Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Засоби діагностики навчальних досягнень студентівСторінка6/22
Дата конвертації09.03.2018
Розмір4,56 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів

Варіант – 1

1. Назвіть найвидатнішого мовознавця Стародавньої Індії:

а) Вараручі Катьяна

б) Патанджолі

в) Панніні

г) Бхатріхарі

2. Зі скількох збірок складаються «Веди»?

а) 12

б) 3

в) 7

г) 4

3. Хто з давньоримських мовознавців вперше звертається до звуконаслідувальної теорії мови?

а) М. Т. Варрон

б) Е. Стилон

в) Прісціане

г) Г. Ю. Цезар

4. Який чинник зумовив труднощі в створенні граматики арабської мови?

а) відсутність учених

б) флективний характер арабської мови

в) складність мови

г) протистояння лінгвістичних шкіл

5. Арабська граматика кваліфікує звуки в процесі:

а) аналізу співу, метрики й ритміки

б) метрики

в) ритміки

г) вимови

6. Як інтерпретували мову аналогісти Давньої Греції?

а) як систему чітких правил, що не мають винятків

б) мова допускає відхилення від закономірностей

в) як систему, що складається з фонетичного, морфологічного та словотвірного рівнів

г) як розгалужену систему

7. Хто вперше ввів до української графіки літеру г?

а) Лаврентій Зизаній

б) Мелетій Смотрицький

в) Леонід Булаховській

г) Памва Беринда

8. Чим в арабському мовознавстві пояснювалося питання походження мови?

а) об'єднанням людей в плем'я

б) біблійними міфами

в) потребою людей висловлювати свої думки

г) політикою

9. Якою мовою розмовляли Адам і Єва:

а) санскрит

б) іврит

в) давньоарамейська

г) давньогрецька

10. У якому місті (за Біблією) люди будували вежу, що стала причиною появи різних мов:

а) Ольвія

б) Вавилон

в) Парнас

г) Рим

11. Як формуються перші паростки наукових знань про мову:

а) шляхом збору мовного матеріалу

б) шляхом реєстрації мовних актів

в) шляхом спілкування

г) шляхом спостереження за процесом спілкування

12. У давньому мовознавстві виділяють чотири наукові традиції:

а) давньоіндійську, давньокитайську, давньогрецьку, давньоримську

б) давньоіндійську, давньокитайську, класичну, європейську

в) давньоіндійську, класичну, європейську, філософську

г) давньоіндійську, давньокитайську, класичну, арабську

13. Яка наукова традиція у давньому мовознавстві називається класичною?

а) давньоіндійська

б) давньокитайська

в) арабська

г) давньогрецька, римська

14. Яка з наукових традицій найдавніша:

а) давньокитайська

б) давньоіндійська

в) класична

г) арабська

15. Що таке веди:

а) збірник мовознавчих праць індійських лінгвістів

б) збірка псалмів

в) збірка поетичних творів

г) збірка поетично-релігійних гімнів і ритуалів

16. Що стало основною причиною формування мовознавчої науки у Стародавній Індії:

а) прагнення зберегти точність вед і забезпечити їх розуміння

б) потреба вести державний облік земель

в) філософська думка того часу

г) виникнення першого письма

17. Скільки років налічує давньоіндійська мовна традиція:

а) 3000

б) 2000

в) 4000

г) 3500

18. Що є найдавнішою пам’яткою староіндійської літератури:

а) веди

б) Біблія

в) праця Паніні

г) перша граматика пракритів

19. Яка зі збірок вед вважається найважливішою і частково найдавнішою:

а) Рігведа

б) Самаведа

в) Яджурведа

г) Атхарведа

20. Хто із мовознавців Стародавньої Індії став автором першої граматики санскриту:

а) Бхатріхарі

б) Паніні

в) Вараручі Катьяна

г) Патанджалі

21. Чим характеризується період середньовіччя в Європі:

а) розквітом мовознавства

б) розквітом усіх наук

в) інтелектуальним занепадом у галузі всіх наук

г) занепадом мовознавства

22. Що стало поштовхом до розвитку мовознавства періоду середньовіччя у Європі:

а) запровадження християнства

б) збереження мови

в) бажання зберегти легенди для наступних поколінь

г) перекладання священних книг

23. Першими проповідники православної християнської релігії у слов’ян були:

а) Вульфіла

б) Фома Аквінський

в) брати Кирило і Мефодій

г) Щек та Хорив

24. Якою мовою написані перші слов’янські пам’ятки:

а) глаголицею

б) кирилицею

в) латиною

г) глаголицею і кирилицею

25. Практичне володіння якою мовою відкривало шлях до отримання духовної і світської освіти в епоху середньовіччя:

а) старослов’янською

б) грецькою

в) латинською

г) китайською

26. Єдиною мовою, що вивчалася в середні віки, була:

а) латинська

б) готська

в) старослов’янська

г) давньогрецька

27. На що зверталася увага у процесі засвоєння латинської мови в ХVI ст.:

а) звуки

б) синтаксис

в) букви

г) морфеми

28. Середньовічне розуміння граматики:

а) мистецтво декламування віршів

б) мистецтво правильно говорити і писати

в) мистецтво виразного читання

г) мистецтво креслення

29. У VІІІ ст. в епоху середньовіччя виникає такий напрям релігійної філософії, як:

а) католицизм

б) православ’я

в) протестантизм

г) схоластика

30. Головними течіями в середньовічній схоластиці були:

а)

реалізм і номіналізмб) романтизм і реалізм

в) сюрреалізм і модернізм

г) імпресіонізм і номіналізм

31. Хто був автором першого словника-каталога, який охоплював 272 мови:

а) Петро Паллас

б) Лоренцо Пандуро

в) Йоган Фатер

г) Йоган Аделунг

32. Словник німецького вченого Й.К.Аделунга називався:

а) «Загальне мовознавство»

б) «Мітрідат, або загальне мовознавство»

в) «Лінгвістичні дослідження»

г) «Особливості загального мовознавства»

33. З якою метою вчені-мовознавці почали створювати загальну раціональну граматику:

а) щоб зникла необхідність вивчати кілька мов для порозуміння

б) для полегшення підкорення однієї держави іншою

в) щоб спростити походження усіх мови

г) щоб полегшити обмін науковою інформацією

34. Хто виступив з ідеєю створення універсальної символічної мови, мови близької до математичних побудов:

а) А.Арно

б) К.Лансло

в) Р.Декарт

г) Г.Лейбніц

35. Теорію вигукового походження мови у ХVІІІ ст. відроджує і розгортає у трактаті «Про походження мови»

а) А.Сміт

б) Й.Гердер

в) Ж.-Ж.Руссо

г) Дж. Локк

36. Звуконаслідувальнутеорію походження мови найповніше розкрив:

а) Й.Гердер

б) А.Сміт

в) Т.Гоббс

г) Дж. Локк

37. Першим поставив питання про обєктивну закономірність історичного розвитку суспільства, спробував обгрунтувати поняття розвитку мови, окреслив його історичні етапи:

а) Ж.-Ж.Руссо

б) Й.Гердер

в) Р.Декарт

г) Д.Віко

38. Хто став першопрохідцем у християнстві, переклавши Євангеліє:

а) Геракліт

б) Мефодій

в) Кирило

г) Вульфіла

39. Якою мовою був здійснений перший переклад Євангелія:

а) старослов’янською

б) готською

в) латинською

г) вірменською

40. З якою метою у середні віки вивчалась латина:

а) практичною

б) науково-пізнавальною

в) практично-пізнавальною

г) усі відповіді правильні

Варіант – 2

1. Яку славнозвісну працю створив Паніні:

а) «Пракрита-пракаша»

б) «Вак’япадія»

в) «Вопадева»

г) «Аштадг’яї»

2. Літературна мова стародавньої Індії, що є подальшим розвитком мови вед, але характеризується чіткішими нормами вимови, граматичної будови:

а) деванагарі

б) латинь

в) санскрит

г) пракрит

3. Староіндійські граматики виокремлювали чотири частини мови:

а) ім’я, займенник, прикметник, дієслово

б) вигук, дієслово, частку, прикметник

в) займенник, числівник, ім’я, дієслово

г) ім’я, дієслово, прийменник, частку

4. Хто, за давньогрецькими переказами, запровадив різні наріччя:

а) Зевс

б) Гермес

в) Гефест

г) Аполлон

5. Назвіть періоди античного мовознавства:

а) філософський, період діяльності стоїків

б) доісторичний, історичний

в) давньогрецький, середньогрецький, новогрецький

г) філософський, александрійський

6. У який період грецького мовознавства граматика стала окремою наукою:

а) філософський

б) граматичний

в) середньовічний

г) немає правильної відповіді

7. Назвіть ученого, якому належить перша спроба виокремлення частин мови:

а) Аристотель

б) Платон

в) Демокріт

г) Геракліт

8. Хто із давньогрецьких філософів стверджував, що кожне ім’я нерозривно пов’язане з річчю, назвою якої воно є:

а) Геракліт

б) Демокрит

в) Протагор

г) Геракліт

9. Кому належить вислів «Імена речам дають люди на свій розсуд»:

а) Демокриту

б) Аристотелю

в) Геракліту

г) Платону

10. Які частини мови розрізняє Платон:

а) ім’я, займенник

б) ім’я, дієслово

в) дієслово, числівник

г) ім’я, службові слова

11. Хто належить до стоїків:

а) Зенон, Востоков, Грімм

б) Зенон, Клеант, Діоген Вавилонський, Хрісіпп

в) Клеант, Бопп, Шлейхер

г) Хрісіпп, Грімм, Зенон

12. Скільки частин мови виокремили стоїки:

а) 5

б) 2

в) 6

г) 9

13. Стоїки сприяли створенню нової мовознавчої дисицпліни:

а) семасіології

б) етимології

в) ономасіології

г) фразеології

14. Погляди яких учених перповідали римські мовознавці:

а) давньоіндійських

б) давньоарабських

в) давньогрецьких

г) китайських та індійських

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка