Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002Сторінка12/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2.45 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


18. Вступні випробування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на базі базової або повної загальної середньої освіти - українська мова (диктант) проводяться 24 червня; 01, 08, 15, 22, 29 липня та додатково для вступників з повною загальною середньою освітою - 05, 12, 19, 26 серпня 2002 року.

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю “Дизайн”, додатково представляють свої творчі роботи (з рисунку, живопису, композиції) для попереднього відбіркового творчого конкурсу. Він оцінюється за двобальною шкалою: “зараховано” або “не зараховано”. Вступники, яким творчий конкурс не зараховано, до подальших вступних випробувань не допускаються.Особи, які вступають до бакалаврату, складають вступні випробування у формі співбесіди з фаху в межах програми здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Співбесіда оцінюється за двобальною шкалою: “зараховано” або “не зараховано”.

19. На місця державного замовлення складають одне фахове вступне випробування:

а) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю;

б) випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;в) випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;

г) призери ІІІ етапу (обласних, в Автономній Республіці Крим – республіканської, у містах Києві і Севастополі – міських Всеукраїнських учнівських олімпіад за умови, що вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит з предмету, з якого вони були призерами вищезгаданих олімпіад;

д) особи, яким Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.91 р. із змінами та доповненнями від 01.07.92 р. та 06.06.96 р.) надане таке право.

При одержанні на вказаному випробуванні 11 або 12 балів, абітурієнти даної категорії звільняються від подальшого складання вступних випробувань і зараховуються до коледжу на конкурсній основі в межах встановленої квоти бюджетних місць.

Вступникам вищевказаної категорії встановлене одне фахове вступне випробування відповідно до обраної спеціальності:


Назва спеціальності

Назва вступного випробування

п/п
На базі базової загальної середньої освіти
(9 класів)

На базі повної загальної середньої освіти
(11 класів)


Комерційна діяльність

Українська мова

МатематикаЕкономіка підприємства

Українська мова


Математика


Бухгалтерський облік

Українська мова


-Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

Українська мова


МатематикаОбслуговування комп'ю-терних та інтелектуальних систем і мереж

Українська мова


МатематикаДизайн

З обраного фаху (малюнок, живопис, композиція)

З обраного фаху (малюнок, живопис, композиція)


20. Поза конкурсом зараховуються на місця державного замовлення при одержанні вступних позитивних оцінок:

а) особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в редакції від 22.10.93 р., зі змінами та доповненнями, надане таке право;

б) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

в) інваліди І та ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

г) особи, яким Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.91 р. із змінами та доповненнями від 01.07.92 р. та 06.06.96 р.) надане таке право;

д) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

21. Порядок зарахування вступників на місця державного замовлення, які набрали однакову кількість балів:

а) вступники, нагороджені золотою (срібною) медаллю після закінчення повної середньої школи, особи, які мають диплом професійно-технічних навчальних закладів з відзнакою, та відмінники-випускники основної школи;

б) вступники, які мають вищий середній бал атестату про базову або повну загальну середню освіту;

в) випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які входять до навчально-науково-виробничого комплексу “Перспектива” при Черкаському державному університеті ім. Б. Хмельницького;

г) інваліди ІІІ групи;

д) особи, які мають стаж роботи не менше двох років або звільнені в запас із лав Збройних сил України протягом трьох останніх років і мають позитивні характеристики від командування військових частин;

е) діти з багатодітних сімей, за наявності відповідних документів.

22. Особи, які не пройшли за конкурсом до іншого вищого навчального закладу, можуть брати участь з набраними балами в конкурсі до коледжу за наявності вакантних місць та за умови складання однакових вступних випробувань.

23. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора коледжу. Апеляції повинні подаватися до приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів письмового іспиту.

24. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування в цей чи інший вищий навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

25. Роботи вступників, які не зараховані до коледжу, зберігаються шість місяців, потім знищуються, про що складається акт.

26. Усі питання, пов'язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією.

27. Правила прийому на перший курс до Черкаського державного бізнес-коледжу у 2002 році розглянуто і схвалено на засіданні приймальної комісії коледжу 29 березня 2002 року.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Н.А. Азьмук

тел. (0472) 64-10-00


1.26. Розпорядчі документи
До розпорядчих відносяться такі документи: вказівка, наказ, постанова, розпорядження.
НАКАЗ
Це розпорядчий документ, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань.

Розрізняють накази щодо особового складу (кадрові) і накази із загальних питань (організаційні). Кадровими наказами оформляють призначення, звільнення, переміщення працівників, відрядження. відпустки, заохочення, стягнення.

У заголовку такого наказу зазначають: “Щодо особового складу”. Кожний пункт наказу починається з дієслова у наказовій формі (призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання.
До викладу тексту наказу існують певні вимоги:


 1. У наказах про прийняття на роботу обов’язково зазначають: а) на яку посаду; б) до якого структурного підрозділу; в) з якого числа оформляється на роботу; г) вид прийняття на роботу (на постійну, тимчасову, за сумісництвом); д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем).

 2. У наказах про переведення на іншу роботу вказують вид і мотивування переведення.

 3. У наказах про надання відпустки зазначають: а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами); б) загальна кількість робочих днів; в) дата виходу у відпустку і повернення;
  г) період, за який надано відпустку.

 4. У наказах про звільнення працівників зазначають: а) дату звільнення;
  б) мотивування.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов’язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі.

Організаційні накази видаються при затвердженні перспективних, річних та інших планів, при реоганізації або ліквідації структурних підрозділів.
Р е к в і з и т и:

 1. Назва виду документа.

 2. Назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника.

 3. Місце видання.

 4. Номер.

 5. Дата.

 6. Заголовок.

 7. Текст, що складається з двох частин:

 • констатуються та аналізуються факти;

 • подаються розпорядження, заохочення або стягнення.

 1. Підпис керівника установи.

 2. Печатка.


Зразок:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

НАКАЗ № _______

11 січня 2002 року Черкаси
Про зарахування студентки
1. Згідно з поданою заявою зарахувати з 11 січня 2002 року до складу студентів коледжу, які навчаються за програмами підготовки молодших спеціалістів, з 2-річним терміном навчання, за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб, в:
групу № 1Е-01 за спеціальністю

Економіка підприємства”


1. 17184. Сєдих Олену Володимирівну
2. Старшому диспетчеру навчально-методичного відділу Кибі Т. Л. занести відповідні записи в “Поіменну книгу студентів” денного відділення.
Директор, к. пед. н. О. В. Куклін

Погоджено:

Заступник директора

з навчально-методичної роботи Т. І. Павлюк


Завідуючий відділенням І. В. Коритін
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Це правовий акт, що видається керівником або колегіальним органом з метою вирішення оперативних питань. Має обмежений термін дії і стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян – виконавців розпорядження.
Р е к в і з и т и:

 1. Назва структурного підрозділу.

 2. Коди.

 3. Назва виду документа.

 4. Дата.

 5. Індекс.

 6. Місце видання.

 7. Заголовок до тексту.

 8. Текст, що містить такі частини:

 • констатуючу (вказується мета або причини видання);

 • розпорядчу (вказуються дії, які треба виконати, та особи, відповідальні за виконання).

 1. Підпис.


Зразок:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________
30 січня 2002 Черкаси
Про надання знижок

по оплаті
З метою підвищення якості навчання та заохочення кращих студентів, керуючись рішенням педагогічної ради та Статутом коледжу
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Встановити знижки по оплаті за навчання або за додаткові освітні послуги в
ІІ семестрі 2001-2002 навчального року з урахуванням підсумків попереднього навчального семестру:

1.1. Студентам комерційних груп на базі повної загальної середньої освіти:

1.1.1. Знижка 100% - при умові, що студент за результатами зимової екзаменаційної сесії має середній бал успішності – 5,0;

1.1.2. Знижка 50% - при умові, що студент має середній бал успішності – 4,75;

1.1.3. Знижка 10% - при умові, що студент має середній бал успішності – 4,5.

2. При наданні знижок по оплаті враховувати своєчасність здачі заліків та екзаменів, яка відображена у відповідних заліковій та екзаменаційній відомостях (графа “Оцінка”).

3. Кураторам академічних груп довести дане розпорядження до відома студентів.

4. Списки студентів академічних груп, яким будуть надані знижки по оплаті на наступний семестр, затвердити на засіданні педагогічної ради коледжу 30 січня 2002 року.

5. Контроль за виконанням дійсного розпорядження покласти на завідуючого відділенням Коритіна І. В. та головного бухгалтера Гензерську О. О.

Директор, к.пед.н. О. В. Куклін


Розділ ІІ. Довідник з правопису та пунктуації у схемах

2.1. Правопис префіксів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Схожі:

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Куляс П. П. Система − проти автоматизму суржику: Редакторський погляд : Навчальний посібник. Вид друге, розширене І виправлене. −...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconВасиль марсюк голос волаючого на майдані
Василь марсюк. Голос волаючого на майдані. Публіцистика, критика, спогади. Друге доповнене видання. Київ. 2016. – 148 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
Актуальні питання методики викладання літератури: Навчально-методичний посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг, 2017. – 119 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка