що є відповідні записи в табелі обліку робочого часу. Причину відсутності на час складання акта не встановлено.
Складений у трьох примірниках:

1-й примірник – бухгалтерії;

2-й примірник – цеху №5.

3-й примірник – начальникові цеху


Голова комісії: (підпис) В. О. Громовий
Члени комісії: (підписи) С. В. Ткачук

С.О. Лісовий

Присутні: (підпис) М. В. Єдинак

Доручення


Одним із найпоширеніших обліково-фінансових документів є доручення.

Відповідно до Цивільного кодексу України, доручен­ня – це двостороння угода, за якою одна сторона (пові­рений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

За походженням доручення поділяють на службові (від імені юридичної особи) та приватні (від імені фізичної особи). На відміну від особистого доручення, яке укладається на звичайному аркуші паперу (формат А4 або А5), службове доручення укладають на бланку організації, де зазначено її загальні реквізити: повна назва, юридична адреса тощо. Якщо бланк організації, розроблений спеціально для заповнення чи укладання доручень, містить вільні графи, інші місця, то їх обов’язково закреслюють.

Максимальний термін дії доручення – не більше трьох років. Якщо в дорученні не зазначено терміну дії (Доручення дійсне до…), воно зберігає юридичну силу впродовж одного року від дня його укладання.

Службові доручення, як і приватні, бувають разовими, загальними та спеціальними.

Разові видаються на виконання одноразової дії (отри­мання товарно-матеріальних цінностей, одержання за­робітної платні, пенсії, стипендії, поштового переказу).

Спеціальні – на здійснення приватною чи службовою особою однотипних дій (представництво в органах суду, виконання банківських операцій у межах певного терміну).

Загальні – на виконання широких повноважень (от­римання документів, ведення справи в усіх судових, ар­бітражних і адміністративних установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві; укладання угод, одержання майна тощо).

У дорученні завіряється підпис особи, на ім’я якої написано цей документ. Доручення не завірене в офіційних структурах, а також не датоване, не має юридичної сили.

В офіційному дорученні обов’язково зазначаються:


 1. Назва організації, яка видає доручення.

 2. Номер доручення й дата видання.

 3. Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій ви­дано доручення.

 4. Назва організації чи підприємства, від якого повин­ні бути отримані матеріальні цінності.

 5. Перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму.

 6. Строк дії доручення.

 7. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

 8. Назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей (паспорт, посвідчення).

 9. Підписи службових осіб, які видали доручення.

 10. Печатка організації, що видала доручення.


Зразок приватного (особистого) доручення
ДОРУЧЕННЯ

Я, Нагірняк Анатолій Володимирович, студент 507 групи спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» Гуманітарного інституту НАУ, доручаю одержати в касі університету належне мені грошове утримання за жовтень 2010 року Волгіній Анні Іванівні за її паспортом серії ХІІ – АБ № 24365, виданим РВВС Шевченківського району м. Києва 10 травня 2003 року, яка прописана за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 5, кв. 65.

Доручення дійсне до 01 листопада 2010 р.
20. 10. 10 (підпис А. В. Нагірняка)
Підпис Нагірняка А. В. засвідчую:
Начальник відділу

кадрів (підпис) О. А. Степанишин

(печатка)

20. 10. 2010 р.Розписка


Розписка – це документ, що підтверджує факт здійснення певних дій, – передання й отримання документів, това­рів, грошей, матеріальних цінностей тощо.

Найважливішою класифікаційною ознакою розписок є їх походження, відповідно до чого виділяють розписки особисті (дійовими особами є приватні особи – одна фізична особа отримує від іншої певні матеріальні цінності) та службові (представник однієї юридичної особи одержує від іншої документи чи то­варно-матеріальні цінності).

Розписка може мати довільну форму викладу і містити такі елементи:


 1. Назва виду документа (розписка).

 2. Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, хто дає розписку, і того, кому вона видається.

 3. У чому конкретно дано розписку (обов'язково слід зазначити точне найменування матеріальних цінностей, предметів).

 4. Дата й підпис того, хто отримує цінності.

Запам’ятайте!

  • Розписка укладається в одному примірникові. Жодні виправлення в ній неприпустимі.

  • Якщо передаються суми грошей, у розписці вказують ад­ресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує.

  • Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках – словами: у сумі 4820 (чотири тисячі вісімсот двадцять) гривень.

  • Підпис особи, що дає розписку, засвідчується нотаріальною конторою.


Зразки розписок
РОЗПИСКА

Я, Боровик Анатолій Владиславович, одержав від Максименка Олександра Сидоровича 4000 (чотири тисячі) гривень. Зобов’язуюся цю суму повернути до 10 листопада 2009 року.

Домашня адреса: вул. Шовковична, 14б, кв. 37, м. Київ, 04059. Паспорт – серія МА, № 720032.

02 вересня 2009 року (підпис)


Підпис Боровика А. В. засвідчую:
Нотаріус П’ятої нотаріальної контори

м. Києва (підпис) О. В. Василько


РОЗПИСКА

Я, студентка механіко-енергетичного факультету Національного авіаційного університету Бекман О. М., отримала від асистента кафедри авіаційних двигунів Іванчука В. М. у тимчасове користування «Довідник працівника газотранспортного підприємства» доктора технічних наук, професора П. Р. Калусенка. Книгу зобов’язуюся повернути до 19 грудня 2009 року.


01.11. 2010 (підпис)

Підпис Бекман О. М. засвідчую:


Декан механіко-енергетичного

факультету (підпис) О. В. Руденко
Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка