Навчально-методичний комплекс з курсуСторінка1/5
Дата конвертації21.05.2017
Розмір1,01 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА

ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

для студентів спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050901 «Облік та аудит»

Укладач: кандидат економічних наук, доцент Вірченко Володимир Віталійович

КИЇВ – 2013


Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050901 «Облік та аудит» Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Укладач: кандидат економічних наук, доцент Вірченко Володимир Віталійович.

Рецензенти: д.е.н., професор Осецький В.Л., к.е.н., доцент Вітренко А.О.


Рекомендовано до друку навчально-методичною комісіє Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № 10 від «11» червня 2013 р.


ЗМІСТ


Вступ
1. Тематичний план навчальної дисципліни
2. Тематика та плани лекційних занять навчальної

дисципліни


3. Тематика та плани семінарських занять
4. Завдання для самостійної роботи студентів
5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
6. Ключові поняття та терміни
7. Система поточного і підсумкового контролю
8. Список рекомендованої літератури

ВСТУП
У своєму розвитку суспільство пройшло тривалий шлях еволюційного розвитку, який відбувався під впливом об’єктивних та суб’єктивних факторів історичного розвитку. Важливу роль відігравали як географічне розташування країни, специфіка державної політики, так і особливості культури та менталітету кожного народу, психологія його поведінки.

Курс «Історія економіки та економічної думки» – це комплексна дисципліна, яка вивчає економічні відносини, що виникають на різних етапах розвитку суспільства, а також економічні погляди та наукові теорії, що мають на меті дослідити їх сутність та визначити основоположні закони та принципи функціонування економічної системи. Навчально-методичний комплекс призначений для вивчення студентами історії народного господарства, сукупності усіх наукових поглядів щодо економічних питань, які наявні у суспільній свідомості; основних економічних категорій, теоретичних концепцій, законів функціонування економічних систем та принципів економічної діяльності. Як наука, дана дисципліна зародилася в ХVI ст. і являла собою розрізнені історичні описи та дослідження різних галузей господарства. З ХІХ ст. ці дослідження стали більш цілісними та фундаментальними, що сприяли становленню даної дисципліни і перетворенню її у самостійну галузь знань наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Навчально-методичний комплекс надає можливість студентам ознайомитися як з теоретичними основами розвитку народного господарства різних країн та економікою загалом, особливостями соціально-економічної політики різних видатних особистостей, які впливали на хід історії, так і з основними законами функціонування економічної системи: аналізу попиту, пропозиції, ринкової рівноваги, теорії вартості, капіталу, конкуренції та монополії. Також навчально-методичний комплекс дозволить ознайомитися з особливостями становлення економічних та соціальних відносин в історії народів світу, а також вивчити історичний процес виникнення та розвитку системи економічних поглядів та ідей.

Вивчення курсу «Історія економіки та економічної думки» дозволить зануритися у світ перших цивілізацій, дослідити особливості рабовласницького суспільства, розібратися у темних сторонах епохи середньовіччя, дослідити витоки становлення ринкової економічної системи, а також зорієнтуватися в змісті та значеннях базових економічних законів (закону вартості, зростання потреб, пропозиції, попиту, конкуренції, циклічного розвитку економіки); зрозуміти значення та особливості економічного зростання і глобалізації економіки. Таким чином, зазначений академічний курс має на меті не лише науково-пізнавальне розширення світогляду студентів, а й формування в них здатності творчо мислити та на практиці реалізовувати найбільш вдалі реформаторські заходи.

Враховуючи комплексний характер даної дисципліни, вона складається не лише з констатації сукупних історичних фактів з історії народного господарства та еволюції наукових шкіл та поглядів на важливі економічні проблеми та шляхи виходу з них, а й враховує політичні, соціологічні та психологічні фактори як важливі елементи загальносуспільного розвитку. Політична стабільність, внутрішня та зовнішня політика органів влади, загальнодержавна ідеологія безумовно є важливим підґрунтям для реалізації програмних положень економічної політики, механізмом практичного втілення реформ. Їх успіх безумовно залежить від політичної ситуації та напряму розвитку в сфері політики. Звичайно, що в цій ситуації без допомоги політології не обійтися. Не менш важливою помічницею при вивченні історії економіки та економічної думки є наука про суспільство – соціологія. Адже вона не лише визначає соціальний склад країни, а й враховує панівні погляди суспільства на важливі соціально-економічні проблеми, відзначає схвальну чи неприйнятну реакцію суспільства на ті чи інші заходи влади. Психологія у свою чергу дозволяє врахувати настрій суспільства, рівень задоволення умовами праці та життя, індивідуальну та колективну поведінку. Все це разом дозволяє більш детально відтворити реалії життя від сивої давнини до сьогодення.Історія економіки та економічної думки є важливою складовою загальної історії, що тісно пов’язана з історією держави, права та культури. Зазначена дисципліна на основні методології та категоріального апарату економічної теорії дозволяє узагальнити досвід минулого, визначити закономірності еволюції економічних інститутів на українських землях та в інших країнах світу. Таким чином, курс історії економіки та економічної думки не лише забезпечує належну історико-теоретичну підготовку майбутніх економістів, а й створює базис для вивчення спеціальних економічних дисциплін і усвідомлення специфіки існуючих на сьогодні економічних учень та теорій.

Предметом дисципліни виступають зміст, особливості та закономірності формування та розвитку економічних систем та економічних інститутів на території Європи, Америки та Сходу з давніх часів до сьогодення, а також специфіка еволюції системи економічних поглядів на зміст економічних явищ і процесів а також закономірності функціонування економіки.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів комплексного розуміння процесів, принципів та закономірностей розвитку господарських форм та економічних інститутів в зарубіжних країнах світу та в Україні у різні історичні періоди, а також підвищення економічної культури майбутніх фахівців у галузі економіки, формування системи знань щодо змісту та особливостей еволюції основних економічних учень.

Завданнями навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» є забезпечення фундаментальної економічної підготовки, що передбачає засвоєння сутності та особливостей еволюції економічної системи; вивчення основних засад розвитку народного господарства; вивчення змісту, основних етапів розвитку економічних поглядів, шкіл та рекомендацій щодо раціональної розбудови економічних відносин; вивчення базового категоріального апарату, володіння яким дозволить розкрити у повному обсязі сутність, типи та складові економічної системи; сприяти формуванню сучасного рівня економічної свідомості та сучасної економічної культури.

Після опанування курсу «Історія економіки та економічної думки» студент має оволодіти відповідним категоріальним апаратом, отримає змогу аналізувати економічну політику провідних держав світу, буде мати цілісне уявлення про процес перетворення одних господарських форм на інші; про загальні закономірності світового економічного розвитку та регіональні особливості тієї чи іншої країни; розуміти принципи та закони економічної діяльності протягом історичного розвитку людства. Крім того, студент має вміти застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, розв’язувати конкретні економічні завдання, розуміти причини та наслідки реальних економічних явищ та процесів, які відбуваються в межах вітчизняної економіки.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Історія економіки та економічної думки» є складовою циклу професійної підготовки студентів економічних спеціальностей «Фінанси», «Облік та аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», є основою для опанування спеціальних економічних, фінансових та облікових дисциплін, які присвячені вивченню капіталу, активів, фінансового ринку, цінних паперів, фінансового посередництва, економічному аналізу. Крім того, вивчення даної дисципліни логічно та структурно пов’язане з політологією, історією України, філософією, економічною теорією, соціологією.

Формами проведення занять є лекції, семінари, практичні заняття, тестування, рішення задач та проблемних завдань. Лекція є елементом курсу, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Лекції спрямовані на пізнання студентами змісту основних категорій та закономірностей розвитку економіки та економічної думки. Семінарські заняття формують у студентів навички самостійної роботи, оскільки передбачають організацію дискусії навколо попередньо визначених питань або тем курсу, до котрих студенти готують тези виступів на підставі попередньо виконаних завдань. На них студенти повинні продемонструвати вміння аналізувати закономірності розвитку господарських форм та економічних інститутів, формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення щодо розвитку різних економічних учень.

Семінарські заняття не повторюють, а доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу. Для підготовки до семінару студенти мають використовувати план семінару, рекомендовану література, пам’ятки світової економічної думки.

Практичні заняття передбачають детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовлених викладачем тестах, проблемних завданнях та задачах. Оцінки, отримані студентами протягом семінарських та практичних занять враховуються при виставленні підсумкової оцінки. З метою кращого засвоєння учбового матеріалу цикл аудиторних навчальних занять доповнюється самостійною роботою студентів у визначеному обсязі, як в присутності викладача, так і поза межами аудиторії.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння частиною матеріалу курсу у час, вільний від занять. Зміст самостійної роботи визначається даним навчально-методичним комплексом поряд із завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота забезпечується підручниками, навчальними посібниками, практикумами, монографічної та періодичною літературою із зазначеного курсу. Знання, засвоєні в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль.

Поточний контроль знань студентів відбувається за результатами оцінювання роботи студентів на семінарських та практичних заняттях, виконання ними модульних робіт, завдань для самостійного опрацювання. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

Зазначений навчально-методичний комплекс стане в нагоді під час проведення лекційних занять, семінарів, практичних занять, тестування, модульного контролю, рішення проблемних завдань, організації самостійної роботи студента. Наведений у навчально-методичному комплексі матеріал курсу «Історія економіки та економічної думки» забезпечить можливість самостійної підготовки студентом окремих питань або тем курсу, пізнання змісту основних економічних категорій, концепції та положень навчальної дисципліни. Наведені тестові завдання допоможуть читачам не лише перевірити отримані знання, а й стануть додатковим стимулом у пошуках необхідної інформації для їх розв’язання.

Додаткові завдання для самостійної підготовки стануть у нагоді творчим та допитливим особистостям, дозволять поглибити знання з історії народного господарства, історії економічних поглядів та шкіл. А розроблений категоріальний апарат, наведений у формі глосарія навчальної дисципліни, допоможе студенту чітко сформувати уявлення про об’єкт дослідження та підготуватися до підсумкового контролю.

Навчально-методичний комплекс надає можливість студенту розширити та покращити свої знання у галузі ринкової економіки, а також тенденцій світового економічного розвитку, зрозуміти основні етапи еволюції господарської системи та теоретико-економічних поглядів. Глибокому засвоєнню основних тем курсу сприяють контрольні запитання, тестові завдання, перелік тем для самостійних робіт. Зазначене видання в доступній формі висвітлює особливості генезису і еволюції економічних поглядів та вчень, а також фундаментальні засади розвитку продуктивних сил і економічних відносин в різних країнах світу. Усе це сприяє практичному застосуванню глибоких теоретичних знань у галузі історії економіки та економічної думки.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


п/п

Теми

Кількість навчальних годин

Всього

Л

С

СР
Модуль І. Економіка та еконо-мічні погляди стародавнього світу, епохи середньовіччя та мануфактурного періоду

1

Тема 1. Предмет та завдання курсу «Історія економіки та економічної думки»

3,5

1

0,5

2

2

Тема 2. Розвиток господарських форм та економічних поглядів у

стародавньому світі

3

1

-

2

3

Тема 3. Господарство та економічні погляди епохи середньовіччя

3

0,5

0,5

2

4

Тема 4. Розвиток європейського суспільства в умовах первісного нагромадження капіталу

3

0,5

0,5

2

5

Тема 5. Становлення класичної політичної економії

3

1

-

2

6

Тема 6. Розвиток та основні теоретичні концепції класичної політичної економії

3

0,5

0,5

2

7

Тема 7. Економічна теорія К.Маркса та її місце в світовій економічній науці

3

1

-

2

8

Тема 8. Вплив теорії К.Маркса на сучасний соціально-економічний розвиток комуністичних держав

3

0,5

0,5

2Модуль ІІ. Особливості економічного розвитку та еволюції економічних учень в індустріальну та постіндустріальну епохи

9

Тема 9. Розвиток господарства в умовах формування індустріального суспільства

3

0,5

0,5

2

10

Тема 10. Особливості становлення індустріального способу виробництва у США

3,5

1

0,5

2

11

Тема 11. Соціально-економічний розвиток японського суспільства від початку цивілізації до епохи промислового капіталізму

2,5

0,5

-

2

12

Тема 12. Особливості виник-нення та розвитку маржиналізму

3,5

1

0,5

2

13

Тема 13. Становлення неокласичної економічної теорії

3

0,5

0,5

2

14

Тема 14. Основні тенденції розвитку світової економіки у першій половині ХХ ст.

3

1

-

2

15

Тема 15. Кейнсіанство як загальна теорія макроекономічного аналізу

3,5

1

0,5

2

16

Тема 16. Монетаризм як сучасний напрямок економічної теорії

3

1

-

2

17

Тема 17. Економічний розвиток провідних центрів світового капіталістичного господарства у другій половині ХХ ст.

3

0,5

0,5

2

18

Тема 18. Економічна теорія сучасного інституціоналізму

3,5

1

0,5

2
Разом

56

14

6

36

Примітки: Л – лекції; С – семінари; СР – самостійна

робота.

2. ЗМІСТ ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль І. Економіка та економічні погляди стародавнього світу, епохи середньовіччя та мануфактурного періоду
Тема 1. Предмет та завдання курсу

«Історія економіки та економічної думки»
Історія економіки та економічної думки як комплексна наука, яка вивчає економічні відносини та економічні погляди та наукові теорії. Предмет історії економіки та економічної думки. Місце та значення даного курсу в системі економічних дисциплін. Значення курсу «Історія економіки та економічної думки» у формуванні економічного світогляду та розвитку економічного мислення. Зв’язок даної дисципліни з іншими науками. Методологія, методи та функції курсу «Історія економіки та економічної думки».

Періодизація історії економіки та економічної думки. Формаційний та цивілізаційний підходи до розуміння процесу економічного розвитку людського суспільства.

Формаційний підхід (К. Маркс та його послідовники) як догматичний підхід радянської історіографії у розумінні економічного розвитку людства, його значення та недоліки.

Матеріальні та духовні цінності у формуванні критеріїв періодизації економічної історії за цивілізаційним підходом (Л. Морган, Дж. Гелбрейт, Р. Арон, Е. Тоффлер та інші).

Періодизація історії економічних учень: формаційний, історико-хронологічний, парадигмальний підходи та періодизація історії економічного аналізу Й. Шумпетера.

Економічна думка стародавнього світу та епохи середньовіччя. Меркантилізм. Фізіократія. Класична політична економія. Марксизм. Маржиналізм. Неокласичний напрямок економічної думки. Кейнсіанство. Монетаризм. Розвиток економічної думки на сучасному етапі.План лекції

  1. Предмет курсу «Історії економіки та економічної думки»

  2. Зв’язок даного курсу з іншими дисциплінами

  3. Методи дослідження тенденції розвитку економіки та еволюції економічної думки

  4. Функції історії економіки та економічної думки

  5. Підходи до періодизації соціально-економічного розвитку

  6. Теоретичні засади періодизації розвитку економічних учень


Категорії: економічна історія, економічна думка, методи дослідження, формація, формаційний підхід, продуктивні сили суспільства, виробничі відносини, первіснообщинна форма власності, рабовласницька форма власності, феодальна власність, капіталістична власність, цивілізація, цивілізаційний підхід, постіндустріальне суспільство, доіндустріальне суспільство, індустріальне суспільство, класична ситуація.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний комплекс з курсу iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс з курсу iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс з курсу iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Навчально-методичний комплекс з курсу iconЛ. Б. Стручкова-Гуменна методи збору соціологічної інформації навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія»
Методи збору соціологічної інформації: навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки «Соціологія» / Л. Б. Стручкова-Гуменна....
Навчально-методичний комплекс з курсу iconНавчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с
Тарасова н.І.,Чередник л. А. Організація самостійної та індивідуальної роботи з античної літератури: Навчально-методичний посібник...
Навчально-методичний комплекс з курсу iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка