Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладівСторінка1/26
Дата конвертації11.10.2017
Розмір4,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26МЕТОДИКА
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ


У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Підручник для студентів
вищих навчальних закладівПередмова 5

ЧАСТИНА І

Теоретичні основи навчання іноземних мов у школі 10

Розділ 1. Іноземна мова як навчальний предмет у середніх навчальних закладах 10

§ 1. Соціальний контекст сучасної системи навчання ІМ 10

§ 2. Специфіка предмета “Іноземна мова” 14

Розділ 2 Методика навчання іноземних мов як наука 17

§ 1. Термін “методика”. 17

Завдання теоретичного курсу методики 17

§ 2. Методика як наука 18

§3. Методи дослідження в методиці навчання
іноземних мов 20

Розділ 3. Лінгвістичні основи навчання іноземних мов 27

Розділ 4. Психологічні основи навчання іноземних мов 36

Розділ 5. Дидактичні основи навчання іноземних мов 43

Розділ 6. Цілі й зміст навчання іноземних мов у школі 55

§ 1. Цілі навчання іноземних мов 55

§ 2. Зміст навчання іноземних мов 62

Розділ 7. Принципи навчання 68

§ 1. Загальнодидактичні принципи навчання іноземних мов 68

§ 2. Методичні принципи навчання іноземних мов 72

Розділ 8. Засоби навчання іноземних мов у школі 75

§ 1. Навчально-методичний комплекс з іноземної мови 75

§ 2. Технічні засоби навчання 78

§ 3. Комп'ютерні технології навчання іноземних мов 82

ЧАСТИНА ІІ
Формування іншомовних навичок 85

Розділ 9. Формування фонетичних навичок 85

§ 1. Врахування рідної мови при навчанні фонетичних явищ іноземної мови 85

§ 2. Введення іншомовних звуків 87

§ 3. Фонетичні вправи 91

Розділ 10. Формування граматичних навичок 95

§ 1. Сутність навчання граматики іноземної мови 95

§ 2. Врахування рідної мови учнів при формуванні граматичних навичок 96

§ 3. Формування граматичних навичок говоріння 98

§ 4. Формування граматичних навичок читання 105

Розділ 11. Формування лексичних навичок 110

§ 1. Сутність навчання лексики 110

§ 2. Методична типологія лексики 111

§ 3. Введення нових слів 115

§ 4. Вправи для формування лексичних навичок говоріння 118

§ 5. Особливості формування лексичних навичок читання 120

ЧАСТИНА III 124

Навчання видів мовленнєвої діяльності 124

Розділ 12. Навчання аудіювання 124

124


§ 1. Психологічні особливості сприймання мовлення на слух 124

§ 2. Труднощі сприймання іншомовних висловлювань на слух 128

§ 3. Види вправ для навчання аудіювання 129

§ 4. Організація роботи над текстом для аудіювання 131

Розділ 13. Навчання говоріння 134

§ 1. Особливості говоріння як виду мовленнєвої діяльності 134

§ 2. Співвідношення підготовленого і непідготовленого
мовлення при навчанні говоріння 137

§ 3. Мовленнєва ситуація. Основні види


мовленнєвих ситуацій при навчанні іноземної мови 139

§ 4. Навчання діалогічного мовлення 141

§ 5. Навчання монологічного мовлення 155

§6. Навчання групової бесіди 160

Розділ 14. Навчання читання 164

§1. Читання як вид мовленнєвої діяльності 165

§ 2. Навчання техніки читання 167

§3. Організація вправ у читанні про себе 180

§ 4. Види читання. Особливості навчання
читання різних видів 184

Розділ 15. Навчання письма 186

§ 1. Значення письма у навчанні іноземних мов. Цілі навчання письма в середній школі 186

§ 2. Психологічні особливості письма і писемного мовлення. Його відмінності від усного мовлення. Висновки для методики 188

§ 3. Навчання техніки письма 193

§ 4. Навчання писемного мовлення 199

§ 5. Письмо як засіб контролю у навчанні ІМ 206

ЧАСТИНА IV

Організація процесу навчання іноземних мов у школі 208

Розділ 16. Контроль у навчанні іноземних мов 208

§ 1. Навчально-виховні функції контролю. Види й форми контролю 208

§ 2. Об’єкти контролю 210

§ 3. Оцінка, її роль у навчанні та вихованні. Облік успішності учнів 214

Розділ 17. Шкільний курс вивчення іноземних мов 217

§ 1. Особливості навчання на кожному ступені 217

§ 2. Навчання іноземних мов в початковій школі 222

§ 3. Формування соціокультурної компетенції
на уроках іноземної мови 239

Соціокультурний компонент навчання іноземної мови 240

Розділ 18. Урок іноземної мови 255

§ 1. Вимоги до уроку іноземної мови 255

§ 2. Планування уроку 257

§ 3. Типи уроків іноземної мови 278

§ 4. Аналіз уроку іноземної мови 280

Розділ 19. Організація позакласної роботи з іноземної мови 283

§ 1. Мета та зміст позакласної роботи з іноземних мов 283

§ 2. Форми та методи позакласної роботи з іноземних мов 284

§ 3. Гурток - групова форма позакласної роботи з іноземної мови 288

§ 4. Ігри в позакласній роботі з іноземних мов 290

§ 5. Кабінет іноземних мов 291

ЧАСТИНА V


Основні етапи розвитку методики навчання іноземних мов 293

Розділ 20. Методичні напрями в історії методики навчання іноземних мов у ХІХ-ХХ ст. 293

Розділ 21. Сучасні тенденції навчання іноземних мов в Україні 306

ЛІТЕРАТУРА 313

324Передмова


Участь України в світових процесах інтеграції, розширення її міжнародних зв’язків значно підвищило статус іноземних мов і сприяло усвідомленню цінності цього навчального предмета в сучасному українському суспільстві. Реакція держави у вигляді нового соціального замовлення на навчання іноземних мов як засобу спілкування у діалозі культур викликала відповідні зміни у сфері викладання іноземних мов в сучасній українській школі: предмет "Іноземна мова" включено в освітню галузь "Мова та література", вивчення іноземної мови починається з 2-го класу, з 5-го класу вводиться друга іноземна мова, активно застосовуються комп’ютерні технології, з’являються альтернативні шкільні підручники, впроваджуються загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти в навчальний процес з іноземної мови.

Модернізація освіти і відповідно гостра потреба українського суспільства в оновленні системи професійної підготовки вчителя іноземної мови, а також освітній плюралізм як один з провідних принципів реформування змісту освіти зумовили актуальність розробки даного підручника. Його новизна полягає в постановці, висвітленні й узагальненні саме тих проблем, з якими зіткнулася сучасна українська школа.

Методологічною основою цього підручника є концептуальні положення методики навчання іноземної мови, сформульовані видатними вченими в цій галузі – Л.В.Щербою, І.В.Рахмановим, О.О.Миролюбовим, а також їх послідовниками Й.М.Берманом, В.А.Бухбіндером, М.В.Ляховицьким, Ю.І.Пассовим. При висвітленні психологічних, психолінгвістичних основ навчання іноземної мови автори спираються в першу чергу на дослідження Л.С.Виготського, теорію мовленнєвої діяльності О.О.Леонтьєва, І.О.Зимньої, теорію поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна

Професійна підготовка вчителя іноземної мови включає теоретичну та практичну мовну, психолого-педагогічну і методичну підготовку. Теоретич­ний аспект методичної підготовки студентів полягає у формуванні базових знань теоретичних основ методики навчання іноземної мови про цілі, зміст, принципи і засоби навчання, про методи і прийоми формуван­ня навичок і вмінь мовленнєвої діяльності, про форми і способи контролю, планування і організації класної та позакласної роботи з іноземної мови, про найбільш відомі методичні напрями і підходи у навчанні іноземної мови.

Практична частина методичної підготовки пе­редбачає розвиток творчого методичного мислення студентів і формування професійних компетенцій вчителя іноземної мови, спрямованих на здійснення у нав­чально-виховному процесі комунікативно-навчальної, розвивальної, виховної, гностичної, конструктивно-плануючої, організаторської функцій.

Відповідно до програми курсу методики навчання іноземної мови для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів в підручнику висвітлюються такі теми як теоретичні основи навчання іноземної мови, проблеми формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенцій, організація та планування навчального процесу з іноземної мови.

Підручник орієнтовано насамперед на аналіз практичних питань навчання іноземної мови в загальноосвітніх закладах і тому містить багато методичних порад, ілюстративного матеріалу, що є надбанням авторів та запозиченням позитивного досвіду роботи вчителів. Матеріал викладено в легкій доступній для розуміння студентами та вчителями формі.

Підручник складається з 5 частин і 21 розділа, кожен з яких поділяється на параграфи і містить наприкінці питання для само­контролю. Наявність питань для самоконтролю сприяє кращій організації самостійної роботи студентів, полегшує їм орієнтування у навчальному матеріалі, дозволяє легко перевірити свої знання.

У першій частині "Теоретичні основи навчання іноземних мов у школі", висвітлено сутність соціального контексту сучасної системи навчання іноземної мови в школі і розкрито специфіку предмета іноземна мова.

Автори наголошують, що на відміну від інших шкільних предметів кінцевою метою навчання іноземної мови виступає не накопичення знань про мову, а спілкування даною мовою на міжкультурному рівні. Спілкування іноземною мовою є одночасно і метою, і засобом навчання.

Висвітлення у підручнику положень державних документів і загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти допоможе студентам та вчителям усвідомити соціальний контекст сьогоднішньої системи навчання іноземної мови у школі і зрозуміти, що їхньою практичною задачею є не лише формування вмінь говоріння, аудіювання, читання і письма іноземною мовою, але й розвиток здібності і готовності учнів вступати у взаємодію з представниками інших країн і використовувати мову як інструмент у діалозі культур.

По-новому в даному підручнику висвітлено лінгвістичні основи навчання іноземної мови (розділ 3, автор С.І.Потапенко). Урахування даних лінгвістики допомагає вчителеві вирішити три основні проблеми: відібрати мовний та мовленнєвий матеріал для навчання, сформулювати правила його вживання, визначити оптимальну послідовність його засвоєння. Автор розділу доводить, що при відборі мовного матеріалу недостатньо спиратись лише на системномовний принцип будови мови, оскільки при цьому ігноруються міжрівневі, проміжні прошарки мовних явищ і наявність надсинтаксичного рівня мови, пов'язаного з текстом і дискурсом.

До відбору навчального матеріалу треба ставитись з позицій комунікативного підходу, враховуючи дані прагмалінгвістики, яка розширила класифікацію речень за метою висловлювання, а також дані лінгвістики тексту про послідовність розгортання тема-рематичних ланцюжків і найбільш розповсюджені тема-рематичні моделі. Необхідно враховувати й дані соціолінгвістики і передусім гендерної лінгвістики, яка вивчає відмінності у мовленні жінок і чоловіків і зумовила зміни у вживанні окремих лексичних одиниць.

Врахування положень когнітивної лінгвістики, яка аналізує взаємодію мови з мисленням людини, дає змогу вчителеві знайти і сформулювати нові правила пояснення мовного матеріалу.

В розділі 7 „Засоби навчання іноземних мов у школі”, говорячи про головний засіб навчання - шкільний підручник, автори піднімають питання про необхідність розвитку у майбутніх вчителів професійно-методичного вміння оцінювання існуючих підручників і навчально-методичних комплектів і приводять відповідні критерії відбору навчальних посібників для школи, які відображають вимоги до сучасного підручника іноземної мови і допоможуть молодому фахівцю зорієнтуватись на ринку методичної літератури.

Автори цього розділу Г.С.Чекаль і О.А.Палій розглядають техніко-дидактичні можливості використання персонального комп'ютера (комп'ютер як інструмент, як засіб спілкування, як тех­нічний засіб навчання) і наводять приклади комп'ю­терних навчальних програм з іноземних мов.

Частина друга "Формування іншомовних навичок" і частина третя "Навчання видів мовленнєвої діяльності" розкривають закономірності навчання іноземної мови, методи і прийоми засвоєння вимови і лексико-граматичного матеріалу, розвитку вмінь читання, говоріння, аудіювання, письма. Всі проблеми формування навичок і вмінь іншомовної мовленнєвої діяльності розгляда­ються авторами з позицій комунікативного, особистісно-діяльнісного підходу. Теоретичні положення узагальнені у таблицях і схемах і проілюстровані при­кладами з практики навчання англійської та німець­кої мов.

Слід звернути увагу на дещо відмінне від інших підручників методики висвітлення таких практичних питань, як навчання інтонування англійських чи німецьких речень, узагальнення досвіду роботи з лексичними одиницями (словниковий запис, ве­дення карток), навчання реплікування як перший етап формування вмінь діалогічного мовлення, нав­чання групової бесіди.

До позитивних рис даного видання слід віднести найбільш повно розкриту, у порівнянні з іншими підручниками, характеристику і розв'язання про­блем навчання писемного мовлення (розділ 15, автор І.Ф. Андрійко). Автор підкреслює, що в умовах відсутності іншомовного середовища писемне мов­лення може бути не лише ефективним засобом навчання іноземної , але й засобом і способом спілкування, пізнання та творчості учнів відповідно до досяг­нутого програмного рівня знань. На основі деталь­ної характеристики психолінгвістичних особливос­тей письма, проведеної у порівнянні з говорінням, робиться методичний висновок про необхідність формування в учнів уміння об'єктивації, упереджен­ня і критики власного тексту при навчанні продук­тивних видів письма.

Особливу практичну цінність становлять описана методика навчання каліграфії, орфографії, таких продуктивних і творчих видів письма, як лист, ано­тація, реферат, есе, вірші, а також наведена в останньому параграфі розділу шкала оцінювання письмових робіт.

У четвертій частині "Організація процесу навчання іноземних мов у школі", у розділі 18 роз­глядаються питання, які раніше залишались поза увагою методистів або висвітлювались у подібних підручниках недостатньо ґрунтовно, але у зв'язку з реформуванням освіти набувають сьогодні вели­кого значення, - це контроль у навчанні іноземних мов, особливості навчання іноземної мови у початковій школі, особливості навчання другої іноземної мови у середній та старшій школі, шляхи формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції на уроках іноземної мови.

У розділі 18 "Урок іноземної мови" наводяться зразки розгорнутих планів-конспектів уроків англій­ської і німецької мови для різних ступенів навчання, а також схема загального аналізу уроку іноземної мови.

У розділі 19 „Організація позакласної роботи з іноземної мови” подано класифікацію видів позакласної роботи і наведено практичні рекомендації щодо організації вечора іноземною мовою.

У п’ятій частині „Основні етапи розвитку методики навчання іноземних мов” дається огляд методичних напрямів в історії методики навчання іноземних мов у Х1Х – ХХ ст., узагальнюються до­сягнення вітчизняних методистів-науковців щодо розвитку комунікативного методу навчання іноземної мови і опи­суються напрямки методичної роботи різних уста­нов і закладів освіти, що діють сьогодні в Україні.

Отже, на думку авторів, створений підручник "Методика навчання іноземних мов у загальноосвіт­ніх закладах" є гарним доповненням до існуючих навчальних посібників з методики і як одна зі скла­дових навчально-методичного комплексу має всі підстави для якісного забезпечення методичної компетенції студентів мовних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів.

Авторський колектив висловлює глибоку вдячність рецензентам. Особливу подяку ми адресуємо доценту Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов С.В.Роман за надану допомогу, цінні поради, критичні зауваження, робота над якими сприяла удосконаленню запропонованого підручника.

Підручник призначається студентам вищих навчальних закладів, вчителям іноземної мови загальноосвітньої школи, викладачам навчальних закладів, що здійснюють підготовку вчителів іноземної мови.

Автори будуть вдячні за пропозиції та зауваження щодо структури та змісту підручника.


Каталог: file -> view
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconПрограми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) іноземна мова (англійська) – клас Київ 2009 пояснювальна записка
Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов...
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconОсновна І старша школа Іноземні мови
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconРеферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
«Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Київ, видавництво «Грамота», 2009, 304 с.), висунутого...
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconРобоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
За редакцією чл кор. Намн україни, професора Зіменковського Б. С., – Львів, 2015р.; та типової програми навчальної дисципліни : Дерматологія,...
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconТипова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців
України нефілологічного профілю. На основі цієї єдиної типової навчальної програми мовними кафедрами вищих навчальних закладах розробляються...
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconЮрій М. Ф. Політологія Підручник Київ Дакор 2006 Анотація
Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам, всім зацікавленим політичною наукою
Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка