Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002Сторінка11/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2.45 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Міністерство освіти і науки УкраїниЗАТВЕРДЖУЮ


Директор, к.пед.н.
___________ О.В. Куклін

29 березня 2002 р.
ПРАВИЛА ПРИЙОМУдо Черкаського державного бізнес-коледжу

на 2002 рік
1. До Черкаського державного бізнес-коледжу (далі – коледжу) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

2. На перший курс приймаються особи, які мають:

- базову загальну середню освіту на спеціальності 5.020210 "Дизайн", 5.050107 “Економіка підприємства”, 5.050111 “Бухгалтерський облік", 5.050113 "Комерційна діяльність", 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, 5.091504 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж";

- повну загальну середню освіту на спеціальності 5.020210 "Дизайн", 5.050107 “Економіка підприємства”, 5.050113 "Комерційна діяльність", 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, 5.091504 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж", 6.050100 “Облік і аудит”.

Коледж має право зараховувати на перший курс осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” з напряму “Економіка і підприємництво”, для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за умови вступу на спеціальність “Облік і аудит”.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців”, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

4. Громадяни України, які вступають до коледжу, мають право на отримання безоплатної освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Громадянам України гарантується здобуття в коледжі на конкурсній основі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Зазначені гарантії поширюються також на громадян України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

5. Прийом до коледжу здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – “молодший спеціаліст” за денною та заочною формами навчання, за освітньо-кваліфікаційним рівнем – “бакалавр” тільки за денною формою навчання.

Зміст та нормативний термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами.

6. Фінансування підготовки фахівців у коледжі проводиться за рахунок:

- коштів державного бюджету України за державним замовленням;


 • коштів юридичних осіб (за контрактом);

 • коштів фізичних осіб (за контрактом).

7. Організацію прийому до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 01.03.95 р. № 49 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.95 р. за № 99/635.

Головою приймальної комісії є директор коледжу.

Для прийому вступних випробувань на перший курс створюються предметні екзаменаційні комісії коледжу, персональний склад яких затверджується директором коледжу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних комісій з питань організації прийому визначаються директором коледжу.

Коледж оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями.

Коледж створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на право освітньої діяльності, посвідченням про державну акредитацію з кожної спеціальності, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту.

Під час прийому коледж забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей вступників.
8. Прийом до коледжу проводиться зі спеціальностей:


п/п


Назва спеціальності

За рахунок коштів Державного бюджету на базі

За рахунок коштів відповідних юридичних або фізичних осіб на базібазової загальної середньої освіти

повної загальної середньої освіти

повної загальної середньої освіти

базової загальної середньої освіти

1.

Комерційна діяльність

+

+

+

+

2.

Бухгалтерський облік

+

+

+

+

3.

Економіка підприємства

+

+

+

+

1

2

3

4

5

6

4.

Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

+

+

+

+

5.

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

+

+

+

+

6.

Дизайн

+

+

+

+

7.

Облік і аудит

-

-

+

-

9. Прийом до Черкаського державного бізнес-коледжу здійснюється за особистою заявою громадян, на підставі результатів вступних випробувань, проведених з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми. При наявності конкурсу забезпечується зарахування громадян, найбільш здатних і підготовлених до засвоєння освітніх програм відповідного ступеня підготовки, якщо інші умови не передбачені законодавством України.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензій і посвідчення про державну акредитацію коледжу за обраним напрямом підготовки (спеціальністю) фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

10. Прийом документів на місця державного замовлення проводиться з 10 червня до 22 липня, вступні випробування на місця державного замовлення - з 23 липня, зарахування на конкурсній основі на місця державного замовлення проводиться до 31 липня.

Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, проводиться: до 30 серпня – вступників з повною загальною середньою освітою; до 31 липня – вступників з базовою загальною середньою освітою.

11. Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу, у якій вказують спеціальність. До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту), за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом приймальною комісією коледжу або у встановленому порядку); • медичну довідку за формою 086-У,

 • шість фотокарток розміром 3 х 4 см.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступник пред’являє особисто.

Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) встановленими законодавством України в терміни, визначені для подання документів.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до кількох вищих навчальних закладів і визначилися з вступом до коледжу, у п’ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, зобов’язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії коледжу. Оригінал документа про освіту зберігається у коледжі протягом усього терміну навчання. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту, до коледжу, не зараховуються на навчання на місця державного замовлення.

Примітка.

До бакалаврату зі спеціальності “Облік і аудит” в 2002 році приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації за напрямом підготовки “Економіка і підприємництво” та отримали неповну вищу освіту. Крім зазначених вище документів, вступники подають диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” в оригіналі.

12. Прийом до коледжу незалежно від фінансування підготовки проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються за кількістю набраних балів (суми оцінок за вступні випробування).

13. Перелік вступних випробувань до коледжу на місця державного замовлення:

13.1. Для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою на всі спеціальності, крім спеціальності “Дизайн”: • українська мова (диктант);

 • математика (письмово);

13.2. Для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою на всі спеціальності, крім спеціальності "Дизайн":

 • українська мова (диктант);

 • математика (письмово).

13.3. Для абітурієнтів з повною або базовою загальною середньою освітою на спеціальність "Дизайн":

 • українська мова (диктант);

 • фахове випробування (малюнок, живопис, композиція).

Вступники, які не атестовані з української мови, складають конкурсний

іспит з російської мови (диктант).

14. Результати складання вступних випробувань з української або російської мови, математики, фахового випробування оцінюються за дванадцятибальною шкалою і вносяться до екзаменаційної відомості. Вступне випробування вважається складеним, якщо абітурієнт набрав не менше ніж 6 балів за дане випробування. Якщо абітурієнт набирає менше 6 балів, то йому виставляється оцінка “незадовільно”. Вступники, які отримали оцінку "незадовільно", не допускаються до складання інших вступних випробувань і не беруть участі в конкурсі.

При необхідності набрані бали за кожне випробування переводяться у чотирибальну систему за шкалою:

0-5 балів – “2”

6-8 балів – “3”

9-10 балів – “4”

11-12 балів – “5”

15. Всі випробування проводяться за навчальними програмами:


 • старшої загальноосвітньої школи (для вступників на базі 11 кл.);

 • основної загальноосвітньої школи (для вступників на базі 9 кл.).

16. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.

17. Вступні випробування на місця державного замовлення проводяться по потокам в такі терміни:

17.1. На базі базової загальної середньої освіти (9 класів):

17.1.1. Фахове випробування:
п/п


Назва спеціальності

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1.

Дизайн

І

ІІ


23.07.2002

23.07.20029.00

13.00
17.1.2. Українська мова (диктант):


п/п


Назва спеціальності

№ потоку

Дата проведення

Час проведенняПрограмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

І

24.07.2002

9.00Комерційна діяльність

ІІ

24.07.2002

11.00Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

ІІІ24.07.2002

13.00Бухгалтерський облік

ІV

24.07.2002

15.00Економіка підприємства

V

24.07.2002

17.00Дизайн24.07.2002

19.00

17.1.3. Математика (письмово):


п/п


Назва спеціальності

№ потоку

Дата проведення

Час проведенняПрограмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

І

26.07.2002

9.00Комерційна діяльність

ІІ

26.07.2002

11.00Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

ІІІ26.07.2002

13.00Бухгалтерський облік

ІV

26.07.2002

15.00Економіка підприємства

V

26.07.2002

17.00

17.2. На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

17.2.1. Фахове випробування:


п/п


Назва спеціальності

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1.

Дизайн

І

ІІ


24.07.2002

24.07.20029.00

13.00

17.2.2. Математика (письмово):


п/п


Назва спеціальності

№ потоку

Дата проведення

Час проведенняПрограмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

І

25.07.2002

9.00Комерційна діяльність

ІІ

25.07.2002

11.00Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

ІІІ25.07.2002

13.00Економіка підприємства

V

25.07.2002

15.00

17.2.3. Українська мова (диктант):
п/п


Назва спеціальності

№ потоку

Дата проведення

Час проведенняПрограмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

І

27.07.2002

9.00Комерційна діяльність

ІІ

27.07.2002

11.00Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

ІІІ27.07.2002

13.00Економіка підприємства

V

27.07.2002

15.00


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Схожі:

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Куляс П. П. Система − проти автоматизму суржику: Редакторський погляд : Навчальний посібник. Вид друге, розширене І виправлене. −...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconВасиль марсюк голос волаючого на майдані
Василь марсюк. Голос волаючого на майдані. Публіцистика, критика, спогади. Друге доповнене видання. Київ. 2016. – 148 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
Актуальні питання методики викладання літератури: Навчально-методичний посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг, 2017. – 119 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка