Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. ЯкубінСторінка20/22
Дата конвертації22.02.2018
Розмір3,7 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Світова система – поняття соціальної теорії А.Г.Франка, яке наголошує на єдності світу як економічно інтегрованої соціальної системи. За Франком, світова система налічує щонайменше 5 тис. років. На противагу світ-системному аналізу, який постулює існування численних світ-систем, прибічники Франка захищають тезу про єдину світову систему. Світова система має ринковий характер із самого початку свого існування, натомість корисність застосування поняття капіталізм відкидається Франком. Відтак, існування капіталізму як окремішньої соціальної системи заперечується.

Соціальні зміни – процес набуття соціальною системою та соціальними інституціями нової якості. Пояснення витоків та чинників соціальних змін закладає підмурівок соціології як дисципліни. Соціологи-державоцентристи пояснюють соціальні зміни як вислід зрушень у структурі індивідуальних суспільств, зосереджуючись на трансформаціях класової структури та взаємовідношеннях панівних класів і держави. Інтелектуальним опертям такої постави є дослідження М.Вебера. За такого підходу, держава є центральним агентом соціальних змін. Натомість соціологи-сходоцентристи концентруються на економічній динаміці, яка кшталтує соціуми та визначає напрям їхнього розвитку. Відтак, їхнім попередником є К.Маркс та ідеї марксизму.

Соціокультурна трансформація (за Л.Г.Сокурянською) – це процес кардинальних змін в змісті взаємодії різних соціальних суб’єктів, в тому числі міжособової взаємодії (тобто процес ціннісної, безпосередньо культурної трансформації), який з неминучістю визначає в результаті такі ж самі кардинальні зміни в різноманітних формах цієї взаємодії (тобто відповідно соціальну трансформацію).

Сходоцентризм – система поглядів, яка протистоїть євроцентризму, наголошуючи, що суспільства Сходу не лише не поступалися Заходу з огляду на динаміку свого розвитку, але й незрідка його переважали. Сходоцентристська парадигма пояснює піднесення Заходу не економічною, а головно військовою перевагою останнього у зіставленні зі Сходом. Сьогодні, на думку таких сходоцентристів як А.Г.Франк та Дж.Аррігі, світова гегемонія повертається на Схід, позаяк Захід її втрачає.

Трансформація (за Т.І.Заславською) – це обумовлена зовнішніми чинниками та внутрішньою необхідністю, не пов’язана зі зміною політичної еліти, проте в той же час радикальна та відносно швидка зміна соціальної природи, чи соціетального типу суспільства.

Тривале XVI століття – термін, яким послуговуються прибічники Ф.Броделя та І.Валерстайна. Тривале XVI століття охоплює період 1450-1650 рр., під час якого відбулося становлення Європейської світ-економіки як капіталістичної світ-економіки і перетворення її на провідну потугу світового розвитку.

Трудова мобільність – рухомість робітників, їх переміщення між робочими місцями, вхід і вихід зі сфери праці.

Франк, Андре Гундер (1929 – 2005) – мислитель, який народився в Німеччині, отримав освіту в США, жив і працював в країнах Латинської Америки, Західної Європи та Канаді. Франк був одним із фундаторів дослідницької програми залежності та розвитку недорозвитку. Ключові категорії цієї парадигми складали поняття метрополії та периферії. Недорозвиненість периферії не є вислідом традиціоналізму її суспільства та культури (саме на останньому, як чиннику відсталості, наголошувала дослідницька програма модернізації). Периферія пережила досвід, який не мала метрополія, а саме – вона знаходилась під колоніальним гнітом останньої. Відтак, суспільства периферії були реструктуровані у відповідності до потреб метрополії, продукуючи одновимірну, залежну та недорозвинену економіку. Світ є капіталістичною світовою системою, поділеною на метрополію і периферію. Позаяк ця парадигма визначала Захід як місце географічного розташування метрополії, вона мала риси євроцентризму. Починаючи з 1980-х рр., Франк розробляє теорію світової системи та доводить, що Схід, а не Захід, був центром світової системи з XV ст. Відтак, Франк спрямовує свої інтелектуальні зусилля на переорієнтацію соціальної теорії на Схід (Орієнт). Сьогодні, за Франком, ми спостерігаємо повернення гегемонії до її колишнього носія, а саме – Китаю.

Хронополітика (за Дж. Модельскі) — проведення відповідної до часу політики, яка релевантна часу (фазам) календаря світової політики.

Ядро-периферія – поняття, запропоновані аргентинським теоретиком Р.Пребішем для пояснення механізму залежності недорозвинених країн від розвинених. Ці концепції сформували базовий кістяк дослідницьких програм залежності і розвитку недорозвитку та світ-системного аналізу. Ядро є гегемоністичним щодо периферії та нав’язує останній відносини нееквівалентного обміну, відтак, позбавляючи периферію доданої вартості.

Японське диво – термін, запропонований дослідниками Світового банку, який віддзеркалював офіційне прийняття та визнання ефективності окремішнього шляху Японії до економічного процвітання. Цей шлях мав за опертя активну політику компетентної держави, що сприяє розвитку, та відхилявся від ліберальної парадигми «невидимої руки» необмеженої ринкової конкуренції.

Навчальне видання

О.В. Богданова, М.І. Клименко, Т.В. Коломієць, П.В. Кутуєв, І.В. Мацко-Демиденко, О.Л. Якубін

(колектив авторів)ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН:

СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Навчальний посібник


Редагування та коректура цієї книжки належать її авторам

Підписано до друку Формат 60x84 / 16. Папір офсетний.

Ум. друк. арк. . Обл.-вид. арк. . Наклад 300 примірників.1 Truman H. S. The Truman Program: Addresses and Messages.. – Washington: Public Affairs Press, 1949. – P. 47.

2 Measures for Economic Development of Underdeveloped Countries. – N.Y.: United Nations, 1951. – P. 15. Гегемонія дискурсу розвитку як прогресу шляхом модернізації не означала повної відсутності альтернативних поглядів. Приміром, А.Кервін піддав сумніву мудрість плану ООН через його спрощеність, ба навіть жорстокість (Kervyn A. Approaches to the Problem of Economic Development // World Politics. – 1953. – Vol. 5. – № 4. – P. 573).

3 Roth G. Personal Rulership, Patrimonialism, and the Empire Building in New States // World Politics. – 1968. – Vol. 20. – № 2. – Р. 194.

4 Кутуєв П.В. Політична модернізація як виклик і проблема: погляд С.Хантінгтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – 2003. – Вип. 19. – С. 4–7.

5 Taylor C. The Politics of Recognition // Multiculturalism and the Politics of Recognition / Ed. by A.Gutmann. – Princeton: Princeton University Press, 1992. – P. 26.

6 Stark D., Bruszt L. Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – Р. 115.

7 Offe C. Varieties of Transition: The East European and East German Perspective. – Cambridge: MIT Press, 1997. – Р. 39.

8 Див.: Jessop B. The Changing Governance of Welfare: Recent Trends in its Primary Function, Scale, and Modes of Coordination // Social Policy and Administration Review. – 1999. – Vol. 33. – № 4. – P. 348–359; Jessop B. Time and Space in the Globalization of Capital and Their Implications for State Power // Rethinking Marxism. – 2002. – Vol. 14. – № 1. – P. 97–117.

9 Gill S. Globalization of Capital and Political Agency in the Twenty-first Century // Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System / Ed. by G.M.Derluguian, S.L.Greer. – Westpoint; L.: Greenwood Press, 2000. – P. 24.

10 Evans P. Embedded Autonomy. States and Industrial Transformation. – Princeton: Princeton University Press, 1995. – Р. 28.

11 Hirshman A. The Strategy of Economic Development. – New Haven: Yale University Press, 1958. – Р. 8.

12 Janos A. East Central Europe in the Modern World. The Politics of the Borderlands from Pre– to Postcommunism. – Stanford: Stanford University Press, 2000. – Р. 44.

13 Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time. – L.: Verso, 1994. – Р. 316–317

14 Amsden A.H. Can Eastern Europe Compete by «Getting the Prices Right»? // Rebuilding Capitalism: Alternative Roads after Socialism and Dirigisme / Ed. by A.Solimano, O.Sunkel, M.I.Blejer. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993. – P. 103–104.

15 Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. – Cambridge: The Belknap Press, 1962. – Р. 7.

16 Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality // American Economic Review. – 1955. – Vol. 45. – № 1. – P. 254.

17 Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1991. – Т. 2. – С. 270.

18 Цит. за: Woo-Cumings M. Introduction: Chalmers Johnson and the Politics of Nationalism and Development // Developmental State / Ed. by M.Woo-Cumings. – Ithaca; L.: Cornell University Press, 1999. – P. 5.

19 Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time. – L.: Verso, 1994. – Р. 210; 187.

20 Alexander J.C. Formal and Substantive Voluntarism in the Work of Talcott Parsons: A Theoretical and Ideological Reinterpretation // American Sociological Review. – 1978. – Vol. 43. – № 2. – P. 77.

21 Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2000. – С. 273.

22 Parsons T. Introduction // Weber M. Sociology of Religion. – Boston: Beacon, 1963. – P. LXXI.

23 Parsons T. Introduction // Weber M. Sociology of Religion. – Boston: Beacon, 1963. – P. LXX.

24 Krasner S. Approaches to the State // Comparative Politics. – 1984. – Vol. 16. – № 2. – P. 223.

25 Див.: Nettl J.P. The State as a Conceptual Variable // World Politics. – 1968. – Vol. 20. – № 4.

26 Див.: Lipset S.M. The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective. – Garden City: Anchor Books, 1967.

27 Див.: Johnson C. MITI and Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. – Stanford: Stanford University Press, 1982.

28 Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. – Cambridge: Cambridge University Press, 1979. – Р. 18.

29 Skocpol T. Social Revolutions in the Modern World. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – Р. 18.

30 Johnson C. Japan, Who Governs? The Rise of the Developmental State. – N.Y.: Norton, 1995. – Р. 13.

31 Див.: Political Business in East Asia / Ed. by E.T.Gomez. – L.; N.Y.: Routledge, 2002.

32 Arrighi G., Hui P., Hung H.F., Selden M. Historical Capitalism, East and West’ // The Resurgence of East Asia: 500, 150 and 50 year Perspectives / Ed. by G.Arrighi, T.Hamashita, M.Selden. – L.; N.Y.: Routledge, 2003. – P.305.

33 Див.: Polanyi K. The Great Transformation. – Boston: Beacon Press, 1957.

34 Rueschemeyer D., Evans P. The State and Economic Transformation: Toward an Analysis of Conditions Underlying Effective Intervention // Bringing the State Back In / Ed. by P.Evans, D.Rueschemeyer, T.Skocpol. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – P. 45.

35 Woo-Cumings M. Introduction: Chalmers Johnson and the Politics of Nationalism and Development // Developmental State / Ed. by M.Woo-Cumings. – Ithaca; L.: Cornell University Press, 1999. – P. 19.

36 Cardoso F.H. On the Characterization of Authoritarian Regimes in Latin America // The New Authoritarianism in Latin America / Ed. by D.Collier. – Princeton: Princeton University Press, 1979. – P. 51.

37 Ленин В.И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве // Избр. соч.: В 10 т. – М.: Политиздат, 1984. – Т. 1. – С. 272–273.

38 Biersteker T.J. The Logic and Unfulfilled Promise of Privatization in Developing Countries // State and Market in Development: Synergy or Rivalry? / Ed. by L.Putterman, D.Rueschemeyer. – Boulder; L.: Lynne Rienner Publishers, 1992. – P. 195–219.

39 Evans P. Transnational Linkages and the Economic Role of the State: An Analysis of Developing and Industrialized Nations in the Post-World War II Period // Bringing the State Back In / Ed. by P.Evans, D.Rueschemeyer, T.Skocpol. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – P. 205; 222.

40 Amsden A.H. The Rise of «The Rest»: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies. – N.Y.: Oxford University Press, 2001. – Р. 291.

41 Kwon J. The East Asia Challenge to Neoclassical Orthodoxy // World Development. – 1994. – Vol. 22. – № 4. – P. 642.

42 Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time. – L.: Verso, 1994. – Р. 340.

43 Hadley E. Antitrust in Japan. – Princeton: Princeton University Press, 1970. – Р. 155–156.

44 Fukuyama F. Second Thoughts: The Last Man in a Bottle // The National Interest. – 1999. – № 56. – P. 19.

45 Див.: Kutuev P.V. Between Modernity and Neopatrimonialism: The Development of the State and Political Society in Contemporary Ukraine // Наукові записки Національного університету «Kиєво-Moгилянська академія». Серія: політичні науки. – 2001. – Т. 19. – С. 23–30.


46 Homans G.C. Coming to my Senses: The Autobiography of a Sociologist. – New Brunswick: Transaction Books, 1984. – Р. 323.

47 Цит. за: Frank A.G. Immanuel and Me With-Out Hyphen // Journal of World-Systems Research. – 2000. – Vol. 6. – № 2. – P. 217

48 Frank A.G. Immanuel and Me With-Out Hyphen // Journal of World-Systems Research. – 2000. – Vol. 6. – № 2. – Р. 217.

49 Frank A.G. Comment on Janet Abu-Lughod’s «The Shape of the World System in the Thirteenth Century» // Studies in Comparative International Development. – 1987. – Vol. 22. – № 4.

50 Wallerstein I. World System versus World-Systems: A Critique // The World System: Five Hundred Years of Five Thousand? / Ed. by G.Frank, B.K.Gills. – L.: Routledge, 1993. – Р. 294-295.

51 Wallerstein I. Hold the Tiller Firm: On Method and the Unit of Analysis // Essential Wallerstein. – N.Y.: New Press, 2000. – Р.158.

52 Frank A.G. Latin America: Underdevelopment or Revolution. Essays on the Development of Underdevelopment and Immediate Enemy. – NY.; L.: Monthly Review Press, 1969. – Р. 231.

53 Frank A.G. Immanuel and Me With-Out Hyphen // Journal of World-Systems Research. – 2000. – Vol. 6. – № 2. – Р. 227.

54 Hodgson M.G.S. Hemispheric Interregional History as an Approach to World History // UNESCO Journal of World History. – 1954. – Vol. 1. – № 3. – Р. 719.

55 Gernet J. A History of China. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – Р. 347-348.

56 Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда Львиное Сердце. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.

57 Frank A.G., Gills B.K. The Five Thousand Year World System: An Interdisciplinary Introduction // Humboldt Journal of Social Relations. – 1992. – Vol. 18. – № 2. – Р. 9-10.

58 Цит. за: Wallerstein I. The Modern World-System. – San Diego: Academic Press, 1974. – Vol. 1. – Р. 203.

59 Gills B.K., Frank A.G. World System Cycles, Crises, and Hegemonial Shifts, 1700 BC to 1700 AD // Review. – 1992. – Vol. 15. – № 4. – Р. 645-646.

60 Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998.

61 Hodgson M. Rethinking the World History. – Cambridge, 1993. – Р. 86.

62 Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998. – Р. 107.

63 Brummett P. Ottoman Seapower and Levantine Diplomacy in the Age of Discovery. – Albany, 1994. – Р. 176.

64 Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998. – Р. 117.

65 Brook T. The Confusions of Pleasures. A History of Ming China (1368-1644). – Berkeley, 1998.

66 Цит. за: Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998. – Р. 132.

67 Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998. – Р. 166.

68 McNeill W. The Age of Gunpowder Empires 1450-1800. – Washington, 1989. – Р. 33.

69 Цит. за: Furniss E.S. The Position of the Laborer in a System of Nationalities. A Study in the Labor Theories of the Later English Mercantilists. – N.Y., 1965. – Р. 102.

70 Цит. за: Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998. – Р. 211.

71 Braudel F. Civilization and Capitalism. – Berkeley, 1992. – Vol. 3. – Р. 486.

72 Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998. – Р. 215.

73 Brook T. The Confusions of Pleasures: Commerce and Culture in Ming China. – Berkeley, 1998. – Р. 1-4.

74 Цит. за: Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998. – Р. 273.

75 Braudel F. Civilization and Capitalism. – Berkeley, 1992. – Vol. 3. – Р. 24; 21-22.

76 Arrighi G., Drangel J. The Stratification of the World-Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone // Review: A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. – 1986. – Vol. 10. – № 1. – P. 56–57.

77 За висловом Е.Вулфа рудники Потосі – розташовані на території сучасної Болівії та відкриті у 70-х роках XVI століття – «стали синонімом багатства за межами найненажерливіших мрій» (Wolf E.R. Europe and the People Without History. – Berkeley, 1997. – P. 135).

78 Rostow W.W. The World Economy, History and Prospect. – Austin, 1978. – Р. 70-71.

79 Goodman J., Honeyman K. Gainful Pursuits: The Making of Industrial Europe, 1600-1914. – London, 1988. – Р. 57-59.

80 Цит. за: Wolf E.R. Europe and the People Without History. – Berkeley, 1997. – Р. 198.

81 Cohen G.A. Forces and Relations of Production // Hundred Years of Marxism / Ed. by B.Matthews. – L., 1983. – Р. 26.

82 Braudel F. Civilization and Capitalism. – N.Y., 1981. – Vol.1. – Р. 145.

83 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н.Гумилев. – М.: Ди Дик, 1994. – (Выпуск 3 в составе Университетского Международного альманаха). – С.611.


84 Вітгенштайн Л. Tractatus logiko-philosophicus; Філософські дослідження / Л.Вітгенштайн. – К.:Основи, 1995. - C.101-102

85 Лісовий В. Націоналізм, нація та національна держава / В.Лісовий, О.Проценко  Націоналізм. Антологія; Наук т-во ім. В.Липинського- К.: Смолоскип, 2000. – С.23

86 Бройи Д. Подходы к исследованию национализма / Джон Бройи // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского —М.: Праксис, 2002. – С.230

87 Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму/ Георгій Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – С.82

88 Гелнер Е. Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм / Ернест Гелнер.; Пер. з англ. — К.: Таксон, 2003.


89 Гердер Й. Идеи к философии истории человечества / Й. Гердер; пер. И прим. А.В.Михайлова. – М.:Наука, 1977. – С.250

90 Гердер Й. Вказ.праця.– С.441

91 Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм / Ернест Гелнер.; Пер. з англ. — К.: Таксон, 2003. — С.

92 Ґелнер Е Вказ. праця. — С.

93 Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм / Ернест Гелнер.; Пер. з англ. — К.: Таксон, 2003. — С.


94 Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм / Ернест Гелнер.; Пер. з англ. — К.: Таксон, 2003. — С.

95 Андерсон Б.Уявлені спільноти Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон; Переклад з англ. В. Морозова. – К.: Критика, 2001. – С. 22

96 Андерсон Б. Вказ. праця. – С.40

97 Андерсон Б. Уявлені спільноти Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон; Переклад з англ. В. Морозова. – К.: Критика, 2001. – С. 56

98 Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму/ Георгій Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – С.89

99 Хабермас Ю. Европейское национальное государство:его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета гражданства / Юрген Хабермас // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ.и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского —М.: Праксис, 2002. – С.371

100 Лісовий В. . Що таке національна (українська) ідея?/ В.Лісовий  Націоналізм. Антологія. - К.: Смолоскип, 2000. – С.605

101 Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму/ Георгій Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – С.32

102 Етносоціологія: терміни та поняття / [Євтух Є.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін]; К.: Фенікс, 2003. – С.69.

103 Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму/ Георгій Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – С.285.

104 Ситник П.К.. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні / П.К. Ситник П.К., А.П. Дербак; Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2004. –С.7.

105 Андерсон Б. Уявлені спільноти Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон; Переклад з англ. В. Морозова. – К.: Критика, 2001. – С.252.

106 Сміт Ентоні. Національна ідентичність / Ентоні Сміт. – К.: Основи, 1994. – С.23

107 Бочковський О. Вступ до націології / Ольгерд Бочковський. – К.: Генеза, 1998. – С.97

108 Берри Джон. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы. Пер. с англ. И.Шолохова / Джон Берри // Развитие личности. - 2002. - №1. – С.291-296.

109 Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Пер. з англ. М.Климчука і Т.Цимбала. — К.: Ніка-Центр, 2006. – С.50.

110 Berger P.L

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconIнформацiя про новi надходження для вчителів та вихователів
Богданова В. Я. Використання скриншотів у роботі педагога / В. Я. Богданова // Позашкільна освіта. – 2015. – № – С. 22 – 23
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconКорпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconФранка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир 2012
А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчально-методичний посібник для вчителів, учнів, студентів смт Муровані Курилівці 2014 р
«Загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад» с. Вербовець Теорія літератури в 5-11 класах
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник Для викладачів та студентів фармацевтичного факультету Запоріжжя 2014

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для 7-8 класів. В. Г. Сарбей, Г. Я. Сергієнко, В. А. Смолій. Київ: Радянська школа, 1984 (F)

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка