Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка17/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Мова як суспільний феномен: визначення терміна, функції, зв’язок з мовленням.

 2. Основні вимоги до ділового мовлення.

 3. Українська мова як державна.

 4. Літературна мова, її ознаки.

 5. Хронологічні межі й особливості становлення сучасної української літературної мови (у загальних рисах).

 6. Поняття культури мови. Мовна норма, види мовних норм.

 7. Стилістична система сучасної української літературної мови.

 8. Ознаки, мовні засоби, призначення та сфера використання розмовного та художнього стилів сучасної української літературної мови.

 9. Ознаки, мовні засоби, призначення та сфера використання публіцистичного й конфесійного стилів сучасної української літературної мови.

 10. Визначення терміна “стиль”. Ознаки, мовні засоби, призначення та сфера використання наукового стилю сучасної української літературної мови.

 11. Ознаки, мовні особливості, призначення, сфера використання й етапи формування офіційно-ділового стилю української літературної мови.

 12. Історія формування української мови на початку ХХ ст. (1900-1933рр.).

 13. Поняття про фразеологізм. Національна специфіка фразеологізмів.

 14. Особливості перекладу фразеологізмів, їхнє використання в діловому мовленні.

 15. Поняття про діловий етикет та його елементи. Національні особливості ділового етикету.

 16. Культура усного ділового спілкування.

 17. Ділова бесіда, її функції, структура. Особливості ділової розмови по телефону.

 18. Публічна промова як компонент ділового спілкування.

 19. Поняття про запозичення, інтернаціоналізми, кальки. Проблема іншомовних слів в українській мові.

 20. Терміни, номени, професіоналізми в мові ділових паперів, їхні спільні та відмінні ознаки.

 21. Пароніми, тавтологія і плеоназм (багатослів’я) у діловому мовленні.

 22. Документ як основний вид ділового мовлення. Поняття про реквізит, формуляр, бланк.

 23. Поняття про оригінал, копію, виписку та дублікат документа.

 24. Класифікація офіційно-ділових документів.

 25. Вимоги до тексту документа.

 26. Термін як мовна одиниця: визначення, ознаки. Які групи термінолексики можна виділити?

 27. Які документи належать до організаційно-розпорядчих? У чому їхня специфіка?

 28. Наказ як документ. Особливості оформлення тексту наказу.

 29. Які документи належать до документів щодо особового складу. Чому їх виділяють в окрему групу?

 30. Які особливості оформлення заяв?

 31. Автобіографія як документ, особливості її оформлення, реквізити.

 32. Резюме як документ. Особливості тексту резюме, розташування реквізитів.

 33. Трудова книжка як документ.

 34. Особливості оформлення наказів щодо особового складу.

 35. Які документи належать до довідково-інформаційних? У чому їхня специфіка?

 36. На які групи поділяються службові листи за функціональними ознаками?

 37. Реферат як документ

 38. Особливості оформлення доповідних і пояснювальних записок.

 39. Протокол як документ колегіальних органів. На які групи поділяються протоколи за обсягом фіксованих даних?

 40. Реквізити й особливості оформлення протоколу.

 41. Що таке витяг з протоколу? Як він оформляється?

 42. Оголошення як документ: визначення, групи оголошень за змістом і формою.

 43. Документ суворої звітності, який підтверджує будь-які встановлені факти чи події, пов’язані з діяльністю юридичних або фізичних осіб – це … Охарактеризуйте цей документ та подайте його зразок.

 44. Повідомлення про захід як різновид службового листа.

 45. Які документи належать до групи господарсько-договірних?

 46. Трудовий договір як документ. Строки й особливості укладання трудового договору.

 47. Контракт як особлива форма трудового договору.

 48. Порядок укладання та структура контракту.

 49. Різниця між трудовим договором і контрактом.

 50. Трудова угода як документ.

 51. Які документи належать до групи обліково-фінансових?

 52. Таблиця як документ: визначення, реквізити.

 53. Телеграма, телефонограма, адреса.

 54. Звіт як документ.

 55. Таблиця, список, перелік як види документів.

 56. Вживання апострофа в питомих та запозичених словах.

 57. Правила вживання м’якого знака в питомих і запозичених словах.

 58. Спрощення груп приголосних в українській мові. Винятки з цього правила.

 59. Зміни приголосних при словотворенні.

 60. Правопис префіксів та прийменників в та у.

 61. Подвоєння приголосних в українських і запозичених словах. Винятки.

 62. Правопис -и та -і в словах іншомовного походження.

 63. Правопис великої літери у власних назвах.

 64. Велика й мала літери у прикметниках, утворених від власних назв.

 65. Правопис іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини.

 66. Фонетичні правила правопису слов’янських, зокрема російських прізвищ в українській мові (передача звуків е, е, и, ы українськими літерами).

 67. Правопис складних іменників.

 68. Правопис складних прикметників.

 69. Правопис складних прислівників.

 70. Правопис часток, зокрема не та ні.

 71. Правопис інших службових частин мови – прийменників, сполучників.

 72. Відмінювання і правопис кількісних числівників.

 73. Правопис прийменнників. Прийменник по в українській мові.

 74. Звертання в діловому спілкуванні. Правопис закінчень іменників у кличному відмінкові.

 75. Функції вставних слів у документі, розділові знаки при них.

 76. Відокремлені члени речення та розділові знаки при них.

 77. Розділові знаки при однорідних членах речення.

 78. Розділові знаки в складносурядному реченні.

 79. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.

 80. Розділові знаки в безполучниковому реченні.

 81. Розділові знаки при прямій мові та цитатах.
Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка