Назва пріоритетного напряму розвитку науки І технікиСкачати 224,89 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір224,89 Kb.


Секція 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки:

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і державиНазва пріоритетного тематичного напряму:

1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наукОрганізація-виконавець Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Адреса: 01601 Київ, вул. Пирогова, 9
Назва наукового проекту: «Явище профетичного візіонерства у літературі (на матеріалі українського письменства ХІХ-ХХ ст.)»

Керівник проекту: Погребенник Володимир Федорович

Науковий ступінь доктор філологічних наук

Учене звання професор

Місце основної роботи: НПУ імені М.П.Драгоманова

Посада: завідувач кафедри української літератури Інституту української філології і літературної творчості імені А.С.Малишка

Робоч.тел., факс:486-39-31

дом. тел.419-82-90

E-mail: slovo2009@ukr.net


Запит розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова від « 07 » червня 2013 р., протокол № 1 .


Керiвник проекту

_______________Погребенник В.Ф.Проректор із наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова
_______________Волинка Г.І.

(підпис)
" "____________2013 р.

(підпис)
" "____________2013 р.

М.П.


Секція 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації
ПРОЕКТ

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету


Назва проекту: Явище профетичного візіонерства у літературі (на матеріалі українського письменства ХІХ-ХХ ст.)

Строки виконання (3 роки): з 1 січня 2014р. по 31 грудня 2016р.

Обсяг фiнансування: 440 тис. грн, зокрема на 2014 рiк: 135 тис.грн.
1. АНОТАЦІЯ

Проект розкриває не досліджене системно українською наукою особливе призначення літератури – виступати під пером геніїв візійним прозрінням майбутнього, трансцендентною ланкою між матеріальним і духовним світами, давати змогу прозирати прийдешнє вітчизни, нації та людини. Аналітико-синтетичне діахронно-синхронне спеціальне вивчення функціонування явища в національній класиці принаймні від М.Шашкевича і Т.Шевченка здатне декодувати ідейно-естетичні вектори профетичного візіонерства, що поєднало історіософські прозріння, індивідуальне підсвідоме й колективне позасвідоме, сягнуло позараціональної свідомості й трансцендентного досвіду. У результаті його тяглого існування профетичні візіонери ще в епохи романтизм-модернізм зуміли висловити необігові остаточні істини, доленосні для наступних поколінь та консолідуючі їх довкола ідеалів гуманізму, справедливості, національної гідності і міжнародної толерантності. Тож сутність проекту полягає в докладних селекції, систематизації й науковому осмисленні теорії та практики показового явища, проскрибованого в СРСР із ідеологічних причин через засилля всюдисущого вульгарного матеріалізму, що виключав можливість серйозного вивчення явищ духового порядку.


2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є візіонерсько-профетична парадигма письменства, природа цього трансцендентного явища, його розмаїта детермінованість та специфіка існування у різних культурних епохах, літературних періодостилях і родах. Предметом дослідження є константні, змінні й домінантні вияви візіонерсько-профетичної комунікації українського класичного письменства, еволюційний розвиток явища і масштабні прозріння історичних доль України й людства І.Котляревського, М.Шашкевича, Т.Шевченка, М.Костомарова, П.Куліша, С.Руданського, Ю.Федьковича, І.Франка, Лесі Українки, В.Стефаника, В.Пачовського, Б.Лепкого, П.Карманського, Н.Королевої, П.Тичини, Ю.Липи, М.Зерова, В.Свідзинського, О.Ольжича, Є.Маланюка, О.Лятуринської, В.Стуса й ін. Проект спрямовано на вирішення фундаментальної проблеми духової феноменальності письменства, традицій і новаторства, зокрема у суспільній думці та у мистецтві, літературного діалогу «минуле – сучасне – майбутнє», оприявненого вершинними проривами світочів нації, першорядних митців із Наддніпрянської й Західної України, із УРСР і діаспори, до трансцендентних та міленарних історіософських прозрінь. Актуальність проекту полягає, крім вищесказаного, у розкритті ролі візіонерсько-профетичної творчості класиків у формуванні високих ідеалів соціуму, національної ментальності й читацької свідомості. Проект значущий для отримання нових знань про духовну природу дискурсивних практик художньої концептуалізації майбутнього, для підтвердження теорій візіонерсько-профетичного письма як дієвого перекодування картини світу. Проект практично вагомий, оскільки здатний послужити відправним пунктом для наступного комплексного вирішення проблеми. До того ж він не лише систематизує й осмислює відповідний контент письменства, а й пропонує нову дослідницьку методику, придатний для застосування при підготовці фахівців у ВНЗ, у т.ч. вищої кваліфікації в аспірантурі й докторантурі при них.
3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Мета проекту – різноаспектно розкрити ідейно-естетичну специфіку явища профетичного візіонерства і його індивідуально-неповторних модифікацій, функціонування у літературних періодостилях та напрямах ХІХ-ХХ ст., його динаміку й художню еволюцію, питому вагу в історії національного письменства. До головних завдань, на вирішення яких спрямовано проект, належать наступні: – здефініювання феномену й інтердисциплінарне окреслення його сутнісних характеристик; – висвітлення філософських, психофізіологічних, мистецьких тощо особливостей «олітературених» пророчих візій чільних авторів-мислителів і візіонерів; – розкриття літературних природи і хронології явища, його історії в попередні літературні епохи та виявів національної своєрідності; – висвітлення його релігійного модусу, синтезу релігійного й естетичного досвіду в архаїчному світі, античній культурі, східних та християнській конфесіях; осмислення типологічних, генетичних і контактних рівнів його літературного існування, текстуального наповнення й поетологічних прикмет явища; – характеристики психології процесу творення візіонерсько-профетичної літератури, зринання відповідних образів з глибин позасвідомого й колективного позасвідомого; – систематизація й класифікація класичних ліричних і епічних текстів із залученням допоміжних текстів спогадової, епістолярної, публіцистичної тощо спадщини митців; – вивчення візійного дискурсу на основі виділення груп символів і образів-візій і т.п.; – визначення тематології та жанрової зумовленості профетичного візіонерства (філософські, національно-патріотичні, державницькі й соборницькі, особистісні й ін. мотиви); – літературознавче декодування характерності профетично-візіонерських реляцій (спрямованість на перемогу, визволення, незалежність України, на виборення свободи народу, стійкість ліричного героя перед присудом долі та ін.), їх ролі у загальній смисловій організації художніх текстів.
4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ:

Дослідження явища розпочали теологічна й філософська наука: Ф. Ніцше, С. Кіркеґор, К.-Ґ. Юнґ, К. Ясперс, М.Бердяєв. Філософія ХХ ст. (М. Гайдеґґер) оголосила ідеалом профетичного візіонера митця, який не лише передає ноуменальну істинність речей-у-собі, а й «переформатовує» мову на речі-для-чогось. У вітчизняній науці явище візіонерства залишається одним з найменш досліджених, не маючи критичної рецепції, уніфікованого термінологічного апарату. Воно чекає на висвітлення як теоретична й історико-літературна комплексна проблема, виведення на вищий, не дескриптивний, рівень у контексті нового підходу до творчості, викликаного розвитком філософії та психології. Тобто дослідження літератури як одного зі способів трансцендентного досвіду у сучасній Україні тільки розпочинається. Водночас трансформація наукової парадигми останнього часу позначилася включенням ряду феноменів: профетичного візіонерства, месіанізму й міленаризму, що у радянську добу проголошувалися неіснуючими або трактувалися тенденційно. При цьому вітчизняні вчені достатньо давно порушили проблему (Д. Донцов, «Незримі скрижалі Кобзаря»). Діаспорні й закордонні дослідники Е.Райс, Ю. Лавріненко, Л.Луців, С.Козак і ін. поставили її на обговорення, висловивши цінні міркування зі сфери праксису чільних митців. Упродовж останніх років українські вчені означили роль профетичного візіонерства у доробку митців (Л.Куценко), збагатили понятійний апарат, розширили сферу дослідження (Г.Штонь, Е.Соловей). Але проблема вивчалася принагідно (статті Л.Череватенка, В.Базилевського, Б.Чопика), фрагментарно; висвітлювалися лиш окремі її аспекти. До сьогодні в Україні не існує комплексної інтерпретації візіонерства письменства; бракує концептуальних статей на цю тему.

- Цим і зумовлена актуальність проекту, основаного на розкритті слов’янофільського візіонерства М.Костомарова і П.Куліша, прозрінь Т.Шевченка й І.Франка (у названих в пункті 7 підручнику для ВНЗ за ред. В.Ф.Погребенника і його ж шкільному (для 9 класу) підручнику), пророчих візій Кобзаря (у згаданій в п.7 колективній монографії, «Вибраному» в 2 тт., «Літературно-критичних статтях і нарисах» М.І.Дубини та його ж підручнику в співавторстві «Українська література», К., 1993), творчості Лесі Українки й О.Маковея (розділи В.Ф.Погребенника у підручнику для ВНЗ за ред.П.Хропка, К., 1991), а також на висвітленні художнього візіонерства В.Самійленка (у брошурі В.Ф.Погребенника, К., 1988) і Ю. Липи (у розвідці М.Дубини, К., 2004) тощо .
5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

Наукове вирішення проблеми передбачає застосування загальнонаукових (порівняльного та функціонального аналізу, структурного, конкретно-історичного і системного підходу й індуктивного методу, що дозволяє узагальнювати на основі цілокупних фактів дослідження) та літературознавчих методів (герменевтичного, біографічного, міфологічного, психоаналітичного й елементів рецептивної естетики). У межах герменевтичного методу певну роль має відіграти девіаційний підхід, а також христологія (зокрема при розгляді текстів, що є переспівами Святого Письма, або містять біблійні мотиви та образи). У ролі системотворчої основи концепції дослідження лежить здатність літератури, насамперед поезії, до передбачення майбутнього, в контексті чого йдеться про доповнення системності уявлень про красну словесність як таку. У роботі використовуються підходи й ідеї праць провідних вітчизняних і зарубіжних учених з питань методології літературознавства, сучасні літературознавчі дослідження, класичні філософсько-естетичні праці та студії психології творчості К.-Ґ. Юнґа, Ф.Ніцше, О.Потебні, Ю.Шевельова, Д.Наливайка, Т.Гундорової, А.Бергсона, К.Проппа, Й.Гейзінґи, Р.Бартa, М.Еліаде й ін. Проект передбачає й застосування методологічних принципів суміжних з філологією гуманітарних наук: філософії, естетики, семіотики, психології, у т.ч. літературної творчості. Системно-цілісний аналіз феномену профетичного візіонерства передбачає вивчення текстів у аспекті біографізму, із залученням висновків історичної науки; аналіз вестиметься у надконтексті творчості письменника та в інтер’єрі доби. При вирішенні завдань дослідження вихідними є такі наукові ідеї та робочі гіпотези: 1) визначні митці здатні фіксувати в художньому слові несвідомі прояви профетично-візіонерського знання; 2) літературне профетичне візіонерство є тяглим в історії письменства осібним феноменом – ірраціональним явищем письменницької творчості, нетотожним з есхатологією, провіденціалізмом, міленаризмом, месіанізмом, інтуїтивізмом і містицизмом; 3) феномен профетичного візіонерства є іманентно властивим мистецькій творчості аспектом її функціонування, що передбачає реалізацію прогностичної потенції творчої людини до подолання часу – бачення майбутніх подій і явищ; 4) профетично-візіонерські мотиви в процесі естетичної розбудови витворюють поліаспектні й амбівалентні текстові структури різної профетичної природи, що вимагають наукового декодування та комплексної інтерпретації.


6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА:

- Теоретичне значення одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних засад, виходячи з яких явище профетичного візіонерства може бути введене в літературознавче коло проблем, а також у виробленні моделі аналізу специфічного мистецького явища шляхом практичних наукових студій. Очікуваними результатами виконання проекту є перша в українському літературознавстві науково-дослідна реалізація поставлених вище завдань, зокрема розкриття форм, рівнів і результативності присутності профетичного візіонерства в національному художньому досвіді як діахронної мистецької парадигми, з’ясування його місця та значення у розвитку власне літературних інтенцій, важливості у збагаченні культури образного мислення тощо. Наслідком вироблення концептуальних теоретичних засад і методології дослідження, комплексного аналізу емпіричних даних творчості чільних літераторів, здатних фіксувати несвідомі прояви профетично-візіонерського знання, стане здобуття нових знань та випрацювання оригінальних концепцій і теорій вказаного явища творчості, що розширюють науково-дослідну рецепцію мистецтва слова, визначають спільні й індивідуально-неповторні риси образного мислення, маловивчені естетико-філософські аспекти творчості митців нової та новітньої доби. Отримання нових методів системного декодування багатопланової візіонерської текстової структури дозволяє осягнути адекватне наукове декодування відповідних процесів і специфікацій творчості, розкрити явище профетичного візіонерства як іманентного мистецькій творчості аспекту функціонування, що передбачає реалізацію потенції творчої людини до подолання часу і прогностичних виразу та оцінки майбутніх подій і явищ.

- Оскільки у літературознавстві, як вітчизняному, так і зарубіжному, аналогічних комплексних спеціальних досліджень іще не проведено, очікувані результати пропонованого наукового проекту до зіставлення з іншими, частковими, не надаються (адже розрізнені публікації, згадки і міркування, окреслення деяких елементів феномену не дають повної картини профетичного візіонерства, літературних відповідних осягів і прозрінь українських митців); принаймні, очікувані результати перевищать принагідні спостереження інших авторів у цій перспективній галузі досліджень.
7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 років):

Дисертації: у ІІІ розділі кандидатської дисертації Шевель Наталії Олександрівни «Творчість Грицька Чупринки в контексті раннього українського модернізму» (2012 р., наук. керівн. Осьмак Н.Д.) розглядаються візіонерсько-пророчі мотиви творчості митця.


 • Захищена докторська дисертація Томчук Любові Василівни на тему «Феномен жіночого письма в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття» (2009 р., консультант В.Ф.Погребенник)

 • Захищена докторська дисертація Федунь Марії Романівни на тему «Поетика західноукраїнської мемуаристики 1900-1940-х рр.» (2013 р., консультант В.Ф.Погребенник) також висвітлюють візіонерські мотиви творчості;

монографії:

 • Дубина М.І., Вічно в пам’яті і в серці українця. Вшанування пам’яті Т.Шевченка в Західній Україні (1893-1939). – К. : вид-во ТОВ ВПК «Експрес-Поліграф», 2009. – 164 с. висвітлив пророчі інтенції поезії Кобзаря та їх рецепцію за Збручем, осмислив його профетизм як джерело визвольних і державотворчих змагань;

 • Дубина М.І., Руденко Ю. Д., Виховання патріотизму в учнів середньої школи та студентської молоді. – К. : в-во «Четверта хвиля», 2010. – 402 с.

 • Дубина М.І. Вибране: У 2 кн. – К., 2010. – 431+518 с.

 • Дубина М.І. Літературно-критичні статті та нариси. - К., 2013. - 484 с.

 • Дубина М.І., Погребенник В.Ф. – співавтори розділу колективної монографії «Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України» (К., ВПК «Експрес-поліграф», 2011. – С.125-165.

 • В.Ф.Погребенник у співавторстві з Ф.П.Погребенником видав монографію «Український раритет»: Дрогобич: КОЛО, 2011.-298 с.

підручники:

- В.Ф.Погребенник, М.М. Конончук і ін. «Історія української літератури ХІХ ст. (40-60, 70-90 рр.)» (за ред. В.Ф.Погребенника).-К.:Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2010.-468 с.

- В.Ф.Погребенник, К.Н.Баліна. Українська література. 9 клас.-К.:Грамота, 2009.-247 с.

інші публікації стосовно теми: 17 статей у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії); Частково аспекти профетизму української поезії В.Ф.Погребенник дослідив у ряді статей у фахових вітчизняних виданнях (науковий збірник «Шевченкознавчі студії» КНУ ім.Т.Шевченка, часопис «Українська література в загальноосвітній школі», матеріалах Міжнародних і Всеукраїнських конференцій та симпозіумів) тощо.


 • статті у науково-метричних базах відсутні;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права) не одержували, ліцензії не продавали;

основні публікації, які характеризують доробок авторів:

Дубина М.І., Боярчук П.І. «Пам’ятаймо тую славу» // Науково-інформаційний вісник АНВО України. – №1. – 2011. – С.39-45.

Бикова Т.В Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Філологія. Соціальні комунікації / Збірник наукових праць. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 26. – С.224-228.

Погребенник В.Ф. Михайло Драгоманов – відомий і невідомий // Європейські педагогічні студії / Вип.1-2.-К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.-С.194-212 (у співавторстві з В.П.Андрущенком).

Погребенник В.Ф. Збірка “Досвітки» П.Куліша: феномен багатогранності // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В .О.Сухомлинського.- Вип.4.11 (90).-Серія «Філологічні науки».-Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013.-С.198-203.

Погребенник В.Ф. Державницький вимір української літератури. – Наукові записки з української історії // Зб. наук. статей / Вип. 30.-Переяслав-Хмельницький, 2012.-С.106-108.

Погребенник В.Ф., Дубина М.І. Оксана Лятуринська.- Науково-інформаційний вісник АН ВО України.-2012.-№6.-С.82-88.

Погребенник В.Ф.Літературно-критичний набуток Володимира Леонтовича. - Пам’ятки України.-2012.-№8.-С.26-35.

Погребенник В.Ф. Світові акорди: інонаціональні мотиви поезії Т.Шевченка засланського періоду // Шевченкознавчі студії / Зб. наук. праць. – Вип.14.-К.:ВПЦ «Київський університет», 2011.-С.63-73.

Погребенник В.Ф. Михайло Драгоманов як поліґістор // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип.21: Scripta manent / Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича.-Львів, 2012.-С.636-648.

Погребенник В.Ф. Художня дикція „пізнього” Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта / Наук.зб. – Вип.УІІ. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С.160-167.
Таблиця 1.

Доробок авторів проекту за останні 5 років

Показники

КількістьПублікації виконавців за тематикою НДР:

  1. статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

  2. публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

  3. статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

  4. монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

  5. підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

  6. навчальні посібники без грифу МОН України;

  7. словники, довідники.


-
-
17
6
2
-

-Підготовка наукових кадрів.

  1. захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий консультант) виконавців проекту докторських дисертацій;

  2. захищено виконавцями проекту або під керівництвом (науковий керівник) виконавців проекту кандидатських дисертацій за тематикою НДР.


2

1


8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ:

8.1 В навчальному процесі:

- планується використання матеріалів проекту для вдосконалення існуючих лекційних курсів «Література як художня система», «Методологія і методи літературознавчих досліджень» та оновлення циклів практичних занять з «Історії нової української літератури» і «Історії новітньої української літератури»;

- планується розгляд даної проблематики на студентському науковому гуртку «Методи літературознавчих досліджень»; виступи студентів на наукових конференціях НПУ імені М.П.Драгоманова та ін. ВНЗ, публікації у спеціалізованих виданнях: «Освіта та наука у вимірах ХІХ ст.», «Студентський науковий вісник», захист 22 курсових, 7 дипломних і магістерських робіт з даної тематики;

- планується видання підручника для студентів-філологів «Історія української літератури доби «Розстріляного Відродження» (В.Ф. Погребенник, М.І. Дубина, Н.Д.Осьмак, Л.В.Йолкіна, Т.В. Бикова), навчальних і методичних посібників для студентів ВНЗ і вчителів шкіл «Пророче візіонерство української поезії ХІХ-ХХ ст.» (Л.В.Йолкіна), «Український фольклор» (Н.Д. Осьмак), «Українська література кінця ХІХ - поч.. ХХ ст..» (В.Ф. Погребенник), «Тестові завдання зі вступу до літературознавства» (Л.В. Йолкіна), «Тестові завдання з теорії літератури» (Л.В. Йолкіна), а також нове видання «Словника літературознавчих термінів (М.І. Дубина).8.2 Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

у трьох кандидатських (О. Чорнобаєва «Жанрова типологія творчості Леоніда Полтави», І.Полішученко «Творчість С.Руданського і фольклор» і В. Савича «Творчість Р. Володимира: жанрово-стильові домінанти») та двох докторських (Т. Бикової «Гуцульщина як текст в українській літературі першої третини ХХ ст.», Г.Останіна «Орієнталізм в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст.») дисертаціях передбачено підрозділи з даної тематики.8.3 Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:

Результатом дослідження має бути колективна монографія «Віщі знаки серця і руки»;

- 2 статті в журналах, віднесених до науково-метричних баз даних;

- планується публікація 22 статей у фахових виданнях з переліку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (із переліку Вищої атестаційної комісії);

- за результатами дослідження планується участь учасників проекту у ряді міжнародних та вітчизняних наукових конференцій,

- планується публікація тез доповідей конференцій у відповідних збірниках.


Таблиця 2.

Очікувані результати
Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:

  1. статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;

  2. публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних ;

  3. статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

  4. монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи);

  5. підручники, навчальні посібники з грифом МОН України;

  6. навчальні посібники без грифу МОН України;

  7. словники, довідники.


2
2
22
1
2
4

1

2.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів.

  1. захист докторських дисертацій за тематикою НДР;

  2. захист кандидатських дисертацій за тематикою НДР.2

39. ЕТАПИ РОБОТИ:

Таблиця 3.

Етапи роботи

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу,

звітна документація.

1 етап

(2014 р.)«Теорія профетичного візіонерства та початки його літературної історії в Україні». Змістом етапу є випрацювання концепції профетичного візіонерства, висвітлення його теоретичних аспектів та генези у письменстві (до ХІХ ст.)

Розробка теоретичної концепції явища, розкриття його природи й іманентної сутності; висвітлення парадигмального входження візіонерського письма у художній досвід давнього письменства; розкриття психології процесу творення й декодування пророчих візій (на матеріалі барокової літератури). 7 наукових статей і виступи на конференціях різного рівня, випрацювання концепції й структури, частині розділів колективної монографії («Віщі знаки серця і руки») та індивідуальної монографії Т.В.Бикової («Минуле, сучасне та майбутнє Гуцульщини в художній візії українських письменників ХІХ –ХХ ст..»), розділи навчального посібника Л.В. Йолкіної («Пророче візіонерство української поезії ХІХ-ХХ ст.») та в посібнику «Тестові завдання зі вступу до літературознавства» (Л.В. Йолкіна). Захист 6 курсових та 2 магістерських і дипломних робіт.


2 етап

(2015 р.)«Художнє візіонерство ХІХ ст. як вияв імаґінативності образного мислення». Зміст: розкриття естетичної природи явища та особливостей його функціонування у літературі нової доби (від І.Котляревського до І.Франка)

Уточнення теоретичної та історико-літературної концепції, гіпотези дослідження на матеріалі нового письменства (Наддніпрянська, Західна Україна); з¢ясування особливостей візіонерського письма у передромантизмі, романтизмі, класичному реалізмі, співдії у них традиційного й новаторського; встановлення ідейно-художньої специфіки й еволюції профетичного візіонерства у новому письменстві від М.Шашкевича і Т.Шевченка до І.Франка й Лесі Українки; розкриття вагомості особистих внесків у нього національних геніїв. 9 статей і виступи на конференціях, розділи колективної монографії «Віщі знаки серця і руки» та індивідуальної монографії Т.В.Бикової («Минуле, сучасне та майбутнє Гуцульщини в художній візії українських письменників ХІХ –ХХ ст..», навчального посібника Л.В. Йолкіної «Пророче візіонерство української поезії ХІХ-ХХ ст.» і підручника для студентів-філологів «Історія української літератури доби «Розстріляного Відродження» (В.Ф. Погребенник, М.І. Дубина, Н.Д.Осьмак, Л.В.Йолкіна, Т.В. Бикова), у посібниках «Українська література кінця ХІХ - поч.. ХХ ст..» (В.Ф. Погребенник), «Тестові завдання з теорії літератури» (Л.В. Йолкіна). Захист 7 курсових, 2 магістерських і дипломних робіт, 1 кандидатської дисертації (В. Савич, «Творчість Р. Володимира: жанрово-стильові домінанти»).

3 етап

(2016 р.)«Збагачення явища українського профетичного візіонерства у новітньому письменстві». Зміст: розкриття новаторських інтенцій профетичного візіонерства в українській літературі ХХ ст. та вагомості його внеску у вітчизняну культуру думки і художнього слова

Встановлення контенту й ідейно-мистецьких особливостей профетичного візіонерства української новітньої літератури, спільнот і відмінностей його пафосу в порівнянні з літературою ХІХ ст., вагомості внеску в розвиток явища літературного профетичного візіонерства плеяди чільних авторів із генерації «Розстріляного Відродження», діаспорних митців і «шістдесятників», а також висвітлення загальноеволюційних процесів явища та його значущості для розвитку вільних думки і слова, ідеалів гуманізму, демократії, гідної державності України. 8 публікацій із теми, ряд виступів на конференціях, підготовані колективна монографія «Віщі знаки серця і руки», підручнику для студентів-філологів «Історія української літератури доби «Розстріляного Відродження» (В.Ф. Погребенник, М.І. Дубина, Н.Д.Осьмак, Л.В.Йолкіна, Т.В. Бикова), навчальні і методичні посібники для студентів ВНЗ і вчителів шкіл «Пророче візіонерство української поезії ХІХ-ХХ ст.» (Л.В.Йолкіна), «Український фольклор» (Н.Д. Осьмак), видання «Словника літературознавчих термінів» (М.І. Дубина). Захист 9 курсових робіт 3 магістерських і дипломних робіт, 2 кандидатських (О. Чорнобаєва «Жанрова типологія творчості Леоніда Полтави», І.Полішученко «Творчість С.Руданського і фольклор») та двох докторських (Т. Бикової «Гуцульщина як текст в українській літературі першої третини ХХ ст.», Г.Останіна «Орієнталізм в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст.») дисертацій.


10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук 2; кандидати наук 2;

 • молоді вчені до 35 років 1, з них кандидатів 1, докторів____;

 • наукові працівники без ступеня_;

 • інженерно-технічні кадри: 1____, допоміжний персонал _;

 • аспіранти: 3 ; студенти 2

Р а з о м : 11

Таблиця 4.

Виконавці проекту*

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи

Вік

1.

Погребенник Володимир Федорович

доктор філологічних наук

професор

Завідувач кафедри української літератури Інституту української філології і літературної творчості імені А.С.Малишка

59

2.

Дубина Микола Іванович

доктор філологічних наук

професор

професор кафедри української літератури НПУ ім.М.П.Драгоманова

80

3.

Осьмак Ніна Дмитрівна


кандидат філологічних наук

доцент

професор кафедри української літератури НПУ ім.М.П.Драгоманова

57

4.

Йолкіна Лариса Віссаріонівна


кандидат філологічних наук
доцент кафедри української літератури НПУ ім.М.П.Драгоманова;

50

5.

Бикова Тетяна Валеріївна


кандидат філологічних наук

доцент

докторант кафедри української літератури НПУ ім.М.П.Драгоманова;

34

6.

Капура Ольга Миколаївна,
аспіранти кафедри української літератури НПУ ім..М.П.Драгоманова;

26

7.

Савич Василь Іванович
аспірант кафедри української літератури НПУ ім.М.П.Драгоманова;

27

8.

Полішученко Ірина Олександрівна
аспірант кафедри української літератури НПУ ім.М.П.Драгоманова;

26


11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

Тема буде виконуватись на базі кафедри української літератури Інституту української філології НПУ імені М.П.Драгоманова з залученням домашньої техніки виконавців;- наявні комп’ютер, сканер і принтер у робочому стані;

- наявний вихід в Інтернет через сервер НПУ імені М.П.Драгоманова, а також Wi-Fi, МТС Коннект.
Каталог: sites -> default -> files -> webform -> project -> 2013
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
2013 -> Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconРозвиток техніки у другу половину індустріального суспільства. Короткі відомості з історії розвитку техніки
Мета. Засвоєння знань про історію розвитку техніки та роль машин у сучасному виробництві І побуті як знарядь праці; поглиблення І...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconI. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconСоціальний працівник
Код та назва напряму підготовки бакалавра, спеціальності спеціаліста та магістра
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconПрограма курсу "історія україни" соціально-політичні аспекти. Для студентів бакалаврського циклу «нтуу
Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки І техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, висвітлені...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconНомер теми Назва теми
Основні підходи щодо класифікації політичних доктрин. Ліво-праве позиціонування політичних доктрин. Д.Істон про чотири етапи в розвитку...
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconНаукова рада
Харитонов Є. О. – д ю н., професор, заслужений діяч науки І техніки України, зав кафедрою цивільного права онюа
Назва пріоритетного напряму розвитку науки І техніки iconОдин іменник – назва поняття
Амперу належить гіпотеза у розвитку про природу магнетизму, яка відіграла велику роль у розвитку вчення про електромагнітні явища:...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка