Назва пріоритетного напряму розвитку науки І технікиСкачати 228.06 Kb.
Дата конвертації21.04.2018
Розмір228.06 Kb.

Секція 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту.
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки

(згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17): Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.


Назва пріоритетного тематичного напряму

(згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942): Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.


Організація-виконавець: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.
Адреса: вул. Пирогова, 9, м. Київ-30, 01601.
Назва наукового проекту: Система навчально-методичного забезпечення з фізики в основній школі (за новою програмою).
Керівник проекту: Сиротюк Володимир Дмитрович.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук..

Учене звання: професор.
Місце основної роботи: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Посада: завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії.
Робочий тел. 239-30-93; домашній тел. 543-44-56.

E-mail: kmf_npu@ukr.net.

Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова від « 07 » червня 2013 р., протокол № 1.

Керівник проекту Проректор з наукової роботи

НПУ імені М.П.Драгоманова

__________________Сиротюк В.Д. _______________ Волинка Г.І.

„____”____________2013 р. „____”____________2013 р.

М.П.
Секція 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту


ПРОЕКТ

прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків державного бюджету
Назва проекту: Система навчально-методичного забезпечення з фізики в основній школі (за новою програмою).
Строки виконання (2 роки) з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2015 рік.

Обсяг фінансування: 300 тис. грн., зокрема на 2014 рік: 140 тис. грн.
1. АНОТАЦІЯ

Метою освітньої галузі «Природознавство» є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов'язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу. Завданнями освітньої галузі є: забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів; забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук; набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу; формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку. Фізичний компонент забезпечує усвідомлення учнями основ фізичної науки, засвоєння ними основних фізичних понять і законів, наукового світогляду і стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні явища і процеси та застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних задач, удосконалення досвіду провадження експериментальної діяльності, формування ставлення до фізичної картини світу, оцінювання ролі фізики в житті людини і суспільному розвитку.

У зв’язку з цим, назріває потреба у розробці системи навчально-методичного забезпечення з фізики в основній школі, а саме створення підручників, навчально-методичних посібників для вчителів, навчальних посібників для учнів.

2. прикладна ПРОБЛЕМА, на вирішення ЯКОЇ СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ

Об’єктом дослідження є розробка системи навчально-методичного забезпечення з фізики для основної школи.

Опис проблеми, що вирішується. У зв’язку з упровадженням нової навчальної програми з фізики у 2015 році назріла проблема створення навчально-методичного забезпечення з фізики для основної школи. Тому необхідно забезпечити основну школу новими підручниками з фізики, науковою та науково-методичною літературою, методичними посібниками для вчителів та навчальними посібниками для учнів.

Актуальність проблеми. Відповідно до нового Державного стандарту базової повної середньої освіти була створена навчальна програма з фізики для основної школи, тому назріла потреба у створенні системи навчально-методичного забезпечення з фізики для основної школи. Це дасть змогу забезпечити загальноосвітні навчальні заклади новими підручниками з фізики, науковою та науково-методичною літературою, методичними посібниками для вчителів та навчальними посібниками для учнів, що сприятиме організації навчально-виховного процесу в школі на високому науково-методичному рівні.

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Мета дослідження полягає у теоретико-методичному обґрунтуванні системи навчально-методичного забезпечення з фізики для основної школи та створені навчально-методичного комплексу для основної школи.

Завданнями проекту є:

1. Аналіз та теоретичне обґрунтування системи навчально-методичного забезпечення з фізики для основної школи.

2. Створення підручників з фізики для 7-9 класів.

3. Створення навчально-методичних посібників для вчителів.

4. Створення навчальних посібників для учнів.

5. Підготовка та захист кандидатської (Коваленко Катерина., Цоколенко Олександр) і докторської (Сільвейстр Анатолій.) дисертаційних робіт.4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Проблемами навчально-методичного забезпечення з фізики протягом багатьох десятиліть займалися науковці: П. Атаманчук, В. Бар’яхтар, В. Биков, Л. Благодаренко, Ф. Божинова, О. Бугайов, Ю. Воронін, І. Гельфгафт, Л. Генденштейн, М.Головко, А. Гуржій, О. Денисов, Т. Засєкіна, В. Євдокимов, Ю. Жук, Л. Кирик, В. Коваль, Є. Коршак, Д. Костюкевич, І. Лернер, О. Ляшенко, М. Мартинюк, Т. Назарова, В. Нижник, В. Оконь, Є. Потап, Л. Пресман, І. Орлова, В. Савченко, В. Сиротюк, М. Скатнін, Г.Суворова, І. Чернецький, М. Шахмаєв, С. Шаповаленко, М. Шут та інші.

Аналіз тенденцій розвитку методики навчання фізики в середній загальноосвітній школі показав, що на сучасному етапі існує три основні теорії змісту і структури загальної середньої освіти. Визначальним чинником однієї з них (О.І.Бугайов, С.У.Гончаренко, В.В.Краєвський,  І.Я.Лернер, О.І.Ляшенко, М.Н.Скаткін та інші) вважають пріоритетність цілей передачі соціального досвіду молодому поколінню. В другій, - психологічні цілі формування і розвитку учнів у процесі засвоєння спеціально відібраного соціального досвіду (В.П.Беспалько, В.С.Леднєв та інші). Ці­кавою є й третя педагогічна теорія змісту, в якій перевагу віддають позиції дитини у засвоєнні нею досвіду світової культури (В.І.Гінецинський, В.Я.Не­чаєв, Г.П.Щедровицький). Це так звана теорія пріоритетності культурогенезу особистості при її соціалізації в навчальній діяльності. Аналогічні підходи до проектування змісту загальної освіти чітко простежуються і в зарубіжній педагогічній літературі: американській (Б.Блум і Дж.Керр), французькій (І.Maжаулт), англійській (Р.Морріс), німецькій (Г.Нойнер) тощо.

Проблема навчання фізики в основній школі досліджувалася дисертаціях «Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі» (1999 р.) Мартинюка М.Т., «Формування фізичних понять в учнів основної школи засобами інформаційних технологій навчання» (2007 р), Мисліцької Н.Л., «Формування наукового світогляду учнів основної школи у навчанні фізики» (2001 р.) Бургун І.В., «Розвиток логічного мислення учнів основної школи у процесі навчання фізики» (2005 р.) Бєльчева П.В. Досить активно проблема навчання фізики в основній школі досліджується Інститутом змісту та методів навчання РАО (Російської академії освіти). Результати наукових досліджень створили підґрунтя для підручників. Разом з тим, аналіз та обговорення підручників з фізики для основної школи вітчизняних та зарубіжних авторів, показали що проблеми, висунуті для дослідження колективом лабораторії математичної і фізичної освіти, є актуальними та перспективними.

Високо оцінюючи наукове і практичне значення виконаних досліджень проблеми навчально-методичного забезпечення з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах, слід зазначити, що, матеріально-технічне забезпечення не відповідає поставленим завданням Стандарту освіти основної школи, тому необхідно впровадити у практику системи навчально-методичного забезпечення з фізики для основної школи.

5. МЕТОДИ, ЗОСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВІРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

Відповідно до мети і поставлених завдань дослідження будуть використані такі методи: аналіз існуючих навчально-методичних комплексів з фізики, авторами яких є учасники проекту; опрацювання Державних стандартів з метою забезпечення відповідності вимог стандарту до проектування навчально-методичного комплексу.

На основі існуючих підручників, навчально-методичних посібників, навчальних посібників, створених авторами проекту, необхідно, відповідно до новоствореної програми з фізики, розробити систему навчально-методичного забезпечення з фізики для основної школи.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів системи навчально-методичного забезпечення з фізики забезпечить високу ефективність навчально-виховного процесу.

6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ НАД АНАЛОГАМИ

У процесі виконання дослідження буде розроблений навчально-методичний комплекс, який включає:

1. Підручники «Фізика. 7 клас», «Фізика. 8 клас», «Фізика. 9 клас» (комплект до підручників: робочий зошит для учня, зошит з лабораторних робіт для учня, довідник для учня).

2. Збірник задач з фізики для 7-9 класів.

4. Навчально-методичний посібник «Методика навчання фізики в основній школі».

5. Навчально-методичний посібник «Методика і техніка демонстраційного експерименту в основній школі».

6. Навчальний посібник «Фронтальні лабораторні роботи для 7-9 класів».

7. Навчальний посібник «Експериментальні задачі з фізики для учнів 7-9 класів».

8. Навчальний посібник «Домашні досліди і спостереження з фізики в основній школі»

9. Дидактичні матеріали з фізики для основної школи.

10. Фізичний словник для учнів 7-9 класів.

11. Навчально-методичний посібник «Методика організації та реалізації навчальних проектів з фізики».7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ:

Підручники та посібники з грифом МОН України

1. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Д.Сиротюк. – К.: Зодіак-Еко, 2009. – 208 с.

2. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий. – К.: Освіта, 2010. – 303 с.: іл.

3. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Д. Сиротюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – 240 с.: іл.

4. Сиротюк В.Д. Физика: учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений / В.Д. Сиротюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – 240 с.: ил.

5. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Д. Сиротюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – 208 с.: іл.

6. Сиротюк В.Д. Физика: учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений / В.Д. Сиротюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – 208 с.: ил.

7. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий. – Харків: Сиция, 2011. – 304 с.: іл.

8. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики: 9 кл. / Т.М. Засєкіна, В.С. Коваль, В.Д. Сиротюк, І.С. Чернецький. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 48 с.

9. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики: 9 кл. / Т.М. Засєкіна, В.С. Коваль, В.Д. Сиротюк, І.С. Чернецький. – 2-ге вид., доопрац. - К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 48 с.

10. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики: 9 кл. / Т.М. Засєкіна, В.С. Коваль, В.Д. Сиротюк, І.С. Чернецький. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2013. – 48 с.

Навчальні посібники без грифу МОН України

11. Сільвейстр А.М. Приклади розв’язування типових задач з курсу загальної фізики. Частина І. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка (Задачник-практикум) / А.М. Сільвейстр. – Вінниця, 2012. – 126 с.

12. Сільвейстр А.М. Приклади розв’язування типових задач з курсу загальної фізики. Частина ІІ. Електрика і магнетизм. Оптика. Атомна фізика. (Задачник-практикум) / А.М. Сільвейстр. – Вінниця, 2012. – 146 с.

13. Сільвейстр А.М. Приклади розв’язування типових задач з курсу загальної фізики. (Задачник-практикум) / А.М. Сільвейстр. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – 265 с.Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України

14. Баштовий В.І. Формування творчої активності учнів засобами навчального експерименту на уроках природознавства / В.І. Баштовий, В.В. Іллюшко, З.С. Іллюшко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 17 – К.: В-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. - С. 17-20.

15. Бендес Ю.П. Використання комп’ютерних технологій при вивченні теми «Хвильові властивості світла» / Ю.П. Бендес, В.Д. Сиротюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 18: збірник наукових праць / За ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 12 -17.

16. Бендес Ю.П. Інновації до щодо вивчення теми «Спеціальна теорія відносності» / Ю.П. Бендес, В.Д. Сиротюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 17: збірник наукових праць / За ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 20-27.

17. Нижник В.Г. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час виведення основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів / В.Г. Нижник, К.В. Коваленко, І.С. Рязанцева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць.. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.

18. Нижник В. Методика використання графіків і номограм логарифмічних та показникових фунцій на уроках астрономії / Володимир Нижник, Тетяна Гулак, Тетяна Панченко // Фізика та астрономія в школі. – 2009. - № 1.- С.42-45.

19. Нижник В.Г. Проблеми експериментального вивчення закону відбивання світла на лабораторних заняттях / В.Г. Нижник, О.Г. Нижник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 13: збірник наукових праць.. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.- С. 128-134.

20. Сиротюк В. Конкурс «Учитель року-2009» у номінації «Фізика» / Володимир Сиротюк, Валентина Дорошенко // Фізика та астрономія в школі. - № 4. – 2009. – 2 сторінка форзацу, С. 17-18.

21. Нижник В., Коваленко К. Десять простих приладів, виготовлених з пластмасових пляшок і пропіленових трубочок, та досліди з ними
Володимир Нижник, Катерина Коваленко // «Фізика та астрономія в школі», - 2010. - № 1. – С.30-32.

22. Нижник В., Нижник О. Використання таблиць для узагальнення знань учнів про фізичні величини та їх вимірювання / Володимир Нижник, Олександр Нижник // Фізика та астрономія в школі. - № 9. - 2010 – С. 12-15.

23. Сиротюк В.Д. Вступні уроки з фізики / Володимир Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. - № 7-8. – 2010. – С. 3-8.

24. Сиротюк В. Ще раз про фізику людини / Володимир Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. - № 9. – 2010. – С. 20-24, 3 с. форзацу.

25. Бендес Ю. П. Використання компютерних технологій при вивченні процесів аналогово-цифрового перетворення / Ю.П. Бендес, В.Д. Сиротюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П.С.Атаманчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2011. - Вип.. 14: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – 226 с. – С. 9-13.

26. Бендес Ю. П. Інновації щодо вивчення дисципліни «Волоконно-оптичні системи передачі» // Ю.П. Бендес, В.Д. Сиротюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 89. Серія: Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г Шевченка; гол. Ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 500 с. – С. 207-210.

27. Ляшенко О.І. Оновлення змісту загальної середньої освіти – стратегічне завдання сьогодення / О.І. Ляшенко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П.С.Атаманчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2011. - Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С.44-46.

28. Сиротюк В. Рослини, тварини і камені як джерела світла / Володимир Сиротюк //Фізика та астрономія в школі. - № 8, 2011. – С. 2-4.

29. Бендес Ю.П. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в навчальному експерименті з фізики / Ю.П. Бендес, В.Д. Сиротюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – 254 с. - С. 103-106.

30. Григорчук О.М. Використання знань про будівельну техніку і матеріали для постановки фізичних задач / О.М. Григорчук, В.Д. Сиротюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 33: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 208 с. - С. 74-78.

31. Ляшенко О.І. Є.В. Коршак і підручники з фізики / О.І. Ляшенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 32: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 260 с. - С. 13-17.

32. Сиротюк в.д. Підручник як засіб формування в учнів знань, умінь і навичок з фізики / В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий, О.А. Цоколенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 32: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 260 с. - С. 195-201.

33. Сиротюк в.д. Особливості формування пізнавальної активності в учнів із затримкою психічного розвитку на уроках фізики / В.Д. Сиротюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 34: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 227 с. - С. 155-163.

34. Сиротюк в. урок фізики в системі корекційно-розвиткового навчання учнів із затримкою психічного розвитку / Володимир Сиротюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 4. – 423 с. - С. 298-305.

35. Сільвейстр А.М. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках фізики / А.М. Сільвейстр // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти: зб. наук. пр. /С.В. Подолянчук (голова) [та ін.]; ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця:ТОВ фірма «Планер», 2012. – Випуск 9. – С. 277-280.

36. Сільвейстр А.М. Використання засобів мультимедіа в підготовці майбутніх учителів. Тема: «Електричний струм у різних середовищах» / А.М. Сільвейстр // Фізика та астрономія в сучасній школі, 2013. - №4. -С. 32-37.

37. Чумак М. Підвищення педагогічної майстерності вчителів фізики ліцеїв природничо-математичного циклу / Микола Чумак, Володимир Баштовий, Олександр Цоколенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 4. – 423 с. - С. 395-404.

38. Цоколенко С.І. Реалізація індивідуального підходу до учнів методом навчальних проектів / С.І. Цоколенко, О.А. Цоколенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 34: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 227 с. - С. 192-192-198.

39. Сільвейстр А.М. Формування компетентісного підходу до навчання фізики в учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А.М. Сільвейстр // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти: зб. наук. пр. / С.В. Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 10. – С. 219-221.

40. Сиротюк В. дидактичні ігри на уроках фізики як засіб нормалізації психічного розвитку учнів з особливими потребами / Володимир Сиротюк // Фізика та астрономія в сучасній школі. - № 1. – 2013. – С. 13-17.Захищено під керівництвом (науковий консультант – Сиротюк В.Д. (Бендес Юрій)) виконавців проекту докторських дисертацій – 1.

Захищено під керівництвом (науковий керівник – Сиротюк В.Д. (Войтків Галина, Федчишин Ольга)) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР

Таблиця 1Доробок авторів проекту за остані 5 років
Показники

Кількість

1.

Публікації виконавців за тематикою НДР:

  1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

  2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

  3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

  4. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

  5. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

  6. Навчальні посібники без грифу МОН України;

  7. Словники, довідники

27

10

3
2.

Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено виконавцями проекту або під керівництвом виконавців проекту докторських дисертацій.

2.2. Захищено виконавцями проекту або під керівництвом кандидатських дисертацій за тематикою НДР

1

23.

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за тематикою НДР

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав

4.

Обсяг коштів, отриманих від упровадження результатів попередніх НДР у тис. грн.
5.

Ефективність використання коштів
6.

Кількість госпдоговорів, укладених за результатами виконання попередніх НДР

8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На основі розробленої системи навчально-методичного забезпечення з фізики для основної школи буде реалізовано:8.1. У навчальному процесі:

- курс лекційних, практичних і лабораторних занять для студентів 3-4 курсів, спецільність - фізика, інформатика, астрономія;

- чотири магістерські та чотири кваліфікаційні роботи з теми проекту;

- підручники «Фізика. 7 клас», «Фізика. 8 клас», «Фізика. 9 клас» (комплект до підручників: робочий зошит для учня, зошит з лабораторних робіт для учня, довідник для учня).

- навчально-методичні посібники для вчителів: «Методика навчання фізики в основній школі»; «Методика і техніка демонстраційного експерименту в основній школі»

- навчальні посібники для учнів: «Фронтальні лабораторні роботи для 7-9 класів»; навчального посібника «Експериментальні задачі з фізики для учнів 7-9 класів»;

- фізичний словник для учнів 7-9 класів.
8.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

- докторська дисертація «Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології (докторант Сільвейстр А.М.);

- кандидатські дисертації: «формування предметної компетентності учнів основної школи у процесі розв’язування фізичних задач графічним методом» (аспірантка Коваленко К.В.); «Професійна підготовка майбутніх учителів фізики під час педагогічної практики в загальноосвітніх навчальних закладах» (ст. Викладач Цоколенко О.А.).

8.3. Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:

- монографія «Розвиток методики навчання фізики в основній школі»;

- 2 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 13 статей у наукових фахових виданнях (журнал «Фізика та астрономія в сучасній школі (керівник проекту є головним редактором журналу); Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (за ред. проф. В.Д. Сиротюка); збірники наукових праць педагогічних університетів України);

- 9 тез науково-практичних конференцій (Бердянськ, Кам’янець-Подільський, Керч, Київ, Херсон, Чернігів тощо).

Таблиця 2

Очікувані результати

Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:

  1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

  2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

  3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

  4. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).

  5. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН України.

  6. Навчальні посібники без грифу МОН України.

  7. Словники, довідники

2

13


1
3

3

12.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів:

2.1. Захист докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Захист виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник) виконавців проекту докторських дисертацій за тематикою НДР


1
2


3.

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за тематикою НДР

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України;

3.2. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав

4.

Обсяг коштів, отриманих від упровадження результатів попередніх НДР у тис. грн.
5.

Ефективність використання коштів
6.

Кількість госпдоговорів, укладених за результатами виконання попередніх НДР

9. ЕТАПИ РОБОТИ


Етапи роботи

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу

Звітна документація


1 етап

(2014 р.)Створення системи навчально-методичного забезпечення з фізики в основній школі.

Теоретико-методичне обґрунтування системи навчально-методичного забезпечення з фізики в основній школіТеоретико-методичне обґрунтування системи навчально-методичного забезпечення з фізики в основній школі.

Розробка навчально-методичного комплексу з фізики в основній школі.

Створення нової методики навчання фізики в основній школі відповідно до оновленої навчальної програми.
Випуск монографії «Розвиток методики навчання фізики в основній школі».

Публікація 6 статей у наукових фахових виданнях та 4 тез науково-практичних конференцій .

Захист кандидатської дисертації (Цоколенко Олександр Анатолійович), науковий керівник - Баштовий В.І.).

Захист двох магістерських і двох кваліфікаційних робіт з наявністю наукових публікацій.

Випуск навчально-методичного посібника «Методика навчання фізики в основній школі»; навчально-методичного посібника «Методика і техніка демонстраційного експерименту в основній школі»; навчального посібника «Фронтальні лабораторні роботи для 7-9 класів»; навчального посібника «Експериментальні задачі з фізики для учнів 7-9 класів».


2 етап

(2015 р.)Методика використання навчально-методичного комплексу з фізики в основній школі.

Впровадження у практику методики використання навчально-методичного комплексу з фізики в основній школі.
Створення педагогічної технології використання навчально-методичного комплексу у навчально-виховному процесі основної школи.

Впровадження у практику методики використання навчально-методичного комплексу з фізики в основній школі.


Підручники «Фізика. 7 клас», «Фізика. 8 клас», «Фізика. 9 клас».

Публікація 2 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 7 статей у наукових фахових виданнях та 5 тез науково-практичних конференцій .

Збірник задач з фізики для 7-9 класів для основної школи.

Навчальний посібник «Домашні досліди і спостереження з фізики в основній школі»

Дидактичні матеріали з фізики для основної школи.

Фізичний словник для учнів 7-9 класів.

Навчально-методичний посібник «Методика організації та реалізації навчальних проектів з фізики в основній школі».

Захист докторської дисертації «Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології (докторант Сільвейстр А.М. Науковий консультант – Сиротюк В.Д.);

Захист кандидатської дисертації (Коваленко Катерина Володимирівна, науковий керівник - Сиротюк В.Д.).

Захист двох магістерських і двох кваліфікаційних робіт з наявністю наукових публікацій.
10. ВИКОНАВЦІі ПРОЕКТУ

Доктори наук – 2 , кандидати наук – 3;

молоді вчені до 35 років – 2;

наукові працівники без ступеня – 1;

інженерно-технічні кадри – 1;

допоміжний персонал – 1;

докторанти – 1;

аспіранти – 2; студенти - 8.

Разом: 20 осіб.

Виконавці проекту


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи

Вік

(років)


1.

Сиротюк Володимир Дмитрович

Доктор пед. наук

Професор

Завідувач кафедри, НПУ імені М.П. Драгоманова

53

2.

Ляшенко Олександр Іванович

Доктор пед. наук

Професор

Дійсний член НАПН України

Академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України63

3.

Нижник Володимир Григорович

Кандидат педагогічних наук

Доцент

Професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова

66

4.

Баштовий Володимир Іванович

Кандидат педагогічних наук

Доцент

Доцент кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова

56

5.

Цоколенко Олександр ІвановичСтарший викладач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова

49

6.

Сільвейстр Анатолій Миколайович

Кандидат педагогічних наук

Доцент

Докторант кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова

45

7.

Коваленко Катерина ВолодимирівнаАспірантка кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова

23

8.

Мишак Юрій МихайловичАспірант кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова

23


11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Дослідження виконуватиметься на базі кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П.Драгоманова, де є сучасна дослідницька база (навчальне фізичне обладнання, підручники, навчально-методичні посібники, комплекти тестових завдань, комп’ютери та мультимедійні засоби і портфоліо для індивідуальних завдань тощо) та електронний доступ до світових інформаційних ресурсів.
Каталог: sites -> default -> files -> webform -> project -> 2013
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
2013 -> Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconРозвиток техніки у другу половину індустріального суспільства. Короткі відомості з історії розвитку техніки
Мета. Засвоєння знань про історію розвитку техніки та роль машин у сучасному виробництві І побуті як знарядь праці; поглиблення І...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconI. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconСоціальний працівник
Код та назва напряму підготовки бакалавра, спеціальності спеціаліста та магістра
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconПрограма курсу "історія україни" соціально-політичні аспекти. Для студентів бакалаврського циклу «нтуу
Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки І техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, висвітлені...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconНомер теми Назва теми
Основні підходи щодо класифікації політичних доктрин. Ліво-праве позиціонування політичних доктрин. Д.Істон про чотири етапи в розвитку...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconНаукова рада
Харитонов Є. О. – д ю н., професор, заслужений діяч науки І техніки України, зав кафедрою цивільного права онюа
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconОдин іменник – назва поняття
Амперу належить гіпотеза у розвитку про природу магнетизму, яка відіграла велику роль у розвитку вчення про електромагнітні явища:...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка