Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка4/22
Дата конвертації09.03.2018
Розмір4,56 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗагальне мовознавство
ОКР «бакалавр»

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Філологічний факультет


2017-2018 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Теоретичне мовознавство)» для студентів ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика).

Розробник:

Мікрюкова К.О., старший викладач кафедри загальної та прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук _______(Мікрюкова К.О.)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Протокол №1 від «28» серпня 2017 р.

Завідувач кафедри ___________________ (Коч Н.В.)

«28» серпня 2017 р.

 1. Опис навчальної дисципліни


Денна форма навчання

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Нормативна


Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Напрям підготовки

6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)Рік підготовки:

4-й

Семестр

Загальна кількість годин – 90

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Ступінь бакалавра

10 год.

Практичні, семінарські

20 год.

Лабораторні

-

Самостійна робота

60 год.

Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33% / 67%).
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  1. Метою курсу «Загальне мовознавство» є ознайомити студентів із найважливішими напрямами, ідеями й завданнями сучасного мовознавства, поглибити й систематизувати основні мовознавчі знання про актуальні проблеми сучасної лінгвістики.

  2. Основними завданнями курсу «Загальне мовознавство» є: дослідження мови, її природи, сутності та зв’язку із мисленням; вивчення будови мови та законів функціонування її у суспільстві; вивчення мови взагалі, що існує у вигляді окремих етнічних груп світу; вирішення лінгвістично-філософський проблем; визначення місця мовознавства у системі наук; вивчення класифікацій мов світу та розробки методів їх дослідження; загальна оцінка мовознавчого дослідження подається залежно від того, що нового внесли автори у мовознавчу науку порівняно із своїми попередниками; визначення значення мовознавчого дослідження для свого часу; визначення основних етапів розвитку мовознавства; визначення бібліографії основних етапів світового мовознавства; формування проблем походження мови та її пам’яток; вивчення лінгвостилістичних досліджень мови; дослідження проблем, перспектив розвитку та вивчення історії мовознавства.

  3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

  4. І. Загальнопредметні компетентності: вміти усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності; бути здатним до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти працювати в команді та автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях; проводити дослідження на належному рівні.

  5. ІІ. Фахові компетентності: розуміти структуру філологічної науки та її теоретичні основи; мати базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу; фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови; вільно, гнучко й ефективно використовувати мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; бути здатним до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів; вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань; створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою.


2. Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Поняття про методологію, методику і метод.

Тема 1. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна. Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, експеримент, моделювання. Конкретнонаукові (лінгвістичні) методи. Порівняльно-історичний метод. Описовий лінгвістичний метод. Метод лінгвістичної географії. Зіставний (типологічний) метод.

Тема 2. Структурні методи: дистрибутивний аналіз; методика безпосередніх складників; трансформаційний аналіз; компонентий аналіз. Соціолінгвістичні методи. Психолінгвістичні методи. Математичні методи у мовознавстві.

Кредит 2. Зародження мовознавчої науки.

Тема 1. Мовознавча проблематика в Біблії та Євангелії. Мовознавство в стародавній Індії. Мовознавство в стародавній Греції. Мовознавство в стародавньому Римі. Арабське мовознавство. Китайське мовознавство. Японське мовознавство.

Тема 2. Початки українського мовознавства в Київській Русі та в період феодальної роздробленості ХІ – ХІІІ ст. Староукраїнська наука про мову ХІV – ХVІІІ ст.

Тема 3. Мовознавчі традиції періоду Середньовіччя, епохи Відродження, європейське мовознавство ХVІІ – ХVІІІ ст.

Кредит 3. Мовознавство ХІХ –ХХ ст.

Тема 1. Операційний компонент порівняльно-історичного методу в наукових студіях германістів. Лінгвістична типологія мов Ф. Боппа. Філософсько-лінгвістична концепція Вільгельма Гумбольдта.

Тема 2. Друга генерація представників порівняльно-історичного мовознавства. Натуралізм у мовознавстві (Август Шлейхер). Теорія хвиль Іоганна Шмідта. Молодограматизм.

Тема 3. Період критики молодограматизму. Школа «слів і речей» Гуго Шухардта. Школа естетичного ідеалізму Карла Фосслера. Неолінгвістика.

Тема 4. Розширення кола досліджуваних мов та розшифровка стародавніх письмен в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми прамови та її діалектного членування. Соціологізм у мовознавстві. Женевська і французька соціологічні школи. Структуралізм в лінгвістиці, його концепції та різновиди. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. Функціональна лінгвістика. Празький лінгвістичний гурток (ПЛГ).

Тема 5. Українське мовознавство ХІХ – початку ХХ ст.

Тема 6. Мовознавча діяльність І.І.Срезневського, О.О.Шахматова. «Мовне будівництво» в СРСР 20-40-х років ХХ ст. М.Я.Марр – творець так званого «нового вчення про мову» («марксизму у мовознавстві»). Л.В.Щерба – теоретик мови, фонетист, лексиколог, лексикограф, граматист і методист. Лінгвістичні погляди Є.Д.Поливанова. Мовознавство в СРСР 50 – 80-х років ХХ ст. Лінгвістична концепція В.В.Виноградова. Місце славістики у світовій лінгвістичній науці.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усьо

го


у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Кредит 1. Поняття про методологію, методику і метод.Тема 1. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна. Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, експеримент, моделювання. Конкретнонаукові (лінгвістичні) методи. Порівняльно-історичний метод. Описовий лінгвістичний метод. Метод лінгвістичної географії. Зіставний (типологічний) метод.

13

2

29

Тема 2. Структурні методи: дистрибутивний аналіз; методика безпосередніх складників; трансформаційний аналіз; компонентий аналіз. Соціолінгвістичні методи. Психолінгвістичні методи. Математичні методи у мовознавстві.

11

2


9

Кредит 2. Зародження мовознавчої науки.Тема 1. Мовознавча проблематика в Біблії та Євангелії. Мовознавство в стародавній Індії. Мовознавство в стародавній Греції. Мовознавство в стародавньому Римі. Арабське мовознавство. Китайське мовознавство. Японське мовознавство.

10

2

26

Тема 2. Початки українського мовознавства в Київській Русі та в період феодальної роздробленості ХІ – ХІІІ ст. Староукраїнська наука про мову ХІV – ХVІІІ ст.

8
26

Кредит 3. Мовознавство ХІХ –ХХ ст.

Тема 1. Операційний компонент порівняльно-історичного методу в наукових студіях германістів. Лінгвістична типологія мов Ф. Боппа. Філософсько-лінгвістична концепція Вільгельма Гумбольдта.

9

2

25

Тема 2. Друга генерація представників порівняльно-історичного мовознавства. Натуралізм у мовознавстві (Август Шлейхер). Теорія хвиль Іоганна Шмідта. Молодограматизм.

9

2

25

Тема 3. Період критики молодограматизму. Школа «слів і речей» Гуго Шухардта. Школа естетичного ідеалізму Карла Фосслера. Неолінгвістика.

7
25

Тема 4. Розширення кола досліджуваних мов та розшифровка стародавніх письмен в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Проблеми прамови та її діалектного членування. Соціологізм у мовознавстві. Женевська і французька соціологічні школи. Структуралізм в лінгвістиці, його концепції та різновиди. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. Функціональна лінгвістика. Празький лінгвістичний гурток (ПЛГ).

7
25

Тема 5. Українське мовознавство ХІХ – початку ХХ ст.

7
25

Тема 6. Мовознавча діяльність І.І.Срезневського, О.О.Шахматова. «Мовне будівництво» в СРСР 20-40-х років ХХ ст. М.Я.Марр – творець так званого «нового вчення про мову» («марксизму у мовознавстві»). Л.В.Щерба – теоретик мови, фонетист, лексиколог, лексикограф, граматист і методист. Лінгвістичні погляди Є.Д.Поливанова. Мовознавство в СРСР 50 – 80-х років ХХ ст. Лінгвістична концепція В.В.Виноградова. Місце славістики у світовій лінгвістичній науці.

9
45

Всього

90

10

2060

6. Теми практичних занять


№ п/п

Назва теми

Кількість год.

Кредит 1. Поняття про методологію, методику і метод.Методи дослідження мови

2

Кредит 2. Зародження мовознавчої науки.Філологія класичної давнини

2Загальнолінгвістичні питання українського мовознавства

2Мовознавство середньовіччя та епохи Відродження. Мовознавство ХVІІ – ХVІІІ ст.
Кредит 3. Мовознавство ХІХ –ХХ ст.Розвиток порівняльно-історичного і загального мовознавства в першій половині ХІХ століття

2Мовознавство у другій половині ХІХ століття

2Критика молодограматизму. Школа «слів і речей». Школа естетичного ідеалізму. Неолінгвістика.

2Мовознавство XХ століття

2Загальномовознавчі проблеми славістики

4
20

8. Самостійна робота


№ п/п

Назва теми

Кількість год.

Кредит 1. Поняття про методологію, методику і метод.Філологія класичної давнини

6Методи дослідження мови

6Загальнолінгвістичні питання українського мовознавства

6

Кредит 2. Зародження мовознавчої науки.Мовознавство середньовіччя та епохи Відродження. Мовознавство

ХVІІ – ХVІІІ ст.

6Розвиток порівняльно-історичного і загального мовознавства в

першій половині ХІХ століття6

Кредит 3. Мовознавство ХІХ –ХХ ст.Логічний напрям у мовознавстві. Логіко-граматична школа середини ХІХ століття

6Класичні лінгвістичні школи

6Критика молодограматизму. Школа «слів і речей». Школа

естетичного ідеалізму. Неолінгвістика

6Провідні лінгвістичні школи у сучасному мовознавстві

6Мова та історія

6

Всього:

60


9. Індивідуальні завдання

І. Реферат.

Теми рефератів 1. Основні напрями діяльності Ф.Буслаєва.

 2. Сподвижники Харківської лінгвістичної школи.

 3. Психологізм у мовознавстві: передумови виникнення.

 4. Мовознавча діяльність К.Фосслера.

 5. Мовознавча діяльність Дж.Бертоні і М.Бертолі.

 6. Мовознавча діяльність М.Ф.Сумцова.

 7. Мовознавці про пріоритет впливової функції мови.

 8. Актуальні напрями етнолінгвістики. Теорія Сепіра-Ворфа.

 9. Досягнення вітчизняної етнолінгвістики. “Словник жаргонної лексики” Л.Ставицької.

 10. Основні ідеї нейролінгвістичного програмування.

 11. Поняття про мовний вплив. Феномен сугестії.

 12. Мовознавча діяльність Ф. Сассеті

 13. Основні принципи санскритських грамматик.

 14. Мовознавча діяльність Вільгельма фон Гумбольдта.

 15. Мовознавча діяльність М. Ломоносова

 16. Граматика Ф Максимова

 17. Проблема сутності мови за Дж. Локком

 18. Граматика Пор-Рояля

 19. Аристотель – основоположник формальної логіки

 20. Китайське ієрогліфічне письмо.

ІІ. Підготувати ґрунтовні анотації (або рецензії) на статті:

 1. Жайворонок В. В. Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць // Мовознавство. – 1999. – № 6. – С. 32–46.

 2. Масенко Л. Суржик як соціолінгвістичний феномен // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 11–13.

 3. Петренко О. Д., Ісаєв Е. Ш., Петренко Д. О. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 64–70.

 4. Півторак Г. П. Мовна ситуація в Київській Русі та її вплив на давньоруську периферію // Мовознавство. – 1997. – № 4–5. – С. 3–10.

ІІІ. Підготувати план-конспект статей:

 1. Жайворонок В. В. Мова і духовний розвиток народу // Мовознавство. – 1991. – № 3. – С. 22–30. 11

 2. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 24–29.

 3. Мельничук О. С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавство // Мовознавство. – 1997. – № 2–3. – С. 3–19.

 4. Пархонюк Л. До проблеми сутності мови: деякі міркування і роздуми // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 15–17.

10. Методи навчання

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, різні види аналізу.11. Методи контролю

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні модульні роботи.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Іспит

Накопичувальні бали/ сумаКредит 1

Кредит 2

Кредит 3

120

300/100Т1

Т3

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11
Практичні заняття

10

10

5

5

5

3

3

3

3

3

3Самостійна робота

40

15

12


Кр 1 - 30

Кр 2 - 30Усього

60

60

60

120

300
Шкала оцінювання

ОЦІНКА

ЄКТС


СУМА БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

екзамен

залік

A

90-100

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

B

80-89

4 (добре)

4/добре/ зараховано

C

65-79

D

55-64

3 (задовільно)

3/задов./ зараховано 

E

50-54

FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

13. Методичне забезпечення

 1. Навчально-методичні матеріали для дисциплін циклу фахових компетентностей: Вступ до мовознавства (навчально-методичні рекомендації для студентів за освітньою програмою Філологія: Прикладна лінгвістика)» / Бабій Ю. Б., Каленюк С. О., Мікрюкова К. О., Рускуліс Л. В., Садова Г. Ю. – Миколаїв : Ілліон, 2017. – 310 с.

 2. Навчально-методичний комплекс.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Амирова Т.А. История языкознания: учебное пособие / Т.А.Амирова , Б.А. Ольховиков, Ю.В. Рождественский – М. : ВЦ «Академия», 2006. – 672 с.

 2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: навчальний посібник / А.О. Білецький. – К. : «АртЕК», 1997. – 224 с.

 3. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: Навч. посібник / С.І.Дорошенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

 4. Зеленько А. С. З історії лінгвістичних вчень. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 297 с.

 5. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии: учебное пособие / Л.Г. Зубкова – М. : Изд-во РУДН, 2003. – 472 с.

 6. Ковалик І.І. Загальне мовознавство: історія лінгвістичної думки / І.І. Ковалик, С.П. Самійленко. – К., 1985. – 373 с.

 7. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник / М.П. Кочерган. – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 464 с.

 8. Кириченко Г.С., Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: навчальний посібник у 2-х ч. / Г.С. Кириченко, С.В. Кириченко, А. П. Супрун. – К. : ВЦ «ІнЮре», 2008.

 9. Семчинський С.В. Загальне мовознавство: підручник / С.В. Семчинський. – К. : АТ «ОКО», 1996. – 416 с.

 10. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень / Г. М. Удовчиенко – К. : Вища школа, 1980. – 305 с.


Допоміжна

 1. Алпатов В. М. История лингвистических учений / В.М.Алпатов – М. : Языки русской культуры, 1999. – 240 с.

 2. Березин Ф.М., Головин Б.М. Общее языкознание / Ф.М. Березин, Б. М. Головин. – М., 1979. – 319 с.

 3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознание / И. А. Бодуен де Куртенэ. – М., 1963. – 385 с.

 4. Гируцкий А.А. Общее языкознание / А.А. Гируцкий. – Минск : Тетра-Системс, 2001. – 304 с.

 5. Гумбольдт В. фон О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / В. фон Гумбольдт // В.А. Звегинцев. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях. – М., 1960. – 297 с.

 6. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию / В.А. Звегинцев. – М. : Либроком, 2009. – 327 с.

 7. Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства / Б.В. Кобилянський. – К. : Радянська школа, 1964. – 287 с.

 8. Кодухов В.И. Общее языкознание / В.И. Кодухов. – М. : Высшая школа, 1974. – 303 с.

 9. Кондрашов Н.А. Общее языкознание / Н.А. Кондрашов. – М. : Просвещение, 1974. – 224 с.

 10. Ломтев Т.П. Общее и русское языкознание / Т.П. Ломтев. – М. : Наука, 1976. – 384 с.

 11. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в ХІV-XVII ст. / В.В. Німчук. – К. : Наукова думка, 1985. – 224 с.

 12. Плотников Б.А. Общее языкознание: Семинарий / Б.А. Плотников. – Минск, 1986. – 320 с.

 13. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание / З.Д. Попова – М. : ACT: Восток – Запад, 2007. – 408 с. 

 14. Серебренников Б.А. Общее языкознание: Внутренняя структура языка / Б.А. Серебренников. – М. : Наука, 1972. – 564 с.

 15. Супрун А.Е. Общее языкознание / А.Е. Супрун. – Минск : Высшая школа, 1983. – 456 с.

 16. Хроленко А.Т. Общее языкознание / А.Т. Хроленко. – М. : Просвещение, 1989. – 127 с.

 17. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику / А. Я. Шайкевич. – М. : Изд-во Российского открытого ун-та, 1995. – С.4-10.

 18. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – Л., 1974. – 428 с.

15. Інформаційні ресурси

 1. moodle.mnu.mk.ua

 2. academia-pc.com.ua

 3. chtyvo.org.ua/authors/Kocherhan.../Vstup_do_movoznavsta.pdf

 4. www.kodges.ru/72537-vvedenie-v-yazykoznanie.html

 5. www.u-ken.ru/.../elektronniy-uchebnik-maslov-vvedenie-v-yazikozn...

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів

Варіант І
І рівень

1. Мова є суспільним явищем, оскільки:

а) являє собою знакову систему;

б) виникла в суспільстві;

в) використовується для потреб суспільства;

г) являє собою ієрархічну систему;

д) засвоюється в суспільстві.

2. До позиційних змін належать:

а) кількісна редукція;

б) протеза;

в) акомодація;

г) якісна редукція;

д) асиміляція.

3. Віднесеність слова до предмета називають:

а) денотативним значенням;

б) сигніфікативним значенням;

в) структурним значенням;

г) конототивним значенням.

4. У формі слова напишу виражені граматичні значення

а) роду, відмінка, числа;

б) способу, роду, числа;

в) часу, способу, числа, особи;

г) способу, особи, числа.

5. Тип синтаксичного зв’язку, в якому граматичні значення стрижневого слова повторюються в залежному слові, називається

а) узгодження;

б) координація;

в) керування;

г) прилягання.


ІІ рівень

 1. Дайте перелік факультативних функцій мови, похідних від комунікативної.

 2. Доберіть синоніми до поданих слів і виділіть домінанти кожного синонімічного ряду: завершення, вогонь, боротися.

 3. Зробіть повний фонетичний розбір: смієшся.


ІІІ рівень


    1. До однієї чи різних частин мови належать подані слова? Мотивуйте свою відповідь. Мудрий, мудрити, мудро, мудрість.

    2. Наведіть докази того, що мова і мислення не тотожні.


Варіант ІІ
І рівень

1. Ослаблення артикуляції ненаголошених звуків і зміна їхнього звучання:

а) акомодація;

б) асиміляція;

в) редукція;

г) дисиміляція.

2. Процеси найменування вивчає:

а) ономастика;

б) ономасіологія;

в) семасіологія;

г) етимологія.

3. Знайдіть омографи:

а) вивести з лісу – вивести з себе;

б) гриф міністерства – гриф (птах);

в) мати значення – моя мати;

г) дорога в лісі – дорога кожна хвилина.

4. У формі слова вона виражені граматичні значення

а) роду, відмінка, числа;

б) часу, роду, числа;

в) відмінка, роду, числа, особи;

г) способу, особи, числа, роду.

5. Основна одиниця морфологічного рівня мови

а) речення;

б) морфема;

в) словоформа;

г) фонема.


ІІ рівень

 1. Поясніть сутність звуконаслідувальної гіпотези.

 2. Доберіть синоніми до поданих слів і виділіть домінанти кожного синонімічного ряду: вчитель, ходити, яскравий.

 3. Зробіть повний фонетичний розбір: мавпячий.


ІІІ рівень


 1. Дайте характеристику речення:

Був теплий дощ, в траві стоїть вода...

 1. Наведіть докази того, що мова має суспільний характер. Чи може мова виникнути в однієї людини? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант І
І рівень

1. У формі слова напишу виражені граматичні значення

а) роду, відмінка, числа;

б) способу, роду, числа;

в) часу, способу, числа, особи;

г) способу, особи, числа.

2. Тип синтаксичного зв’язку, в якому граматичні значення стрижневого слова повторюються в залежному слові, називається

а) узгодження;

б) координація;

в) керування;

г) прилягання.

3. Дериватологія – це наука про...

а) морфеми

б) утворення нових слів

в) будову слів

г) значення слівІІ. Рівень

 1. Творення в мовах граматичних форм і похідних слів приєднанням до кореня або основи слова афіксів, що мають одне граматичне значення

 2. Перерахуйте відомі Вам синтетичні засоби вираження граматичних значень.

 3. Повтор цілого кореня, слова чи початкового складу.

ІІІ рівень

 1. Проаналізуйте словосполучення за типом підрядного зв’язку, за будовою, за способом вираження стрижневого слова, за смислово-граматичними зв’язками: відчинити двері, місячна ніч, старший вдвоє.

 2. Визначте частини мови в реченнях. Вкажіть типи синтаксичного зв’язку між словами: Біля присілка білояра пшениця була молода і вища, а горді соняшники стояли, як слов’янські вої,— щитами на схід.

 3. Вкажіть усі способи та засоби вираження граматичного значення: поганий – гірший, поріг – на порозі, один – один-однісінький.


Варіант ІІ
І рівень

1. У формі слова вона виражені граматичні значення

а) роду, відмінка, числа;

б) часу, роду, числа;

в) відмінка, роду, числа, особи;

г) способу, особи, числа, роду.

2. Основна одиниця морфологічного рівня мови

а) речення;

б) морфема;

в) словоформа;

г) фонема.

3. Загальнограматичні категорії мови це:

А) частини мови, члени речення

Б) число, відмінок, рід

В) особа, вид

Г) спосіб, станІІ рівень

 1. Тип синтаксичного зв’язку, коли одні граматичні значення стрижневого слова викликають у залежному слові інші, але конкретно визначені граматичні значення, тобто форма залежного слова повністю зумовлюється стрижневим

 2. Чим словосполучення відрізняється від речення?

 3. Особлива конструкція тюркських мов, єдність двох іменників, з яких один визначає, тобто є означенням

ІІІ рівень.

 1. Проаналізуйте словосполучення за типом підрядного зв’язку, за будовою, за способом вираження стрижневого слова, за смислово-граматичними зв’язками: право на відпочинок, рідна домівка, прогулянка верхом.

 2. Визначте частини мови в реченнях. Вкажіть типи синтаксичного зв’язку між словами: Над тихим світом леліла-курилася зоряна імла, за татарським бродом на болотах бродив долинний туманець, і в ньому по груди паслися селянські вироблені коні, що пахли оранкою.

 3. Вкажіть усі способи та засоби вираження граматичного значення: говорити-сказати, ткач – ткацький, живе – хай живе.


Варіант ІІІ
І рівень

До двопланових одиниць мови відносяться

а) синтаксема

б) фонема

в) словосполучення

г) лексема

13. Тип синтаксичного зв’язку, в якому граматичні значення стрижневого слова повторюються в залежному слові, називається

а) узгодження

б) координація

в) керування

г) прилягання


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка