Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002


Зміни приголосних при словотворенніСторінка20/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,45 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

3.3. Зміни приголосних при словотворенні
Завдання. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів –ськ(ий), -ств(о).

Варіант 1. Черемош, Дрогобич, Прага, француз, Арзамас, таджик, чуваш, Ірак, Заволжя, Бранденбург.

Варіант 2. Воронеж, убогий, Кривий Ріг, боягуз, Буг, Мекка, Славутич, Ветлуга, глядач.

Варіант 3. Латиш, Калуга, Гадяч, Велика Лепетиха, Народичі, Теплик, казах, птах, Балашиха.

Варіант 4. Ужгород, Донецьк, Мадрид, Збараж, киргиз, Рига, Чикаго, Гринвіч, Збруч, читач.

Варіант 5. Лейпциг, козак, Таганрог, Волгоград, Абхазія, Вінніпег, Боярка, Галич, Гаага.

Варіант 6. Галич, тюрк, Владивосток, Козелець, ткач, Запоріжжя, Овруч, Норвегія, Париж.

Варіант 7. Люксембург, Страсбург, Словакія, Калуш, Черкаси, Поволжя, Іртиш, Забайкалля, студент.

Варіант 8. Каракас, товариш, Бахмач, Золотоноша, Гамбург, Кременчук, гігант, Случ, споглядач.

Варіант 9. Полісся, студент, Санкт-Петербург, Волга, Сиваш, Кагарлик, Кавказ, Йоганнесбург.

Варіант 10. Прага, Генуя, Гонконг, Балхаш, Нюрнберг, Миргород, Мозамбік, таджик, узбек.

Варіант 11. Південний Буг, Велика Лепетиха, Великі Луки, Цюрих, Куяльник, печеніги, Розточчя, Калуш.

Варіант 12. Красний Луч, Калуга, Казбек, Франція, Люксембург, Балхаш, Інгуш, інтелігент, Магдебург.

Варіант 13. Оренбург, Дамаск, Сантьяго, Темрюк, Геленжик, Виборг, Ладога, Онега, Великий Устюг.

Варіант 14. Осиповичі, Кандалакша, Печеніга, Карачі, Белосток, Баничі, Хорог, Городок, Росток.

Варіант 15. Гамбург, наглядач, Ургенч, Бахмач, Зальцбург, Інсбрук, Орша, Добруш, Единбург.
3.4. Уживання великої літери
Завдання: Написати, де потрібно, з великої літери.
Варіант 1. (д)епутат (в)ерховної (р)ади (у)країни, (д)ержавний (м)узей (і)сторії (в)еликої (в)ітчизняної (в)ійни 1941-1945 р.р., (д)ень (п)еремоги, (п)резидент (у)країни, (ч)еркаська (с)ередня (ш)кола, (г)енеральний (п)рокурор, (с)пілка (п)исьменників (у)країни, (ч)умацький (ш)лях, (г)осподь, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (т)оргова (п)алата, (н)аціональна (г)вардія, (р)іка (д)ністер, (м)іністр (в)нутрішніх (с)прав (у)країни, (а)ріаднина (н)итка, (з)емля (ш)евченкова, (д)есятинна (ц)ерква, (п)салтир, (в)еликий (п)іст, (а)кадемік
В. М. Русанівський, (к)иївська (р)усь, (г)ори (а)льпи, (р)ада (б)езпеки, (з)аповідник (б)іловезька (п)уща, (с)узір’я (в)еликого (п)са, (р)ада (є)вропи, (н)овий (р)ік, (з)авод (о)рбіта, (о)рден (н)езалежності, (к)олізей, (п)ристань (п)рохорівка, (б)іблія, (к)иївенерго.
Варіант 2. (у)спенська (ц)ерква, (м)айдан (н)езалежності, (к)иївська (д)оба, (м)іністр (о)борони (у)країни, (б)лаговіщення, (н)ароди (п)івночі, (с)ело (с)ухий (я)р, (п)арк (а)скольдова (м)огила, (а)ндріївський (у)звіз, (з)олоті (в)орота, (р)омоданівський (ш)лях, (б)ог (я)рило, (м)ис (к)апітана (дж)еральда, (є)лисейські (п)оля, (р)іздво (х)ристове, (п)риуралля, (м)ис (д)оброї (н)адії, (с)получені (ш)тати (а)мерики, (к)онча-(з)аспа, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (к)оран, (м)едаль “(з)а (б)ойові (з)аслуги”, (а)еропорт (ж)уляни, (с)танція (д)арниця, (к)онгрес (з)ахисту (к)ультури, (с)енат, (д)ержавний (з)аслужений (а)кадемічний (н)ародний (х)ор ім. Г. Верьовки, (п)алац (к)ультури “(у)країна”, (у)жгородський (д)ержавний (у)ніверситет.
Варіант 3. (ч)еркаське (с)тароство, (у)країнська (х)ристиянсько-(д)емократична (п)артія, (в)олодимирський (с)обор. (п)рєм’єр-(м)іністр (у)країни, (д)итсадок “(д)ельфін”, (т)ретьяковська (г)алерея, (м)етро (с)вятошино, (р)енесанс, (п)артія (з)елених (у)країни, (н)аціональний (б)анк (у)країни, (п)рофспілка (с)тудентів (м)іста (к)иєва, (п)отсдамська (у)года, (к)иївенерго, (ш)евченківська (к)онференція, (о)рганізація (у)країнського (в)ідродження, (н)аціональна (а)кадемія (н)аук (у)країни, (ч)асослов, (п)ечерський (м)онастир, (в)іце-(п)резидент, (п)ерун, (е)йфелева (в)ежа, (ч)лен-(к)ореспондент, (р)еспубліка (б)ілорусь, (ч)орне (м)оре, (ч)еркащина, (к)нгрес, (т)овариство (о)б’єднаних (у)країнських (к)анадців, (к)андидат (е)кономічних (н)аук.
Варіант 4. (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (с)тародубський (п)олк, (м)іністерство (к)ультури (у)країни, (м)іжнародна (а)соціація (у)країністів, (к)омбайн “(н)ива”, (б)удинок (у)чителя, (к)луб (м)етробудівців, (о)перний (т)еатр, (п)івденний (в)окзал, (д)ніпрогрес, (х)отинський (з)амок, (б)ориспільська (т)раса, (п)аризька (к)омуна, (в)осьме (б)ерезня, 8 (б)ерезня, (в)ерховний (с)уд США, (п)арламент, (к)омета (г)аллея, (р)ектор (у)ніверситету, (о)рден (п)очесного (л)егіону, (т)роїстий (с)оюз, (т)ичинине (с)лово, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (п)останова (к)абінету (м)іністрів (у)країни, (п)арламент, (п)алац (с)порту, (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни, (ч)асослов.
Варіант 5. (в)ерховна (р)ада (у)країни, (к)иївський (б)удинок (у)чителя, (в)еликий (х)рест, (т)овариство (у)країнської (м)ови, (р)іздво, (б)ожа (м)ати, (ж)урнал “(д)ивослово”, (б)ульвар (п)ерова, (п)олтавська (б)итва, (в)еликдень, (г)оловнокомандуючий (з)бройних (с)ил (у)країни, (г)олова (к)онституційного (с)уду, (в)ерхня (х)ортиця, (у)країнська (р)еспубліканська (п)артія, (д)ід (м)ороз, (н)естор (л)ітописець, (п)ланета (з)емля, (ю)пітер, (н)ародний (р)ух (у)країни, (т)оррічеллієва (п)устота, (м)ис (д)ежнєва, (п)речиста, (ф)лорида, (ф)іліппіни, (у)коопспілка, (п)ромінвестбанк, (м)істо (г)анновер, (п)оділля, (ж)игулі, (б)лаговіщення.
Варіант 6. (о)рганізація (о)б’єднаних (н)ацій, (м)айдан (б)огдана (х)мельницького, (х)ристиянсько-(д)емократична (п)артія (у)країни, (л)ейбористська (п)артія (в)еликобританії, (н)ародна (п)алата (р)еспубліки (і)ндія, (л)ьодове (п)обоїще, (в)елика (в)ітчизняна (в)ійна, (б)анк “(а)валь”, (о)рден “(м)ати-(г)ероїня”, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (ф)едерація (п)рофспілок (у)країни, (м)іністерство (о)світи, (к)омінтерн, (к)ороль (г)еральд (с)міливий, (с)есія (ч)еркаської (м)іськради, (с)атурн, (к)иївський (у)ніверситет ім. (т)араса (ш)евченка, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (в)одохреща, (ц)ентральна (р)ада, (х)арківський (к)луб (м)етробудівців, (ф)інська (з)атока, (у)манщина, (м)іжнародний (о)лімпійський (к)омітет.
Варіант 7. (к)онституційний (с)уд (у)країни, (т)имчасовий (у)ряд, (т)ечія (г)ольфстрім, (с)трийський (п)арк, (с)хіднокитайське (м)оре, (м)іжнародна (а)соціація (у)країністів, (м)іськрада, (м)іністр (о)світи та науки (у)країни, (а)нтарктида, (а)тлантичний (о)кеан, (б)огородиця, (в)елика (в)едмедиця, (в)ійськово-(г)рузинська (д)орога, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (з)емський (с)обор, (з)акарпаття, (к)иївський (в)ійськовий (о)круг, (к)оліївщина, (л)ауреат (д)ержавної (п)ремії, (н)аціональна (г)вардія, (п)анамський (п)ерешийок, (п)окуття, (с)півдружність (н)езалежних (д)ержав, (н)обелівська (п)ремія. (п)резидент (ф)ранції, (к)римські (г)ори, (г)алицько-(в)олинське (к)нязівство. (в)еликий (к)ремлівський палац, (с)пілка (х)удожників (у)країни, (р)ада (б)езпеки ООН, (т)имчасовий (у)ряд.
Варіант 8. (м)іжнародний (к)омітет (ч)ервоного (х)реста, (а)ндріївська (ц)ерква, (б)альзаківські (т)радиції, (а)сканія-(н)ова, (в)ерсальський (м)ир, (в)иконавчий (к)омітет (д)онецької (о)бласної (р)ади (н)ародних (д)епутатів, (в)ітебське (в)оєводство, (в)сесвітній (к)онгрес (д)емократичної (м)олоді, (я)нка (к)упала, (д)ержавний (а)кадемічний (т)еатр (о)пери та (б)алету (і)мені (т)араса (ш)евченка, (з)атока (с)вятого (л)аврентія, (з)ахідна (є)вропа, (к)авказький (х)ребет, (к)нижкова (п)алата, (к)оран, (н)ацбанк, північний (м)орський (ш)лях, (п)оділля, (х)ристиянство, (з)ірка (а)льтаїр. (б)іле море, (к)андидат (т)ехнічних (н)аук, (с)талінградська (б)итва.
Варіант 9. (в)елика (ф)ранцузька (р)еволюція, (г)енеральний (с)екретар ООН, (у)крінформ, (у)країнська (р)еспубліканська (п)артія, (с)есія (к)иївської (о)бласної (р)ади, (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни, (д)амоклів (м)еч, (д)ень (у)чителя, (д)ержавна (д)ума, (є)вангеліє, (з)ахідносибірська (н)изовина, (к)иївський (в)окзал, (л)еся (у)країнка, (м)іжнародна (о)рганізація (п)ромисловців, (п)олісся, (р)осійська (ф)едерація, (с)ин (б)ожий, (с)кандинавський (п)івострів, (в)еликдень, (д)ержавний (з)аслужений (с)имфонічний (о)ркестр (у)країни, (д)ень (к)осмонавтики, (е)поха (в)ідродження, (о)рден (д)ружби (н)ародів, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (д)октор (ф)ілософських (н)аук.
Варіант 10. (в)исокі (д)оговірні (с)торони, (г)ельсінська (с)пілка, (г)олубий (н)іл, (т)рипільська (к)ультура, (к)онституційний (с)уд (у)країни, (д)ержавна (т)ретьяковська (г)алерея, (я)рославів (в)ал, (г)ордіїв (в)узол, (д)екларація (п)рав (л)юдини, (д)ень (н)езаежності (у)країни, (з)апорізька (с)іч, (з)ахідна (у)країна, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)урильські (о)строви, (м)іжнародний (ж)іночий (д)ень, (н)аддніпрянщина, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади, (с)лобожанщина, (с)офіївський (с)обор, (х)мельниччина, (с)вітовий (б)анк, (д)ень (п)ам’яті (р)епресованих, (а)нтичний (с)віт, (з)аслужений (з)акарпатський (н)ародний (х)ор, (к)ороль (й)орданії. (м)аршал (а)віації, (п)осол (у)країни в (р)осії.
Варіант 11. (к)онституція (у)країни, (н)ародний (а)ртист, (н)імеччина, (н)обелівська (п)ремія, 1 (т)равня, (п)ерше (т)равня, (п)ечерська (л)авра, (п)івденна (а)мерика, (п)артія (д)емократичного (в)ідродження (у)країни, (п)івденно-(з)ахідна (з)алізниця, (п)івнічний (л)ьодовитий океан, (п)івнічний (п)олюс, (п)ідмосков’я, (п)рокрустове ложе, (п)рофком (ч)еркаського (д)ержавного (б)ізнес-(к)оледжу, (р)ада (б)езпеки, (п)салтир, (р)еспубліка (п)ольща, ріка (м)осква, (с)вято (п)еремоги, (ш)евченківська (п)ремія, (к)онституційний (с)уд (у)країни, (б)іблія, (ч)лен-(к)ореспондент (н)аук (у)країни, (м)іністр (ю)стиції (у)країни.
Варіант 12. (а)кт (п)роголошення (н)езалежності україни, (б)лаговіщення, (п)ечерська (л)авра, (г)лава (а)дміністрації (п)резидента (у)країни, (к)иївська (р)усь, (п)ереяславська (р)ада, (м)олочний (ш)лях, (п)ерська (з)атока, (б)улонський (л)іс, (ж)овті (в)оди, (б)ульвар (т)араса (ш)евченка, (з)бройні (с)или (у)країни, (а)мериканська (ф)едерація (п)раці, (л)ьвівський (п)алац (о)друження, (с)есія (хмельницької (м)іськради, (в)ерсальський (м)ир, (у)крпрофрада, (п)івнічнокримський (к)анал, (о)рден (д)ружби, (п)алац (у)рочистих (п)одій, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (д)ень (п)еремоги, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (д)ень (н)езалежності (у)країни.
Варіант 13. (ч)еркаський (д)ержавний (б)ізнес-(к)оледж, (к)обзар, (к)андидат (п)едагогічних (н)аук, (у)ніверсальний (р)еспубліканський (с)тадіон, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (а)кадемія (п)едагогічних (н)аук, міжрегіональний (і)нститут (у)досконалення (в)чителів, (п)редставник (п)резидента (у)країни в (ч)еркаській (о)бласті, (а)дмірал (ф)лоту, (ш)евченківські (п)оезії, (у)країнсько-(к)анадське (с)пільне (п)ідприємство, (к)онгрес (д)емократичних (с)ил (у)країни, (г)олова (р)ади (н)аціональностей, (о)деська (а)втострада, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (к)иївська (д)ержавна (ф)ілармонія, (к)онституційний (с)уд (у)країни, (п)резидент США, (у)крводканалпроект.
Варіант 14. (к)аменяр, (д)ержавний (б)юджет (у)країни, (р)ентгенівські (п)ромені, (м)іністр (о)світи і (н)ауки (у)країни, (с)пілка (о)фіцерів (у)країни, (м)аршал (а)віації, (ф)едерація (н)езалежних (п)рофспілок (у)країни, (т)овариство “(у)країна-(ф)ранція”, (п)осол США в (у)країні, (г)енерал-(л)ейтенант, (г)рінченків (с)ловнник, (п)разька (к)онференція, (з)аслужений (у)читель, (м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (у)країнська (р)еспубліканська (п)артія, (н)ауковий (с)півробітник, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (м)аршал (а)віації, (в)ерховна (р)ада (у)країни, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (о)рден (я)рослава (м)удрого, (н)аціональна (г)вардія, (в)еликий (п)іст, (г)олова (с)лужби (б)езпеки (у)країни.
Варіант 15. (п)ушкінські (р)укописи, (ш)евченківська (п)ремія, (т)ичинине (с)лово, (н)ауково-дослідний (і)нститут (г)ігієни (х)арчування, (ж)урнал “(в)сесвіт”, (з)аслужений (д)іяч (у)країни, (б)удинок (у)чителя, (п)рокрустове (л)оже, (у)коопспілка, (о)блвиконком, (у)крпрофрада, (с)ело (в)еселі (г)ори, (к)иївська (р)усь, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (н)естор (л)ітописець, (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (ч)еркаський (д)ержавний (б)ізнес-(к)оледж, (е)йфелева (в)ежа, (п)івденна (а)мерика, (ц)ентральна (є)вропа, (д)ендропарк “(с)офіївка”, (с)узір’я (п)егаса, (п)речиста, (у)кргазбанк.
3.5. Правопис слів іншомовного походження
Завдання: Розкрити дужки, пояснити правопис.
Варіант 1. Інтерме(ц,цц)о, нове(л,лл)а, ко(м,мм)ерсант, хо(б,бб)і, то(н,нн)а, ко(л,лл)ега, па(н,нн)а, ма(н,нн)а, не(т,тт)о, лібре(т,тт)о, конгре(с,сс), пара(л,лл)ель, Ши(л,лл)ер, Я(с,сс)и, сю(р,рр)еалізм, Ру(с,сс)о, ва(т,тт), Ва(т,тт), ме(к,кк)ський, Брю(с,сс)ель, О(т,тт)ава, експре(с,сс)ія, бі(л,лл)ь, лібре(т,тт)о, а(к,кк)умуляція, конгре(с,сс), ма(с,сс)а, ка(с,сс)а, ві(л,лл)а, компромі(с,сс).
Варіант 2. Бока(ч,чч)о, Бо(н,нн), Ні(ц,цц)а, пре(с,сс)а, о(п,пп)онент, ка(с,сс)а, ма(н,нн)а, лібре(т,тт)о, ко(м,мм)ерція, бру(т,тт)о, а(с,сс)иметрія, і(н,нн)овація, ло(т,тт), бестсе(л,лл)ер, а(т,тт)аше, е(ф,фф)ект, гу(м,мм)анізм, репре(с,сс)ія, е(м,мм)іграція, кла(с,сс), стре(с,сс), не(т,тт)о, Го(л,лл)андія, Армаге(д,дд)он, нове(л,лл)а, а(т,тт)естат, ма(н,нн)а, маро(к,кк)анець, ка(с,сс)ета, конгре(с,сс), нове(л,лл)а.
Варіант 3. Су(м,мм)а, то(н,нн)а, ко(л,лл)ектив, ві(л,лл)а, експре(с,сс)ія, Ч(и,і)каго, Кр(и,і)т, емі(с,сс)ія, бе(с,сс)а, ко(м,мм)уна, інте(л,лл)ігент, мадо(н,нн)а, Толья(т,тт)і, гри(п,пп), Філі(п,пп)іни, шо(с,сс)е, мі(с,сс)ія, хо(б,бб)і, і(п,пп)одром, а(л,лл)ея, мі(с,сс)ія, Флор(и,і)да, Ши(л,лл)ер, не(т,тт)о, бру(т,тт)о, ка(с,сс)а, ма(с,сс)а, баро(к,кк)о, лібре(т,тт)о, ко(м,мм)утатор, і(н,нн)овація, і(л,лл)юзія.
Варіант 4. Капе(л,лл)а, ва(н,нн)а, па(н,нн)а, і(н,нн)овація, ди(с,сс)кусія, гу(м,мм)анізм, Мі(с,сс)урі, О(т,тт)ава, те(р,рр)аса, Я(с,сс)и, Апо(л,лл)он, Ге(н,нн)адій, анте(н,нн)а, Брю(с,сс)ель, Маро(к,кк)о, баро(к,кк)о, бі(л,лл)ь, ша(с,сс)і, гру(п,пп)а, беладо(н,нн)а, стака(т,тт)о, лібре(т,тт)о, ві(л,лл)а, Кальку(т,тт)а, Ні(ц,цц)а, То(р,рр)іче(л,лл)і, і(м,мм)іграція, і(р,рр)еальний, Бо(н,нн), баро(к,кк)о, мо(т,тт)о, не(т,тт)о, мадо(н,нн)а.
Варіант 5. Ві(л,лл)а, му(л,лл)а, га(л,лл)ерея, ко(р,рр)еспондент, ка(с,сс)овий, ма(н,нн)а, гу(м,мм)анізм, е(м,мм)іграція, а(с,сс)иметрія, епігра(м,мм)а, гри(п,пп), а(к,кк)умуляція, мадо(н,нн)а, па(н,нн)а, кла(с,сс)ичний, Ві(н,нн)іпег, Вальтер Ско(т,тт), па(н,нн)а, мі(р,рр)а, Га(н,нн)ібал, ко(л,лл)ективізація, і(л,лл)юстрація, ба(л,лл), мета(л,лл), Ді(к,кк)енс, Мі(с,сс)урі, конт(р,рр)еволюція, тра(с,сс)а, коло(н,нн)а, го(л,лл)андець, нове(л,лл)а, Га(н,нн)овер, Бо(н,нн), ка(с,сс)а.
Варіант 6. Ка(с,сс)андра, сю(р,рр)еалізм, маро(к,кк)анець, а(н,нн)тена, то(н,нн)а, агре(с,сс)ія, Ру(с,сс)о, Я(ф,фф)а, не(т,тт)о, а(п,пп)ерцепція, комі(с,сс)ія, Мі(с,сс)урі, С(і,и)ц(и,і)лія, Флор(і,и)да, ва(н,нн)а, Оді(с,сс)ей, і(п,пп)одром, те(р,рр)иторія, ко(м,мм)ісар, Кальку(т,тт)а, Андо(р,рр)а, а(с,сс)амблея, Жа(н,нн)а, те(р,рр)икон, а(н,нн)отація, ба(р,рр)око, а(с,сс)истент, нове(л,лл)а, Та(л,лл)і(н,нн), коло(н,нн)а, ма(с,сс)а, то(н,нн)а.
Варіант 7. Лонгфе(л,лл)о, ва(т,тт), Ва(т,тт), не(т,тт)о, і(н,нн)овація, па(н,нн)а, мі(р,рр)а, Ру(с,сс)о, фі(н,нн)и, а(к,кк)умулятор, Мю(л,лл)ер, Уе(л,лл)с, експре(с,сс)ія, конт(р,рр)еволюція, емі(с,сс)ія, А(л,лл)а, сю(р,рр)еалізм, бестсе(л,лл)ер, і(р,рр)еальний, гру(п,пп)овий, емі(с,сс)ія, сю(р,рр)еалізм, і(р,рр)аціональний, гру(п,пп)овий, е(м,мм)ігрант, баро(к,кк)о, конфе(т,тт)і, ка(с,сс)ир, ша(с,сс)і, лібре(т,тт)о, рене(с,сс)анс, О(т,тт)ава.
Варіант 8. Андо(р,рр)а, а(н,нн)али, коло(н,нн)а, го(л,лл)андець, конфе(т,тт)і, хо(б,бб)і, Ме(к,кк)а, а(к,кк)умуляція, бе(с,сс)а, му(л,лл)а, ко(л,лл)екція, ко(м,мм)уна, ві(л,лл)а, а(с,сс)ортимент, інте(л,лл)ігент, не(т,тт)о, бру(т,тт)о, Оді(с,сс)ей, Брю(с,сс)ель, і(н,нн)овація, хо(к,кк)ей, комі(с,сс)ія, Мі(с,сс)ісіпі, хо(л,лл), Філі(п,пп)іни, і(м,мм)ігрант, е(м,мм)ігрант.
Варіант 9. А(л,лл)егорія, і(л,лл)юмінація, Ві(с,сс)аріон, Апе(н,нн)іни, Дардане(л,лл)и, Да(л,лл)ас, і(м,мм)пресіонізм, о(п,пп)ортунізм, о(п,пп)онент, а(н,нн)отація, тра(с,сс)а, регре(с,сс), А(к,кк)ерман, те(р,рр)иторія, Са(в,вв)а, Но(т,тт)інгем, Пі(т,тт)сбург, е(м,мм)ігрант, Дардане(л,лл)и, андо(р,рр)ський, те(р,рр)аса, Канбе(р,рр)а, Йога(н,нн)есбург, баро(к,кк)о, а(н,нн)али, то(н,нн)а, ка(с,сс)ир, а(т,тт)ракціон, депре(с,сс)ія, інте(л,лл)ігент, Ні(ц,цц)а.
Варіант 10. Гру(п,пп)а, Андо(р,рр)а, програ(м,мм)іст, Ро(с,сс)ія, ко(л,лл)ега, ко(р,рр)еспондент, е(ф,фф)ективний, Ві(с,сс)аріон, анте(н,нн)а, і(л,лл)юмінація, ба(с,сс)ейн, кілогра(м,мм), а(б,бб)ревіатура, а(б,бб)ат,абсце(с,сс), Га(н,нн)овер, Пру(с,сс)ія, ко(л,лл)егія, комі(с,сс)ія, конгре(с,сс), а(л,лл)егро, а(л,лл)егорія, ма(с,сс)ив, Амеріго Веспу(ч,чч)і, ба(р,рр)икада, і(м,мм)унітет, бю(л,лл)етень, кро(с,сс), баро(к,кк)о, те(р,рр)аса, а(п,пп)етит.
Варіант 11. А(л,лл)ергія, а(м,мм)іак, гри(п,пп), і(л,лл)юзія, Бо(н,нн), пара(л,лл)ель, а(н,нн)ексія, ко(м,мм)унізм, а(п,пп)ендицит, Апо(л,лл)інер, А(п,пп)ачі, а(п,пп)лікація, а(с,сс)истент, а(с,сс)оціація, а(т,тт)естат, А(т,тт)іла, А(х,хх)іл, ба(л,лл)аст, ба(л,лл)ада, ба(л,лл)істика, баро(к,кк)о, Бе(к,кк)ерель, Бе(л,лл)іні, бі(с,сс)ектриса, Бо(к,кк)ачо, е(м,мм)іграція, а(с,сс)ортимент, а(с,сс)оціація.
Варіант 12. Бо(н,нн)а, бо(н,нн)и, Бо(т,тт)іче(л,лл)і, бру(т,тт)о, бю(л,лл)етень, ва(с,сс)ал, Ва(с,сс)ерман, ва(т,тт)метр, ва(х,хх)абіти, Ве(л,лл)інгтон, венде(т,тт)а, ві(л,лл)а, Ві(т,тт)енберг, тра(с,сс)а, комета Га(л,лл)ея, га(м,мм)а, діагра(м,мм)а, Гі(п,пп)ократ, брати Гри(м,мм),гру(п,пп)а, капе(л,лл)а, ко(л,лл)ектор, і(м,мм)унітет, а(п,пп)еляція, а(т,тт)естація, а(н,нн)али, те(р,рр)иторіальний, гро(с,сс)мейстер, інтерме(ц,цц)о, а(б,бб)ревіатура, Кальку(т,тт)а, Оді(с,сс)ей.
Варіант 13. Хо(л,лл), ша(с,сс)і, конгре(с,сс), рене(с,сс)анс, пре(с,сс)а, ко(л,лл)ега, брати Гри(м,мм), Га(н,нн)овер, Гу(н,нн)и, ди(ф,фф)узія, до(л,лл)ар, ду(р,рр)а, кое(ф,фф)іцієнт, Дю(с,сс)ельдорф, Жа(н,нн)а, Ізабе(л,лл)а, і(л,лл)юзія, і(м,мм)унітет, імпре(с,сс)іонізм, інка(с,сс)атор, І(н,нн)окентій, ко(л,лл)егіум, інте(л,лл)ектуал, і(р,рр)егулярні, кади(л,лл)ак, То(м,мм)азо Кампане(л,лл)а, капі(л,лл)яри, Бока(ч,чч)о, га(л,лл)ерея, диску(с,сс)ія, і(м,мм)унітет, ка(с,сс)ета.
Варіант 14. Ві(л,лл)а, Мі(с,сс)урі, телегра(м,мм)а, ба(с,сс)ейн, а(л,лл)егро, а(п,пп)лікація, і(л,лл)юзія, мета(л,лл), кардіогра(м,мм)а, ка(с,сс)ація, Джон Ке(н,нн)еді, кла(с,сс)ифікація, ко(л,лл)егія, ко(л,лл)ектор, ко(л,лл)оїдна хімія, коло(н,нн)ада, ко(м,мм)унальний, ко(м,мм)утатор, компре(с,сс)ор, конфе(т,тт)і, Кора(л,лл)ове море, ко(р,рр)ектність, ко(р,рр)еспондент, ко(р,рр)озія, ко(т,тт)едж, кро(с,сс), лібре(т,тт)о, ло(б,бб)і, Лоренцо Ло(т,тт)о, і(п,пп)одром, па(н,нн)а, сю(р,рр)еалізм, те(р,рр)орист, капе(л,лл)а, інка(с,сс)атор, га(м,мм)а.
Варіант 15. Маге(л,лл)ан, мадо(н,нн)а, Манхе(т,тт)ен, Апе(н,нн)іни, маро(к,кк)анці, ма(с,сс)аж, Ма(с,сс)ачусетс, ма(с,сс)ив, Мі(н,нн)еаполіс, мі(с,сс)іонерство, му(с,сс)они, Ні(ц,цц)а, о(п,пп)озиція, О(ф,фф)енбах, пара(л,лл)елограм, па(с,сс)ати, пре(с,сс)-бюро, ра(л,ллі, Растре(л,лл)і, режи(с,сс)ер, те(н,нн)іс, те(р,рр)оризм, Федеріко Фе(л,лл)іні, ди(с,сс)ертація, а(т,тт)естат, а(к,кк)ордеон, ма(н,нн)а, ко(р,рр)еспондент, ко(л,лл)екція, до(л,лл)ар, ко(м,мм)юніке, бру(т,тт)о, комі(с,сс)ар, а(л,лл)ея.
3.6. Правопис складних іменників та прикметників
Завдання. Записати подані слова разом, окремо або через дефіс.
Варіант 1. Диктант/завдання, гостро/дефіцитний, науково/технічний, садово/городній, військово/зобов’язаний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий, народно/пісенний, лінгво/стилістичний, політико/економічний, приватно/власницький, східно/український, дерево/обробний, м‘ясо/молочний, молочно/консервний, електронно/обчислювальний, судово/медичний, мільйонно/голосий, темно/зелений, ветеринарно/зоотехнічний, вище/зазначений, задньо/піднебінний, фінансово/промисловий, альфа/промені, інженер/механік, залізо/бетон, фото/монтаж, багато/тиражка, напів/фабрикат, бджоло/знавство, агро/ґрунто/знавство, блок/апарат, пів/Африки, темно/шкірий, вогняно/червоний.
Варіант 2. Різко/виявлений, теоретико/пізнавальний, внутрішньо/артеріальний, вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, жовто/гарячий, темно/шоколадний, важко/доступний, високо/доступний, високо/авторитетний, емоційно/образний, емоційно/забарвлений, фізико/математичний, промислово/торговельний, морально/правовий, сильно/діючий, плодово/овочевий, суспільно/необхідний, коротко/часний, куполо/подібний, легко/розчинний, 127/кілометровий, вагоно/ремонтний, військово/юридичний, русо/волосий, західно/сибірський, спортивно/оздоровчий, мовно/стилістичний, мало/досліджений, західно/український, світло/захисний, обернено/пропорціональний, буряко/збиральний, вісімнадцяти/градусний, яро/зелений, високо/кваліфікований, політично/зрілий.
Варіант 3. Високо/якісний, середньо/віччя, лісо/захисний, високо/кваліфікований, всесвітньо/відомий, льоно/заготівельний, золото/видобувний, народно/поетичний, кисло/солодкий, червоно/зелений, нафто/очисний, музеє/знавець, осінньо/зимовий, зовнішньо/торговельний, ніжно/холодний, прозоро/блакитний, розмаїтно/жовтий, золото/видобувний, різно/барвний, золото/чубий, синьо/окий, блакитно/сизий, таємничо/прозорий, суспільно/психологічний, товарно/матеріальний, матеріально/відповідальний, електро/акустичний, виробничо/споживний, північно/атлантичний, радіо/фізичний, морально/психологічний, зерно/очисний, високо/якісний, адміністративно/управлінський.
Варіант 4. Матеріально/технічний, планово/економічний, виробничо/технічний, кредитно/розрахунковий, плодо/овочевий, хлібо/булочний, давньо/руський, східно/слов’янскький, багато/віковий, Дніпро/Славутич, високо/освічений, славно/звісний, світло/зелений, радісно/веселий, взаємно/вигідний, адміністративно/управлінський, багато/поверховий, м’ясо/молочний, крохмале/патоковий, військово/полонений, військово/морський, механіко/математичний, південно/східний, блідо/рожевий, аварійно/рятувальний, житлово/кооперативний, далеко/глядний, зерно/елеватор, буряко/комбайн, генерал/майор, хліб/сіль, Нижньо/ангарськ, прямо/протилежний, віце/директорський, масово/політичний.
Варіант 5. Лісо/степовий, віце/президентський, радіо/фізичний, навчально/виховний, само/хідний, народно/господарський, масово/політичний, стале/плавильний, двадцяти/поверховий, південно/східний, свіжо/зрубаний, одно/сторонній, важко/хворий, унтер/офіцерський, автомобіле/будівний, школа/інтернат, історико/культурний, зерно/бобові, воєнно/стратегічний, військово/полонений, єдино/кровний, електронно/ядерний, близько/споріднений, високо/авторитетний, широко/доступний, водо/лікувальний, сніжно/білий, лікувально/профілактичний, робото/давець, грам/молекула, людино/день.
Варіант 6. Високо/шанований, біло/церківський, криво/різький, мовно/літературний, праце/здатний, синьо/зелений, суспільно/корисний, жовто/гарячий, лісо/смуга, авто/кран, дизель/електрохід, вакуум/аппарат, зірви/голова, тонно/кілометр, генерал/майор, всюди/хід, крає/знавство, ново/будова, стоп/кадр, життє/радісний, секундо/мір, шлако/блок, лорд/канцлер, екс/міністр, людино/доза, мало/вимогливий, мистецтво/знавець, коротко/часний, легко/розчинний, ремонтно/будівельний, медико/хірургічний, світло/коричневий, мілко/водний, індо/європейський, трьох/елементний.
Варіант 7. Експерт/бухгалтер, вело/мото/спорт, теле/прес/центр, грам/молекула, контр/адмірал, кіно/репортаж, телефон/автомат, міськ/рада, псевдо/крило, магазин/салон, фото/журналіст, експорт/імпорт, екс/чемпіон, кафе/ресторан, мікро/аналіз, мета/галактика, вакуум/камера, масло/бак, аван/сцена, напів/сон, пів/аркуш, теле/апаратура, прем’єр/міністр, член/кореспондент, бухгалтер/економіст, торгово/кооперативний, електро/зварювальний, військово/зобов’язаний, зерно/очисний, соціал/демократичний, земле/трус, пів/дороги, дизель/мотор, пасажиро/кілометр, мікро/елемент, північно/атлантичний.
Варіант 8. Південно/західний, людино-день, агітаційно/пропагандиський, літературо/знавець, купівля/продаж, гори/цвіт, трудо/день, пів/Харкова, високо/поважний, легко/атлетичний, адміністративно/територіальний, загально/державний, тепло/провідний, південно-західний, науково/фантастичний, інженерно/техніний, друже/любний, людино/ненависницький, назько/оплачуваний, темно/жовтий, електро/силовий, соціал/демократичний, далеко/сяжний, напів/автомат, пів/відра, соціально/побутовий, мало/населений, першо/рядний, дво/вуглекислий, золотаво/зелений, старо/церковно/слов’янський, експериментально/дослідний, культурно/освітній, хіміко/біологічний, генерал/майор, вельми/шановний, російсько/український, арматурно/зварювальний.
Варіант 9. Політико/економічний, кисло/солодкий, поперечно/шліфувальний, контрольно/вимірювальний, ново/утворений, норд/остівський, аграрно/промисловий, хронікально/документальний, високо/моральний, часто/вживаний, Південно/Каспійська низовина, яскраво/зелений, порівняльно/історичний, прибутково/видатковий, середньо/європейський, економіко/правовий, крекінг/процес, товаро/виробник, понад/нормовий, бавовно/заготівля, генерал/лейтенант, лікар/педіатр, віце/консул, рута/м’ята, електро/поїзд, соціально/небезпечний, заводо/управління, народно/поетичний, середньо/вічний, легко/розчинний, лічильно/обчислювальний, західно/сибірський, газетно/журнальний, санітарно/гігієнічний, ткацько/обробний.
Варіант 10. Динамо/метр, авто/тракторний, пів/кілограма, перекоти/поле, джерело/знавство, двох/сот/ліття, сніго/збирання, гучно/мовець, зоре/носець, мікро/вольт, льон/кучерявець, кіно/репортаж, геолого/мінералогічний, двадцяти/дюймовий, багато/кольоровий, верхньо/волзький, моторно/парусний, навколо/планетний, нижче/наведений, медико/хірургічний, серцево/судинний, високо/шанований, мало/врожайний, інфра/червоний, магнітолог/астроном, віце/президент, пів/лимона, земле/впорядкування, крає/вид, член/кореспондент, бухгалтер/економіст, людино/доза, динамо/метр.
Варіант 11. Кіловат/година, інженер/економіст, віце/консул, напів/розпад, палео/графія, віце/адмірал, науково/медичний, сірувато/рожевий, напів/офіційний, науково/технічний, сиво/бородий, електро/вимірювальний, мало/знайомий, ранньо/середньо/вічний, велико/ваговий, багато/обіцяючий, різно/якісний, внутрішньо/ринковий, мало/продуктивний, багато/галузевий, торговельно/комерційний, добродушно/хитрий, дев’яти/процентний, дослідно/показовий, 9/процентний, найм/здавання, ґрунто/знавство, лісо/степ, учитель/словесник, політично/зрілий, виробничо/споживчий, високо/температурний, азотно/кисневий.
Варіант 12. Фінансово/економічний, морозо/тривкий, багато/галузевий, промислово/інвестиційно/будівельний, офіційно/діловий, нафто/переробний, водо/лікувальний, вічно/зелений, науково/освітній, фіолетово/сірий, високо/шанований, касир/апаратник, інформаційно/рекламний, ремонтно/опоряджувальний, прайс/лист, аціонерно/комерційний, макро/економіка, планово/економічний, віце/директор, господарсько/фінансовий, сільсько/господарський, менеджер/організатор, лист/прохання, прес/бюро, теле/радіо/компанія, стоп/кран, падо/лист, зовнішньо/економічний, мало/прибутковий, геолого/розвідувальний, північно/східний, сорокап’яти/річчя, швидко/плинний, світло/голубий, біло/сніжний.
Варіант 13. Ощадно/позичковий, велико/промисловий, кредито/спроможний, повітряно/реактивний, англо/російсько/український, медико/хірургічний, ізумрудно/зелений, вельми/шановний, термо/прилад, електро/постачання, документ/запит, Пром/інвест/банк, мікро/елемент, ремонтно/механічний, комерсант/товарознавець, лист/запит, емісійно/касовий, шоу/бізнес, Черкаси/водо/канал, міні/модель, цивільно/правовий, підприємство/платник, вище/зазначений, віце/прем’єр/міністр, паливно/мастильні, сніжно/білий, лікувально/профілактичний, лісо/насадження, золото/видобувний, швидко/діючий, мікро/елемент, макро/економіка, військово/полонений, овоче/сховище.
Варіант 14. Матеріально/відповідальний, експлуатаційно/ремонтний, професійно/технічний, склад/магазин, лист/розпорядження, радіо/активний, агро/сировинний, банк/відправник, гірничо/промисловий, ресурсо/зберігаючий, високо/рентабельний, діаметрально/протилежний, військово/полонений, грошово/кредитний, здача/приймання, обліко/операційний, трудо/день, Укр/пром/інвест/банк, парашутно/десантний, ново/ірландський, Нац/банк, лейб/медик, радіо/й/телеапаратура, торгово/закупівельний, лейт/мотив, грунто/знавство, людино/година, прем’єр/міністр, пів/відра, пів/Умані, водо/провідний, блок/апарат, радіо/фізик, лісо/смуга, жокей/клуб, напів/фабрикат, блідо/рожевий, м’ясо/молочний.

Варіант 15. Сільгосп/інвентар, високо/прибутковий, дизель/мотор, найм/здавання, відео/апаратура, західно/європейський, лист/рекламація, акціонерно/комерційний, послідовно/миролюбний, фінансово/економічний, електро/монтажник, оздоровчо/профілактичний, сто/двадцяти/кілометровий, сніжно/білий, художник/пейзажист, світло/водо/лікування, Укр/пром/буд, трьох/мільйонний, проектно/кошторисний, обл/держ/адміністрація, прес/конференція, лексико/фразеологічний, історико/архітектурний, блок/система, журнально/газетний, ветеринарно/зоотехнічний, критико/біографічний, лужно/кислотний, мало/забезпечений, важко/хворий, вокально/інструментальний, зерно/збиральний, внутрішньо/економічний, західно/сибірський, сорокасеми/тисячний, паливно/енергетичний, контр/адмірал, бюджетно/фінансовий, економіко/правовий.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Куляс П. П. Система − проти автоматизму суржику: Редакторський погляд : Навчальний посібник. Вид друге, розширене І виправлене. −...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconВасиль марсюк голос волаючого на майдані
Василь марсюк. Голос волаючого на майдані. Публіцистика, критика, спогади. Друге доповнене видання. Київ. 2016. – 148 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
Актуальні питання методики викладання літератури: Навчально-методичний посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг, 2017. – 119 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка