Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники»Сторінка1/21
Дата конвертації04.06.2017
Розмір3,24 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Філософія

Навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Філософія

Навчальний посібник
Тернопіль

Видавництво «Підручники і посібники»

2009

ББК 87Я73УДК 17 (075.8)

   Г 65
Рекомендовано до друку Вченою Радою


Тернопільського національного економічного університету
Протокол № 4 від 24 червня 2009 р. 

Рецензенти: В. В. Ільїн, доктор філософських наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З. Е. Скринник, доктор філософських наук, професор кафедри суспільних дисциплін Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Н. М. Ємельянова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Донецького національного університету

Відповідальний за випуск

Т. В. Гончарук, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету
Гончарук Тетяна, Джугла Надія, Мокряк Леонід, Шумка Михайлина.

Г 65

Філософія: Навчальний посібник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — В 2-х кн. — Кн. 2. — 224 с. 
ISBN 978-966-07-1686-5

Навчально-методичний посібник «Філософія» для вищих навчальних закладів написано відповідно до нових вимог МОН України щодо викладу обов’язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів економічного профілю. Посібник містить лекційні матеріали з дисциплін «Логіка» та «Релігієзнавство», які є складовими модулями в курсі «Філософія», тематику та плани семінарських занять, проблемні завдання для самостійної роботи, тестово-контролюючі питання, тематику рефератів та повідмлень, основну та рекомендовану літературу до вивчення дисциплін. Завдяки коментарям та заувагам авторів, опорним схемам, проблемним та творчим заданням студент зможе збагатити свій світогляд, розвинути мислення.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. 

ББК 87Я73

УДК 17 (075.8)

ISBN 978-966-07-1686-5

 Гончарук Т. В., Джугла Н. В., Мокряк Л. П., Шумка М. Л., 2009


ЗМІСТ


Передмова 6

ЧАСТИНА I 9

РОЗДІЛ I. ЛОГІКА 9

ТЕМА 1. ЛОГІКА ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФСЬКОГО


СВІТОГЛЯДУ 9

ТЕМА 2. ОСНОВИ ПОНЯТІЙНОГО МИСЛЕННЯ 27

ТЕМА 3. СУДЖЕННЯ 47

ТЕМА 4. УМОВИВІД 63

ТЕМА 5. ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ 85

РОЗДІЛ II.


ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 101

ТЕМА 1. ЛОГІКА ЯК ОСНОВА


ФІЛОСОФСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ 101

ТЕМА 2. ОСНОВИ ПОНЯТІЙНОГО МИСЛЕННЯ 106

ТЕМА 4. СКЛАДОВІ ФОРМИ МИСЛЕННЯ. УМОВИВІД.
ЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ 113

ЧАСТИНА II 120

РОЗДІЛ I. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 120

ТЕМА 1. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА,


ЙОГО ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА 120

ТЕМА 2. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 129

ТЕМА 3. СВІТОВІ ТА НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ 140

ТЕМА 4. ХРИСТИЯНСТВО 162

ТЕМА 5. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОБОДИ СОВІСТІ В УКРАЇНІ. 174

РОЗДІЛ II.


ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 189

ТЕМА 1. РЕЛІГІЯ ЯК ФОРМА СВІТОГЛЯДУ,


ЇЇ ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ.
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 189

ТЕМА 2. СВІТОВІ ТА НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ 193

ТЕМА 3. ХРИСТИЯНСТВО 197

ТЕМА 4. ХРИСТИЯНСЬКЕ БАГАТОМАНІТТТЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ.


СВОБОДА СОВІСТІ ЯК ЗАГЛЬНОЛЮСЬКА ЦІННІСТЬ
РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ. 201

ДОДАТОК 1 207

ДОДАТОК 2 223

БІБЛІОГРАФІЯ 228

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 231

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 231

Навчальне видання 235Передмова


Congenius amicus !1

Усі хочуть бути мудрими, але не всі хочуть докласти до цього інтелектуальних зусиль. Проте, як ніхто за вас не може вмерти або замість вас прожити життя, так неможливо що-небудь зрозуміти за когось іншого. 

Мудрістю можна володіти як даром природи (від Бога); запозичити в інших або докласти своїх інтелектуальних зусиль. Завжди є вибір. Проте в кожному випадку необхідні духовні зусилля: у першому — для відшліфування своїх природних даних; у другому — взявши чиїсь думки, потрібно навчитися сумніватися, критикувати; у третьому — стати наполегливим інтелектуальним «трудоголіком», але так, щоб не перешкоджати своєму прагматизму (практичній діяльності) для досягнення мети. 

Отже, створюючи цей навчальний посібник, автори намагалися допомогти студентові сформувати уявлення про предмет філософії, її призначення, філософські системи, видатних мислителів, місце філософії серед інших дисциплін. Запропонований навчально-методичний посібник відповідає концепції нового нормативного курсу «Філософія» циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки студента у вищих навчальних закладах. Філософський курс дає змогу об’єднати філософію, релігієзнавство, логіку, етику, естетику, культурологію розкриттям проблеми «людина — світ» у різних національних та історичних картинах світу. Посібник складається з двох частин, оскільки у ньому вміщено навчальні матеріали з філософії, логіки та релігієзнавства як основних модульних дисциплін курсу «Філософія»Перший розділ посібника «Філософія» (частина перша) містить конспективний виклад тем із коментарями та заувагами, які допоможуть студентові зорієнтуватись у порушеній проблемі та запам’ятати найголовніше при вивченні певної теми. 

У другому розділі подано тематику, плани та завдання для підготовки до семінарських занять. Зокрема, найважливішими у цьому розділі є завдання для самоконтролю студента, а саме: тести, контрольні та проблемні запитання, які допоможуть студентові в підготовці до складання іспиту. 

Уривки філософських текстів, подані у третьому розділі, аналізуватимуться студентами на семінарських заняттях для набуття навиків анотацій першоджерел, а також будуть використані при написанні індивідуальних науково-дослідних робіт. Згідно з вимогами робочої програми з курсу «Філософія», студент повинен провести науково-дослідну роботу як вид позааудиторної роботи в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу «Філософія». Варіанти тем індивідуальних науково-дослідних завдань подано у четвертому розділі

Під час самостійного опрацювання проблемних завдань, підготовки до семінарських занять та екзамену студент може скористатися основною та допоміжною літературою, список якої подано в розділі «Бібліографія». 

Якщо у першій частині посібника «Філософія» пояснюється як в античні часи виникає «грецьке чудо» («філософія») та проводиться аналіз його подальшого розвитку через багато століть до наших днів, то у другій частині посібника «Філософія» любов до мудрості, як квінтесенція інтелектуальної діяльності, розглядається не лише як «дар Божий», а подається як узагальнена система логічних законів і правил досягнення мудрих рішень. Античний філософ Геракліт казав, що багато знань — це ще не мудрість. Мудрість — це вміння застосувати знання на практиці, у життєвому досвіді, мудрість, це, передусім, вміння робити розумні логічні висновки, міркувати відповідно до законів логіки. Саме це і було першочерговим завданням для авторів, які писали даний посібник. Колектив авторів намагався викласти матеріал так, щоб усі знання, які студенти здобудуть у процесі навчання, стали у пригоді їм у практичній діяльності. 

Дисципліна «Логіка» включає пояснення тем тільки традиційної (арістотелівської) логіки. Вивчення логіки вимагає зосередженості та систематизації матеріалу. Проте засвоєння теоретичного матеріалу ще не є доказом того, що людина зможе застосувати його на практиці. Тому дуже важливо, опрацьовуючи теорію, вдаватися до виконання логічних вправ, тестів, застосовувати набуті навички у повсякденному житті. Логіка є наукою, яка розкриває принципи правильного мислення, тому головним завданням авторів було подати загальні уявлення про закони нашого мислення, показати логічний аналіз у дії, у розв’язанні цікавих проблем, які трапляються у повсякденній практиці. У розділі «Тематика та плани семінарських занять» запропоновано різні види робіт (тести, логічні вправи, проблемні завдання) для кращого засвоєння теоретичного матеріалу. 

Дисципліна «Релігієзнавство» розкриває основні теми з історії розвитку релігії, віровчення, культової практики, світових і сучасних нетрадиційних релігій, а також з минулого та сучасного стану релігії в Україні. Висококваліфікований спеціаліст повинен знати суть національної культури, загальнолюдські цінності, релігійні феномени, закони та механізми виникнення та функціонування релігії. Збалансованість викладу теоретичного матеріалу дисципліни та робота зі студентами на семінарських заняттях при розв’язанні проблемних, контролюючих, тестових завдань дасть можливість глибше засвоїти матеріал модуля «Релігієзнавство»

Автори використали як свої напрацювання з філософії, логіки та релігієзнавства, так і публікації (підручники, навчальні посібники, наукові монографії, словники, довідники) вітчизняних і зарубіжних вчених: В. Андрущенка, В. Асму­са, І. Бич­ко, А. Бичко, М. Братасюк, М. Булгакова, М. Вебера, А. Гетьманової, В. Гладун­ського, Н. Горбача, В. Горського, В. Жеребкіна, О. Івіна, В. Ільїна, М. Кашуби, А. Ко­­ло­д­ного, А. Конверського, В. Кременя, А. Кримського, О. Кульчицького, В. Лі­со­во­го, В. Лубського М. Мамардашвілі, В. Петрушенка, М. Поповича, Б. Ра­ссе­ла, З. Скринник, В. Табачковського, В. Татаркевича, М. Тофтула, Л. Фи­ли­пович, Н. Хамі­това, І. Хоменко, Д. Чижевського, І. Шинкарука, П. Яроцького, В. Яро­шовця та ін. Каталог: bitstream -> 316497
bitstream -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
bitstream -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
bitstream -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
316497 -> +821. 111 Блашків О. В
316497 -> Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
316497 -> Т. Г. Шевченко в україномовній періодиці США постановка проблеми
316497 -> Громадськість у функціонуванні судової влади кравчук валентина Миколаївна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconРоман Гром’як історія української літературної критики
Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. — Тернопіль: Підручники І посібники, 1999. — 224 с
Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconКолективна монографія
Літературознавча рецепція І компаративістичний дискурс / Редактори: Р. Т. Гром’як, І. В. Папуша.  Тернопіль: Підручники І посібники,...
Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconКорпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005
Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Харків Видавництво нфаУ «Золоті строрінки»

Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconОсвіта. Виховання. Навчання
Білецька, О.І. Уроки природознавства у 4 класі /Оксана Білецька, Надія Ладжук. Т.: Підручники І посібники, 2003. 112 с. ( Б 61)
Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconВидавництво «весна» навчально-довідкові видання з української мови та літератури
Посібники укладено за чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою мон україни
Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники» iconСценарій усного журналу «Тернопіль, Тернопіль казка, в якій ми живем». Перед початком свята звучать пісні про Тернопіль (магнітофон)
Сценарій усного журналу «Тернопіль, Тернопіль – казка, в якій ми живем»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка