Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка18/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Взаємозв’язок мови та ментальності52.

 2. Видатні українські мовознавці (О. Потебня, І. Огієнко, Ю. Шевельов, А. Кримський та ін.), їх внесок у розвиток вітчизняної науки.

 3. Види усного ділового спілкування.

 4. Використання фразеологізмів у художньому, публіцистичному, діловому та науковому стилях.

 5. Державна політика в Україні щодо розвитку сучасної української літературної мови53 .

 6. Енциклопедичні словники та їх роль у професійній діяльності.

 7. Культура і тактика ведення ділових переговорів.

 8. Лексична взаємодія української та інших слов’янських мов.

 9. Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного мовлення.

 10. Мовна ситуація в сучасній Україні.

 11. Мовні особливості наукового стилю. Становлення та розвиток наукового стилю сучасної української літературної мови

 12. Науково-термінологічна та професійна лексика, її роль і місце в текстах ділової української мови.

 13. Національно-мовні особливості формул звертань у європейських народів.

 14. Невербальні засоби ділової комунікації.

 15. Поняття про діловий етикет та його елементи. Національні особливості ділового етикету.

 16. Поняття про фразеологізм. Національна специфіка й особливості перекладу фразеологізмів.

 17. Прийменник по в діловому мовленні.

 18. Проблема походження української мови: основні напрями досліджень.

 19. Розвиток підстилів наукового стилю сучасної української мови.

 20. Розвиток української мови на початку ХХ ст. (за книгою Л. Масенко “Мова та суспільство: Постколоніальний вимір. – К.: Вид дім “КМ Академія”, 2004. – 163с.).

 21. Суржик як елемент мовного світогляду в ситуації українсько-російського білінгвізму.

 22. Телефонний мовний етикет.

 23. Українська мова на лінгвістичній карті світу.

 24. Українська мова як джерело поповнення лексичного складу слов’янських мов.

 25. Український правопис: історія і сучасний стан.ДОДАТКИ


ДОДАТОК А. Тестові завдання

Виберіть правильну відповідь:1. За ознаками

{

походженням

документи класифікують на:

строками виконання

1) службові й особисті, або приватні;

2) стандартні регламентовані, типові й індивідуальні;

3) безстрокові, термінові та дуже термінові;

4) несекретні (звичайні), документи для службового користу­­­­­ва­н­ня (ДСК), секретні й цілком секретні;

5) тимчасового, тривалого і постійного зберігання;

6) прості та складні.


2. За ознаками

{

терміном зберігання

документи класифікують на:

структурою

1) службові та особисті, або приватні;

2) тимчасового, тривалого і постійного зберігання;

3) безстрокові, термінові та дуже термінові;

4) несекретні (звичайні), документи для службового користу­вання (ДСК), секретні та цілком секретні;

5) стандартні регламентовані, типові й індивідуальні;

6) прості та складні.


3. За ознаками

{

ступенем гласності

документи класифікують на:

послідовністю створення

1) службові та особисті, або приватні;

2) оригінали, копії, витяги, дублікати;

3) безстрокові, термінові й дуже термінові;

4) несекретні (звичайні), документи для службового користу­вання (ДСК), секретні та цілком секретні;

5) стандартні регламентовані, типові й індивідуальні;

6) прості та складні.

4. До основних функцій мови відносяться:

1) комунікативна й пізнавальна;

2) комунікативна та мислеоформлювальна;

3) комунікативна й інформативна;

4) комунікативна та апелятивна.5. Науковий

Офіційно-діловий

Публіцистичний


}

стиль характеризується:

1) популярним, простим викладом, який орієнтований на швидке сприймання повідомлень; спрямованістю на новизну, динамічність, інформативність; наявністю політичної, морально-етичної оцінки того, про що пишеться або мовиться; авторською пристрастю, переконливістю;

2) нейтральністю, інформативністю, об’єктивністю, логічною послідовністю, узагальненістю, точністю, лаконічністю, використанням загальнонаукової та спеціальної термінології, вживанням абстрактних (часто іншомовних) і слів у прямому значенні;

3) стандартністю, уніфікованістю, логічністю, достовірністю, точністю, стислістю, документальністю, переконливістю, емоційною нейтральністю; уживанням літературної лексики активного складу, термінів, особливо адміністративно-канцелярських та суспільно-політичних; формул, мовних і текстових стандартів, штампів.


6. До документів щодо особового складу належать:

 1. статут, резюме;

 2. резюме, автобіографія;

 3. автобіографія, інструкція;

 4. інструкція, статут.

7. Зачинателем та основоположником сучасної української літературної мови вважаються:

1) І. Нечуй-Левицький і Г. Сковорода;

2) Г. Сковорода й І. Котляревський;

3) І. Котляревський і Т. Шевченко;

4) Т. Шевченко й І. Нечуй-Левицький.


Закінчіть речення
8. Функція мови, суть якої полягає в тому, що мова виступає засобом 

а) спілкування людей – … ;

б) пізнання світу – … .

9. Функція, суть якої полягає в тому, що за допомогою мови автор виражає

а) ставлення до змісту свого повідомлення … ;

б) власну думку … .


10. Функція, яка дозволяє

а) сформувати і сформулювати думку – … ;

б) вплинути на поведінку адресата – … .
11. Мова, якій державою надано правовий статус обов'язкового засобу спілкування в публічних сферах суспільного життя, називається … .
12. Загальноприйнята оброблена й удосконалена форма національної мови, що служить засобом порозуміння всіх представників певного етносу, – … .
13. У ролі загальнообов’язкових та загальноприйнятих правил вимови і написання слів, словосполучень та речень виступають … .
14. Самостійна навчальна дисципліна, що вивчає норми літературної мови, їх ретроспективу, сучасний стан і тенденції розвитку та подає практичні рекомендації щодо використання норм у комунікативних актах, зокрема у сфері ділового спілкування, має назву … .
15. Функціональну підсистему літературної мови, що обслуговує певну сферу діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості в доборі й використанні мовних засобів (лексичних, фразеологічних, граматичних тощо) визначають як … .
16. Статус слів або словосполучень, що називають наукові поняття і мають чіткі дефініції, закріплені певними термінологічними словниками, мають … .
17. Розділ мовознавства, що вивчає природу термінів, їх граматичну організацію та закони функціонування, у 70-х роках ХХ ст. було названо … .
18. Ненормативні, часто емоційно забарвлені слова та словосполучення, які називають спеціальні, майже завжди конкретні поняття певної сфери діяльності (на відміну від термінів, абстрактні поняття ця група лексики називає рідко) мають назву …

.
19. За сукупністю слів та словосполучень, які обслуговують певну сферу знань, пов’язаних із системою понять мистецтва, техніки, виробництва, що склалася стихійно, у сучасній науці закріпилася назва … .


20. Упорядковану термінологію, якій характерний вищий ступінь системної організації як на формальному, так і на поняттєвому рівнях, у термінознавстві визначають як … .
21. Процес набуття загальновживаними словами статусу терміна – … .


Як називається
Відповідь

22.

Документ, у якомуа) викладається певне прохання або пропозиція однієї чи кількох осіб, що адресується установі або посадовій особі
б) особа повідомляє важливі факти своєї біографії


в) у лаконічній формі подаються дані про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи особи, що його складає23.

Документ, у якомуа) дається загальна оцінка ділових

і моральних якостей певної особиб) основний документ, який підтверджує

трудову діяльність особив) розпорядчий документ управлінської діяльності, що ви­дається керівником юридичної особи чи її структурного підрозділу на основі єдиноначальності та містить індивідуальні приписи або правові норми з питань внутрішньоорганізаційної діяльності, звернений до підпорядкованих органів і працівників
24.

Функція, за якої документ виступаєа) соціально значущим об’єктом, бо його поява спричинена тією чи іншою соціальною потребою


б) інструментом управління


в) засобом унормування та закріплення правовідносин у суспільстві.25.

Функція, за якої документ виступаєа) інформаційним засобом передавання, обміну, спілкування, спадкоємності, документи забезпечують документну комунікацію


б) носієм інформації, вони покликані задовольняти інформаційні потреби суспільства, є джерелами інформації, знань


в) засобом накопичення та впорядкування інформації з метою її збереження
Установіть відповідність


26. Слова, які виступають

Лексичні одиниці

1. Назвами наукових понять

2. Неофіційнимим назвами по­нять певної професії

3. Назвами наукових понять авіаційної га­лузі


А. Кліше

Б. Штампи

В. Терміни

Г. Професіона­лізми

Д. Арготизми

Е. Авіаційні терміни
Установіть правильну послідовність

27. Офіційно-діловий стиль української літературної мови формувався в такій послідовності:1. У час, коли землі України стали складовою частиною князівств – Великого Литовського та Молдавського. У нових історичних умовах українська мова функціонувала в статусі державної, тому інтенсивно розвивалася, особливо розквітнув офіційно-діловий стиль (грамоти, літописи, актові книги й ін.).

2. У період “золотого десятиліття”, коли на всіх українських землях спостерігалося відродження офіційно-ділового стилю. У цей час було зроблено спробу створити стандарти на окремі групи документів.

3. У період, найціннішою пам’яткою якого вважається “Руська правда” – звід (тобто систематизація) законів, укладений на основі традицій звичаєвого права (цей документ став основою “Литовського Статуту”, а також широко використовувався при складанні зведення законів московської держави – “Уложенія”).

4. Після того, як за українською мовою було офіційно закріплено статус державної (1989р.) в нових історичних умовах почалося відродження й удосконалення офіційно-ділового стилю. З’явилося чимало словників ділової мови різних типів.

5. Основними джерелами цієї доби стали конституції (зокрема конституція П. Орлика), універсали, листи гетьманів, актові книги та ін.

6. У цей час ділова українська мова обслуговувала лише деяку політичну та ідеологічну літературу, законодавчі акти, тобто реалізувалася як писемна форма офіційно-ділового стилю. Розвивалися переважно монологічні жанри службової мови, зокрема дипломатичне звернення – вітальні промови українською мовою на зустрічах представників зарубіжних країн, проголошення тостів на офіційних урядових зустрічах.

7. У цьому столітті офіційно-діловий стиль мав можливість розвиватися лише в підавстрійській Україні, де завдяки реформам Франса Йосипа українська мова здобула статус однієї з краєвих мов, що уможливило її вживання в місцевому управлінні, судочинстві, на транспорті, у торгівлі, у різних сферах культурного життя міста і села.


Після виконання тестових завдань звірте з правильними відповідями

1) 1, 3;


2) 2, 6;

3) 4, 2;


4) 2;

5) 2, 3, 1;

6) 2;

7) 3;


8) а) комунікативна; б) пізнавальна;

9) а) емоційна; б) експресивна;

10) а) мислеоформлювана; б) апелятивна;

11) державною

12) літературною мовою;

13) норми;

14) культура мови;

15) стиль;

16) терміни;

17) термінознавство;

18) професіоналізми;

19) термінологія;

20) терміносистема;

21) термінологізація;

22) а) заява, б) автобіографія, в) резюме;

23) а) характеристика, б) трудова книжка; в) наказ;

24) а) соціальна, б) управлінська, в) правова;

25) а) комунікативна, б) інформаційна, в) кумулятивна;

26) 1(В), 2 (Г), 3 (Е);

27) 3, 1, 5, 7, 2, 6, 4.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка