Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002Сторінка10/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,45 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Зразок:
ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство освіти і науки України

Заступник міністра
___________М.Ф. Степко

"___"____________ 2000 р.
С Т А Т У Т
Черкаського державного


бізнес-коледжу
створений наказом Міністерства освіти і науки України

№ 412 від 29 серпня 2000 року,

заснований на державній формі власності

і підпорядкований Міністерству освіти і науки УкраїниПРИЙНЯТО


Загальними зборами

трудового колективу

від 31 серпня 2000 р.

Загальна частина

1. Даний Статут вищого закладу освіти розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Черкаського державного бізнес-коледжу (далі – “Коледж”). Коледж створений наказом Міністерства освіти і науки України за № 412 від 29 серпня 2000 року.

2. Місцезнаходження Коледжу: 18028, м. Черкаси, вул. Енгельса, 243, тел. (0472) 64-10-00, факс (0472) 64-45-50, e-mail: cmc@cmc.uch.net.

3. Основними напрямами діяльності Коледжу є:

- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів в галузі економіки, комерції та підприємництва, комп’ютерних наук та комп’ютерної інженерії, культури і мистецтва на базі повної та базової загальної середньої освіти згідно з наданими ліцензіями;

- підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів згідно з наданими ліцензіями; • науково-дослідна робота;

- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;

- міжнародне співробітництво; • благодійні дії.

З цією метою Коледж:

 • - організує профорієнтаційну роботу серед молоді і довузівську

підготовку для вступу до вищого навчального закладу;

- організує та проводить спільно з науковими установами, підприємствами, фірмами, вищими навчальними закладами країни, ближнього та дального зарубіжжя науково-практичні та науково-методичні конференції з питань наукових інтересів діяльності Коледжу;

- проводить організаційно-методичну роботу по наданню консультативної допомоги організаціям, підприємствам та об’єднанням; організує редакційно-видавничу та інформаційно-рекламну роботу, видає реферативні збірники, підручники, навчальні посібники, методичну літературу тощо.

4. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів і цього Статуту.

5. Коледж є юридичною особою, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. Коледж несе відповідальність за:

- дотримання вимог Законів України “Про освіту”, “Про мови в Україні” та інших законодавчих актів;


 • дотримання державних стандартів освіти;

 • забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;

 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

7. Акредитований з певних напрямів (спеціальностей) Коледж буде мати право видавати диплом про вищу освіту з цих напрямів (спеціальностей) за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

8. Коледж самостійно приймає рішення та провадить діяльність в межах прав, передбачених Законом України "Про освіту", іншими законодавчими актами, Положенням про державний вищий заклад освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. за № 1074 та додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації.

Втручання органів державного управління в навчальну, наукову, господарську та іншу діяльність Коледжу допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.

Завдання, права та обов'язки Коледжу

9. Головним завданням Коледжу є:

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; • формування соціально зрілої, творчої особистості;

- виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

- формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- забезпечення набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;

- забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- проведення наукових досліджень або творчої, мистецької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;

- підготовка молоді до самостійної наукової та практичної діяльності;

- інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості.

10. Коледж для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

- визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих закладів освіти відповідних рівнів акредитації;

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами; • розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;

 • створювати в установленому порядку структурні підрозділи;

- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;

- укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих закладів освіти;

- користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним законодавством;

- провадити самостійну видавничу діяльність у встановленому порядку;


 • брати участь у діяльності міжнародних організацій;

- отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.

11. Коледж зобов'язаний при визначенні стратегії діяльності враховувати державне замовлення та інші договірні зобов'язання на підготовку фахівців на рівні державних стандартів.

Доведене у встановленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців є обов'язковим для виконання.

12. Коледж:

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню основних напрямків роботи;

- забезпечує дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства;

- здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Директор Коледжу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.Структура Коледжу

13. Структура Коледжу визначається директором відповідно до Положення про державний вищий заклад освіти та головних завдань діяльності Коледжу і затверджується Міністерством освіти і науки України.

14. Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення комп’ютерних технологій, економіки і підприємництва, довузівської підготовки, навчально-тренувальна фірма.

15. Структурні підрозділи Коледжу діють на основі відповідних положень, які розробляються згідно із законодавством.Управління Коледжем

16. Управління діяльністю Коледжу здійснює директор, який діє на засадах єдиноначальності і призначається на посаду відповідно до Закону України "Про освіту" та Положення про порядок наймання та звільнення керівників закладів освіти України, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти від 27.04.93 р. за № 116 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.93 р. за № 38.

17. Вищим колегіальним органом самоврядування Коледжу є загальні збори чи конференція.

18. Обрання делегатів конференції здійснюється на зборах структурних підрозділів, зборах студентів за відділеннями згідно з квотами, затвердженими педагогічною радою Коледжу. При цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності делегатів конференції мають становити викладачі та керівники, для яких Коледж є постійним місцем роботи.

19. Кількісний склад педагогічної ради становить 71 чоловік.

20. Вищий колегіальний орган виконує такі функції:

- розглядає проект колективного договору і надає повноваження профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу працівників Коледжу підписувати договір з власником або уповноваженим ним органом від імені колективу Коледжу;

- обирає представників Коледжу до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантної посади директора, що створюється органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває Коледж;

- визначає рейтинг претендентів на посаду директора Коледжу шляхом відкритого або таємного голосування і подає свої пропозиції конкурсній комісії;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України; • ухвалює зміни до цього Статуту;

 • затверджує правила внутрішнього розпорядку Коледжу;

 • заслуховує та оцінює щорічний звіт директора Коледжу.

21. Для вирішення основних питань діяльності Коледжу створюються робочі та дорадчі органи:

 • робочі органи – адміністративна рада, приймальна комісія;

 • дорадчі органи – педагогічна рада, бюджетно-фінансова комісія.

До складу педагогічної ради Коледжу входять директор, заступники

директора, головний бухгалтер. Головою педагогічної ради є директор, а в разі його відсутності – заступник директора з навчально-методичної роботи.

22. Функції педагогічної ради Коледжу:


 • визначає стратегію розвитку Коледжу;

 • визначає основні напрямки навчально-методичної, науково-дослідної

та виховної роботи;

- визначає основний зміст і напрямки діяльності структурних підрозділів Коледжу;

- вирішує питання створення (ліквідації) відділень, лабораторій відповідно до чинного законодавства;

- розглядає питання заміщення посад педагогічного складу.

Рішення педагогічної ради набирає чинності після затвердження його директором Коледжу.


Органи студентського самоврядування

23. Студентське самоврядування в Коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

24. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки і цим Статутом.

25. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;

- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

26. Органи студентського самоврядування Коледжу користуються всебічною підтримкою і допомогою керівництва Коледжу у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням з директором.

27. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку Коледжу. Студентське самоврядування може здійснюватись і на рівні курсу, спеціальності.

28. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів Коледжу, на яких:

- затверджується положення про студентське самоврядування;

- обирається студрада;

- визначається структура студради і термін повноважень;

- заслуховується звіт студради.

Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу Коледжу обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

29. Органами студентського самоврядування Коледжу є студентська рада, старостат.Права та обов'язки директора Коледжу

30. Директор Коледжу:

- самостійно в межах чинного законодавства вирішує питання діяльності закладу;

- у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма підрозділами закладу;

- представляє Коледж в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності закладу перед органами управління Міністерства освіти і науки України;

- є розпорядником майна і коштів Коледжу;

- виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Коледжу згідно з чинним законодавством;

- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах закладу; • визначає функціональні обов’язки працівників Коледжу;

- формує контингент студентів Коледжу. Порядок формування контингенту студентів встановлюється положенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки України;

- відраховує із закладу та поновлює на навчання студентів;

- контролює виконання навчальних планів і програм;

- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами Коледжу;

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної роботи та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я студентів;

- організовує побутове обслуговування студентів і працівників Коледжу, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;

- розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на затвердження загальним зборам (конференції) трудового колективу Коледжу правила внутрішнього розпорядку Коледжу.

Директор відповідно до Статуту Коледжу може делегувати частину своїх прав і обов’язків заступникам директора, завідуючим відділеннями.

31. Директор Коледжу несе відповідальність за виконання покладених на Коледж завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого Коледжу у користування та володіння.

Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу

32. Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є: • студенти;

 • керівні та педагогічні працівники, спеціалісти;

- представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховній діяльності.

33. Права та обов'язки студентів визначаються відповідно до Закону України “Про освіту”, інших законодавчих і нормативно-правових актів, зокрема:

33.1. Студенти Коледжу мають право на:

- навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;

- вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

- додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з Коледжем;

- одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, в тому числі за кордон;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;


 • доступ до інформації в усіх галузях знань;

- участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- оскаржувати накази і розпорядження адміністрації, висловлювати претензії щодо поведінки фахового та педагогічного рівня викладачів (через старостат у порядку, передбаченому положенням про цей старостат);

- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;


 • участь в об’єднаннях громадян;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

 • трудову діяльність у встановленому порядку в понадурочний час;

- користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

- на обрання і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування Коледжу;

- відвідування занять (за дозволом завідуючих відділеннями) на інших відділеннях Коледжу за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

- забезпечення стипендією, гуртожитком в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;


 • отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;

 • створення фондів для студентських потреб;

- участь у роботі громадських організацій, політичних партій поза Коледжем;

- вільне висловлювання своїх поглядів і переконань, якщо вони не зачіпають аналогічного права інших і не принижують людської гідності;

- академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти в порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки України.

33.2. Студенти Коледжу зобов’язані:

- виконувати навчальний план у терміни, визначені графіком навчального процесу;

- для тих, хто навчається на комерційній основі, - своєчасно вносити плату за навчання;

- додержуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

- систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

- додержуватись положень цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку Коледжу;

- вчасно інформувати керівництво Коледжу про неможливість з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

34. Студент може бути відрахований з Коледжу за:


 • власним бажанням;

 • незадовільне складання іспитів і заліків впродовж сесії;

- невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

- появу на заняття, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

- за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

- одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Коледжу (за погодженням з профспілковою організацією).

35. Права та обов’язки педагогічних працівників Коледжу визначаються відповідно до законодавства, правил внутрішнього розпорядку Коледжу, цього Статуту.

35.1. Педагогічні працівники Коледжу мають право на: • захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність, участь у громадському самоврядуванні;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання та закладів освіти, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації;


 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального та кооперативного будівництва.

Комерційна діяльність викладачів і співробітників Коледжу з використанням приміщень, обладнання і матеріально-технічних засобів, що належать Коледжу, здійснюється лише за угодою з керівництвом Коледжу та відповідно до чинного законодавства України.

35.2. Педагогічні працівники коледжу зобов’язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти та інших доброчинностей;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержуватися педагогічної етики моралі, поважати гідність студента.

36. Педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах, передбачених чинним законодавством України, Положенням про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є загальнодержавній власності затвердженого наказом Міносвіти України від 05.08.93 р. за № 293 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.93 р. за № 104 та 04.07.96 р. за № 337/1362.

37. Керівництво Коледжу забезпечує педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- встановлення посадових окладів відповідно до Закону України "Про освіту", інших законодавчих та нормативно-правових актів;

- встановлення надбавок до посадового окладу відповідно до законодавства України;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України "Про освіту", інших законодавчих та нормативних актів.

38. За досягнення високих результатів у праці працівники Коледжу у встановленому порядку можуть бути:

- представлені до державних нагород;

- відзначені преміями, грамотами та іншими видами заохочення.

39. Права та обов'язки заступників директора Коледжу, керівників структурних підрозділів визначаються відповідними посадовими інструкціями і затверджуються директором Коледжу.

40. Права та обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно- обслуговуючого персоналу визначаються правилами внутрішнього розпорядку Коледжу та посадовими інструкціями.

41. Педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують свою кваліфікацію у таких формах:

- навчання в докторантурі;

- навчання в аспірантурі;

- навчання в інститутах (на факультетах) перепідготовки;

- стажування у вищих закладах освіти, в науково-дослідних установах, конструкторських бюро, промислових підприємства тощо.

42. Права та обов'язки докторантів і аспірантів визначаються спільним Наказом Міністерства вищої освіти та Академії Наук України за № 11/24 від 16.01.92 р. "Про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів").Організація навчального процесу

43. Порядок організації навчального процесу у Коледжі визначається відповідно до Закону України "Про освіту", державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу закладу освіти.

Навчальний процес у Коледжі базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності, незалежно від впливу будь-яких політичних партій, інших громадських і релігійних організацій.

Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, орієнтується на формуванні освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної постійно оновлювати наукові знання, професіоналізм, швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, галузях економіки, технології, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Зміст навчального процесу визначається навчально-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою навчання, навчальними програмами, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та Коледжу й відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.
Наукова діяльність
44. Наукова діяльність Коледжу є одним з головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою і може здійснюватися науково-педагогічними працівниками за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами.

45. Науково-дослідна робота передбачає:

- ефективне використання наукового потенціалу циклових комісій для проведення досліджень з проблем суспільно-політичних, педагогічних, комп’ютерних і економічних наук;

- підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широкого залучення студентів до їх виконання;

- інтеграція навчального процесу, науки та виробництва;


 • проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

- залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу.

46. Основними завданнями науково-дослідної роботи є:

- розробка сучасних проблем фінансово-економічної діяльності підприємства в ринкових умовах;

- розробка інформаційних та комп’ютерних систем і технологій; • моніторінг інноваційних процесів в освіті;

 • проектування діяльності інноваційних навчальних закладів;

- науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних педагогічних технологій;

 • формування банку даних про інновації в освіті;

 • аналіз та експертиза інноваційної діяльності в закладах освіти;

 • розвиток науково-технічної творчості студентів.

Результати наукових досліджень використовуються в ході навчальних занять. До проведення наукових досліджень залучаються викладачі, науковці, студенти, працівники інших організацій.

47. Наукові дослідження фінансуються за рахунок коштів Коледжу, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.

48. Наукові дослідження в Коледжі здійснюються за планами, затвердженими педагогічною радою вищого закладу освіти з науковими колективами, окремими вченими за договорами, замовленнями, програмами тощо.

Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність

49. Коледж здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв'язки із іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями світу шляхом:

- участі в міжнародних програмах розвитку співробітництва з навчальними закладами зарубіжних країн, встановлення зв’язків з партнерами-учасниками міжнародного співробітництва в сфері навчання в рамках прямого обміну на безвалютній та валютній основах;


- запрошення з-за кордону викладачів і фахівців для читання навчальних курсів;

- направлення в зарубіжні поїздки викладачів Коледжу та інших навчальних закладів у складі спеціалізованих туристичних груп, членів делегацій та робочих груп;

- розробки спільно з зарубіжними навчальними закладами методичних посібників, навчальних кіно- та відеофільмів, виконання наукових досліджень;

- стажування працівників та викладачів за кордоном та прийому за програмами Коледжу спеціалізованих навчальних груп на стажування (в тому числі на комерційній основі);

- участі в конкурсах на здобуття грантів для виконання наукових досліджень;


 • здійснення обміну послугами та товарами з зарубіжними партнерами.Планування і фінансування діяльності Коледжу, майнові відносини

50. Матеріально-технічну базу та фінанси Коледжу складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.

Коледжу передаються засновником у користування та оперативне управління об'єкти права власності: будівельні споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, вироблена продукція, інтелектуальна власність, грошові кошти.

51. Коледж здійснює права користування і розпорядження відведеними йому земельними ділянками та переданим на баланс майном згідно з чинним законодавством України і цим статутом. Функції управління майном, яке закріплене за Коледжем, контролю за ефективністю його використання і зберігання, здійснюють органи виконавчої влади, яким він підпорядкований.

52. Відчуження майна, що закріплене за Коледжем, здійснюється за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Коледжу.

53. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються вищому закладу освіти за рішенням суду або арбітражного суду.

54. Фінансування Коледжу проводиться на нормативній основі за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей господарства, підприємств та організацій, а також додаткових джерел фінансування:


 • грошових та майнових внесків Засновника;

 • дотації з місцевих бюджетів;

- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених договорів;

 • плати за надання додаткових освітніх послуг;

- коштів, одержаних за науково-дослідні, впроваджувальні, консалтингові та інші роботи, виконані на замовлення юридичних осіб та громадян;

 • доходів від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

 • кредитів та позичок банків;

- дивідендів від цінних паперів та доходів від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

 • валютних надходжень;

- добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, отриманих від підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інші кошти.

55. Оподаткування здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

56. Оплата праці працівників Коледжу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

За високі творчі й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника встановлюються персональні надбавки: з бюджетної діяльності – не більше 15% посадового окладу, за рахунок платного навчання – без обмежень.

Персональні надбавки встановлюються директором Коледжу. Надбавки зменшуються або повністю відміняються в разі погіршення якості роботи.

Працівникам Коледжу встановлюються доплати за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників в розмірі до 30% посадового окладу за рахунок економії заробітної плати відсутніх працівників. Доплати встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом.

57. Директор має право надавати пільги з оплати за навчання студентам комерційних груп за погодженням з педагогічною радою Коледжу.

58. Коледж самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямками діяльності Коледжу.

Аудит фінансової діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

59. Відносини Коледжу з іншими установами, організаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

60. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються відповідно до чинного законодавства та власних можливостей Коледжу.

Ліквідація і реорганізація Коледжу

61. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. за № 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів".

62. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном та Коледжу. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

63. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його Міністерству освіти і науки України. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.Порядок запровадження Статуту

64. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до порядку, який визначений у Положенні про державний вищий заклад освіти.

65. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

В.о. директора О.В. Куклін

ПРАВИЛА
Це службові документи, в яких викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних та фізичних осіб.

За формою і змістом правила подібні до інструкцій, іноді є їх складовою частиною.

Р е к в і з и т и:


 1. Гриф затвердження.

 2. Назва виду документа.

 3. Заголовок (короткий виклад призначення правил).

 4. Дата.

 5. Номер.

 6. Текст (може складатися із пунктів).

 7. Підпис особи, відповідальної за складання правил.

Виконання правил обов’язкове для всіх, кого вони стосуються, і тому їх можна віднести до правових документів.
Зразок:
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Схожі:

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Куляс П. П. Система − проти автоматизму суржику: Редакторський погляд : Навчальний посібник. Вид друге, розширене І виправлене. −...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconВасиль марсюк голос волаючого на майдані
Василь марсюк. Голос волаючого на майдані. Публіцистика, критика, спогади. Друге доповнене видання. Київ. 2016. – 148 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
Актуальні питання методики викладання літератури: Навчально-методичний посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг, 2017. – 119 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка