Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка3/22
Дата конвертації09.03.2018
Розмір4,56 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Загальне мовознавство
Ступінь бакалавра

Галузь знань 03 Гуманітарні науки035 Філологія

Код та найменування спеціальності035. 10 Прикладна лінгвістика

Предметна спеціалізація

Філологічний факультет

2017 – 2018 навчальний рік

Робоча програма навчальної нормативної дисципліни «Загальне мовознавство» для студентів спеціальності 035 Філологія, шифр спеціальності 035. 10 Філологія (Прикладна лінгвістика).
Розробник:

Мікрюкова К.О., старший викладач кафедри загальної та прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук _______(Мікрюкова К.О.)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Протокол № 1 від «28» серпня 2017 р.

Завідувач кафедри ___________ (Коч Н. В.)

«28» cерпня 2017 р.
 1. Опис навчальної дисципліни


Денна форма навчання

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Нормативна


Спеціальність

035 ФілологіяПредметна спеціалізація

035. 10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
Рік підготовки:

1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 180

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6


Ступінь

бакалавра20 год.
Практичні, семінарські

34 год.
Лабораторні

-
Самостійна робота

126 год.
Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 54 год. – аудиторні заняття, 126 год. – самостійна робота (30 % / 70 %).


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу: підготувати студента-першокурсника до сприйняття дисциплін лінгвістичного циклу, сформувати лінгвістичний світогляд студентів, розвивати логічне мислення, ознайомити з основними проблемами науки про мову, сформувати понятійний апарат.

Завдання курсу: отримати уявлення про природу, функції, систему, будову людської мови, про зв`язок мови з суспільством; формувати практичні вміння аналізу мовного матеріалу з різних мов; оволодіти лінгвістичною термінологією.У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:

  1. І. Загальнопредметні компетентності: вміти усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності; бути здатним до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти працювати в команді та автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях; проводити дослідження на належному рівні.

  2. ІІ. Фахові компетентності: розуміти структуру філологічної науки та її теоретичні основи; мати базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу; фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови; вільно, гнучко й ефективно використовувати мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; бути здатним до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів; вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань; створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою.

2. Програма навчальної дисципліни

Кредит 1. Мовознавство – наука про мову.

Тема 1. Предмет, завдання, основні поняття і методи науки про мову.

Тема 2. Історичний розвиток мов. Диференціація й інтеграція. Загальні питання мовознавства.

Тема 3. Походження мови. Мова, її природа і функції. Багатоманітність мов, своєрідність їх функціонування та сфери поширення.

Тема 4. Структура і система мови. Генеалогічна класифікація мов: основні сім’ї, групи, підгрупи мов світу.

Кредит 2. Фонетика та фонологія.

Тема 1. Предмет фонетики. Аспекти вивчення й основи класифікації звуків мови. Аспекти вивчення звуків мови.

Тема 2. Членування звукового потоку. Позиційні і комбінаторні зміни звуків. Фонетичні та нефонетичні зміни.

Тема 3. Фонологія, її завдання, основні поняття. Фонологічна система мови. Характеристика основних фонологічних шкіл.

Тема 4. Походження письма. Етапи його розвитку. Алфавіти та їх виникнення. Графіка. Орфографія. Орфоепія.

Кредит 3. Лексико-семантична підсистема мови.

Тема 1. Лексикологія як учення про лексичне значення слова та лексичну систему мови.

Тема 2. Семасіологія як учення про семантичну структуру слова.

Тема 3. Фразеологія. Поняття про фразеологізми, їх типи та джерела виникнення.

Тема 4. Лексикографія як учення про теоретичні основи і практику укладання словників. Типи словників. Будова словникової статті в різних словниках.

Кредит 4. Морфемний рівень мовної системи. Дериватологія.

Тема 1. Морфемологія та словотвірна дериватологія.

Тема 2. Історія становлення словотвірної дериватології як науки. Проблеми, завдання сучасної словотвірної дериватології. Зв’язок дериватології з іншими розділами мовознавства. Основні поняття дериватології.

Тема 3. Основні способи словотворення. Морфологічні/неморфологічні способи словотворення. Морфемний, словотвірний, етимологічний аналіз. Слово- і формотворення.

Кредит 5. Граматичний рівень мовної системи.

Тема 1. Граматика як учення про граматичну будову мови. Предмет і розділи граматики. Основні одиниці й елементи граматичної будови мови. Порівняльна характеристика основних одиниць та елементів граматичної будови мови.

Тема 2. Основні способи і засоби вираження граматичних значень слів. Історична змінність граматичних категорій, способів вираження граматичних значень.

Тема 3. Морфологія, її предмет, проблеми, основні поняття. Принципи виділення частин мови у сучасній лінгвістиці.

Тема 4. Історична змінність складу частин мови та їх граматичних ознак у процесі розвитку мови. Типологічна класифікація мов.

Кредит 6. Синтаксис як учення про словосполучення і речення.

Тема 1. Актуальні проблеми синтаксису як науки.

Тема 2. Основні поняття синтаксису.

Тема 3. Система синтаксичних одиниць. Основні ознаки синтаксичних одиниць та їх порівняльна характеристика. Види синтаксичних зв’язків.

Тема 4. Поняття синтагми. Аспекти вивчення синтаксичних одиниць.

Тема 5. Класифікація словосполучень, простих і складних речень. Різноманітність будови речень у різних мовах.
4. Структура навчальної дисципліни

4.1. Для денної форми навчанняНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усьо

го


у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Кредит 1. Мовознавство – наука про мову

Тема 1. Предмет, завдання, основні поняття і методи науки про мову.

8

2

42

Тема 2. Історичний розвиток мов. Диференціація й інтеграція. Загальні питання мовознавства.

5

5

Тема 3. Походження мови. Мова, її природа і функції. Багатоманітність мов, своєрідність їх функціонування та сфери поширення.

8

2

24

Тема 4. Структура і система мови. Генеалогічна класифікація мов: основні сім’ї, групи, підгрупи мов світу

10

10

Кредит 2. Фонетика та фонологія.

Тема 1. Предмет фонетики. Аспекти вивчення й основи класифікації звуків мови. Аспекти вивчення звуків мови.

12

4

44

Тема 2. Членування звукового потоку. Позиційні і комбінаторні зміни звуків. Фонетичні та нефонетичні зміни.

7

7

Тема 3. Фонологія, її завдання, основні поняття. Фонологічна система мови. Характеристика основних фонологічних шкіл.

5
23

Тема 4. Походження письма. Етапи його розвитку. Алфавіти та їх виникнення. Графіка. Орфографія. Орфоепія.

7

7

Кредит 3. Лексико-семантична підсистема мови.

Тема 1. Лексикологія як учення про лексичне значення слова та лексичну систему мови.

8

4

22

Тема 2. Семасіологія як учення про семантичну структуру слова.

6
24

Тема 3. Фразеологія. Поняття про фразеологізми, їх типи та джерела виникнення.

10

10

Тема 4. Лексикографія як учення про теоретичні основи і практику укладання словників. Типи словників. Будова словникової статті в різних словниках.

7
25

Кредит 4. Морфемний рівень мовної системи. Дериватологія.

Тема 1. Морфемологія та словотвірна дериватологія.

6

2

22

Тема 2. Історія становлення словотвірної дериватології як науки. Проблеми, завдання сучасної словотвірної дериватології. Зв’язок дериватології з іншими розділами мовознавства. Основні поняття дериватології.

6

6

Тема 3. Основні способи словотворення. Морфологічні/неморфологічні способи словотворення. Морфемний, словотвірний, етимологічний аналіз. Слово- і формотворення.

15
213

Кредит 5. Граматичний рівень мовної системи.

Тема 1. Граматика як учення про граматичну будову мови. Предмет і розділи граматики. Основні одиниці й елементи граматичної будови мови. Порівняльна характеристика основних одиниць та елементів граматичної будови мови.

9

2

43

Тема 2. Основні способи і засоби вираження граматичних значень слів. Історична змінність граматичних категорій, способів вираження граматичних значень.

8

2

24

Тема 3. Морфологія, її предмет, проблеми, основні поняття. Принципи виділення частин мови у сучасній лінгвістиці.

10
28

Тема 4. Історична змінність складу частин мови та їх граматичних ознак у процесі розвитку мови. Типологічна класифікація мов.

6

6

Кредит 6. Синтаксис як учення про словосполучення і речення.

Тема 1. Актуальні проблеми синтаксису як науки.

3
21

Тема 2. Основні поняття синтаксису.

4

2

2


Тема 3. Система синтаксичних одиниць. Основні ознаки синтаксичних одиниць та їх порівняльна характеристика. Види синтаксичних зв’язків.

7

7

Тема 4. Поняття синтагми. Аспекти вивчення синтаксичних одиниць.

7

7

Тема 5. Класифікація словосполучень, простих і складних речень. Різноманітність будови речень у різних мовах.

6

6

Всього

180

20

34126


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість год.

Кредит 1. Мовознавство – наука про мовуМовознавство як наука. Природа, сутність, функції та будова мови

4Походження і розвиток мови. Мови світу, їх класифікація

2

Кредит 2. Фонетика та фонологія.Фонетика. Фонологія. Аспекти вивчення звуків мови.

4Членування мовленнєвого потоку. Графіка. Орфографія. Орфоепія

2

Кредит 3. Лексико-семантична підсистема мови.Лексико-семантична підсистема

6

Кредит 4. Морфемний рівень мовної системи. Дериватологія.Морфемний рівень мовної системи

4

Кредит 5. Граматичний рівень мовної системи.


Граматика як учення про граматичну будову мови.

Граматична будова мови.4Граматичні категорії та способи їх вираження. Основні способи і засоби вираження граматичних значень слів

4

Кредит 6. Синтаксис як учення про словосполучення і речення.Синтаксис. Основні синтаксичні одиниці.

4

Всього:

34


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість год.

Кредит 1. Мовознавство – наука про мову


Походження мови. Історичний розвиток мов. Диференціація й інтеграція

4

Багатоманітність мов, своєрідність їх функціонування та сфери поширення. Генеалогічна класифікація мов: основні сім’ї, групи, підгрупи мов світу

10Алфавіти та їх виникнення. Походження письма. Етапи його розвитку

7

Кредит 2. Фонетика та фонологіяЗвуки мови, їх вивчення і класифікація

7Фонетичні одиниці та засоби. Фонетичні процеси.

7Лінгвістичний (функціональний) аспект у вивченні фонем

7

Кредит 3. Лексико-семантична підсистема мови.Парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні зв’язки

11Словниковий склад мови. Фразеологія.

10

Кредит 4. Морфемний рівень мовної системи. Дериватологія.
Історія становлення словотвірної дериватології як науки. Проблеми, завдання сучасної словотвірної дериватології. Зв’язок дериватології з іншими розділами мовознавства

7Словотвірний та етимологічний аналізи слів.

14

Кредит 5. Граматичний рівень мовної системи.Морфологічні/неморфологічні способи словотворення

5Історична змінність граматичних категорій, способів вираження граматичних значень

5Принципи виділення частин мови у сучасній лінгвістиці

5Історична змінність складу частин мови та їх граматичних ознак у процесі розвитку мови Типологічна класифікація мов

6

Кредит 6. Синтаксис як учення про словосполучення і речення.Види синтаксичних зв’язків.

8Поняття синтагми. Різноманітність будови речень у різних мовах.

13

Всього:

106


9. Індивідуальні завдання

Реферат.


Теми рефератів


 1. Значення письма в історії суспільства.

 2. Піктографія.

 3. Ідеографія.

 4. Шумерське письмо.

 5. Хетське письмо.

 6. Китайське письмо.

 7. Писемність майя.

 8. Пам’ятки острова Пасхи.

 9. Єгипетське письмо.

 10. Складове письмо.

 11. Консонантне письмо.

 12. Буквено-звукове письмо.

 13. Грецьке письмо.

 14. Фінікійське письмо.

 15. Латинське письмо.

 16. Кирилиця.

 17. Арамейське письмо.

 18. Глаголиця.

 19. Руни.

 20. Графіка.


10. Методи навчання

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, різні види аналізу.11. Методи контролю

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні модульні роботи.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
Кредит 1

Кредит 2

Кредит 3

Кредит 4
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Практичні заняття

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

8

Самостійна робота

40

10

40

10
Кр 1 - 30
Кр 2 – 30

Усього

60

60

60

60

Поточне тестування та самостійна робота

Іспит

Накопичувальні бали/ сума
Кредит 5

Кредит 6

240


600/100
Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

Т23

Т24

Практичні заняття

5

5

5

5

4

4

4

4

4Самостійна робота

40

10


Кр 3 - 30

Усього

60

60

240

600

Шкала оцінювання

ОЦІНКА

ЄКТС


СУМА БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

екзамен

залік

A

90-100

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

B

80-89

4 (добре)

4/добре/ зараховано

C

65-79

D

55-64

3 (задовільно)

3/задов./ зараховано

E

50-54

FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

F*

1-34

13. Методичне забезпечення

 1. Навчально-методичні матеріали для дисциплін циклу фахових компетентностей: Вступ до мовознавства (навчально-методичні рекомендації для студентів за освітньою програмою Філологія: Прикладна лінгвістика)» / Бабій Ю. Б., Каленюк С. О., Мікрюкова К. О., Рускуліс Л. В., Садова Г. Ю. – Миколаїв : Ілліон, 2017. – 310 с.

 2. Навчально-методичний комплекс.

Література до курсу

Базова

 1. Герета Н. М., Торчинський М. М. Вступ до мовознавства / Н.М. Герета, М. М. Торчинський – К. :Товариство «Знання», 2000. – 217 с.

 2. Горох Г. В. Вступ до мовознавства / Г.В. Горох – Кам’янець- Подільський : Абетка, 2002. – 199 с.

 3. Донець Л.С., Мацько Л.І. Вступ до мовознавства: Практикум / Л. С. Донець, Л. І. Мацько – К. : Вища школа, 1989. – 169 с.

 4. Карпенко Ю. В. Вступ до мовознавства: Підручник / Ю. В. Карпенко – К. : Видавничий центр «Академія», 2006. – 336 с.

 5. Кириченко  Г. С. Нариси загального мовознавства : у 2 ч.: навч. посібник / Г. С. Кириченко, С. В. Кириченко, А. П. Супрун ; за ред. А. П. Супрун. – К. : Ін Юре, 2008. – Ч. 1 : Мова, її будова та функції в суспільстві / ред. А. П. Супрун. – 2008. – 168 с.

 6. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 368 с.

 7. Левицький А. Е. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник / А. Е. Левицький, А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 104 с.

 8. Монжалєй Т. К. Вступ до мовознавства / Т. К. Монжалей – Суми : Університетська книга, 2011. – 183 с.

 9. Терехова Д. І. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник для студентів першого курсу (напрям підготовки 6.020303 «Філологія», спеціальність «Переклад») та загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором для учнів профільних класів філологічного напрямку) / Автор-упорядник Терехова Д. І. – К. – Полтава : «Полтавський літератор», 2012. – 224 с.

 10. Харченко С.В. Вступ до мовознавства / С. В. Харченко – К. : Вид-во НАУ, 2004. – 164 с.


Допоміжна

 1. Алпатов В. М. История лингвистических учений / В.М.Алпатов – М. : Языки русской культуры, 1999. – 240 с.

 2. Білецький А. О. Про мову, мовознавство / А. О. Білецький – К. : АртЕк, 1996. – 89 с.

 3. Білецький А. О. Про мову і мовознавство / А. О.Білецький. – К. : «АртЕК», 1997. – 223 с.

 4. Глазкова О.В. Колесник Д.М. Вступ до мовознавства / О.В. Глазкова, Д. М. Колесник – Черкаси: ЧІТІ, 1999. – 211 с.

 5. Доленко М. Т. Вступ до мовознавства. Збірник вправ і завдань / М.Т.Доленко. – К. : Вища школа,1975. – 150 с.

 6. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К. : Вища школа, 1974. – 307 с.

 7. Зеленько А. С. З історії лінгвістичних вчень. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 297 с.

 8. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган – К. : Видавничий центр «Академія», 2003. – 464 с.

 9. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень / Г. М. Удовчиенко – К. : Вища школа, 1980. – 305 с.

 10. Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навчальний посібник / М. Я. Плющ – К. : Вища шк., 1995. – 284 с.

 11. Ющук І. П. Вступ до мовознавства /І. П. Ющук – К. : Рута, 2000. – 219 с.


15. Інформаційні ресурси

 1. moodle.mnu.mk.ua

 2. academia-pc.com.ua

 3. chtyvo.org.ua/authors/Kocherhan.../Vstup_do_movoznavsta.pdf

 4. www.kodges.ru/72537-vvedenie-v-yazykoznanie.html

 5. www.u-ken.ru/.../elektronniy-uchebnik-maslov-vvedenie-v-yazikozn...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра загальної та прикладної лінгвістики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи __________ Н. І. Василькова

28 серпня 2017 р.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка