Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Програма навчальної дисципліниСторінка2/22
Дата конвертації09.03.2018
Розмір4,56 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Програма навчальної дисципліниЗагальне мовознавство

Ступінь бакалавра

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Філологічний факультет

2017-2018 навчальний рік


Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Мікрюкова Катерина Олександрівна, старший викладач кафедри загальної та прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук.
Програму схвалено на засіданні кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1


Завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики ___________ (Коч Н. В.)
Програму погоджено навчально-методичною комісією філологічного факультету
Протокол від «28» серпня 2017 року № 1

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Мхитарян О. Д.)


Програму погоджено навчально-методичною комісією університету
Протокол від «28» серпня 2017 року № 12

Голова навчально-методичної комісії університету_________(Василькова Н. І.)Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» складена Мікрюковою К. О. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.0203003 Філологія (Прикладна лінгвістика).Предметом вивчення дисципліни є вивчення людської мови взагалі як засобу спілкування людей, вираження їх думок і почуттів та питання історіографії мовознавства, що охоплює процес формування, становлення та розвитку науки про мову в усіх країнах світу від давнини до сучасності.

Об’єктом мовознавства слід вважати різні етнічні мови людських спільностей та їх угрупувань у цілому та історію становлення історіографії їх мовознавства.

Міждисциплінарні зв’язки: предмет тісно пов’язаний із такими дисциплінами: «Філософія», «Етнографія», «Археологія», «Літературознавство», «Естетика», «Психологія», «Фізика», «Анатомія та фізіологія», «Антропологія», «Математика», «Інформатика», «Кібернетика», «Семіотика», «Історія», «Педагогіка» тощо.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  1. 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» є ознайомити студентів із найважливішими напрямами, ідеями й завданнями сучасного мовознавства, поглибити й систематизувати основні мовознавчі знання про актуальні проблеми сучасної лінгвістики.

  2. 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальне мовознавство» є: дослідження мови, її природи, сутності та зв’язку із мисленням; вивчення будови мови та законів функціонування її у суспільстві; вивчення мови взагалі, що існує у вигляді окремих етнічних груп світу; вирішення лінгвістично-філософський проблем; визначення місця мовознавства у системі наук; вивчення класифікацій мов світу та розробки методів їх дослідження; загальна оцінка мовознавчого дослідження подається залежно від того, що нового внесли автори у мовознавчу науку порівняно із своїми попередниками; визначення значення мовознавчого дослідження для свого часу; визначення основних етапів розвитку мовознавства; визначення бібліографії основних етапів світового мовознавства; формування проблем походження мови та її пам’яток; вивчення лінгвостилістичних досліджень мови; дослідження проблем, перспектив розвитку та вивчення історії мовознавства.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: про змістову структуру мовознавства як науки; про природу, сутність, функції і будову мови; про кожен з рівнів мовної структури, його одиниці, категорії, системні відношення; про генеалогічну і типологічну класифікації мов світу.

вміти: давати визначення поняттям, на позначення яких уживаються терміни, подані в словникові-мінімумі лінгвістичних термінів (глосарії); характеризувати та визначати основні мовні одиниці, явища, процеси кожного з рівнів мовної структури; визначати класифікаційні характеристики мов (за генеалогічною та типологічною класифікаціями).

  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

  2. І. Загальнопредметні компетентності: вміти усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності; бути здатним до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти працювати в команді та автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях; проводити дослідження на належному рівні.

  3. ІІ. Фахові компетентності: розуміти структуру філологічної науки та її теоретичні основи; мати базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу; фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови; вільно, гнучко й ефективно використовувати мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; бути здатним до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів; вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань; створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Кредит 1. Поняття про методологію, методику і метод.

Тема 1. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна. Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, експеримент, моделювання. Конкретнонаукові (лінгвістичні) методи. Порівняльно-історичний метод. Описовий лінгвістичний метод. Метод лінгвістичної географії. Зіставний (типологічний) метод.

Тема 2. Структурні методи: дистрибутивний аналіз; методика безпосередніх складників; трансформаційний аналіз; компонентий аналіз. Соціолінгвістичні методи. Психолінгвістичні методи. Математичні методи у мовознавстві.

Кредит 2. Зародження мовознавчої науки.

Тема 1. Мовознавча проблематика в Біблії та Євангелії. Мовознавство в стародавній Індії. Мовознавство в стародавній Греції. Мовознавство в стародавньому Римі. Арабське мовознавство. Китайське мовознавство. Японське мовознавство.

Тема 2. Початки українського мовознавства в Київській Русі та в період феодальної роздробленості ХІ – ХІІІ ст. Староукраїнська наука про мову ХІV – ХVІІІ ст.

Тема 3. Мовознавчі традиції періоду Середньовіччя, епохи Відродження, європейське мовознавство ХVІІ – ХVІІІ ст.

Кредит 3. Мовознавство ХІХ –ХХ ст.

Тема 1. Операційний компонент порівняльно-історичного методу в наукових студіях германістів. Лінгвістична типологія мов Ф. Боппа. Філософсько-лінгвістична концепція Вільгельма Гумбольдта.

Тема 2. Друга генерація представників порівняльно-історичного мовознавства. Натуралізм у мовознавстві (Август Шлейхер). Теорія хвиль Іоганна Шмідта. Молодограматизм.

Тема 3. Період критики молодограматизму. Школа «слів і речей» Гуго Шухардта. Школа естетичного ідеалізму Карла Фосслера. Неолінгвістика.

Тема 4. Розширення кола досліджуваних мов та розшифровка стародавніх письмен в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми прамови та її діалектного членування. Соціологізм у мовознавстві. Женевська і французька соціологічні школи. Структуралізм в лінгвістиці, його концепції та різновиди. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. Функціональна лінгвістика. Празький лінгвістичний гурток (ПЛГ).

Тема 5. Українське мовознавство ХІХ – початку ХХ ст.

Тема 6. Мовознавча діяльність І.І.Срезневського, О.О.Шахматова. «Мовне будівництво» в СРСР 20-40-х років ХХ ст. М.Я.Марр – творець так званого «нового вчення про мову» («марксизму у мовознавстві»). Л.В.Щерба – теоретик мови, фонетист, лексиколог, лексикограф, граматист і методист. Лінгвістичні погляди Є.Д.Поливанова. Мовознавство в СРСР 50 – 80-х років ХХ ст. Лінгвістична концепція В.В.Виноградова. Місце славістики у світовій лінгвістичній науці.

3. Рекомендована література
Базова


 1. Амирова Т.А. История языкознания: учебное пособие / Т.А.Амирова , Б.А. Ольховиков, Ю.В. Рождественский – М. : ВЦ «Академия», 2006. – 672 с.

 2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: навчальний посібник / А.О. Білецький. – К. : «АртЕК», 1997. – 224 с.

 3. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: Навч. посібник / С.І.Дорошенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

 4. Зеленько А. С. З історії лінгвістичних вчень. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 297 с.

 5. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии: учебное пособие / Л.Г. Зубкова – М. : Изд-во РУДН, 2003. – 472 с.

 6. Ковалик І.І. Загальне мовознавство: історія лінгвістичної думки / І.І. Ковалик, С.П. Самійленко. – К., 1985. – 373 с.

 7. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник / М.П. Кочерган. – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 464 с.

 8. Кириченко Г.С., Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: навчальний посібник у 2-х ч. / Г.С. Кириченко, С.В. Кириченко, А. П. Супрун. – К. : ВЦ «ІнЮре», 2008.

 9. Семчинський С.В. Загальне мовознавство: підручник / С.В. Семчинський. – К. : АТ «ОКО», 1996. – 416 с.

 10. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень / Г. М. Удовчиенко – К. : Вища школа, 1980. – 305 с.

Допоміжна

 1. Алпатов В. М. История лингвистических учений / В.М.Алпатов – М. : Языки русской культуры, 1999. – 240 с.

 2. Березин Ф.М., Головин Б.М. Общее языкознание / Ф.М. Березин, Б. М. Головин. – М., 1979. – 319 с.

 3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознание / И. А. Бодуен де Куртенэ. – М., 1963. – 385 с.

 4. Гируцкий А.А. Общее языкознание / А.А. Гируцкий. – Минск : Тетра-Системс, 2001. – 304 с.

 5. Гумбольдт В. фон О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / В. фон Гумбольдт // В.А. Звегинцев. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях. – М., 1960. – 297 с.

 6. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию / В.А. Звегинцев. – М. : Либроком, 2009. – 327 с.

 7. Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства / Б.В. Кобилянський. – К. : Радянська школа, 1964. – 287 с.

 8. Кодухов В.И. Общее языкознание / В.И. Кодухов. – М. : Высшая школа, 1974. – 303 с.

 9. Кондрашов Н.А. Общее языкознание / Н.А. Кондрашов. – М. : Просвещение, 1974. – 224 с.

 10. Ломтев Т.П. Общее и русское языкознание / Т.П. Ломтев. – М. : Наука, 1976. – 384 с.

 11. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в ХІV-XVII ст. / В.В. Німчук. – К. : Наукова думка, 1985. – 224 с.

 12. Плотников Б.А. Общее языкознание: Семинарий / Б.А. Плотников. – Минск, 1986. – 320 с.

 13. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание / З.Д. Попова – М. : ACT: Восток – Запад, 2007. – 408 с. 

 14. Серебренников Б.А. Общее языкознание: Внутренняя структура языка / Б.А. Серебренников. – М. : Наука, 1972. – 564 с.

 15. Супрун А.Е. Общее языкознание / А.Е. Супрун. – Минск : Высшая школа, 1983. – 456 с.

 16. Хроленко А.Т. Общее языкознание / А.Т. Хроленко. – М. : Просвещение, 1989. – 127 с.

 17. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику / А. Я. Шайкевич. – М. : Изд-во Российского открытого ун-та, 1995. – С.4-10.

 18. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – Л., 1974. – 428 с. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.


 2. Засоби діагностики успішності навчання: виконання індивідуальних завдань, контрольних і практичних робіт, самостійна робота студента, укладання словника до курсу, написання реферату, опрацювання матеріалів із Інтернет-ресурсів.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра загальної та прикладної лінгвістики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи __________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка