Назва пріоритетного напряму розвитку науки І технікиСкачати 223,2 Kb.
Дата конвертації02.03.2018
Розмір223,2 Kb.

Секція Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: (згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17): _____________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму:

(згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942):Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології __________________
Організація-виконавець Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

(повна назва)

Адреса: вул. Нікольська 24, місто Миколаїв, індекс 54001
Назва наукового проекту: Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів____________
Керівник проекту (П.І.Б.) Мироненко Тетяна Платонівна_________________________
Науковий ступінь доктор філософії у галузі освіти учене звання доцент


Місце основної роботи Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Посада доцент кафедри англійської мови і літератури, заст. зав. кафедри англійської мови і літератури____________________________________________________________
Робоч. тел., факс: : вул. Нікольська 24, місто Миколаїв, індекс 54001 дом. тел.: (0512) 373618____________________________________________________________________

E-mail: tetmir@gmail.com


Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради (назва вищого навчального закладу/наукової установи) від «_____» 201 р., протокол № .


Керiвник проекту

________________________________Проректор із наукової роботи (назва вищого навчального закладу/наукової установи)
_______________________

(підпис)
" "____________201 р.

(підпис)
" "____________201 р.

М.П.


Секція Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки

ПРОЕКТ

Прикладного дослідженняНазва проекту: : Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів_____________________

Строки виконання (3 роки): з 2017 по 2020
1. АНОТАЦІЯ

Приєднання української системи вищої освіти до Болонської декларації ставить нові умови до організації підготовки фахівців здатних побудувати особистісний підхід в навчанні та майбутній професії. Сучасна професійна підготовка у ВНЗ передбачає не тільки отримання студентами нових знань і компетенцій, а й прийняття професійних цінностей і норм, усвідомлення себе в професії, придбання почуття єдності з професійною групою. Саме тому невід’ємним компонентом конкурентоспроможності фахівця вважається знання іноземної мови. У процесі підготовці студентів вищих навчальних закладів значна увага приділяється врахуванню фахової специфіки при вивченні іноземної мови, її спрямованості на реалізацію завдань професійної діяльності. Відповідно перед методикою викладання іноземних мов як наукою стоїть завдання пошуку оптимальних шляхів досягнення достатнього рівня володіння іноземною мовою для професійного спілкування. Одним з таких оптимальних шляхів є впровадження в навчальний процес інтегрованого навчання, а саме методики CLIL (предметно-мовного інтегрованого навчання) де іноземна мова розглядається як засіб навчання. Методика предметно-мовного інтегрованого навчання заснована на основних фундаментальних положеннях, зокрема принципу іншомовного занурення.


2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єкт дослідження – англомовна мовленнєва – комунікативна діяльність студентів магістрів.

Предмет дослідження – експериментальна методика предметно-мовного інтегрованого навчання у процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект.

Спираючись на дослідження З.М.Корнєвої, інтегроване навчання є основою для активізації оволодіння мовою. Цікаве й вагоме змістове наповнення занять із конкретної навчальної дисципліни сприяє активному розумінню й засвоєнню мовних явищ. Спілкування іноземною мовою забезпечує цілеспрямоване осмислене оволодіння комунікативними функціями іноземної мови та сприяє розвитку інтегрованих умінь студентів.

Визначення поняття “інтегровані вміння”, запропоноване Р.Ю.Мартиновою припускає взаємопов'язаний розвиток двох видів діяльності одночасно: 1) пізнавально – інформаційної; 2) мовленнєвої; причому, перша вважається основною, що дозволяє концентрувати увагу учнів на змістовому аспекті курсу. Другий вид діяльності вважається другорядним, що припускає вдосконалення іншомовних мовленнєвих умінь у процесі реально-мовленнєвої комунікації.

Для успішного досягнення розвитку інтегрованих умінь у процесі професійної підготовки магістрів вважаємо за необхідне дотримання таких умов:

дотично першого виду діяльності:

а) інформаційна готовність до сприйняття матеріалу курсу, ерудиція і знання у галузі професійної дисципліни;

б) психологічна готовність до аналізу, синтезу, індукції, дедукції і висновку у зв'язку із професійно спрямованої інформацією;

дотично другого виду діяльності:

а) готовність до здійснення мовленнєвої діяльності на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу;

б) готовність до сприйняття нової мовленнєвої інформації, що містять тексти професійної направленості.Актуальність та значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.

Лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний, дискурсивний і стратегічний аспекти, тобто знання правил мови і вміння адекватно їх використовувати відповідно до соціокультурних норм комунікативної поведінки і здатність зв'язно, логічно і функціонально викладати думки, а також бажання постійно компенсувати прогалини в знаннях, є найважливішими аспектами готовності до іншомовного співпраці у професійній середовищі. Саме тому, стає актуальним запровадження методика предметно-мовного інтегрованого навчання у процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів. Іноземну мову необхідно вивчати через комунікацію, перебудовуючи контент і пов'язані з ним когнітивні процеси. Ця мова має бути зрозумілою, що передбачає взаємодію в освітньому контексті. засобами занурення у мовне середовище.

Іншомовне занурення у навчанні іноземної мови для професійних цілей дозволяє виділити перелік трьох базових характеристик будь-якої програми занурення: - занурення може впроваджуватися, коли рівень володіння студентів англійською мовою є вже не нижче середнього і ближче до просунутого. У такому випадку студенти зможуть удосконалювати свій рівень володіння мовою в курсі, де вона засвоюється в основному мимовільно, без концентрації уваги на мовних явищах; - впровадження програм занурення стає найбільш ефективним, коли студенти вже вивчили професійно спрямований мовний курс, побудований на основі навчання через зміст; - програми занурення можуть впроваджуватися як на мовних спеціальностях, так і в курсах дисциплін професійного циклу немовних спеціальностей.

Виходячи із моделі технології занурення запропонованої З.М. Корнєвою та праць Д.Марша та П.Мехісто виокремлюють наступні цілі методики інтегрованого навчання: 1) мовні цілі, які пов’язані з вивченням дисципліни, до яких відносяться навички і вміння необхідні для розуміння і оволодіння предметом навчання (content-obligatory language objectives); 2) допоміжні мовні цілі (content-compatible language objectives), які включають інші навички і вміння пов’язані з мовою і мовленням, але не впливають на рівень оволодіння спеціальною професійною дисципліною.

Таким чином, вивчення навчальної дисципліни за методикою CLIL не лише навчає іноземної мови, але і трансформує культуру тих, хто навчається, що дозволяє їм розуміти і оцінювати досягнення іншої нації; забезпечує неперервний мовний розвиток тих, хто навчається на всіх рівнях навчального процесу професійної підготовки, сприяє контекстуалізації процесів викладання і навчання та загальної рецептивно-продуктивної діяльності викладача та студентів з точки зору їх досвіду та вмінь.

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Мета – науково обґрунтувати та експериментально перевірити методику предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів.

Завдання, на вирішення яких спрямовано проект:


 1. Визначити сутність методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL).

 2. Проаналізувати методи професійного навчання майбутніх фахівців у сучасному суспільстві.

 3. Виявити лінгвістичні особливості англомовних професійно направлених текстів.

 4. Розробити лінгводидактичну модель та експериментальну методику професійної підготовки магістрів у сучасному суспільстві.

 5. Розробити навчально-методичне забезпечення задля імплементації методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у професійній підготовки магістрів


4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ:

Аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми.

У зарубіжній методиці питання іншомовного занурення на основі використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання достатньо широко вивчалося в роботах таких вчених як P. Calvé, J. Cummins, A. Safty, K. Clark, C.L. Walker,  P.Mehisto, D.March, M.J.F.Martin koostöös K.Võlli ja H.Asseriga. Ними зроблено значний внесок в розробку даної методики навчання іноземних мов, але всі вони не враховують специфіку професійної підготовки випускників на основі професійно-орієнтованих текстів. У вітчизняній методиці на даний час також є певні досягнення щодо дослідження програм занурення та їх адаптації до умов української вищої школи. Про це свідчать дослідження Р.Ю.Мартинової, О.Б. Тарнопольського, C.П. Кожушко, З.М. Корнєвої та інших.

Так, у зарубіжній методиці професійного навчання існують два визначення методу "занурення", а саме 1) за твердженням К.Clark - "занурення" це метод навчання іноземної мови шляхом викладання однієї чи кількох дисциплін на цій мові; 2) інші вченні вважають, що занурення – це специфічний тип інтегрованого навчання іноземної мови, метою якого є оволодіння мовою для спеціальної мети, а саме для професійного становлення.

Термін CLIL (предметно-мовне інтегроване навчання) був визначений Д.Маршем (Фінляндія) має відношення до ситуацій, в яких навчальні предмети або частка навчальних предметів, вивчається іноземною мовою і має подвійну мету вивчити навчальний предмет, засобами іноземної мови.Необхідно відмітити, що професійно орієнтоване навчання іноземних мов, навчання через зміст та занурення розрізняються ступенем концентрації на мовних явищах. Усі форми навчання з урахуванням вищезазначеної методики слугують для оволодіння студентами іноземною мовою задля професійного спілкування/професійних цілей. Але в професійно орієнтованому/спрямованому навчанні вся увага викладача та студентів сконцентрована на мові, точніше, на підмові тієї чи іншої спеціальності. Предметний зміст певної спеціальності використовується як основа навчання на чому фокусується увага..

Напрацювання авторів проекту в даному напрямі.

Протягом 2016 року на кафедрі англійської мови і літератури була проведена низка семінарів щодо особливостей застосування методики предметно-мовного інтегрованого навчання у професійній підготовці фахівців. Семінари проводила доктор наук Астонського університету (м. Бірмінгем, Велика Британія) Муна Морріс Адамс.

Авторами проекту був розроблений навчальний посібник «Інтегрований курс навчання засобами англійської мови «Історія стародавніх цивілізацій: комунікативно-когнитивний аспект. Частина 1-2»»/ Мартинова Р.Ю., Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. – Миколаїв: Видавництво Дизайн Поліграфія, 2009. – 214с. Зазначений посібник був першим кроком для визначення необхідності використання предметно-мовного інтегрованого навчання на немовних спеціальностях.

Керівник наукової теми доц. Мироненко Т.П. прийняла участь у міжнародній науковій конференції присвяченій використанню методики предметно-мовного інтегрованого навчання в умовах сучасного навчального середовища «Perpectives of CLIL» яку було проведено на базі Астонського університету (м. Бірмінгем, Велика Британія).5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

Вирішення поставлених завдань зумовило використання таких методів дослідження:

1) теоретичні: а) вивчення та аналіз філософських, психологічних, педагогічних і лінгводидактичних досліджень, концепцій змісту освіти та змісту навчання навчальних дисциплін засобами іноземної мови з метою розробки методики побудови експериментального навчання; б) аналіз і характеристика сучасних освітніх інтегрованих курсів, а також узагальнення досвіду зарубіжних методистів з метою розробки навчального підручника для студентів – магістрів;

2) емпіричні: педагогічне спостереження за процесом професійного навчання у сучасному вищому навчальному закладі за умов немовного середовища з метою вивчення реальних умов імплементації методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) та організація та проведення експериментального навчання.Гіпотеза дослідження: Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів можливе за умови використання іншомовного занурення у процесі викладання навчальних дисциплін на основі використання англомовних професійно спрямованих тексів.

Даний підхід до викладання має основну мету – викладання певного предмету за фахом на іноземній мові. Як зазначає D.March, «використовувати мову, щоб вчитися, і вчитися, щоб використовувати мову». Він також підкреслює зростаючу популярність цієї методики в європейських навчальних закладах і заохочує впровадження CLIL у навчальний процес задля розвитку вмінь міжособистісного спілкування, міжкультурних, комунікативних та мовленнєвих здібностей, необхідних для подальшого професійного працевлаштування в умовах глобалізації суспільства.6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА

Отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо.

Науковою новизною результатів дослідження має стати визначення ефективності запровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі професійної підготовки магістрів різних спеціальностей на основі професійно спрямованих текстів та розробка експериментальної моделі професійного навчання на основі методики CLIL.

Порівняння очікуваних результатів із результатами інших авторів в даній області досліджень.

Як вже зазначалось, дослідження, що були проведені раніше були спрямовані на розробку таких іншомовних курсів занурення в Україні як: «Біологія» (Г.Турчинова) та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (З.М.Корнєва). Зарубіжний досвід свідчить про створення спеціальних курсів за потребами - English for Specific Purposes (P.C.Robinson, C.Kennedy, B.Coffey, T. Hutchinson), що передбачає навчання мови для спеціальних цілей.

Значним внеском авторів наукової теми має стати розробка експериментальної методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі професійної підготовки магістрів різних спеціальностей саме на основі професійно спрямованих текстів та розробка навчального підручника для магістрів усіх спеціальностей.

Саме тому, на рівні занурення, що буде проводиться на заняттях з іноземної мови за науково-професійним спрямування на магістратурі спеціальна мовної підтримки стане суто імпліцитною (особливо, якщо заняття з фахової дисципліни іноземною мовою – занурення – проводить носій цієї мови, який не володіє рідною мовою своїх студентів).

7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 роки):

Перелік виданих монографій (розділів у монографіях) за тематикою проекту:

- Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Розділ у монографії. «Формування професійної успішності майбутніх фахівців в умовах реалізації програми Темпус.» Проектування та розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету: колективна монографія./За заг. ред. В.Д. Будака. – Миколаїв. – Іліон, 2016. – С. С.194–200.

- Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. Розділ у монографії. Foreign Language Teacher Training in Ukraine. “Training Foreign and Second Language Teachers: European Challenges, Successes and Perspectives”/ UK, Cambridge Scholar Publishing. Dobrovolska L., Myronenko T. Chapter 4, 2016 – Р. 57– 75.

- Баркасі В.В., Філіпп’єва Т.І. Розділ у монографії. «Запровадження сучасних освітніх технологій під час підготовки професійно успішних вчителів іноземних мов». Проектування та розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету: колективна монографія./За заг. ред. В.Д. Будака. – Миколаїв. – Іліон, 2016. – С. С.200- 2006.Перелік виданих підручників та навчальних посібників за тематикою проекту

- Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту. – Миколаїв. – ФОП Швець В.Д., 2016. – 200с. (гриф МОН)Основні публікації, які характеризують доробок авторів (не більше 10).

 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Рефлексія у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Миколаїв: МНУ.- 2015. – С.167-174.

 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Підготовка вчителів іноземних мов в Україні в умовах європейського контексту: імплементація форм змішаного навчання». “Global scientific unity 2015” (20 February 2015 Vienna (Austria)) “Science & Genesis” - Том 2. 2015. – C. 22 – 26.

 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. Лингводидактические принципы организации процесса обучения иностранным языкам в условиях евроинтеграции. «Научно-методологические проблемы преподавания иностранных языков на основе информационно-коммуникативных технологий в системе непрерывного образования» // материалы международной науково-практической конференции Самарканд: СамДЧТИ, 2015. – С.16 – 20.

 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. “Self identity in the context of cross cultural relations in contemporary American literature” // Foreign Philology. Language. Literature. Education (ISSN). Самарканд. – 2016. № 2 (59). – ст. 25-29.

 • Баркасі В.В. Сформована аутопсихологічна компетентність майбутніх учителів як компонент підготовки професійно успішної особистості. Міжнародної наук.-практ. конф. Проектування і розвиток професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету 4-5 жовтня, 2013 р., Миколаїв –2013. – С. 178-185.

 • Баркасі В.В. Використання змішаної форми навчання при викладанні іноземних мов у ВНЗ. Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (17) лютий, 2015 р. Частина 6. - С.207-210.

 • Баркасі В.В., Філіпп’єва Т.І До питання про комп’ютерне тестування успішності студентів університетів // Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у Європейський простір: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ситченко А. Л., Мороз Т. О. – Миколаїв : МНУ, 2016. – С. 262-265.

- Щербакова О.Л. Complex nature of integrated skills // Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства: зб. Наук. праць проф.-викл. складу та студентів за матеріалами VII наук.-практ. конф.присв. дню народження канд.. пед. наук, доц. С.В.Будака/за заг.ред.Н.І.Козак, Л.В.Водяна – Миколаїв: МНУ ім.. В.О.Сухомлинського, 2015. С.317-321.

 • Щербакова О.Л. Використання LMS MOODLE під час вивчення іноземної мови // Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у Європейський простір: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ситченко А. Л., Мороз Т. О. – Миколаїв : МНУ, 2016. –. С. 303-307.

 • Шевченко І.В., Кордюк О.М. «The main advantages of blending learning in future English teachers’ training in Ukraine”/ “Global International Scientific Analytical Project: Educational Sciences: periodical scientific journal” // the results of the CXXV International Research and Practice Conference and II stage of the Philology (London, June 23 – June 30, 2016).– Gisup. ua

 • Свєточева С.М. Культурно-історичні та лінгвістичні особливості давньогерманських міфологічних текстів // «Культурно-історичні та лінгвістичні особливості давньогерманських міфологічних текстів», сборник научных докладов Филология, социология, культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика. м.Гданськ, Польща, «Diamond trading tour»,- 2015 р. - с.63-65.

 • Нікіфорчук С.С. Типи біографічних текстів у вітчизняній та англомовній лінгвокультурних традиціях // Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у Європейський простір: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ситченко А. Л., Мороз Т. О. – Миколаїв : МНУ, 2016. –. С. 354-360.


Таблиця 1.

Доробок авторів проекту за останні 5 років
Показники

Кількість

1.

Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.4

7
10


1

1


2.

Підготовка наукових кадрів.

2.1 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий консультант) виконавців проекту докторських дисертацій;

2.2 захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
----

---


8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

8.1 В навчальному процесі:

- Підготовка нового курсу «Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням» для магістрів усіх спеціальностей з урахуванням методики предметно-мовного інтегрованого навчання;

- Використання результатів дослідження для вдосконалення теоретичних курсів «Методика викладання іноземних мов», «Сучасні теорії лінгвістики» та «Курс академічного писемного мовлення» з урахуванням методики предметно-мовного інтегрованого навчання • виконання магістерських кваліфікаційних робіт з теми дослідженя;

 • видання підручників та навчальних посібників із питань запровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі професійної підготовки магістрів різних спеціальностей на основі професійно спрямованих текстів.

8.2 Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

 • підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій за проблематикою проекту.

8.3 Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:

 • підготовка монографії із питань запровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі професійної підготовки магістрів різних спеціальностей на основі професійно спрямованих текстів;

 • оновлення змісту та перевидання навчального посібника «Інтегрований курс навчання засобами англійської мови «Історія стародавніх цивілізацій: комунікативно-когнитивний аспект. Частина 1-2»»;

 • публікація статей в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних з теми дослідження;

 • публікація статей в журналах у фахових виданнях з переліку МОН України;

 • підготовка доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях.

8.4. Інше

Таблиця 2.

Очікувані результати
Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

1.2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

1.3 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1.4 монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

1.5 підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

1.6 навчальні посібники без грифу МОН України;

1.7 словники, довідники.


10

15


20
1
1

2

12.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів.

2.1 захист докторських дисертацій за тематикою НДР;2.2 захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

9. ЕТАПИ РОБОТИ:

Таблиця 3.

Етапи роботи

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (зазначити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

1 етап (2017 -2018р.)

теоретико-методологічне обґрунтування проблеми

Визначення методологічного апарату дослідження; публікація результатів наукового дослідження у міжнародних та фахових виданнях (4/4)

2 етап (2018-2019р.)

розробка експерименталь-ної моделі професійного навчання на основі методики CLIL

визначення ефективності запро-вадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі професійної підготовки магістрів різних спеціальностей на основі професійно спрямованих текстів; публікація результатів наукового дослідження у міжнародних та фахових виданнях (5/5), розробка нових курсів

3 етап (2019-2020 р.)

перевірка ефективності розробленої методики щодо застосування предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі професійної підготовки магістрів різних спеціальностей

Імплементація розробленої методики у навчальний процес; підготовка навчального підручника та монографії, проведення всеукраїнської науково-практичної конференції за результатами дослідження


10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук -- ; кандидати наук _7_______;

 • молоді вчені до 35 років __2________, з них кандидатів ____1__,докторів___-_____;

 • наукові працівники без ступеня ______2_________;

 • інженерно-технічні кадри: ___--___, допоміжний персонал __--______;

 • аспіранти: ; студенти ___1___.

Р а з о м : 7 кандидатів наук, з них 4 доценти, 2 викладача кафедри та 1 студентка магістрантка.

Таблиця 4.

Виконавці проекту*

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи

Вік

1

Мироненко Тетяна Платонівна

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри англійської мови і літератури, заст..зав. кафедри МНУ ім..В.О.Сухомлинського


63

2

Баркасі Вікторія Володимирівна

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри англійської мови і літератури, МНУ ім.В.О.Сухомлинського


54

3

Добровольська Леся Станіславівна

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри англійської мови і літератури, МНУ ім..В.О.Сухомлинського


40

4

Філіпп’єва Тетяна Іванівна

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри англійської мови і літератури, МНУ ім..В.О.Сухомлинського


69

5

Щербакова Олена Леонідівна

кандидат педагогічних наук
в.о. доцента кафедри англійської мови і літератури, МНУ ім..В.О.Сухомлинського


49

6

Шевченко Ірина Вікторівна

кандидат педагогічних наук
в.о. доцента кафедри англійської мови і літератури, МНУ ім..В.О.Сухомлинського


48

7

Свєточева Світлана Миколаївна

кандидат філологічних наук
ст. викладач кафедри англійської мови і літератури, МНУ ім..В.О.Сухомлинського

33

8

Кордюк Олена Миколаївнавикладач кафедри англійської мови і літератури, МНУ ім..В.О.Сухомлинського

39

9

Нікіфорчук Світлана Сергіївнавикладач кафедри англійської мови і літератури, МНУ ім..В.О.Сухомлинського

33

10

Шептицька ЮліяСтудентка магістрантка спеціальності «Мова і література(аннглійська)», 606а гр.

2211. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • Назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження

Наукове дослідження виконується на кафедрі англійської мови і літератури, факультет іноземної філології

 • Назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки

Дослідження буде виконуватися із застосуванням сучасного комунікаційного обладнання, що знаходиться в Лабораторії дистанційного навчання (ауд. 01.502), а саме: багатофункціонального пристрою, сучасного мультимедійного проектора та інтерактивної дошки, 16 ноутбуків і 1 моноблока та 16 навушників. Інтернет зв'язок забезпечується за допомогою роутера.

Обладнання проходило сертифікацію у період закупівлі (у період з 2015-2016 рік). • Наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів

В аудиторії є постійний Інтернет зв'язок, що дає змогу до використання он-лайн ресурсів.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconРозвиток техніки у другу половину індустріального суспільства. Короткі відомості з історії розвитку техніки
Мета. Засвоєння знань про історію розвитку техніки та роль машин у сучасному виробництві І побуті як знарядь праці; поглиблення І...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconI. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconСоціальний працівник
Код та назва напряму підготовки бакалавра, спеціальності спеціаліста та магістра
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconПрограма курсу "історія україни" соціально-політичні аспекти. Для студентів бакалаврського циклу «нтуу
Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки І техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, висвітлені...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconНомер теми Назва теми
Основні підходи щодо класифікації політичних доктрин. Ліво-праве позиціонування політичних доктрин. Д.Істон про чотири етапи в розвитку...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconНаукова рада
Харитонов Є. О. – д ю н., професор, заслужений діяч науки І техніки України, зав кафедрою цивільного права онюа
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconОдин іменник – назва поняття
Амперу належить гіпотеза у розвитку про природу магнетизму, яка відіграла велику роль у розвитку вчення про електромагнітні явища:...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка