Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002


А К Т № 1 19.12.2001 м. ЧеркасСторінка7/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,45 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

А К Т № 1
19.12.2001 м. Черкас
Про списання бланків документів

про освіту та додатків до них,

золотих медалей, студентських квитків,

залікових книжок

Складено комісією у складі:


Голова комісії - заступник директора Азьмук Н.А.,
Члени комісії - головний бухгалтер Гензерська О.О.,

заступник директора з навчально-методичної роботи Павлюк Т.І.,

заступник директора з адміністративно-господарської частини

Терлига Г.І.,

голова профкому Ярмоленко Л.М.

Комісія, керуючись Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, облік, заповнення та видачу бланків дипломів, провела списання виданих дипломів, атестатів, додатків до них та золотих медалей, зазначених у Додатку №1.
Голова комісії Н.А. АзьмукЧлени комісії О.О. Гензерська

Т.І. Павлюк

Г.І. Терлига

Л.М. Ярмоленко

ДОРУЧЕННЯ
Це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на: • особисті (особа доручає особі)

 • офіційні (установа доручає особі чи установі).

Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.
Р е к в і з и т и о с о б и с т о г о д о р у ч е н н я:

 1. Назва виду документа.

 2. Текст.

 3. Дата.

 4. Підпис особи, яка склала доручення.

 5. Завірення підпису.


Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Р е к в і з и т и о ф і ц і й н о г о д о р у ч е н н я: 1. Штамп.

 2. Номер.

 3. Дата.

 4. Назва виду документа.

 5. Текст.

 6. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

 7. Підпис керівника установи.

 8. Печатка.


Текст доручення містить такі відомості:
- прізвище, ім’я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи), яка видає доручення;

 • прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;

 • назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;

 • напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;

 • термін дії доручення;

 • назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.Зразок:
Доручення №____
30 травня 2002 р.
Видане викладачеві Черкаського державного бізнес-коледжу Сидоренко Ориславі Василівні

Паспорт _______________________

На отримання в магазині “Світоч” книг:

1. Орфографічний словник української мови – 5 пр.

2. Російсько-український словник – 3 пр.

3. Український правопис – 10 пр.


Наряд № 189 від 15.05.2002 р.

Зразок підпису О. В. Сидоренко засвідчуємо

Печатка

бізнес-коледжу


Директор, к. пед. н. підпис О. В. Куклін
Гол. бухгалтер підпис О. О. Гензерська

РОЗПИСКА
Це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі й отримання документів, товарів, грошей.
Р е к в і з и т и:


 1. Назва виду документа.

 2. Текст.

 • прізвище, ім’я по батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей;

 • прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка передала цінності;

 • у чому конкретно дано розписку (вказуються точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами і цифрами);

 • відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності;

 • підстава передачі й отримання цінностей.

 1. Дата.

 2. Підпис особи, яка отримала цінності.

 3. Завірення підпису (у приватній розписці).

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа – представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Зразок:
Розписка

Я, студент групи 1Е-01 за спеціальністю “Економіка підприємства” Черкаського державного бізнес-коледжу Тесленко М. Н., отримав від завідуючої бібліотеки


Ничипоренко С.В. для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з фізики,
1 (один) підручник з математики, 1 (один) підручник з філософії. Зобов’язуюсь повернути до 15 січня 2002 р.

Підпис
Підпис студента Тесленка М. Н. засвідчую:

Завідуючий відділенням (підпис) І. В. Коритін1.24. Господарсько-договірні документи
До господарсько-договірних документів відносяться договір, трудова угода, контракт.
ДОГОВІР
Це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.
Р е к в і з и т и:

 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок.

 3. Місце складання.

 4. Дата.

 5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють.

 6. Текст, який містить:

 • термін виконання;

 • кількісні і якісні показники;

 • вартість робіт (продукції) і загальну суму;

 • порядок виконання робіт;

 • порядок розрахунків між сторонами;

 • відповідальність сторін;

 • порядок і місце розв’язання суперечок;

 • форс-мажорні обставини.

 1. Відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні дані осіб.

 2. Підписи сторін.

 3. Печатка однієї або всіх установ, які укладають договір.

Договір уважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово.

Договір може бути укладеним між приватними особами та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає такі договори: купівлі-продажу, позики, в наймання житлового приміщення, підряду, постачання, приватизації житла та нежитлових приміщень, оренди. Окрему групу становлять договори банківської діяльності: договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір.Зразок 1:

Д О Г О В І Р
про співпрацю Черкаського державного технологічного університету

та Черкаського державного бізнес-коледжу
___”____________2002 р. м. Черкаси

Черкаський державний технологічний університет (далі університет) в особі ректора, професора Леги Юрія Григоровича, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку, та Черкаський державний бізнес-коледж (далі коледж) в особі директора Кукліна Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, керуючись Законом України “Про вищу освіту”, уклали цей договір про наступне:
 1. Предмет договору

Університет та коледж зобов’язуються шляхом об’єднання зусиль співпрацювати в сфері освіти і науки для:

- реалізації принципу неперервної освіти шляхом узгодження навчальних планів і програм та продовження навчання кращих випускників коледжу в університеті;

- розвитку навчальних, методичних, наукових і творчих контактів між учасниками договору;

- залучення провідних спеціалістів університету до навчального процесу коледжу і навпаки;


 • зміцнення навчально-матеріальної бази обох закладів.
 1. Обов’язки сторін

2.1. Коледж зобов’язується:

2.1.1. Проводити набір і підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.091504 “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж” та бакалаврів за спеціальністю 6.050100 “Облік і аудит”.

2.1.2. Рекомендувати своїх кращих випускників зазначених спеціальностей до вступу в університет на споріднені спеціальності.

2.1.3. Залучати професорсько-викладацький склад університету для:


 • читання лекцій, спецкурсів, проведення практичних занять;

 • участі у державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісіях;

2.1.4. Надавати можливість студентам університету проходити педагогічну практику на базі коледжу.

2.1.5. Надавати свою навчально-матеріальну базу для проведення занять викладачами університету зі студентами.

2.1.6. Організовувати і проводити спільні конференції студентів, працівників коледжу та університету.

2.2. Університет зобов’язується:

2.2.1. Сприяти читанню лекцій, проведенню практичних занять в коледжі викладачами університету, їх участі у випускних кваліфікаційних екзаменах.

2.2.2. Забезпечувати розробку індивідуальних планів і проведення занять зі студентами, які виявили бажання навчатися за спеціальністю 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” та за спеціальністю 7.050106 “Облік і аудит”.

2.2.3. За рекомендацією педагогічної ради коледжу проводити пільговий прийом молодших спеціалістів – випускників за спеціальностями: 5.091504 “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”, що навчалися за інтегрованими навчальними планами на ІІІ курс навчання по спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі ” та на випускників-бакалаврів коледжу на V курс навчання зі спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”.

2.2.4. Сприяти зміцненню матеріальної бази коледжу шляхом передачі обладнання, матеріалів, навчальних посібників і т.п. згідно з чинним законодавством.

2.2.5. Надавати можливість викладачам коледжу підвищувати кваліфікацію на відповідних кафедрах університету або на факультеті підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

2.2.6. Надавати допомогу викладачам коледжу в проведенні науково-дослідних робіт з питань педагогіки. психології, методики навчання.

2.2.7. Залучати викладачів коледжу для проведення лабораторно-практичних занять з програмування, бухгалтерського обліку.

2.2.8. Запрошувати провідних фахівців коледжу для читання лекцій, спецкурсів, проведення практичних занять та для участі в комісіях по захисту кваліфікаційних робіт студентів університету.

2.2.9. Сприяти здобуванню другої вищої освіти викладачами коледжу через заочну або екстернатну форми навчання на пільгових умовах.


 1. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за договором винна сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. Коледж не несе відповідальності за зобов’язання університету, як і університет – за зобов’язання коледжу перед іншими особами.

3.3. Відповідальність за збереження життя студентів, працівників під час проведення виставок, практичних, лабораторних і т.ін. занять покладаються на сторону, яка надає свою базу для їх проведення.

При проведенні спільних заходів, відповідно до п.п. 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.2.2; 2.2.7, виконання правил техніки безпеки, правил внутрішнього розпорядку, що діють в установі, є обов’язковими для іншої сторони.


 1. Термін дії договору

4.1. Цей договір укладено на 5 років і діє з 24 квітня 2002 року до


24 квітня 2007 року.

4.2. Термін дії договору продовжується ще на рік, якщо жодна зі сторін за місяць до закінчення його дії не заявить про його розірвання.

 1. Інші умови договору

5.1. Оплата проведення занять зі студентами коледжу працівниками університету проводиться згідно з чинним законодавством.

5.2. Організація педагогічної практики студентів на базі коледжу здійснюється університетом у відповідності з діючим положенням.

5.3. Проведення виставок, екскурсій – безкоштовно.

5.4. Суперечки, що виникають у ході цього договору, вирішуються за згодою сторін.

5.5. Договір може бути розірвано: • за згодою сторін;

 • по закінченню терміну дії договору.

5.6. Всі доповнення та зміни до цього договору приймаються за взаємною згодою сторін і оформлюються у формі додаткових угод, які є невід’ємними частинами договору.

5.7. Цей договір складено у 2 оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.


6. Юридичні адреси сторін

Університет

Черкаський державний

технологічний університет

18000, м. Черкаси,

______________________________

р/р ___________________________

______________________________

МФО __________ ЗКПО _________

Телефон: ______________

тел./факс. _____________


Ректор, професор, д. тех. н.
____________ Ю. Г. Лега

Коледж

Черкаський державний бізнес-коледж


18028, м. Черкаси,

вул. Енгельса, 243

р/р № 00000122000361

у ВДК м. Черкаси,


МФО 854018, ЗКПО 025485593,


Телефон: 64-10-00,

тел./факс. 64-45-50


Директор, к. пед. н.
__________ О. В. Куклін
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Схожі:

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Куляс П. П. Система − проти автоматизму суржику: Редакторський погляд : Навчальний посібник. Вид друге, розширене І виправлене. −...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconВасиль марсюк голос волаючого на майдані
Василь марсюк. Голос волаючого на майдані. Публіцистика, критика, спогади. Друге доповнене видання. Київ. 2016. – 148 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
Актуальні питання методики викладання літератури: Навчально-методичний посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг, 2017. – 119 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка