Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка16/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Азарова Л. Є., П’яст Н. Й. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. / Вінницький національний університет. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2007. – 232 с.

 2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися й правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 149 с.

 3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Рад. письмен., 1970. – 254 с.

 4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

 5. Білинчук П. Д., Курко М. Н., Стахівський С. М. Процесуальні акти попереднього розслідування. Примірні зразки. – К.: Знання, 1995. – 235 с.

 6. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. – К.: АртЕк, 2003. – 208 с.

 7. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. / Прикарпат. націон. у-тет ім. В. Стефаника. – 2-е, доп. вид. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2006. – 256 с.

 8. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – 4-те вид. перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2008. – 400 с.

 9. Горбул О. Д., Галузинська Л. І., Ситнік Т. І., Яременко С. А. Ділова українська мова: Навчальний посібник для студ вищих навч. Закладів / О. Д. Горбул (ред.). – К.: Знання, 2000. – 228 с.

 10. Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2003. – 536 с.

 11. Ділова українська мова: Метод. розробка для студ. усіх спеціальностей ІЗДН (на засадах кредитно-модульно-рейтингової системи) / Уклад.: Добровольська Л. А., Кіраль С. С., Луцюк М. В., Харченко С. В. – К.: НАУ, 2004. – 98 с.

 12. Дороніна М. С. Культура ділового спілкування і партнерства: Навч. посіб. – Х.: ХНЕУ, 2008. – 2004 с.

 13. Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. / Редкол. : О. С. Мельничук (гол. ред.). – К.: Наук. думка, 1982-2006.

 14. Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с.

 15. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник. – 8-ме вид., доп. – Х.: Торсінг, 2007. – 445 с.

 16. Зубков М. Г. Сучасне ділове мовлення: Навч. посіб. – Х: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2008. – 448 с.

 17. Караванський Святослав. Секрети української мови: Науково-популярна розвідка. – К.: УКСП «Кобза», 1994. – 152 с.

 18. Кириченко Н. М., Лобода В. В. Російсько-український словник авіаційних термінів: У 2 т. / В. П. Бабак (ред.). – К.: Техніка, 2004.

 19. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 279 с.

 20. Коваль А.П. Культура ділового спілкування. – К.: Либідь, 1993. – 324 с.

 21. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови). – К.: “К.І.С.”, 2004. – 168 с.

 22. Культура української мови: Довідник. /За ред. В. М. Русанівського. – К.: “Либідь”, 1990. – 302 с.

 23. Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова: Підручник для вищих навч. закл. – Х.: Торсінг Плюс, 2007. – 445 с.

 24. Масенко Л. Мова і суспільство. – К.: КМ Академія, 2004. – 163 с.

 25. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 462 с.

 26. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів української мови. – К.: Знання, 1992. – 400 с.

 27. Огієнко І. І. Нариси з історії української мови . – К.: Абрис, 1991. – 272 с.

 28. Огієнко І. Історія української літературної мови // Упор., автор передмови і коментарів М. С. Тимошик. – 2-е вид., випр. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 436 с.

 29. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Підручник. – 2. вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2005. – 327 с.

 30. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К.: Либідь, 1997. – 294 с.

 31. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук. думка, 1976. – 288 с.

 32. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Навч. книга-Богдан, 2000. – 246 с.

 33. Савчин Т. О. Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство: Навч.-метод. посіб. для студ вищ. навч. закл. – Т.: Вид-во ТДПУ, 2002. – 264 с.

 34. Селігей П. О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення. – Мовознавство, 2006. – № 2, 3. – С.174 – 185.

 35. Словник іншомовних слів / С. П. Бибик, Г. М. Сюта, С. Я. Ярмоленко (ред.). – Х: Фоліо, 2006. – 623 с.

 36. Словник іншомовних слів // Л. О. Пустовіт та ін. (уклад.) . – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 2000. – 1017 с.

 37. Словник-довідник з культури української мови /Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська та ін. – К: Знання, 2006. – 367 с.

 38. Словник-довідник підприємця / В. К. Збарський та ін. (уклад.). – К. : НАУ, 2006.- 151 с.

 39. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд.: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2005. – 399 с.

 40. Українська мова: Енциклопедія // Редкол.: Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

 41. Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови: Близько 143 000 слів / Уклад.: М. М. Пещак та ін. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Довіра, 2002. – 1006 с.

 42. Український правопис/ АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наук. думка, 2006. – 246 с.

 43. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра, 1999. – 507 с.

 44. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. – М.: Прогресс, 1986-1987.

 45. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус. – Ч.: Рута, 1998. – 207 с.

 46. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 435 с.

 47. Ющук І. П. Українська мова: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 640 с.Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка