Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти


ДОДАТОК Г. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботиСторінка21/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ДОДАТОК Г. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університетКонтрольна робота

з дисципліни

Ділова українська мова”

Варіант № 1

Студента 3 курсу ІЗДН

(спеціальність 6.040200 “Соціологія”,

група №2)

Громового Василя Мироновича


Київ – 2010
Навчальний посібник

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Укладачі:


Варенко Володимир Михайлович

Дячук Тетяна Миронівна


Національний авіаційний університет

Київ, 2010


Підписано до друку

Папір офсетний. Формат

Ум. друк. арк.

Наклад1 Смелзер Нейл. Социология. – М.: Феникс, 1994.- 453 с. – С.48.

2 Українська мова: Енциклопедія // Редкол.: Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с. – С.135.

3 Огієнко І.І. Нариси з історії української мови. – В., 1927. – 208 с. – С.57.

4 Енциклопедія українознавства // В. Кубійович (ред.). – Т.4. – Л.: “Атлас”, 1994. – 1600 с. – С.1361.

5 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.- К.: Преса України, 1997. – 64 с. – С.15.

6 Постанови пленуму Конституційного Суду України // П. Г. Шевчук та ін. – К.: А.С.К., 2003. – 558 с. – С. 47.

7 Не сплутувати з мовною нормою, поняттям ширшим. Мовна норма, крім літературної мови, притаманна й іншим формам національної мови – діалектам (територіальним і соціальним), просторіччю, мові фольклору.

8 Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976. – 288 с. – С.94.

9 Українська літературна вимова і наголос. Словник довідник // М. А. Жовтобрюх (відп. ред.). – К.: «Наукова думка», 1973. – 724с. – С. 9.

10 Словотвірні, морфологічні та синтаксичні норми інколи об’єднують спільною назвою – граматичні норми.

11 Енциклопедія українознавства // В. Кубійович (ред.). – Т.4. – Л.: “Атлас”, 1994. – 1600 с. – С.1361.

12 Огієнко І.І. Нариси з історії української мови. – В., 1927. – 208 с. – С.35.

13 Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підр. для студ. гуман. спец. вищ. зак. – Л.: Світ, 1994. – 216 с. – С.57.

14 Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів: У 10-ти т. – К.: Наукова думка, 1968. – Т.10. – 587 с. – С.35.

15 Українська мова: Практикум: Навч. посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – К. : Либідь, 2000. – 384с. – С. 5.

16 Сема – елементарні компоненти значення слова. Наприклад, значення слова йти складається з сем «переміщуватися», «по землі», «у різних напрямах».

17 Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 296 с. – С. 72.

18 Докладніше про особливості відмінювання числівників див.: Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 2009.– 240 с. – С. 86.

19 Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2002. – 240 с. – С. 191.

20 Упродовж ХІV – ХVІІ ст. українська писемно-літературна мова була мовою державного діловодства в Молдавському князівстсві. Тут з офіційного вживання цілковито зникла ця мова лише у ХVІІІст.

21


 Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941): Стан і статус. – Чернівці: Рута, 1998. – 208 с. – С. 143.

22 Українська мова: Енциклопедія // Редкол.: Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-е вид., випр. І доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2007.- 824 с. – С.708.

23 Всемирная история авиации/ Г. А. Соболева, Ю. В. Рычкова. – М.: Вече, 2002. – 512с. – С.8.

24 Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г. // подготовка текста, перевод статьи и комментарии Д. С. Лихачова. – 3-е изд. – СПб «Наука», 2007. – 667 с. – С. 153.

25 Савин В. С. Авиация в Украине. – Х. : Основа, 1995. – 264с. – С.59.

26 Авиация в Росии: Справочник/ М. В. Келдыш, Г. П. Свищев, С. А. Христианович и др. – 2 изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1988. – 368 с. – С. 6.

27 Савин В. С. Авиация в Украине. – Х.: Основа, 1995. – 264с. – С.29.

28 Кириченко Н. М., Лобода В. В. Російсько-український словник авіаційних термінів: У 2 томах. – К. : Техніка, 2004. – Т. 1. – 2004. – 519 с.; Т. 2. – 2004. – 447 с.

29 Deutfch-Ruthenifches Landwörterbuch // E. Partyckij. – Lemberg., 1867. – 382 с. – C. 297.

30 Малоруско-німецький словар // Є. Желехівський. – Т.1. – Л., 1886. –589 с. – С. 409.


31 Руско-німецький словар // уложив Омелян Попович. – Ч. : Руска Школа, 1904. – 319 с. – С. 129.

32 Шелудько І. М. Практичний словник виробничої термінології. – Х. : Рад. шк., 1831. – 110 с. – С. 4.

33 Інж. Шелудько, інж. Садовський. Словник технічної термінології (загальний) (проект). – К. : Держ. вид-во України, 1928. – 588 с. – С. 7.

34 І. Бойків, О. Ізюмов Словник чужомовних слів // За ред. О. Бадана-Яворенка. –Х.-К. : Укр. рад. енцикл., 1932. – 522 с. – С. 15.

35 Шелудько І. М. Практичний словник виробничої термінології. – Х. : Рад. шк., 1831. – 110 с.

36 Дорошенко М., Станіславський М., Страшкевич В. Словник ділової мови.- Х.-К.: Держ. вид-во України, 1930.-248с.

37Російсько-український словник // Кримський А. та ін. – Т.1. – К.: “Червоний Шлях”, 1924. – 290 c. – С.1.

38 Російсько-український словник // Кримський А. та ін. – Т.2. – К.: Укр. рад. енцик.– 1932. – 728 с.– С.423.

39 Кириченко Н. М., Лобода В. В. Російсько-український словник авіаційних термінів: У 2 томах. – К. : Техніка, 2004. – Т. 1. – 2004. – 519 с. – С. 81.

40 Словник української мови: В 11 т.– К.: Наукова думка, 1970. – Т.1.– С. 703.

41 Інформацію взято із «Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів», затвердженого наказом Головного архівного управління при КМУ від 20. 07. 98 р. № 41.

42 Національний стандарт України. ДСТУ 2732: 2004. – К. : Держспоживстандарт, 2005. – С. 7

43 Глущик С. В. та інші. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. Для вищ. Та серед. Спец. Навч. закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 3-є вид. переробл. І допов. – К.: А. С. К. , 2000. – 400с. – С. 173.

44 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник / Вид. 3-тє, доп. і перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с. – С. 147.

45 Подається відповідно до Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (із змінами та доповненнями, внесеними Указом ПВР № 7543-11 від 19 травня 1989 р., Законами України від 20 березня 1991 р., 15 грудня 1993 р., 19 січня і 5 липня 1995 р., 19 червня 1997 р.).

46 Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1971. – Т. ІІ. – С. 490.

47 Стельмахович М. Г. Мовний етикет // Культура слова. – К.: Наукова думка, 1981. – Вип. 20. – С. 6-12.– С.8

48 Цю вправу виконувати за таким зразком: корупція – підкуп посадової особи (сучасне термінологічне значення) [35, с.94], походить від лат. corruptio “підкуп; занепад; корупція; розклад”, пов’язаного з дієсловом corrumpo “псую, пошкоджую, розладную; зваблюю, розбещую”, утвореним з преф. co (n)- (cor) “з” і дієслова rumpo (rumpere) “розбиваю, ламаю, руйную” (Етимологічний словник української мови.– К.: Наукова думка, 1989. – Т.3.– С.45).

49 Питання підготувати за книгою Л. Масенко “Мова і суспільство. Постколоніальний вимір” ( К., 2004).

50 Питання підготувати за книгою Л. Масенко “Мова і суспільство. Постколоніальний вимір” ( К., 2004).

51 Питання підготувати за книгою Л. Масенко “Мова і суспільство. Постколоніальний вимір” (К., 2004).

52 Окрім інших, скористатися книгою Братка-Кутинського О. Феномен України. – К.: Газета “Вечірній Київ, Українська академія оригінальних ідей”, 1996. – 304с.

53 Терміном “сучасна українська літературна мова” називається мова, що веде відлік від появи трьох перших частин “Енеїди” І. П. Котляревського у 1798 р. й до нашого часу.


Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка