Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка7/22
Дата конвертації09.03.2018
Розмір4,56 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

15. Яке мовознавство до ХІХ століття розвивалося самостійно:

а) арабське

б) римське

в) індійське

г) китайське

16. Схоліастика – це:

а) наука, що тлумачила давні слова шляхом пояснення їх значень

б) наука, що вивчала структуру та етимологію ієрогліфів

в) наука, що з’ясовувала відмінності між звуками

г) розділ мовознавства у Стародавній Індії

17. Який принцип діє у китайській ієрогліфічній писемності:

а) один ієрогліф відповідає одній морфемі

б) один ієрогліф відповідає одному словосполученню

в) один ієрогліф відповідає одному слову

г) один ієрогліф відповідає одній фонемі

18. Коли відбулося становлення сучасної системи писемності у Китаї:

а) ІІІ-IV ст.

б) ІІ-ІІІ ст.

в) І-ІІ ст.

г) ІІІ ст.

19. На думку китайських мовознавців, основною одиницею фонетики є:

а) склад (цзи)

б) фонема

в) звук

г) знак

20. У якому столітті було укладено перший ієрогліфічний словник:

а) І ст.

б) ІІ ст. до н. е.

в) І ст. до н. е.

г) ІІІ ст. до н. е.

21. Яка дискусія відбулася в епоху пізнього середньовіччя:

а) про існування в мові термінів

б) частини мови

в) природу назв

г) доцільність вивчення національних мов

22. Епоха Відродження припадає на:

а) ХVІІ – ХVІІІ ст.

б) ХІІІ – ХІV ст.

в) ХІV – ХVІ ст.

г) ХVІ – ХVІІІ ст.

23. В епоху Відродження вивчали латину:

а) ХVІІ – ХVІІІ ст.

б) ХІІІ – ХІV ст.

в) ХІV – ХVІ ст.

г) ХVІ – ХVІІІ ст.

24. Великі заслуги у виданні та філологічному коментуванні літературних творів античності в епоху Відродження мають:

а) Й.Скалігер, Й. Рейхлін

б) Ю.Скалігер, Р.Стефанус, Г.Стефанус

в) Д.Скот, В.Оккам

г) Е.Донат, Прісціан

25. Першу спробу групування всіх європейських мов зробив:

а) Й.Скалігер

б) Й. Рейхлін

в) Р.Стефанус

г) Ю.Скалігер

26. Мови, що походили від однієї «мови-матері» Й.Скалігер називав:

а) рідними

б) спорідненими

в) сполученими

г) двоюрідними

27. За Й.Скалігером, мови-матері розгалужуються на:

а) наріччя

б) діалекти

в) дочірні мови

г) не розгалужуться

28. Книгодрукування в Європі було винайдено у:

а) 1438

б) 1506

в) 1596

г) 1579

29. Хто вперше в історії культури поставив питання про народну і літературну мови і виступив на захист національних літературних мов:

а) Й.Гутенберг

б) М.Грек

в) Д.Аліг’єрі

г) Л.Зизаній

30. Данте Аліг’єрі поділяв мови на дві групи:

а) книжно-літературні та граматичні

б) вульгарні та граматичні

в) вульгарні та народні

г) високі та низькі

31. Посібниками для засвоєння латинської мови були граматики:

а) Ю.Скалігера

б) Й.Скалігера

в) Й.Рейліха

г) Е.Доната

32. Коли були створені перші методики вивчення мови:

а) в античні часи

б) в епоху відродження

в) в епоху просвітництва

г) в епоху романтизму

33. Компіляція – це:

а) твір, що будується на основі власних спостережень

б) твір, скомпонований шляхом запозичень чужих матеріалів

в) щоденники видатних лінгвістів

г) підручники із загального мовознавства

34. У перекладі з латинської термін «схоластика» означає:

а) всесвітній

б) сумний

в) шкільний, учений

г) практичний

35. Представниками течії реалізму у середньовічній схоластиці були:

а) А.Кентерберійський, Ф.Аквінський

б) І.Росцеллін, Р.Бекон, Д.Скот

в) Е.Донат, Прісціан

г) Й.Скалігер, Й.Рейхлін

36. І.Росцеллін, Р.Бекон, Д.Скот, В.Оккам стали представниками:

а) імпресіонізму

б) романтизму

в) реалізму

г) номіналізму

37. П.Абеляр був керівником:

а) реалістів

б) номіналістів

в) поміркованих номіналістів

г) не належав до жодної групи

38. Реалістичні погляди ХІ – ХІІ ст. про походження мови:

а) мова виникла з комунікативних потреб людини

б) мова – функція людського мозку

в) мову створив Бог, а окремі назви – люди

г) мова – дар богів

39. Головні досягнення середніх віків:

а) блискучий розвиток мовознавчої науки

б) накопичення матеріалу

в) удосконалення теорій

г) виникнення шкіл і створення перших методик вивчення мови

40. Й.Рейхлін у своїй давньоєврейській граматиці 1506 р. уперше ужив мовознавчий термін:

а) корінь

б) афікс

в) фонема

г) сема


Варіант – 3

1. Кого вважають першим класиком китайського мовознавства:

а) Лю Си

б) Ван Лі

в) Сю Шеня

г) Сюнь Куана

2. Які школи арабського мовознавства найвідоміші:

а) багдадська

б) андалузька

в) египетсько-сирійська

г) басрійська і куфіська

3. Основоположником арабського мовознавства став автор першого арабського словника «Книга айна»:

а) Сібавейхі

б) аль-Халіль ібн Ахмед

в) Махмуд аль-Кашгарі

г) Мухамед ібн Малік

4. Найбільших успіхів араби досягли в:

а) лексикографії

б)

лексикологіїв) стилістиці

г) граматиці

5. Арабські словники відрізнялися великою кількістю:

а) синонімів

б) антонімів

в)

омонімів


г) фразеологізмів

6. «Камус» у перекладі означає:

а) мова

б) світ

в) книга

г) океан

7. «Аль-кітаб» у перекладі означає:

а) камус

б) мовознавство

в) книга

г) вічне

8. Який метод дослідження вперше застосовано у праці «Диван тюркських мов» Махмуда аль-Кашгарі:

а) порівняльний

б) зіставний

в) описовий

г) структурний

9. Що означає слово «диван» («Диван тюркських мов»):

а) спільнота

б) зібрання

в) група

г) об’єднання

10. Паніні трактував мову як:

а) систему, що складається з фонетичного, морфологічного, словотвірного і синтаксичного рівнів

б) сукупність значень та понять

в) дар богів або винахід видатних людей

г) безкінечну розмаїтість предметів та явищ

11. Що, на думку Панін, є вихідною (початковою) одиницею мови:

а) корінь

б) слово

в) звук

г) фонема

12. Кому належала перша граматика пракритів:

а) Паніні

б) Патанджалі

в)

Бхатріхаріг) Вараручі

13. Мовою санскриту слово «veda» означає:

а) мово

б) знання

в) слово

г) спілкування

14. Основною одиницею мови староіндійські мовознавці вважали:

а) текст

б) слово

в) словосполучення

г) речення

15. Хто із давньогрецьких мовознавців першим наблизився до розуміння знакової природи мови:

а) Демокріт

б) Платон

в) Аристотель

г) Геракліт

16. Повна класифікація частин мови у грецькому мовознавстві була зроблена:

а) Платоном

б) Аполлонієм Дісколом

в) Діонісієм Фракійським

г) Аристархом Самофракійським

17. Аполлоній Діскол:

а) автор підручника з граматики

б) основоположник грецького синтаксису

в) автор поняття «акциденція»

г) засновник школи стоїків

18. Головне досягнення стоїків – це:

а) розробка морального життя

б) уточнення й розширення класифікації частин мови

в) вивчення речень

г) їхнє авторство щодо багатьох із сучасних граматик

19. Уперше ввели поняття відмінка і виокремили прямий і непрямий відмінки:

а) китайці

б) індуси

в) стоїки

г) слов’яни

20. Основоположником логічного напряму у мовознавстві став:

а) Геракліт

б) Аристотель

в) Платон

г) Демокрит

21. Якою мовою написана «Божественна комедія» Данте:

а) італійською

б) латинською

в) давньогрецькою

г) санскритом

22. Що дало початок накопичуванню мовних матеріалів:

а) географічні відкриття

б) винайдення книгодрукування

в) інтерес до санскриту

г) усі правильні відповіді

23. Вивчення живих народних мов, укладання їх граматик і словнків розпочалося в:

а) епоху середньовіччя

б) ХVII – XVIII ст.

в) епоху відродження

г) епоху класицизму

24. Перші праці, присвячені живим народним мовам в епоху Відродження, написано:

а) латинською мовою

б) іспанською мовою

в) староруською мовою

г) санскритом

25. Назвіть першу друковану слов’янську граматику:

а) граматика Лаврентія Зизанія

б) граматика Максима Грека

в) граматика Мелетія Смотрицького

г) граматика Івана Ужевича

26. Першим в Україні друкованим словником став:

а) «Роздуми…» Лаврентія Зизанія

б) «Словарь» Йоганна Рейхліна

в) «Санскрит» Філіппо Сассеті

г) «Лексис…» Лаврентія Зизанія (Тустановського)

27. Перша в Україні друкарня була заснована:

а) Юрієм Дрогобичем

б) Лаврентієм Зизанієм

в) Іваном Федоровим

г) Петром Сагайдачним

28. Де і коли засновано першу в Україні друкарню:

а) 1438 р. у Києві

б) 1574 р. у Львові

в) 1548 р. у Харкові

г) 1637 р. у Вінниці

29. Епоху Відродження з погляду мовознавства називають:

а) добою накочування великого фактичного мовного матеріалу

б) добою занедбання накопичених лінгвістичних знань

в) добою філології

г) добою релігії та схоластики

30. Мовознавство ХVІІ – ХVІІІ ст. – це доба:

а) накопичування відомостей про словниковий склад, граматичну будову багатьох мов

б) напруженої боротьби проти феодальної ідеології

в) інтелектуального занепаду у галузі всіх наук

г) відродження інтересу до мовознавчих проблем

31. Як називалась праця Й.Ю.Скалігера, у якій він згрупував європейські мови:

а) «Роздуми про групування мов»

б) «Роздуми про мови та їх класифікацію»

в) «Роздуми про мови європейських народів»

г) «Роздуми про мови африканських народів»

32. Скільки основних мов-матерів виділив Й.Ю.Скалігера:

а) 5

б) 15

в) 10

г) 11

33. На чому ґрунтувалась перша класифікація європейських мов Й.Ю.Скалігера:

а) на відмінностях у вимові та написанні слів

б) різниці між граматичними категоріями мов

в) тотожності слів

г) географічному розташуванні носіїв мов

34. Перші відомості про санскрит з’явилися у листах з Індії італійського мандрівника:

а) Р.Стефануса

б) Й.Гутенберга

в) Ф.Сассеті

г) Й.Скалігера

35. У якому трактаті Данте поділяє мову на вульгарну і граматичну:

а) «Про італійську мову»

б) «Про мови світу»

в) «Про народну мову»

г) «Про літературну мову»

36. Коли з’явилися перші відомості про санскрит:

а) 60-ті рр. ХVІ ст.

б) 70-ті рр. ХVІ ст.

в) 80-ті рр. ХVІ ст.

г) 90-ті рр. ХVІ ст.

37. У якому році побачила світ перша друкована слов’янська граматика:

а) 1586

б) 1589

в) 1591

г) 1595

38. Де вийшов перший в Україні друкований словник:

а) у Києві

б) у Вільні

в) у Львові

г) у Єв’ї (поблизу Вільна)

39. У якій праці «Отче наш» подано 500 мовами:

а) граматиці Пор-Рояля

б) «Мітрідат, або загальне мовознавство»

в) «Про мову і мудрість індійців»

г) «Дослідження походження мови»

40. Хто подав у своїх працях найбільше відомостей про американські мови і написав 40 граматик американських мов:

а) В.Вундт

б) Г.Штейнталь

в) В.Гумбольдт

г) Лоренцо Ервас – і – Пандуро


Ключі 1: 1– в, 2 – г, 3 – а, 4 – б, 5 – а, 6 – а, 7 – б, 8 – в, 9 – б, 10 – б, 11– б, 12 – г, 13 – г, 14 – б, 15 – г, 16 – а, 17 – а, 18 – а, 19 – а, 20 – б, 21– в, 22 – а, 23 – в, 24 – г, 25 – в, 26 – а, 27 – в, 28 – б, 29 – в, 30 – а, 31– а, 32 – б, 33 – г, 34 – г, 35 – в, 36 – а, 37 – г, 38 – г, 39 – в, 40 – а

Ключі 2: 1– г, 2 – в, 3 – г, 4 – б, 5 – г, 6 – б, 7 – б, 8 – а, 9 – а, 10 – б, 11– б, 12 – а, 13 – б, 14 – в, 15 – г, 16 – а, 17 – а, 18 – в, 19 – а, 20 – б , 21– в, 22 – в, 23 – а, 24 – б, 25 – а, 26 – б, 27 – б, 28 – а, 29 – в, 30 – б, 31– г, 32 – б, 33 – б, 34 – в, 35 – а, 36 – г, 37 – в, 38 – в, 39 – г, 40 – б
Ключі 3: 1– в, 2 – г, 3 – б, 4 – а, 5 – а, 6 – г, 7 – в, 8 – а, 9 – б, 10 – б, 11– а, 12 – г, 13 – б, 14 – г, 15 – в, 16 – г, 17 – б, 18 – г, 19 – в, 20 – б, 21– а, 22 – а, 23 – в, 24 – а, 25 – б, 26 – г, 27 – в, 28 – б, 29 – а, 30 – а , 31– в, 32 – г, 33 – в, 34 – в, 35 – в, 36 – в, 37 – а, 38 – б, 39 – б, 40 – г

Варіант – 1

 1. Де був центр грецької мовознавчої традиції :

  а) в Афінах

  б) в Олександрії

  в) в Римі

 2. Індійська традиція описувала:

  а) санскрит

  б) латинську мову

  в) грецьку мову

 3. Граматика Паніні «Восьмикнижжя» створена:

  а) в IV ст. до н.е.

  б) в V ст. до н. е.

  в) в VI ст. до н.е.

 4. Хто із представників індійської мовознавчої традиції найпершим виокремив 4 частини мови: ім’я, дієслово, прийменник, частки:

  а) Яска

  б) Паніні

  в) Бхартіхарі

 5. На які найдавніші традиції вплинула індійська мовознавча традиція:

  а) на японську

  б) на китайську та арабську

  в) не мала впливу

 6. Сучасне європейське мовознавство сформувалося на основі:

  а) індійської мовознавчої традиції

  б) античної мовознавчої традиції

  в) китайської мовознавчої традиції

 7. Хто із названих дослідників представляє античну мовознавчу традицію:

  а) Яска, Паніні, Вараручі Катьяна, Патанджалі,Бхартіхарі

  б) Анаксимен, Парменід, Протагор, Платон, Аристотель, Зенон, Хрисіпп

  в) Алі, Абул- Асауд, Ал-Фарахіді, Сібавейхі, Ібн-Джинні

 8. Хто належав до Олександрійської школи, яка зробила внесок у розвиток грецької лінгвістичної традиції :

  а) Зенон (336-264 рр. до н.е.), Хрисіпп (280-206 рр. до н. е.), Кратес Малоський (біля 170 р. до н.е)

  б) Аристарх Самофракійський (215-143 рр.до н.е.), Діонісій Фракійський (170-90рр до н.е.), Аполлоній Дискол ( II ст. до н.е.)

  в) Елій Стіло (150-70 рр. до н.е.), Марк Теренцій Варрон ( 116-27 рр. до н.е.), Марк Фабій Квінтіліан( 35-100 рр. до н.е.)

 9. Хто заклав основи граматичного мистецтва в греко-латинській лінгвістичній традиції:

  а) Аристотель (384-322 р.до н.е.)

  б) Анаксимен ( 560-502 рр. до н.е.)

  в) Аристарх Самофракійський (215-143 рр.до н.е.)

 10. Своєрідність китайської лінгвістичної традиції в тому, що вона описує:

  а) кореневу (нефлективну) мову з ієрогліфічною писемністю

  б) флективну мову санскрит

  в) інші флективні мови

 11. Перший відомий китайський словник ієрогліфів Ер’я виник:

  а) у III-II ст. до н.е.

  б) у 100 р. н.е.

  в) у II ст.н.е.

 12. У період інтенсивного розвитку китайської лінгвістики ( XVII-XIXст.) дослідники вивчають:

  а) фонологію

  б) фонологію і граматику

  в) історичну фонетику, етимологію, синтагми

 13. Засновники арабського мовознавства:

  а) візантієць Ібн Джинні, араб Аль-Фарахіді, перс Сібавейх

  б) Тертулліан, Ієронім Стридонський, Руфін

  в) Кейтю, Мотоорі Норінга, Тодзе Гімон

 14. Перші лексикографи – представники арабського мовознавства:

  а) Ібн Дурейн, Махмуд Кашгарський, Ібн Мансура, Фірузабаді

  б) Аристарх Самофракійський, Діонісій Фракійський, Аполлоній Дискол

  в) Елій Стіло, Марк Терренцій Варрон, Марк Фабій Квінтіліан

 15. Кому належить перша спроба створити український правопис на фонетичному принципі:

  а) О. Павловському

  б) П. Гулаку-Артемовському

  в) Г. Квітці-Основ’яненку

 16. Правописна система М. Максимовича знайшла свою реалізацію:

  а) у творах визначних українських письменників

  б) у граматиці О. Огоновського (1889р.)

  в) у збірнику «Русалка Дністровая» (1837)

 17. Староукраїнська лексикографія мала за об’єкт вивчення:

  а) переважно старослов’янську мову, почасти латинську та грецьку мови, лексику тодішньої української літературної мови

  б) переважно старослов’янську та латинську мови

  в) лексику тодішньої української літературної мови

 18. Назвати дослідника (працював у середині XIX ст.), у працях якого українська мова стала об’єктом аналізу в контексті порівняльної граматики слов’янських мов:

  а) Ф Міклошич

  б) Р.Бранд

  в) О.Огоновський

 19. Європейська філософія мови, починаючи від трактату Данте «Про народне красномовство», розвивається:

  а) більшою мірою на критичному осмисленні ідей середньовічних теологів

  б) на вивченні праць античних філософів

  в) на вивченні інших праць

 20. Середньовічні автори розглядали питання філософії мови у контексті:

  а) теології

  б) лінгвістики

  в) граматики

 21. Хто творець історичної теорії мови:

  а)В фон Гумбольдт

  б) Й. Гердер

  в)А Шлейхер

 22. Чому В.фон Гумбольдту вдалося створити загальну теорію мови:

  а)він пропагував логіко-граматичний аналіз мови;

  б) він прийняв ідеї класичної філософії, зокрема ідею активного пізнання, сформульовану в «Критиці чистого розуму» Канта

  в) він не мав зв’язку із філософським контекстом своєї доби

 23. У яких працях формувалася теорія мови В. фон Гумбольдта:

  а) «Трактат про походження мови»; «Про новішу німецьку літературу» (1767)

  б) «Характер мови і характер народу» (1822), «Про двоїну» (1827), «Про відмінності будови людських мов і її вплив на духовний розвиток людства»(1830-1835)

  в) «Граматика, логіка та психологія (їхні принципи та взаємовідношення» (1855)

 24. Хто із дослідників відійшов від логіко-граматичного аналізу мови і прийняв ідеї класичної німецької філології:

  а) А. Шлейхер

  б) В. Вундт

  в) В.фон Гумбольдт

 25. Хто з мовознавців середини XIXст. стверджує: мовознавство – наука, яка пізнає, а не оцінює; її предмет – мовлення як дія, а не поступок; мовознавство треба відмежовувати від інших наук, тому що оцінку вимовленого красиво чи погано здійснюють риторика, поетика, але не мовознавство:

  а) А. Шлейхер

  б) В. Вундт

  в)В.фон Гумбольдт

 26. До якого напряму належать мовознавці Й Шмідт, Г. Остгоф, К Бругман, Г. Пауль:

  а) Празької лінгвістичної школи

  б) Копенгагенської школи структуралістів

  в) молодограматичного напряму

 27. Чия праця, за оцінкою Й.Л. Вайсгербера, закріпила думку про те, що мовознавство збігається з написанням історії мови:

  а) В. Фон Гумбольдта

  б) Й Гердера

  в) Г. Пауля

 28. Під чиїм впливом розвивалися погляди на мову та суспільство у Франції в кінці XIX ст.:

  а) П.Лафарга

  б) О.Конта, Г. Тарда;.Е. Дюркгейма

  в) Ф.де Соссюра

 29. Яка мова є прамовою відповідно до «Схеми родового дерева» Шлейхера?

  а) китайська

  б) кельтська

  в) індоєвропейська

  г) грецька

 30. Ф. І. Буслаєв став засновником….

  а) «теорії кореня»

  б) натуралістичних поглядів у мовознавстві

  в) історичної граматики російської мови, представником логіко-граматичного напряму в російському мовознавстві

  г) російської мовознавчої школи


 31. О. Потебня заперечував у мові:

  а) натуралізм

  б) психологізм

  в) логіцизм

  г) важливість історичного аспекту

 32. Скільки лінгвістичних шкіл виникло в Росії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.?

  а) 2

  б) жодної

  в) 3

  г) 10

 33. Наука про мову в дескриптивній лінгвістиці поділяється на ___ розділи

  а) три

  б) чотири

  в) два

  г) шість

 34. Німецький філолог-класик Курціус у роботі порівняльно-історичний метод застосував до :

  а) латинської мови

  б) французької мови

  в) кельтської мови

  г) грецької мови


 35. Німецький вчений-ботанік і мовознавець А. Шлейхер є засновником такого напряму:

  а) порівняльно-історичного

  б) психологічного

  в) натуралістичного

  г) генетичного

 36. Скільки морфологічних типів мов виділив А. Шлейхер:

  а) три

  б) два

  в) чотири

  г) шість

 37. Який вчений в середині 50-х років минулого століття розшифрував письменність індіанців племені майя?

  а) Ф. Шалтоліон

  б) Ю.В.Кнорозов

  в) Ш. Баллі

  г) О. Есперсен

 38. Г. Штейнталь, О. Потебня є видатними представниками такого напряму 19 ст. як:

  а) психологічний

  б) натуралістичний

  в) філософський

  г) лінгвістичний

 39. Мова і мислення, за В. Вундтом, виникли:

  а) одночасно

  б) спочатку мова, потім мислення

  в) спочатку мислення, потім мова

  г) мова виникла без мислення


 40. О. Потебня вважав, що головна функція мови:

  а) експресивна

  б) комунікативна

  в) естетична

  г) мислетворча

 41. Головні принципи лінгвістичної концепції молодограматиків:

  а) психологізм та історизм

  б) позитивізм та історизм

  в) структуралізм та психологізм

  г) психологізм та позитивізм

 42. І. Бодуен де Куртене був основоположником:

  а) статистичної типології

  б) генетичного методу

  в) психолінгвістики

  г) соціолінгвістики

 43. Якою мовою у кінці ХІХ ст. російський вчений В. Радлов і данський вчений В.Томсен розшифрували орханські написи?

  а) давньотюрскою мовою

  б) латинською

  в) арабською

  г) російською

 44. Яким вченим з 1906 по 1912 рр. було знайдено 27 тисяч глиняних табличок, на яких збереглося клинописне письмо стародавніх хетів?

  а) Ф.Фортунатовим

  б) З. Харрісом

  в) Л. Блумфільдом

  г) Г. Вінклером

 45. Хто першим почав застосовувати дані лінгвогеографії, метод ізоглос до порівняльної граматики індоєвропейських мов?

  а) О.М.Кожин

  б) А.Мейе

  в) К.Бругман

  г) Бартолі

 46. Реальна мова, яка історично існувала і яку повністю відновити не можна,це?

  а) прамова

  б) кельтська

  в) латинська

  г) індоєвропейська

 47. Ф. де Соссюр виділив лінгвістику як?

  а) зовнішню і внутрішню

  б) інтегральну і дезінтеградальну

  в) соціальну і антисоціальну

  г) динамічну і нолігвістичну

 48. Під якою назвою відомий у лінгвістиці власне мовний період грецького мовознавства?

  а) філософський

  б) олександрійський

  в) описовий

  г) логічний

 49. Хто вперше у європейському, зокрема грецькому, мовознавстві вводить п’ятичленну систему відмінків з відповідною термінологією?

  а) Платон

  б) Аристотель

  в) стоїки

  г) Діонісій Фракійський

 50. Розділ науки про мову, введений у Римській імперії.

а) фонетика

б) морфологія

в) синтаксис

г) стилістика

51. Назвіть одну з найбільших та незаперечних заслуг римських учених:

а) систематизація мовного матеріалу

б) укладання словників

в) збереження мовознавчої спадщини античної Греції

г) написання мовознавчих праць

52. У чому полягає суть аналогії та аномалії у тлумаченні стоїків:

а) у наявності чи відсутності закономірностей у самій мові

б) суперечностях щодо складу грецької абетки

в) інтерпретації мови як системи чітких правил

г) наявності у мові відхилень від закономірностей

53. Які здобутки у галузі мовознавства не належать римським ученим:

а) вилучення з частин мови члена (артикля)

б) визнання частиною мови вигук

в) введення понять відмінків, виділення прямого і непрямого відмінків, давання назв відмінкам

г) здійснення поділу числівників на кількісні та порядкові

54. Хто став автором найповнішої граматики латинської мови:

а) Квінт Палемон

б) Марк Варрон

в) Елій Донат

г) Прісціан

55. Вивчаючи ораторське мистецтво, римські мовознавці ґрунтовно досліджували:

а) граматику

б) фразеологію

в) стилістику

г) лексикологію


Варіант – 2

 1. Найдавнішою вважається:

  а) індійська лінгвістична традиція

  б) китайська лінгвістична традиція

  в) японська лінгвістична традиція

 2. Хто із названих дослідників є представником індійської мовознавчої традиції:

  а) Яска, Паніні, Вараручі Катьяна, Патанджалі,Бхартіхарі

  б) Анаксимен, Парменід, Протагор, Платон, Аристотель, Зенон, Хрисіпп

  в) Алі, Абул-Асауд, Ал-Фарахіді, Сібавейхі, Ібн-Джинні

 3. У Vст. до н.е. представником індійської традиції був:

  а) Яска, автор коментарів до мови Вед

  б) Паніні, автор граматики

  в) Вопадева, автор нової граматики санскриту

 4. Для Паніні основна одиниця мови:

  а) речення, що здатне виразити думку

  б) слово

  в) звук

 5. Коли європейці дізналися про індійську мовознавчу традицію:

  а) у 12 ст.

  б) у 18 ст.

  в) у 19 ст.

 6. У період античності мовознавство:

  а) невіддільне від філософії

  б) є самостійна наука

  в) не розвивається

 7. Хто належав до школи стоїків, яка зробила значний вклад у розвиток граматичного мистецтва в Афінах у III –II ст. до н.е. :

  а) Зенон (336-264 рр. до н.е.), Хрисіпп (280-206 рр. до н. е.), Кратес Малоський (біля 170 р. до н.е)

  б) Аристарх Самофракійський (215-143 рр.до н.е.), Діонісій Фракійський (170-90рр до н.е.), Аполлоній Дискол ( II ст. до н.е.)

  в) Елій Стіло (150-70 рр. до н.е.), Марк Теренцій Варрон ( 116-27 рр. до н.е.), Марк Фабій Квінтіліан ( 35-100 рр. до н.е.)

 8. Хто належав до римської лінгвістичної традиції як до одного із напрямів розвитку античного мовознавства:

  а) Зенон (336-264 рр. до н.е.), Хрисіпп (280-206 рр. до н. е.), Кратес Малоський (біля 170 р. до н.е)

  б) Аристарх Самофракійський (215-143 рр.до н.е.), Діонісій Фракійський (170-90рр до н.е.), Аполлоній Дискол ( II ст. до н.е.)

  в) Елій Стіло (150-70 рр. до н.е.), Марк Теренцій Варрон (116-27 рр. до н.е.), Марк Фабій Квінтіліан ( 35-100 рр. до н.е.), Квінт Палемон (10-75 рр. до н.е.), Елій Донат (IV ст. н.е.), Прісціан ( VI ст. н.е.)

 9. Граматика із розділу логіки та філософії перетворилася у самостійну галузь дослідження у працях :

  а) стоїків

  б) представників Олександрійської школи

  в) представників римського мовознавства

 10. Реформу китайського письма здійснено:

  а) у VIII ст. до н.е.

  б) у III ст. до н.е.

  в) I-II ст.н.е.

 11. Найдавніші китайські словники укладено:

  а)

  за тематичним і формальним принципами  б) за тематичним, формальним і фонетичним принципами

  в)

  за тематичним принципом 12. Де перші центри вивчення арабської мови:

  а) в Афінах, Римі

  б) в Александрії

  в) в Басрі; Куфі

 13. Фундаментальні поняття арабського мовознавства:

  а) достовірні дані, аналогія, неперервність

  б) кожний народ має мову, але сутність мови всезагальна

  в) етимологія, морфологія, синтаксис

 14. Санскрит, китайську та японську мову в XVII-XVIII ст. повинні були знати освічені:

  а) японці

  б) китайці

  в) індуси

 15. .У своїх працях М. О. Максимович виступав прихильником :

  а) історико-етимологічного правопису

  б) фонетичного правопису

  в) історико-етимологічного та фонетичного правописів

 16. Найвидатніша праця-пам’ятка старої української лексикографії:

  а) «Лексикон славеноросскій « Памви Беринди» (Київ, 1627)

  б) «Лексис с толкованієм...» невідомого автора другої половини XVI ст.

  в) «Лексис» Лаврентія Зизанія (Вільно)

 17. Назвати словник – найповнішу працю для першої половини XIX ст.:

  а) словник О. Афанасьєва-Чужбинського (Спб., 1855)

  б) словник Я. Головацького( рукопис)

  в) словник П.Білецького – Носенка (1843р. закінчено роботу)

 18. Хто був засновником наукового вивчення української літературної мови:

  а) П. Житецький; К. Михальчук

  б) П. Житецький

  в) К. Михальчук

 19. У системі середньовічної освіти найважливішими посібниками для вивчення латинської мови були:

  а) праці Доната і Присціана

  б) трактат Варрона «Про латинську мову»

  в) граматика Квінта Палемона

 20. На кого з дослідників мало вплив вчення Гердера про зумовленість розвитку мови розвитком мисленння:

  а) на В фон Гумбольдта, Г. Штейнталя; О Потебню

  б) на Вундта

  в)на А. Шлейхера

 21. Назвіть засновника теоретичного мовознавства:

  а) В. фон Гумбольдт

  б) Й. Гердер

  в) Дж. Локк

 22. Які категорії у працях В. Фон Гумбольдта засвідчують, що на формування його теорії мови вплинув суспільний характер мови:

  а) «мова» і «людство»/ «нація»/ «дух»/ «індивідуальність» / «національний характер людських спільнот»

  б) «дух мови»

  в) «мова вроджена», «мова наукова»

 23. Хто із дослідників створив образ мови: мова «як дихання, душа нації»; мова «як відображення національного характеру», мова «як засіб збереження досвіду народу», мова «як відображення світобачення народу»; різні мови передають різне світобачення народу:

  а) В фон Гумбольдт

  б) Й . Гердер

  в) А. Шлейхер

 24. Хто із дослідників еволюціонував від сфери чистого природознавства до взаємодії психології, філософії, мовознавства та філології:

  а) А. Шлейхер

  б) В. Вундт

  в)В.фон Гумбольдт

 25. Хто із мовознавців виокремив перспективну категорію «суспільний вплив на мову», яка пізніше у творах вчених Празької лінгвістичної школи постане як категорія «свідомий вплив на розвиток мови»:

  а) В.фон Гумбольдт

  б)О. Потебня

  в) Й .Гердер

 26. Молодограматики :

  а) трактували мову як природній організм

  б) розуміли зв’язок мови з історією народу; мову як основу всякого духовного розвитку окремої людини та людського роду в цілому

  в) розуміли мову як психічну сутність

 27. Хто із дослідників одним із перших у статті «Про фонетичні закони» (1885) виступив проти ідей молодограматиків:

  а) Г. Шухардт

  б) Г. Пауль

  в) В. Вундт

 28. За А. Шлейхером: «Об’єкт науки про мову – це…»

  а) природний організм

  б) історичне явище

  в) соціальне явище

  г) Божий дар

 29. Як називаються морфологічні типи Шлейхера?

  а) аглютинативні, флективні

  б) китайські, фінські, татарські, семітські, аглютитивні

  в) ізолюючі

  г) ізолюючі, аглютинативні, флективні

 30. Штейталь вважав, що процес розвитку мови, а також саме її походження керується психічними законами:

  а) аперцепції та свідомості

  б) асиміляції

  в) свідомості

  г) асиміляції, аперцепції та асоціації

 31. Молодограматики заперечили положення А.Шлейхера про два періоди в житті мови та висунули положення про:

  а) існування трьох періодів: виникнення, розвиток та старіння

  б) мовну сталість

  в) єдиний процес розвитку мови, про її період старіння

  г) єдиний процес розвитку мови, про її еволюцію

 32. Використовуючи метод антиномій (протиставлення), Ф. де Соссюр перш за все розмежовував:

  а) мову і мислення

  б) мову і мовлення

  в) мовлення і мислення

  г) слово і мовлення

 33. Зачинатель лінгвістичної палеонтології та порівняльної міфології в пер. полов. 20 ст.:

  а) Ф. Потт

  б) О. Потебня

  в) Ф. Буслаєв

  г) А. Кун

 34. Основоположник романського мовознавства, автор «Етимологічного словника романських мов», німецький вчений:

  а) Ф. Діц

  б) А. Шлейхер

  в) Й. Шмідт

  г) А. Кун

 35. Теорія «родовідного дерева» належить:

  а) А. Шлегелю

  б) А. Шлейхеру

  в) Г. Гегелю

  г) В. Гумбольдту

 36. Яку теорію висунув Й. Шмідт:

  а) родовідного дерева

  б) «теорію хвиль»

  в) «соціолінгвістичну»

  г) «лінгвосеміотичну»

 37. Критику з боку О. Потебні, Н. Некрасова викликало Ф. Буслаєвим:

  а) змішування логічного і синтаксичного в розкритті речення

  б) змішування логічного і граматичного в розкритті речення

  в) змішування синтаксичного і граматичного в розкритті речення

  г) змішування лексичного і граматичного в розкритті речення

 38. Виникнення різного роду зв’язків між уявленнями – це:

  а) асиміляція

  б) аперцепція

  в)

  асоціація  г) акомодація


 39. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> Українська музична література
  2017 -> Українська музична література
  2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
  2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
  2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
  2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка