Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002Сторінка9/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,45 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

2. Розмір і порядок оплати


2.1. За виконану роботу Замовник щомісячно оплачує Виконавцю договірну ціну згідно з фактично відпрацьованими годинами із розрахунку 2 грн. 42 коп. за одну академічну годину згідно з Статутом бізнес-коледжу за рахунок платного навчання.


3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з діючим законодавством.
 1. Дострокове розірвання угоди

  1. У разі порушення однією з сторін зобов’язань за угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.

  2. Суперечки з приводу цієї угоди розглядаються в суді.
 1. Юридичні адреси сторінЗамовник Виконавець

Черкаський державний бізнес-коледж м. Черкаси


18028, м. Черкаси, пр. Свободи, 36/2

вул. Енгельса, 243

р/р № 00000122000361

у ВДК м. Черкаси, __________ С. Г. Чанишева


ЗКПО 025485593


Телефон: 64-10-00
__________ О. В. Куклін

КОНТРАКТ
Це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності. Згідно з Законами України “Про підприємство”, “Про власність”, “Про освіту” громадяни через контракт реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.
Р е к в і з и т и:
1. Назва документа;

2. Дата і місце підписання;

3. Назви сторін, котрі укладають контракт, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, котрі підписують контракт, із зазначенням їхніх повноважень;

4. Загальні положення (визначається перелік певних обов’язків);

5. Функції й обов’язки фахівця;

6. Права й умови діяльності фахівця;

7. Матеріальне й соціально-побутове забезпечення фахівця;

8. Відповідальність сторін, вирішення суперечок;

9. Зміна й розірвання контракту;

10. Термін дії та інші умови контракту;

11. Адреси сторін та інші відомості;

12. Підписи обох сторін, печатка.


Контракт уважають укладеним тоді, коли сторони досягли згоди з усіх пунктів, і відповідно оформили документацію. Контракт складається у двох примірниках – по одному для кожної сторони, про це зазначається у тексті контракту.

Зразок:
КОНТРАКТ № 19/2001

на виконання обов’язків викладача

Черкаського державного бізнес-коледжу
м. Черкаси 30 серпня 2001 р.
Черкаський державний бізнес-коледж в особі директора Кукліна Олега Володимировича названого далі “Керівник”, що діє на підставі Статуту з одного боку, та громадянка Красюк Валентина Леонтіївна, названа далі “Фахівець”, з другого боку, уклали цей контракт про подане нижче:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Фахівець зобов’язується виконувати обов’язки викладача Черкаського державного бізнес-коледжу (далі - Коледж).

1.2. Фахівець зобов’язується здійснювати викладання у Коледжі, підвищувати результати його навчальної діяльності. Керівник зобов’язується створювати необхідні умови для роботи Фахівця, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.

1.3. Цей контракт є особливою формою трудового договору.

1.4. Фахівець підпорядковується безпосередньо завідуючому відділенням комп’ютерних технологій. Рішення Керівника, прийняті згідно з його компетенцією, обов’язкові для Фахівця.

1.5. У своїй діяльності Фахівець керується законодавством України, іншими нормативними документами Уряду та Міністерства освіти і науки України, що поширюють свою дію на Коледж, Положенням “Про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності”.

1.6. Оцінка якості виконання Фахівцем своїх обов’язків за контрактом здійснюється завідуючим відділенням комп’ютерних технологій.

1.7. На період відпустки або його відсутності з інших причин обов’язки Фахівця виконує особа, яку призначає Керівник.


2. ФУНКЦІЇ І ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

2.1. Фахівець виконує такі постійні функції і обов’язки: викладача циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін.

2.2. Керівник не має права вимагати від Фахівця виконання обов’язків (робіт), не обумовлених цим контрактом і документами, обов’язковими для Фахівця. Додаткові обов’язки (понад передбачені контрактом) Фахівцеві можуть бути встановлені за погодженням сторін. Додаткові обов’язки і умови їх виконання, а також пов’язані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додатковою угодою. Керівник має право своїм розпорядженням додатково покласти на Фахівця виконання обов’язків відсутнього працівника Коледжу того самого фаху (відпустка, хвороба тощо) на термін не більше як один місяць з оплатою згідно наказу Керівника.

2.3. Керівник має право:

2.3.1. Установити положення, що уточнюють, деталізують функції і обов’язки Фахівця, передбачені законодавством і цим контрактом.

2.3.2. Зазначені обов’язки і положення можуть установлюватися посадовою інструкцією, нормативами і іншими документами, затверджуваними Керівником.

2.3.3. На вимогу Керівника Фахівець надає йому інформацію про хід справ, що перебувають у віданні Фахівця.

2.4. Інші умови:

2.4.1. Фахівець, за рішенням циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін Коледжу, затвердженим Керівником, бере участь у науково-методичній роботі без додаткової оплати.
3. ПРАВА І УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ

3.1. Фахівець самостійно розв’язує всі питання, віднесені до його відання, якщо цим контрактом і обов’язковими документами не передбачено інше.

3.2. Фахівець має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт, що не є предметом цього контракту. Оплата цих робіт проводиться окремо від винагороди за виконання обов’язків за контрактом.

3.3. Фахівцеві забезпечуються умови, необхідні для його продуктивної роботи.

3.4. Інші умови: Фахівець має право:

3.4.1. Працювати за сумісництвом, займатись підприємницькою діяльністю відповідно до умов, визначених законодавством та рішенням Уряду України.4. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХІВЦЯ

 1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Фахівцеві виплачується грошова винагорода, що містить у собі: щомісячні виплати згідно тарифікації з урахуванням індексації.

4.2. Фахівцеві надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік. Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається сторонами.

4.3. Фахівець користується усіма видами соціально-культурних та інших благ і пільг, що надає Коледж або у зв’язку з роботою у ньому.

4.4. Фахівець користується усіма видами забезпечення по соціальному страхуванню.

4.5. Фахівцеві, згідно із Законом України «Про освіту», Положенням про державний вищий заклад освіти, Постановами Верховної Ради України, Статутом Коледжу та за рішенням Керівника в межах бюджетних коштів Коледжу виплачується:

4.5.1. Грошова винагорода щорічно за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до 100% посадового окладу.

4.5.2. Допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі до 100% посадового окладу.

4.6. Інші умови:

4.6.1. Фахівцеві, за рішенням Керівника, за рахунок платного навчання Коледжу можуть проводитися додаткові щомісячні, щорічні грошові винагороди. Їх розміри і терміни виплат визначаються Керівником.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. У разі невиконання або неякісного виконання обов’язків за контрактом сторони несуть відповідальність згідно з законодавством і цим контрактом.

5.2. Фахівець не несе відповідальності за неналежне виконання контракту, що мало місце внаслідок невиконання Керівником своїх обов’язків за контрактом.

5.3. Дисциплінарні стягнення на Фахівця накладаються Керівником.

5.4. Фахівець відшкодовує збитки, завдані ним Коледжу, у розмірах і порядку встановлених законодавством про працю.

5.5. Обов’язок з доведення обґрунтованості притягнення Фахівця відповідальності, у тому числі дострокового звільнення з посади, лежить на Керівникові.

5.6. Суперечки між сторонами розв’язуються порядком, установленим законодавством.

5.7. Інші умови: Немає.6. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1. Після закінчення строку дії цього контракту його умови аналізуються з врахуванням практичної діяльності Коледжу і обґрунтовано ті пропозиції сторін враховуються внесенням до контракту відповідних змін та доповнень. При цьому Керівник та Фахівець повинні за угодою сторін не пізніше як за два місяці визначитись у такому: контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін. Керівник письмово повідомляє про це Фахівця.

6.2. Зміни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

6.3. Цей контракт припиняється:

6.3.1. Після закінчення терміну дії контракту.

6.3.2. З ініціативи Керівника до закінчення дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.4. або 6.6. цього контракту.

6.3.3. З ініціативи Фахівця, який має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Керівника за два тижні;

6.3.4. З інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються до цього контракту.

6.4. Фахівця може бути звільнено з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Керівника до закінчення терміну його дії згідно зі ст.40 і ст.41 Кодексу законів про працю України.

6.5. У випадку залишення Керівником посади з будь-яких підстав, цей контракт не припиняє свою дію.

6.6. Фахівець може бути звільнений за п.8 статті 36 Кодексу законів про працю України без згоди профкому з таких підстав:

6.6.1. Завдання Коледжу матеріальних збитків.

6.6.2. Передача документації Коледжу або ознайомлення з нею осіб, які не є працівниками Коледжу.

6.6.3. Невиконання умов п. 2.4.1. цього контракту після письмового попередження Фахівця Керівником.

6.7. Інші умови: Немає.
7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє з 30 серпня 2001 року по 30 серпня 2002 року.

7.2. Трудова книжка Фахівця зберігається і ведеться в Коледжі.

7.3. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності умов цього контракту, крім випадків, коли:

- сторони за взаємною згодою роблять винятки з цього правила;

- сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

- сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

7.4. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Коледж, Статутом Коледжу та іншими документами, обов’язковими для сторін.

7.5. Інші умови: немає.
8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про Коледж:

Повна назва: Черкаський державний бізнес-коледж.

Адреса: 18028, м. Черкаси, вул. Енгельса, 243.

Телефон: 64-10-00

Факс: 64-45-50

Р/р № 00000122000361 , ЗКПО 02548593.

8.2. Відомості про Фахівця:

Домашня адреса: м. Черкаси, вул. Ярославська, 34 кв. 181.

Домашній телефон: ______________

Паспорт: серія ________________________________________

8.3. Підстави для пільг з оподаткування та інших пільг: немає.

8.4. Цей контракт складено в 2-х примірниках: один - Фахівцеві, другий - Керівнику.

8.5. Інші відомості: немає.


Керівник Фахівець
__________О.В. Куклін ________ В. Л. Красюк

30 серпня 2001 р. 30 серпня 2001 р.


1.25. Організаційні документи
До організаційних документів належать інструкція, положення, правила статут.

ПОЛОЖЕННЯ
Це правовий акт, який встановлює основні правила організаційної діяльності установ та їх структурних підрозділів, його складають переважно під час створення нових підприємств чи установ. Затверджується вищими органами або керівниками установ.
Р е к в і з и т и:


 1. Назва виду документа.

 2. Герб.

 3. Назва установи.

 4. Дата.

 5. Місце видання.

 6. Заголовок.

 7. Гриф затвердження.

 8. Текст, в якому вказується:

 • мета створення установи;

 • основні завдання;

 • функціональні зв’язки з іншими установами;

 • основні та обігові кошти;

 • призначення службових приміщень;

 • виробничо-господарська діяльність підприємства;

 • завдання щодо якості виробництва продукції та інше.

Положеннями також визначається правовий статус тимчасово створених комісій, груп, бюро та ін.

Зразок:
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор СП “Український


народний сувенір” ТОВ
_____________ Н. А. Азьмук
“____” _____________ 2002 р.
ПОЛОЖЕННЯ
__________ № ________
Про бухгалтерію
1. Загальні положення
1.1. Відділ “Бухгалтерія” – це структурний підрозділ, що здійснює бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності підприємства.

1.2. Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, який безпосередньо підпорядкований керівнику підприємства.

1.3. Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади, яку займає, керівником підприємства.

1.4. Працівники бухгалтерії повинні досконало знати бухгалтерський облік та володіти правилами документообігу.

1.5. Усі робітники бухгалтерії повинні мати навички роботи з персональним комп’ютером.

1.6. У своїй практичній роботі відділ “Бухгалтерія” керується: • Статутом та Установчим договором підприємства;

 • чинними законодавчими актами;

 • даним положенням про відділ “Бухгалтерія”;

 • інструкцією по бухгалтерському обліку та звітності в Україні;

 • правилами внутрішнього трудового розпорядку.


2. Основні завдання та функції
2.1. Основними завданнями бухгалтерії є ведення та контроль фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.2. Для здійснення вказаного завдання на бухгалтерію покладаються наступні функції: • вести облік та заповнювати бухгалтерські документи: відомості, журнали-ордери та інші документи;

 • вести облік фінансів підприємства;

 • вести облік руху товарно-матеріальних цінностей на підприємстві;

 • вести облік руху основних засобів та малоцінних предметів, що швидко зношуються;

 • вести облік амортизаційних відрахувань;

 • вести облік банківських та касових операцій;

 • вести облік реалізації товарів та послуг;

 • вести облік розрахунків із постачальниками, розрахунків з підзвітними особами, розрахунків із дебіторами та кредиторами, розрахунків по оплаті праці та інші;

 • складати звіти підприємства;

 • своєчасно складати та подавати бухгалтерську звітність до податкових органів;

 • проводити звірку з відділами фірми;

 • слідкувати за безперервною та чіткою організацією роботи відділу та підприємства в цілому.

3. Порядок роботи відділу “Бухгалтерія”
3.1. Бухгалтерія працює під керівництвом головного бухгалтера.

3.2. У своїй практичній роботі керується чинними законодавчими актами, Статутом, Установчим договором підприємства та іншими нормативними документами.

3.3. Бухгалтерія забезпечує облік роботи, періодично інформуючи про свою діяльність керівника підприємства.

3.4. Бухгалтерія виконує вказівки керівника підприємства.


4. Права відділу “Бухгалтерія”
4.1. Відділ має право:

 • своєчасно отримувати інформацію та документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність підприємства;

 • вносити конструктивні пропозиції по покращенню реалізації товарів підприємства;

 • приймати участь у розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу, а також з переміщенням та звільненням працівників відділу.


5. Відповідальність
5.1. Бухгалтерія несе відповідальність за невиконання покладених на відділ завдань, за правильний та чіткий порядок роботи, дисципліну.

5.2. Бухгалтерія, в особі головного бухгалтера, щомісячно звітує перед керівником підприємства.

5.3. Несе відповідальність за розголошення комерційної таємниці.
6. Заключні положення
6.1. Керівництво підприємства зобов’язане створювати умови для виконання покладених на відділ “Бухгалтерія” завдань.

6.2. Працівники відділу “Бухгалтерія” можуть бути заохочені в покращенні роботи відділу керівництвом підприємства або адміністрацією.


Головний бухгалтер С. В. Фімяр

СТАТУТ
Статут – юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхніх відносин з іншими організаціями та громадянами, права й обов’язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статути можуть бути типові та індивідуальні.

Типові статути розробляються для певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної влади та управління, з’їздами громадських організацій.

Індивідуальний статут укладається для певної організації чи установи шляхом конкретизації типових статутів і затверджується вищою установою, якій підпорядковується ця організація.

Статути після затвердження їх підлягають обов’язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.
Р е к в і з и т и статуту:
1. Гриф затвердження вищою установою чи органом управління.

2. Назва виду документа (статут).

3. Заголовок.

4. Текст, який складається з таких розділів: • загальні положення;

 • мета і завдання діяльності;

 • функції;

 • створення й використання коштів, майно підприємства;

 • управління;

 • створення та використання пайового фонду;

 • членство, права й обов’язки;

 • звіт, звітність і контроль;

 • виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність;

 • реорганізація та ліквідація.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Схожі:

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Куляс П. П. Система − проти автоматизму суржику: Редакторський погляд : Навчальний посібник. Вид друге, розширене І виправлене. −...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconВасиль марсюк голос волаючого на майдані
Василь марсюк. Голос волаючого на майдані. Публіцистика, критика, спогади. Друге доповнене видання. Київ. 2016. – 148 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
Актуальні питання методики викладання літератури: Навчально-методичний посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг, 2017. – 119 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка