Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка16/22
Дата конвертації09.03.2018
Розмір4,56 Mb.
ТипВитяг
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

10. Речення виконує функцію


дистинктивну

номінативнукомунікативну

акумулятивну

11. Основна одиниця морфологічного рівня мови

речення


морфема

словоформа

фонема


12. До двопланових одиниць мови відносяться

синтаксема

фонема

словосполучення

лексема


13. Тип синтаксичного зв’язку, в якому граматичні значення стрижневого слова повторюються в залежному слові, називається

узгодження

координація

керування

прилягання

14. Мовознавство – це наука про...

історію народу

про психічний стан людини

про мову

про мовлення

15. Українську мову вивчає...

загальне мовознавствоконкретне мовознавство

прикладне мовознавство

зіставне мовознавство

16. Мовознавство – це наука...

природнича

гуманітарна

технічна

соціальна

17. Номінативну функцію виконують

звуки;

лексеми;

речення


морфеми

18. Білінгвізм – це ...

наука про мову

двомовність

багатомовність

мовні помилки

19. Літературна мова – це ...унормована загальнонародна мова

мова літератури

загальнонародна мова

позадіалектна мова

20. Індоєвропейська мова – це...

прамова

нова мова

стара мова

похідна мова

21. Мовлення – це явище...

загальне;

абстрактне;

індивідуальне

колективне

22. Скільки мов тепер існує в світі?

25 тис. мов

10 тис. мов

20 тис. мовточно визначити кількість мов неможливо

23. Що в мові є знаком?

звук

слово


морфема

всі мовні одиниці

24. Генеалогічна класифікація мов створена на основі...

структурного методу

зіставного методу

описового методу

порівняльно-історичного методу

25. Засіб спілкування людей – це ..

емотивна функція мови

когнітивна функція мовикомунікативна функція мови

мислетворча функція мови

26. Історію мови досліджує...

синхронічне мовознавство

діахронічне мовознавство

часткове мовознавство

прикладне мовознавство

27. Лексикографія – розділ мовознавства, про ..

лексичний склад мови

про правила написання слів

про укладання словників

про граматичну будову мови

28. Дериватологія – це наука про...

морфеми


утворення нових слів

будову слів

значення слів

29. Орфоепія – розділ мовознавства про...систему вимовних норм

про правила написання слів

про звуковий склад мови

морфеми


30. Пам’ятки писемності постачають мовознавству:

соціологія;археологія;

етнографія

географія.

Середній рівень (15 тестових із однією правильною)

1. У формі слова вона виражені граматичні значення

роду, відмінка, числа

часу, роду, числавідмінка, роду, числа, особи

способу, особи, числа, роду

2. У формі слова напишу виражені граматичні значення

роду, відмінка, числа

способу, роду, числа

часу, способу, числа, особи

способу, особи, числа


3. У формі слова ходив би виражені граматичні значення


роду, відмінка, числа

часу, способу, особиспособу, роду, числа

способу, особи, числа

4. Позначте рядок, у якому фразеологізм є синонімом до слова близько.

дістати рукою

аж ребра світяться

без царя в голові

виводити на сухе

5. Позначте рядок, у якому всі слова належать до емоційно забарвленої лексики.

нездоланний, жоден, вітрище, дідуган

роботяга, благословенний, квіточка, лісостеп

писака, чарівний, презентація, дощзіронька, бабище, дурисвіт, гарнесенький

6. Знайдіть правильну комбінацію із запропонованих тлумачень і фразеологізмів.говорити про щось незначне, марнуючи час – теревені правити; нічого не вартий – гріш ціна в базарний день

перехитрити, ошукати кого-небудь – наріжний камінь; короткий термін – спіймати на вудочку

з’ясується в майбутньому – покаже час; основа чого-небудь – провідна зірка

підсвідомо здогадуватися чи дізнатися про що-небудь – дешево відбутися; триматися від когось неподалік – ходити по ниточці

7. Яким членом речення виступає виділене слово? Від такої дивовижної згадки про лелеку Марко добряче веселіє, знову кидає посмішку в підморожену роками підківку вусів… (М.Стельмах)

підмет


присудок

означення

обставина

8. Знайдіть ряд із зайвим словом за родовою ознакою:

вікно, село, батько, фото

таксі, дріжджі, парі, хобі

зілля, знання, вміння, підпіллямати, дівчина, калина, крижина

9. Яким членом речення виступає виділене слово? Від такої дивовижної згадки про лелеку Марко добряче веселіє, знову кидає посмішку в підморожену роками підківку вусів… (М.Стельмах)підмет

присудок


означення

обставина

10. Латинь, старослов’янська мова, кашубська мова, прусська мова, полабська мова, санскрит, галльська мова – це...

мови однієї сім’їмертві мови

старослов’янські мови

слов’янські мови

11. Вкажіть, у якому рядку можливе чергування приголосних при словозміні і словотворенніберегти

рахувати

повзти

малювати12. Вкажіть, у якому рядку можливе чергування голосних при словозміні і словотворенні

рік

син


вовк

рот


13 Слово ООН утворено способом:

суфіксальним

безафіксним

абревіацією

словоскладанням

14. Слово лісок утворено способом:

суфіксальним

безафіксним

постфіксальним

словоскладанням

15. Визначте, формами якого відмінка є такі слова: друже, викладачу, секретарю, хлопче, Ольго, Володимире, Олександре, колего, добродію.

давального

орудного

родового


кличного

Середній рівень (тестовий із 2-3 правильними)

1. Які слова не є синонімами до підкресленого слова. Іменники називають предмети.

позначають

пояснюють

розподіляють

характеризують.

номінують

2. До асиміляційних комбінаторних змін належать:

асиміляція

сингармонізм

акомодація

епентеза


дієреза

3. До дисиміляційних комбінаторних змін належать:

сингармонізм

акомодація

субституція

дисиміляція

гаплологія

4.До синтетичних граматичних способів належать:

артиклі

афіксація

наголос

чергування

порядок слів

5. Ознаки речення:

номінативністькомунікативність

модальність

предикативність

відтворюваність

6.До південної підгрупи входять мови:

польська


болгарська

македонська

словенська

чеська


Середній рівень (6 питань відкритого типу)

 1. Слова адресат – адресант є (паронімами).

 2. До якої гілки мов належить польська? (західнослов’янська)

 3. До якої мовної сім’ї належать індійська, іранська, грецька, вірменська, італійська, романська мови? (індоєвропейська)

 4. Слова, що мають однаковий звуковий склад тільки в певній граматичній формі (омоформи)

 5. Найменша звукова одиниця мови, яка здатна розрізняти слова і морфем (фонема)

 6. Єдиною мовою, що вивчалася в середні віки була (латинська).


Високий рівень (9 питань відкритого типу)

 1. Метод синхронного аналізу мовних явищ лише на основі зв’язків і відношень між мовними елементами, методиками якого є дистрибутивний аналіз, трансформаційний аналіз, компонентний аналіз, методика безпосередніх складників (структурний).

 2. Розділ мовознавства, який за допомогою методів лінгвістичної географії досліджує просторове поширення мовних явищ у процесі міжмовної взаємодії (ареальна лінгвістика).

 3. Історичний розвиток мови, спостереження за часовими змінами окремих компонентів мовної структури або мови загалом (діахронія).

 4. Мимовільне перенесення, накладання ознак однієї мови на іншу в практиці двомовної людини (інтерференція).

 5. Розділ мовознавства, який вивчає міжнародні мови як засіб міжмовного спілкування (інтерлінгвістика).

 6. Історично закріплена в свідомості народу (колективу) співвіднесеність слова з певним явищем (семантика).

 7. Ознака предмета, покладена в основу його назви (внутрішня форма слова).

 8. Хто висунув трудову теорію або теорію трудових вигуків (Л.Нуаре).

 9. Творення в мовах граматичних форм і похідних слів приєднанням до кореня або основи слова афіксів, що мають одне граматичне значення (аглютинація).


Високий рівень (6 питань, есе)

 1. Чи є мова єдиним засобом спілкування?

 2. Проаналізуйте етапи розвитку письма.

 3. Фонема – це ідеальна чи матеріальна одиниця мови?

 4. Чому мова – це гетерогенна (неоднорідна) система?

 5. Чому мовна система є системою систем?

 6. Чому мову не можна уподібнити живому організму?


Високий рівень (9 питань, 2-3 правильні)

 1. Фонетично не зумовленими змінами звуків є:

морфологічне чергування

редукція


протеза

метатеза

гіперизми

 1. Графічними засобами спілкування є:

дорожні знаки

азбука Морзе

азбука Брайля

ручна азбука для глухонімих

телефонна азбука 1. Морфологічно-синтаксичний словотвір включає:

словоскладання

конверсію

лексикалізацію множини іменників

афіксацію

абревіацію


 1. Основними типами мотивованості слів є:

граматична

морфологічна

фонетична

семантична

стилістична 1. За способом подолання перепони розрізняють приголосні:

дорсальні

апікальнізімкнені

щілинні

африкати

 1. До нарисного письма уналежнюють:

піктографію

вузликове письмоідеографію

складове письмо

камінцеві письмо 1. До соціальних теорій походження мови відносять:

вигукову

магічну

марксистьку

теорію жестівтеорію соціального договору

 1. Які основні функціонально-структурні компоненти складають мову:

графіка та орфографія

стилістикафонетика

лексика

граматика

 1. Опис мови здійснюється за допомогою таких описових видів аналізу:

компонентний

контекстний

порівняльний

трансформаційний

дистрибутивний
Варіант – 1

1. Назвіть найвидатнішого мовознавця Стародавньої Індії:

а) Вараручі Катьяна

б) Патанджолі

в) Панніні

г) Бхатріхарі

2. Зі скількох збірок складаються «Веди»?

а) 12

б) 3

в) 7

г) 4

3. Хто з давньоримських мовознавців вперше звертається до звуконаслідувальної теорії мови?

а) М. Т. Варрон

б) Е. Стилон

в) Прісціане

г) Г. Ю. Цезар

4. Який чинник зумовив труднощі в створенні граматики арабської мови?

а) відсутність учених

б) флективний характер арабської мови

в) складність мови

г) протистояння лінгвістичних шкіл

5. Арабська граматика кваліфікує звуки в процесі:

а) аналізу співу, метрики й ритміки

б) метрики

в) ритміки

г) вимови

6. Як інтерпретували мову аналогісти Давньої Греції?

а) як систему чітких правил, що не мають винятків

б) мова допускає відхилення від закономірностей

в) як систему, що складається з фонетичного, морфологічного та словотвірного рівнів

г) як розгалужену систему

7. Хто вперше ввів до української графіки літеру г?

а) Лаврентій Зизаній

б) Мелетій Смотрицький

в) Леонід Булаховській

г) Памва Беринда

8. Чим в арабському мовознавстві пояснювалося питання походження мови?

а) об'єднанням людей в плем'я

б) біблійними міфами

в) потребою людей висловлювати свої думки

г) політикою

9. Якою мовою розмовляли Адам і Єва:

а) санскрит

б) іврит

в) давньоарамейська

г) давньогрецька

10. У якому місті (за Біблією) люди будували вежу, що стала причиною появи різних мов:

а) Ольвія

б) Вавилон

в) Парнас

г) Рим

11. Як формуються перші паростки наукових знань про мову:

а) шляхом збору мовного матеріалу

б) шляхом реєстрації мовних актів

в) шляхом спілкування

г) шляхом спостереження за процесом спілкування

12. У давньому мовознавстві виділяють чотири наукові традиції:

а) давньоіндійську, давньокитайську, давньогрецьку, давньоримську

б) давньоіндійську, давньокитайську, класичну, європейську

в) давньоіндійську, класичну, європейську, філософську

г) давньоіндійську, давньокитайську, класичну, арабську

13. Яка наукова традиція у давньому мовознавстві називається класичною?

а) давньоіндійська

б) давньокитайська

в) арабська

г) давньогрецька, римська

14. Яка з наукових традицій найдавніша:

а) давньокитайська

б) давньоіндійська

в) класична

г) арабська

15. Що таке веди:

а) збірник мовознавчих праць індійських лінгвістів

б) збірка псалмів

в) збірка поетичних творів

г) збірка поетично-релігійних гімнів і ритуалів

16. Що стало основною причиною формування мовознавчої науки у Стародавній Індії:

а) прагнення зберегти точність вед і забезпечити їх розуміння

б) потреба вести державний облік земель

в) філософська думка того часу

г) виникнення першого письма

17. Скільки років налічує давньоіндійська мовна традиція:

а) 3000

б) 2000

в) 4000

г) 3500

18. Що є найдавнішою пам’яткою староіндійської літератури:

а) веди

б) Біблія

в) праця Паніні

г) перша граматика пракритів

19. Яка зі збірок вед вважається найважливішою і частково найдавнішою:

а) Рігведа

б) Самаведа

в) Яджурведа

г) Атхарведа

20. Хто із мовознавців Стародавньої Індії став автором першої граматики санскриту:

а) Бхатріхарі

б) Паніні

в) Вараручі Катьяна

г) Патанджалі

21. Чим характеризується період середньовіччя в Європі:

а) розквітом мовознавства

б) розквітом усіх наук

в) інтелектуальним занепадом у галузі всіх наук

г) занепадом мовознавства

22. Що стало поштовхом до розвитку мовознавства періоду середньовіччя у Європі:

а) запровадження християнства

б) збереження мови

в) бажання зберегти легенди для наступних поколінь

г) перекладання священних книг

23. Першими проповідники православної християнської релігії у слов’ян були:

а) Вульфіла

б) Фома Аквінський

в) брати Кирило і Мефодій

г) Щек та Хорив

24. Якою мовою написані перші слов’янські пам’ятки:

а) глаголицею

б) кирилицею

в) латиною

г) глаголицею і кирилицею

25. Практичне володіння якою мовою відкривало шлях до отримання духовної і світської освіти в епоху середньовіччя:

а) старослов’янською

б) грецькою

в) латинською

г) китайською

26. Єдиною мовою, що вивчалася в середні віки, була:

а) латинська

б) готська

в) старослов’янська

г) давньогрецька

27. На що зверталася увага у процесі засвоєння латинської мови в ХVI ст.:

а) звуки

б) синтаксис

в) букви

г) морфеми

28. Середньовічне розуміння граматики:

а) мистецтво декламування віршів

б) мистецтво правильно говорити і писати

в) мистецтво виразного читання

г) мистецтво креслення

29. У VІІІ ст. в епоху середньовіччя виникає такий напрям релігійної філософії, як:

а) католицизм

б) православ’я

в) протестантизм

г) схоластика

30. Головними течіями в середньовічній схоластиці були:

а)

реалізм і номіналізмб) романтизм і реалізм

в) сюрреалізм і модернізм

г) імпресіонізм і номіналізм

31. Хто був автором першого словника-каталога, який охоплював 272 мови:

а) Петро Паллас

б) Лоренцо Пандуро

в) Йоган Фатер

г) Йоган Аделунг

32. Словник німецького вченого Й.К.Аделунга називався:

а) «Загальне мовознавство»

б) «Мітрідат, або загальне мовознавство»

в) «Лінгвістичні дослідження»

г) «Особливості загального мовознавства»

33. З якою метою вчені-мовознавці почали створювати загальну раціональну граматику:

а) щоб зникла необхідність вивчати кілька мов для порозуміння

б) для полегшення підкорення однієї держави іншою

в) щоб спростити походження усіх мови

г) щоб полегшити обмін науковою інформацією

34. Хто виступив з ідеєю створення універсальної символічної мови, мови близької до математичних побудов:

а) А.Арно

б) К.Лансло

в) Р.Декарт

г) Г.Лейбніц

35. Теорію вигукового походження мови у ХVІІІ ст. відроджує і розгортає у трактаті «Про походження мови»

а) А.Сміт

б) Й.Гердер

в) Ж.-Ж.Руссо

г) Дж. Локк

36. Звуконаслідувальнутеорію походження мови найповніше розкрив:

а) Й.Гердер

б) А.Сміт

в) Т.Гоббс

г) Дж. Локк

37. Першим поставив питання про обєктивну закономірність історичного розвитку суспільства, спробував обгрунтувати поняття розвитку мови, окреслив його історичні етапи:

а) Ж.-Ж.Руссо

б) Й.Гердер

в) Р.Декарт

г) Д.Віко

38. Хто став першопрохідцем у християнстві, переклавши Євангеліє:

а) Геракліт

б) Мефодій

в) Кирило

г) Вульфіла

39. Якою мовою був здійснений перший переклад Євангелія:

а) старослов’янською

б) готською

в) латинською

г) вірменською

40. З якою метою у середні віки вивчалась латина:

а) практичною

б) науково-пізнавальною

в) практично-пізнавальною

г) усі відповіді правильні

Варіант – 2

1. Яку славнозвісну працю створив Паніні:

а) «Пракрита-пракаша»

б) «Вак’япадія»

в) «Вопадева»

г) «Аштадг’яї»

2. Літературна мова стародавньої Індії, що є подальшим розвитком мови вед, але характеризується чіткішими нормами вимови, граматичної будови:

а) деванагарі

б) латинь

в) санскрит

г) пракрит

3. Староіндійські граматики виокремлювали чотири частини мови:

а) ім’я, займенник, прикметник, дієслово

б) вигук, дієслово, частку, прикметник

в) займенник, числівник, ім’я, дієслово

г) ім’я, дієслово, прийменник, частку

4. Хто, за давньогрецькими переказами, запровадив різні наріччя:

а) Зевс

б) Гермес

в) Гефест

г) Аполлон

5. Назвіть періоди античного мовознавства:

а) філософський, період діяльності стоїків

б) доісторичний, історичний

в) давньогрецький, середньогрецький, новогрецький

г) філософський, александрійський

6. У який період грецького мовознавства граматика стала окремою наукою:

а) філософський

б) граматичний

в) середньовічний

г) немає правильної відповіді

7. Назвіть ученого, якому належить перша спроба виокремлення частин мови:

а) Аристотель

б) Платон

в) Демокріт

г) Геракліт

8. Хто із давньогрецьких філософів стверджував, що кожне ім’я нерозривно пов’язане з річчю, назвою якої воно є:

а) Геракліт

б) Демокрит

в) Протагор

г) Геракліт

9. Кому належить вислів «Імена речам дають люди на свій розсуд»:

а) Демокриту

б) Аристотелю

в) Геракліту

г) Платону

10. Які частини мови розрізняє Платон:

а) ім’я, займенник

б) ім’я, дієслово

в) дієслово, числівник

г) ім’я, службові слова

11. Хто належить до стоїків:

а) Зенон, Востоков, Грімм

б) Зенон, Клеант, Діоген Вавилонський, Хрісіпп

в) Клеант, Бопп, Шлейхер

г) Хрісіпп, Грімм, Зенон

12. Скільки частин мови виокремили стоїки:

а) 5

б) 2

в) 6

г) 9

13. Стоїки сприяли створенню нової мовознавчої дисицпліни:

а) семасіології

б) етимології

в) ономасіології

г) фразеології

14. Погляди яких учених перповідали римські мовознавці:

а) давньоіндійських

б) давньоарабських

в) давньогрецьких

г) китайських та індійських

15. Яке мовознавство до ХІХ століття розвивалося самостійно:

а) арабське

б) римське

в) індійське

г) китайське

16. Схоліастика – це:

а) наука, що тлумачила давні слова шляхом пояснення їх значень

б) наука, що вивчала структуру та етимологію ієрогліфів

в) наука, що з’ясовувала відмінності між звуками

г) розділ мовознавства у Стародавній Індії

17. Який принцип діє у китайській ієрогліфічній писемності:

а) один ієрогліф відповідає одній морфемі

б) один ієрогліф відповідає одному словосполученню

в) один ієрогліф відповідає одному слову

г) один ієрогліф відповідає одній фонемі

18. Коли відбулося становлення сучасної системи писемності у Китаї:

а) ІІІ-IV ст.

б) ІІ-ІІІ ст.

в) І-ІІ ст.

г) ІІІ ст.

19. На думку китайських мовознавців, основною одиницею фонетики є:

а) склад (цзи)

б) фонема

в) звук

г) знак

20. У якому столітті було укладено перший ієрогліфічний словник:

а) І ст.

б) ІІ ст. до н. е.

в) І ст. до н. е.

г) ІІІ ст. до н. е.

21. Яка дискусія відбулася в епоху пізнього середньовіччя:

а) про існування в мові термінів

б) частини мови

в) природу назв

г) доцільність вивчення національних мов

22. Епоха Відродження припадає на:

а) ХVІІ – ХVІІІ ст.

б) ХІІІ – ХІV ст.

в) ХІV – ХVІ ст.

г) ХVІ – ХVІІІ ст.

23. В епоху Відродження вивчали латину:

а) ХVІІ – ХVІІІ ст.

б) ХІІІ – ХІV ст.

в) ХІV – ХVІ ст.

г) ХVІ – ХVІІІ ст.

24. Великі заслуги у виданні та філологічному коментуванні літературних творів античності в епоху Відродження мають:

а) Й.Скалігер, Й. Рейхлін

б) Ю.Скалігер, Р.Стефанус, Г.Стефанус

в) Д.Скот, В.Оккам

г) Е.Донат, Прісціан

25. Першу спробу групування всіх європейських мов зробив:

а) Й.Скалігер

б) Й. Рейхлін

в) Р.Стефанус

г) Ю.Скалігер

26. Мови, що походили від однієї «мови-матері» Й.Скалігер називав:

а) рідними

б) спорідненими

в) сполученими

г) двоюрідними

27. За Й.Скалігером, мови-матері розгалужуються на:

а) наріччя

б) діалекти

в) дочірні мови

г) не розгалужуться

28. Книгодрукування в Європі було винайдено у:

а) 1438

б) 1506

в) 1596

г) 1579

29. Хто вперше в історії культури поставив питання про народну і літературну мови і виступив на захист національних літературних мов:

а) Й.Гутенберг

б) М.Грек

в) Д.Аліг’єрі

г) Л.Зизаній

30. Данте Аліг’єрі поділяв мови на дві групи:

а) книжно-літературні та граматичні

б) вульгарні та граматичні

в) вульгарні та народні

г) високі та низькі

31. Посібниками для засвоєння латинської мови були граматики:

а) Ю.Скалігера

б) Й.Скалігера

в) Й.Рейліха

г) Е.Доната

32. Коли були створені перші методики вивчення мови:

а) в античні часи

б) в епоху відродження

в) в епоху просвітництва

г) в епоху романтизму

33. Компіляція – це:

а) твір, що будується на основі власних спостережень

б) твір, скомпонований шляхом запозичень чужих матеріалів

в) щоденники видатних лінгвістів

г) підручники із загального мовознавства

34. У перекладі з латинської термін «схоластика» означає:

а) всесвітній

б) сумний

в) шкільний, учений

г) практичний

35. Представниками течії реалізму у середньовічній схоластиці були:

а) А.Кентерберійський, Ф.Аквінський

б) І.Росцеллін, Р.Бекон, Д.Скот

в) Е.Донат, Прісціан

г) Й.Скалігер, Й.Рейхлін

36. І.Росцеллін, Р.Бекон, Д.Скот, В.Оккам стали представниками:

а) імпресіонізму

б) романтизму

в) реалізму

г) номіналізму

37. П.Абеляр був керівником:

а) реалістів

б) номіналістів

в) поміркованих номіналістів

г) не належав до жодної групи

38. Реалістичні погляди ХІ – ХІІ ст. про походження мови:

а) мова виникла з комунікативних потреб людини

б) мова – функція людського мозку

в) мову створив Бог, а окремі назви – люди

г) мова – дар богів

39. Головні досягнення середніх віків:

а) блискучий розвиток мовознавчої науки

б) накопичення матеріалу

в) удосконалення теорій

г) виникнення шкіл і створення перших методик вивчення мови

40. Й.Рейхлін у своїй давньоєврейській граматиці 1506 р. уперше ужив мовознавчий термін:

а) корінь

б) афікс

в) фонема

г) сема


Варіант – 3

1. Кого вважають першим класиком китайського мовознавства:

а) Лю Си

б) Ван Лі

в) Сю Шеня

г) Сюнь Куана

2. Які школи арабського мовознавства найвідоміші:

а) багдадська

б) андалузька

в) египетсько-сирійська

г) басрійська і куфіська

3. Основоположником арабського мовознавства став автор першого арабського словника «Книга айна»:

а) Сібавейхі

б) аль-Халіль ібн Ахмед

в) Махмуд аль-Кашгарі

г) Мухамед ібн Малік

4. Найбільших успіхів араби досягли в:

а) лексикографії

б)

лексикологіїв) стилістиці

г) граматиці

5. Арабські словники відрізнялися великою кількістю:

а) синонімів

б) антонімів

в)

омонімів


г) фразеологізмів

6. «Камус» у перекладі означає:

а) мова

б) світ

в) книга

г) океан

7. «Аль-кітаб» у перекладі означає:

а) камус

б) мовознавство

в) книга

г) вічне

8. Який метод дослідження вперше застосовано у праці «Диван тюркських мов» Махмуда аль-Кашгарі:

а) порівняльний

б) зіставний

в) описовий

г) структурний

9. Що означає слово «диван» («Диван тюркських мов»):

а) спільнота

б) зібрання

в) група

г) об’єднання

10. Паніні трактував мову як:

а) систему, що складається з фонетичного, морфологічного, словотвірного і синтаксичного рівнів

б) сукупність значень та понять

в) дар богів або винахід видатних людей

г) безкінечну розмаїтість предметів та явищ

11. Що, на думку Панін, є вихідною (початковою) одиницею мови:

а) корінь

б) слово

в) звук

г) фонема

12. Кому належала перша граматика пракритів:

а) Паніні

б) Патанджалі

в)

Бхатріхаріг) Вараручі

13. Мовою санскриту слово «veda» означає:

а) мово

б) знання

в) слово

г) спілкування

14. Основною одиницею мови староіндійські мовознавці вважали:

а) текст

б) слово

в) словосполучення

г) речення

15. Хто із давньогрецьких мовознавців першим наблизився до розуміння знакової природи мови:

а) Демокріт

б) Платон

в) Аристотель

г) Геракліт

16. Повна класифікація частин мови у грецькому мовознавстві була зроблена:

а) Платоном

б) Аполлонієм Дісколом

в) Діонісієм Фракійським

г) Аристархом Самофракійським

17. Аполлоній Діскол:

а) автор підручника з граматики

б) основоположник грецького синтаксису

в) автор поняття «акциденція»

г) засновник школи стоїків

18. Головне досягнення стоїків – це:

а) розробка морального життя

б) уточнення й розширення класифікації частин мови

в) вивчення речень

г) їхнє авторство щодо багатьох із сучасних граматик

19. Уперше ввели поняття відмінка і виокремили прямий і непрямий відмінки:

а) китайці

б) індуси

в) стоїки

г) слов’яни

20. Основоположником логічного напряму у мовознавстві став:

а) Геракліт

б) Аристотель

в) Платон

г) Демокрит

21. Якою мовою написана «Божественна комедія» Данте:

а) італійською

б) латинською

в) давньогрецькою

г) санскритом

22. Що дало початок накопичуванню мовних матеріалів:

а) географічні відкриття

б) винайдення книгодрукування

в) інтерес до санскриту

г) усі правильні відповіді

23. Вивчення живих народних мов, укладання їх граматик і словнків розпочалося в:

а) епоху середньовіччя

б) ХVII – XVIII ст.

в) епоху відродження

г) епоху класицизму

24. Перші праці, присвячені живим народним мовам в епоху Відродження, написано:

а) латинською мовою

б) іспанською мовою

в) староруською мовою

г) санскритом

25. Назвіть першу друковану слов’янську граматику:

а) граматика Лаврентія Зизанія

б) граматика Максима Грека

в) граматика Мелетія Смотрицького

г) граматика Івана Ужевича

26. Першим в Україні друкованим словником став:

а) «Роздуми…» Лаврентія Зизанія

б) «Словарь» Йоганна Рейхліна

в) «Санскрит» Філіппо Сассеті

г) «Лексис…» Лаврентія Зизанія (Тустановського)

27. Перша в Україні друкарня була заснована:

а) Юрієм Дрогобичем

б) Лаврентієм Зизанієм

в) Іваном Федоровим

г) Петром Сагайдачним

28. Де і коли засновано першу в Україні друкарню:

а) 1438 р. у Києві

б) 1574 р. у Львові

в) 1548 р. у Харкові

г) 1637 р. у Вінниці

29. Епоху Відродження з погляду мовознавства називають:

а) добою накочування великого фактичного мовного матеріалу

б) добою занедбання накопичених лінгвістичних знань

в) добою філології

г) добою релігії та схоластики

30. Мовознавство ХVІІ – ХVІІІ ст. – це доба:

а) накопичування відомостей про словниковий склад, граматичну будову багатьох мов

б) напруженої боротьби проти феодальної ідеології

в) інтелектуального занепаду у галузі всіх наук

г) відродження інтересу до мовознавчих проблем

31. Як називалась праця Й.Ю.Скалігера, у якій він згрупував європейські мови:

а) «Роздуми про групування мов»

б) «Роздуми про мови та їх класифікацію»

в) «Роздуми про мови європейських народів»

г) «Роздуми про мови африканських народів»

32. Скільки основних мов-матерів виділив Й.Ю.Скалігера:

а) 5

б) 15

в) 10

г) 11

33. На чому ґрунтувалась перша класифікація європейських мов Й.Ю.Скалігера:

а) на відмінностях у вимові та написанні слів

б) різниці між граматичними категоріями мов

в) тотожності слів

г) географічному розташуванні носіїв мов

34. Перші відомості про санскрит з’явилися у листах з Індії італійського мандрівника:

а) Р.Стефануса

б) Й.Гутенберга

в) Ф.Сассеті

г) Й.Скалігера

35. У якому трактаті Данте поділяє мову на вульгарну і граматичну:

а) «Про італійську мову»

б) «Про мови світу»

в) «Про народну мову»

г) «Про літературну мову»

36. Коли з’явилися перші відомості про санскрит:

а) 60-ті рр. ХVІ ст.

б) 70-ті рр. ХVІ ст.

в) 80-ті рр. ХVІ ст.

г) 90-ті рр. ХVІ ст.

37. У якому році побачила світ перша друкована слов’янська граматика:

а) 1586

б) 1589

в) 1591

г) 1595

38. Де вийшов перший в Україні друкований словник:

а) у Києві

б) у Вільні

в) у Львові

г) у Єв’ї (поблизу Вільна)

39. У якій праці «Отче наш» подано 500 мовами:

а) граматиці Пор-Рояля

б) «Мітрідат, або загальне мовознавство»

в) «Про мову і мудрість індійців»

г) «Дослідження походження мови»

40. Хто подав у своїх працях найбільше відомостей про американські мови і написав 40 граматик американських мов:

а) В.Вундт

б) Г.Штейнталь

в) В.Гумбольдт

г) Лоренцо Ервас – і – Пандуро


Ключі 1: 1– в, 2 – г, 3 – а, 4 – б, 5 – а, 6 – а, 7 – б, 8 – в, 9 – б, 10 – б, 11– б, 12 – г, 13 – г, 14 – б, 15 – г, 16 – а, 17 – а, 18 – а, 19 – а, 20 – б, 21– в, 22 – а, 23 – в, 24 – г, 25 – в, 26 – а, 27 – в, 28 – б, 29 – в, 30 – а, 31– а, 32 – б, 33 – г, 34 – г, 35 – в, 36 – а, 37 – г, 38 – г, 39 – в, 40 – а

Ключі 2: 1– г, 2 – в, 3 – г, 4 – б, 5 – г, 6 – б, 7 – б, 8 – а, 9 – а, 10 – б, 11– б, 12 – а, 13 – б, 14 – в, 15 – г, 16 – а, 17 – а, 18 – в, 19 – а, 20 – б , 21– в, 22 – в, 23 – а, 24 – б, 25 – а, 26 – б, 27 – б, 28 – а, 29 – в, 30 – б, 31– г, 32 – б, 33 – б, 34 – в, 35 – а, 36 – г, 37 – в, 38 – в, 39 – г, 40 – б
Ключі 3: 1– в, 2 – г, 3 – б, 4 – а, 5 – а, 6 – г, 7 – в, 8 – а, 9 – б, 10 – б, 11– а, 12 – г, 13 – б, 14 – г, 15 – в, 16 – г, 17 – б, 18 – г, 19 – в, 20 – б, 21– а, 22 – а, 23 – в, 24 – а, 25 – б, 26 – г, 27 – в, 28 – б, 29 – а, 30 – а , 31– в, 32 – г, 33 – в, 34 – в, 35 – в, 36 – в, 37 – а, 38 – б, 39 – б, 40 – г

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

із курсу «Загальне мовознавство»
Практичне заняття №1

Предмет, завдання, основні поняття і методи науки про мову.

Природа і сутність мови

 1. Предмет і завдання курсу. Мовознавство загальне і часткове. Теоретичне та прикладне мовознавство.

 1. Методи мовознавства. Зв'язок мовознавства з іншими науками.

 2. Природа і сутність мови. Функції мови.

 3. Мова і мовлення. Мова і мислення.

 4. Інші засоби спілкування. Розуміння мови як системи знаків.

Студенти повинні знати: предмет і завдання дисципліни; сутність загального і часткового, теоретичного та прикладного мовознавства; загальнонаукові та специфічні методи вивчення мовних явищ; зв’язок мовознавства з іншими науками; функції мови у суспільстві; дихотомію мови та мовлення, мови та мислення; різні системи знаків.Студенти повинні вміти: розрізняти види мовознавства; користуватися різноманітними методами вивчення мовних явищ; пояснювати дихотомію мови та мовлення, мови та мислення; розуміти мову як систему знаків.

Література

 1. Головин Б. Н. Введение в языкознание. – М., 1963.

 2. Дорошенко СІ., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К.Д 1974.-.

 3. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2001.

 4. Кодухов В. И. Введение в языкознание. – М., 1987.

 5. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. – К., 2000.

 6. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. – М., 1987.

 7. Нариси загального мовознавства : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / Г. С. Кириченко, С. В. Кириченко, А. П. Супрун ; за ред. А. П. Супрун. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. Ч. І : Мова, її будова та функції в суспільстві.–2008.– С.5-37.

 8. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967.

 9. Семчинсъкий С В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

 10. Ющук І. П. Вступ до мовознавства. – К, 2000.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка