Невербальні засоби ділового спілкуванняСкачати 265,32 Kb.
Дата конвертації23.12.2017
Розмір265,32 Kb.
ТипПлан-конспект

СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ № 3

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ПЛАН-КОНСПЕКТ

відкритого заняття гуртка «Секретар керівника»

керівника гуртка Плугатарьової Надії Володимирівни

Дата: 18.12.2010

Час: 900 – 1200

Місце: СЮТ

Група № 3, рік навчання 1
Заняття-тренінг з використанням інформаційних

комп’ютерних технологій за темою:

“Невербальні засоби ділового спілкування”

Тема: “Невербальні засоби ділового спілкування ”.

Мета:

- поглибити знання учнів з даної теми, досягти практичного засвоєння вихованцями

основних правил ділового спілкування на невербальному рівні;

- формувати у вихованців навички позитивного та ефективного спілкування;

- розвивати вміння моделювати варіанти ситуацій спілкування;

- виробляти навички адаптації за різних умов;

- виховувати культуру ділових стосунікв.

Тип заняття: заняття-тренінг

Форма заняття: нестандартна

Методи: 1) репродуктивний;

2) словесно-інформаційний;

3) практичний;

4) стимулювання і мотивації;

5) інструктаж;

6) виховні методи.Обладнання: презентацієї у редакторі Power Point до теми (зображення яскравих світлин відомих політиків, акторів, митців у різних ракурсах, з різними виразами облич; схематичне зображення емоцій, таблиця ознак емоційних станів, перелік невербальних каналів комунікацій) на ПК; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див. додаток 2); чистий аркуш формату А4 і роздруковані тести (для кожного вихованця); таблиці для опису жестів, міміки, поз та для оцінювання тренінгів.

Розміщення вихованців: сидять за столами, розставле­ними півколом, навпроти по центру — спостері­гач-аналітик.

Література до теми:

 1. Пиз Аллан. Язык телодвижений. – М., 1994. – 107 с.

 2. Современный этикет / Сост. И.А.Сокол; Худож.-иллюстратор В.М.Юденков; Художн.-оформитель И.В.Осипов. – Харьков: Фолио, 2004. – 477 с.

 3. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Академвидав», 2004. – 280 с. (Альма-матер).

 4. Якименко Н. Невербальні засоби ділового спілкування // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 42 – 45.

Хід заняття:

І. Організаційна частина.

900 - 905 – вітання, перевірка присутніх;

– психологічне налаштування вихованців на роботу;

– згуртування вихованців у групи, формування довіри.ІІ. Мотивація знань. Повідомлення теми і мети заняття.

905 - 910 Вступне слово керівника гуртка.

Епіграфом до нашого сьогоднішнього заняття можуть бути слова видатних людей Федора Шаляпіна: «Жест - є не рух тіла, а рух душі», А.Ф.Коні «Обличчя говорить разом з мовою», Імануїла Канта «Рука — це видима частина мозку».

Наше жття швидкоплинне, і чим далі, тим воно набирає стрімкіших темпів. Часто бракує часу не те що на листи чи візити до друзів, а навіть на вчасно й доречно сказане слово. У деяких ситуаціях може замінити певний рух або жест.

У діловому спілкуванні, опанувавши практику вербальних і невербальних засобів, можна сподіватися на перевагу перед партнером. 'Читання" жестів, міміки сприяє формуванню точнішого уявленння про лю­дину, з якою вступають у діловий контакт. Користуючись такою інформацією, можна уникнути небажаних вчинків та слів, що іноді роблять людей ворогами, можна викликати до себе симпатію й довіру, схилити на свій бік опонентів, зробити їх однодумцями. Отже, без сумніву, сучасній діловій людині конче потрібно опановувати науку з такою незвичною назвою — боді-ленгвідж (мова тіла).

Сьогодні в нас нетипове заняття, а заняття-тренінг. Нагадую, що заняття-тренінг – це групове практичне заняття, проведене під керівництвом викладача в навчальному закладі. Тема нашого заняття – Невербальні засоби ділового спілкування. Мета заняття – поглибити знання з даної теми, практично засвоїти правила ділового спілкування на невербальному рівні.ІІІ. Актуалізація знань.

910 – 925 Перед тим як розпочати розгляд невербальних засобів ділового спілкування, пропоную вам перевірити свої знання з даної теми за завданнями самотесту «Що говорять нам міміка та жести?» (див. додаток 1)ІV. Сприйняття й засвоєння нового матеріалу.

925 – 945 У первісному суспільстві люди розуміли одне од­ного виключно за допомогою жестів. Цей вид спіл­кування не зник і дотепер, хоча й дуже змінився.

Сучасна людина входить у велику кількість кон­тактів, зокрема короткотермінових. На початково­му етапі спілкування особливу роль відіграють невербальні (несловесні) засоби. Перше враження — це надзвичайно важливий момент, який може ста­ти психологічним містком до розвитку стосунків, або, навпаки, бар'єром у подальшому спілкуванні. Це взаємна оцінка одягу, пози, виразу очей, жестів, міміки, голосу, інтонацій. Уміння читати несловесну мову — важлива умова взаєморозуміння.

Мистецтво спілкування можна прирівняти до мистецтва танцю, малюнку, скульптури. Людина, яка ним володіє, цікава для співрозмовника свіжіс­тю висловлювань, новизною інформації, оригіналь­ною формою подачі її, спроможністю провадити роз­мову на сприятливому емоційному тлі.

У діловому спілкуванні переважає вербальний зв'язок між партнерами, проте не слід применшува­ти значення невербального. Відомий німецький фі­лософ І.Кант сказав: "Рука — це видима частина мозку". Крім словесного мовлення, ми володіємо ще й мовою тіла. З 70-х рр. XX ст. науковці (серед найвідоміщих Мейєрабіан, Бердссвіл) велику увагу при­діляють боді-ленґвіджу (від англ. bodi language — мова тіла, жестів).

Доведено, що за допомогою слів передається 7 % інформації, звукових засобів - 38%, міміки, жестів, пози - 55%. А здобуває людина словесно 35% ін­формації, а за допомогою мови тіла — 65%. Нині описано й витлумачено більш як 1000 несловесних знаків і сигналів.

Сучасним політикам, бізнесменам, громадсько-культурним діячам, діловим людям конче потрібно знати бодай найпростіші елементи цієї науки.

У США, скажімо, діють спеціальні курси, інди­відуальні та групові інструктажі, на яких вивчають діловий етикет у деталях: зустріч, вітання, прощан­ня, одяг, манери, норми поводження під час перего­ворів, на фуршеті тощо.

Не знаючи мови жестів, можна потрапити в не­зручне, а то й у скрутне становище. Дехто з політи­ків, наприклад, складає руки "у замок " , опускаю­чи їх донизу. Тим часом на мові жестів це означає, що вони оголошують своїм партнерам: "Так, я з усім згоден і приймаю всі ваші умови". Протилежна сто­рона, обізнана з боді-ленґвіджем, стає впевненішою і може чинити тиск на партнера, нав'язати свій ва­ріант угоди.

Жести, міміку треба вміти контролювати. Непро­думані рухи можуть відволікати слухача або ж ви­казувати приховані наміри. Так, «під час народних заворушень у Литві, яка прагнула державного суве­ренітету й виходу з СРСР, на засіданні Верховної Ради президент М.Горбачов сказав: "Проблему з Литвою ми будемо розв'язувати демократичним шля­хом!" — і при цьому вдарив кулаком по трибуні. Наступного дня у Вільнюс увели війська. Так жест передав те, що ще не було сказане словами.

945 – 1000 ПЕРЕРВАV. Практична робота з засвоєння нового матеріалу.

1000 – 1030 (Спостерігач-аналітик займає своє міс­це за столом перед вихованцями, що сидять півколом. Його завдання — визначити правильність виконання вправ-тренінгів і виставити кожному учневі бали в спеціаль­ну таблицю: правильну відповідь у відповідній графі позначають 1 балом, неправильну — прочерком.)Табл. 1

Прізвище, ім’я вихованця

Тренінг 1

Тренінг 2

Тренінг 3

Вправа «Міміка обличчя»

1 відпов. – 1 бал

(макс. кіл.-ть 12 балів)

а

б

в

а

б

в

г

д

е

а

б

в
Примітка.Табл. 1 охоплює результати тренінгів 1,2,3, вправи 4.

Тренінг 1. Візуальний контакт — очі.

Уведення в тренінг. Відомо, що в очі один одному ділові партнери дивляться не більш як 10 секунд пе­ред початком розмови, а потім лише при нагоді, бо затримка погляду на очах співрозмовника може роз­цінюватися як намагання домінувати. Розрізняють 85 відтінків значень виразу очей.

Розминка. Вихованці тренуються в моделюванні різних відтінків виразу очей:

а) почуття провини — опускають очі;

б) обман, нещирість— роблять "бігаючі" очі;

в) зніченість, ніяковість — відводять очі.


Примітка. Розминку можна практикувати до кожного тренінгу, наповнивши її відповідним змістом.

Вправа на оцінку «Погляд». Прикривши обличчя аркушем А4, вихованці демонструють свій погляд на партнера із:

а) подивом;

б) гнівом;

в) смутком.

г) радістю;

д) страхом;

е) замилуванням.

Тренінг 2. Контакт через усмішку.

Уведення в тренінг. Учені описали 90 видів усмі­шок, у створенні яких беруть участь 17 різних м'язів обличчя. Усім добре відома американська "гумова" усмішка — незамінна у спілкуванні. Під час зустрічі усмішка знімає напруженість перших хвилин. Вона супроводить також слова вітання, прощання; усмішка може бути радісна, іронічна, глузлива, дружня тощо.

Вправа на оцінку. Вихованці, прикривши очі аркушем А4, пе­редають за допомогою усмішки:

а) радість;

б) іронію;

в) зневагу.Тренінг 3. Контакт через вираз обличчя.

Уведення в тренінг. Психологи твердять, що тіль­ки духовно багата людина вміє "читати" обличчя. Словами відтворюється думка, створена мозком, а на обличчі відображається думка природи, що сформу­вала конкретний психічний тип. Вираз людського об­личчя має безліч відтінків. До речі, обличчя роблять сердитим аж 43 м’язи.

Вправа на оцінку. Вихованці моделюють заданий вираз об­личчя:

а) сум;


б) презирство;

в) зацікавленість.

1030 – 1040 Вправа на оцінку «Міміка обличчя». На рисунку зображено 12 виразів обличчя, які відображають емеційний стан людей. Спробуйте їх розшифрувати. Результати обговорюються. Як легше здогадатися про емоції – по очах або по нижній частині обличчя? (вихованці працюють у групах із завданням) (див. додаток 3).

1040 – 1045 Хвилинка релаксації. Розгляд виразів облич, зоб­ражених на світлинах, з коментуванням (один-два вихованці) (слайди).

1045 – 1100 ПЕРЕРВА

1100 – 1110 Тренінг 4. Жест і поза.Уведення в тренінг. Крім слів, ми говоримо ще й мовою тіла. Пригадаймо німе кіно, красномовне свід­чення того, що за допомогою жесту, пози, міміки мож­на виразити практично все. Цю проблему почали до­сліджувати ще з 1872 р., коли Ч.Дарвін опублікував свою працю "Вираження емоцій у людей і тварин".

Є жести-символи (емблеми). Наприклад, піднятий до­гори великий палець означає схвалення, найвищу оцінку. Жести-ілюстратори, супроводячи мов­лення, доповнюють сказане. Наприклад, ми розпові­даємо, як проїхати кудись, і одночасно показуємо рукою напрям. Жести-регулятори застосову­ють під час зустрічей, прийомів. Вони можуть озна­чати початок або кінець розмови. Таким жестом є рукостискання — знак довіри, поваги. Потиск руки має бути твердим і не дуже довгим. Використовують також жести-адаптери – це специфічні звички людини, пов'язані з рухом рук (посмикування, почісування, погладжування) та жести-афоректори жести, що виражають через рух тіла й м'язи обличчя певні емоції. Найпоширенішими є жести, що передають психологічний стан людини: відкритості, підозри та потаємності, заперечення, сумніву, готовності до дії,невпевненості, обману, незадоволення, довіри, недовіри, самовдоволення, авторитарності, знервованості, здивування

Кожен жест рідко існує у "чистому" вигляді. Най­частіше жест, поза супроводяться відповідною мімі­кою, виразом обличчя, поставою. Не слід забувати, що тлумачення жестів на всій планеті не однакове. Так, нахил голови згори вниз у нас — знак згоди, "так", а в Болгари він означає "ні" (при цьому голову спочатку відхиляють назад). Тож, щоб не потрапити в халепу, частіше треба користуватися словами, а не жестами. Відомо, коли розвинутіше усне мовлення людини, багатший її лексикон, тоді вона менш жестикулює.

Є три групи найважливіших жестів: • жести щирості й захоплення;

 • оцінні жести;

 • знаки захисту.

1110 – 1115 Розминка:

1. Покажіть жест,що відповідає фразі: Усе це не для мене. Ні-ні, ніколи. Тут усе, знаєте, якось... Так, але це лише між нами.

2. Спробуйте "сказати" жестами: ножиці, телефон, авто­мобіль, парасолька, скрипка.

3. Вихованці розглядають і коментують Табл. 2, а потім, виконуючи вказівки інструктора, моделюють знаки щирості та захоплення.Табл. 2

Жести, поза

Значення

Розведені, звернені до партнера руки

Згода, сприйняття думки партнера

Руки, прикладені до грудей

Чесність, відкритість

Розслаблена поза, корпус тіла нахилений уперед, назустріч співрозмовникові;

розстебнуті ґудзики піджакаЗацікавленість у подальшому спілкуванні

1115 – 1120 Вправа на оцінку. Інструктор демонструє оцінні жес­ти та пози. 2-3 вихованці їх повторюють, а потім колективно роз­шифровують ці жести й пози та заповнюють Табл. 3. Спостерігач-аналітик оцінює роботи (кожна прави­льна відповідь – 1 бал, а неправильна – прочерк).

Табл. 3
Жести, пози

Значення

Бали

1.

Рука біля щоки2.

Голова нахилена вниз і вбік, очі опущені3.

Потирання долоней4.

Пальці складені гостроверхим дашком5.

Виставлені з кишень великі пальці6.

Постукування пальцями по столу7.

Погладжування підборіддя8.

Руки закладені за спину9.

Потирання кінчика носа10.

Ходіння по кімнатіВідповіді: 1 — глибокий роздум; 2 — незгода, сум­нів, намір завершити розмову; 3 — приємне очікування; 4 — прийняття позитивного рішення; 5 — владність, агре­сивність; 6 — нетерпіння; 7 — роздум щодо прийняття рі­шення; 8 — впевненість людини, вищої за становищем; 9 — недовіра; 10—розмірковування, зважування.

1120 – 1130 Тренінг 5. Знаки захисту.Уведення в тренінг. Ці жести свідчать про неприй­няття позиції партнера, про намагання уникнути роз­мови, приховати інформацію тощо. Найчастіше при цьому в співрозмовника можна бачити насуплені бро­ви, стиснуті губи, холодний погляд.

Спостереження. Інструктор моделює, а вчитель коментує такі знаки і жести:

1. руки схрещені на грудях, пальці вп'ялися в біцепси;

2. голова схилена, підняті плечі, малює щось невизначене на папері (кола, стрілки, квадрати І т.п.);


 1. підборіддя підперте великим пальцем, а вказівний палець — біля скроні;

 2. холодний, жорсткий погляд, силувана посмішка, лю­дина ледве стримується від емоційного вибуху.

Завдання на оцінку. Описати продемонстровані жести й пози, виходячи з їхнього значення.

Відповіді: 1 — співрозмовники гостро полемізують, намагаючись швидко переконати партнера в перевагах своєї позиції; людина "замкнулася"; 2 —співрозмовник не йде на контакт, очевидно, образившись нетактовністю партнера, не­доречністю сказаного; принижено гідність людини; поза не­згоди й обурення; 3 — критичне ставлення до почутого; 4 — співрозмовник от-от "зірветься" або "замкнеться".

1130 – 1135 Вправа «Герой з казки» кожна з груп отримує листок з написом казкового героя (приклади казкових героїв: Попелюшка, Червона Шапочка, Хлопчик-Мізинчик, Кіт у чоботах). Завдання: за допомогою невербальних засобів, кожна група демонструє пантоміми, по черзі, іншим групам, які мають відгадати героя казки (групи, що відгадують, мають право ставити питання групі, яка показує пантоміму, а колеги відповідають тільки невербальними способами.

1135 – 1140 Хвилинка релаксації.

Навести приклади прислів'їв, приказок, ідіом, які б ілюстрували різноманітні вияви мови тіла людини або відображали її поводження, та витлумачити їх.Можливі відповіді. Сім п'ятниць на тиждень (людина часто міняє свої рішення). Очі на лоб полізли; вибалушити очі (велике здивування). У страху очі великі (переляк). Набридає, як гірка редька (напосідається). Водити очима (пильно за ки­мось стежити). Вишкіряти зуби (злісно на когось накидати­ся). Взяти себе в руки (зосередитись, зібратися). Бракує клепки (не досить розумний). Аж за голову взявся (пере­живання, туга, розпач). Він точить на нього зуб (вичікує, готується до завдавання удару.)

VІ. Підведення підсумків заняття.

1140 – 1145 Прикінцева бесіда.

Підрахунок балів за всі завдання. Зіставлення та аналіз балів самотесту та оцінок, отриманих за виконання усіх завдань, від спостерігача-аналітика.


 • Так що таке невербальні засоби ділового спілкування?

 • Які невербальні засоби можуть стати на заваді вста­новлення контакту з діловим партнером, аудиторією?

 • Яке значення невербальних засобів спілкування?

Рефлексія

Підводячи підсумки заняття хочу запропонувати кожному з вас висловити думку про заняття, починаючи свою мову фразою "Сьогодні я..."

До побачення, дякую всім за плідну працю!

Додаток 1.

Тест «Що нам говорять міміка та жести?»

1. Ви вважаєте, що міміка й жести - це:

а) спонтанне вираження душевного стану людини в даний конкретний момент;

б) доповнення до мови;

в) зрадницький прояв нашої підсвідомості.2. Чи вважаєте ви, що в жінки мова міміки й жестів більше виразна, ніж у чоловіка?

а) так;


б) ні;

в) не знаю.3. Як ви вітаєтеся з дуже гарними друзями?

а) радісно кричите "Привіт!"

б) щирим та міцним рукостисканням;

в) ви злегка обіймаєте один одного;

г) привітаєте їх стриманим рухом руки;

д) цілуєте один одного в щоку.4. Яка міміка і які жести, на вашу думку, означають в усьому світі те саме ? (Дайте три відповіді). Коли:

а) качають головою;

б) кивають головою;

в) морщать ніс;

г) морщать чоло;

д) підморгують;

е) посміхаються.

5. Яка частина тіла "виразніша" за всіх?

а) ступні;

б) ноги;

в) руки;


г) кисті рук;

д) плечі.6. Яка частина вашої власної обличчя найбільш виразна, на вашу думку?

а) чоло;


б) брови;

в) очі;


г) ніс;

д) губи;


е) кути рота.

7. Коли ви проходите повз вітрину магазина, у якій видно ваше відбиття, на що в собі ви зверните увагу в першу чергу?

а) на те, як на вас сидить одяг;

б) на зачіску;

в) на ходу;

г) на поставу;

д) ні на що.8. Якщо хтось, розмовляючи або сміючись, часто прикриває рот рукою, у вашому розумінні це означає, що:

а) йому є що приховувати;

б) у нього некрасиві зуби;

в) він чогось соромиться.9. На що ви насамперед зверните увагу у вашого співрозмовника?

а) на очі;

б) на рот;

в) на руки;

г) на позу.

10. Якщо ваш співрозмовник, розмовляючи з вами, відводить очі, це для вас ознака...

а) нечесності;

б) сором’язливості, непевності в собі;

в) зібраності.11. Чи можна за зовнішнім виглядом розгледіти типового злочинця?

а) так;


б) ні;

в) не знаю.12. Чоловік заговорює з жінкою. Він це робить тому, що...

а) перший крок завжди робить саме чоловік;

б) жінка неусвідомлено дає зрозуміти, що хотіла б, щоб з нею заговорили;

в) він досить мужній для того, щоб ризикнути одержати відмову.13. У вас склалося враження, що слова людини не відповідають тим "сигналам", які можна вловити з її міміки й жестів. Чому ви більше повірите?

а) словам;

б) "сигналам";

в) вона взагалі викликає у вас підозра.14. Поп-зірки накшталт Мадонни або Бритні Спірс направляють публіці "сигнали", що мають однозначно еротичний характер. Що, по-вашому, за цим криється?

а) просте фіглярство;

б) вони " заводять" публіку;

в) це вираження їхнього власного настрою.15. Ви дивитеся на самоті трилер чи фільм жахів. Що з вами відбувається?

а) я дивлюся зовсім спокійно;

б) я реагую на те, що відбувається на екрані кожною клітинкою свого ієства;

в) я закриваю очі при особливо страшних сценах.16. Чи можна контролювати свою міміку?

а) так;


б) ні;

в) тільки окремі її елементи.17. При інтенсивному флірті ви "висловлюєтеся" переважно...

а) очами;

б) руками;

в) словами.18. Чи вважаєте ви, що більшість наших жестів...

а) підглянуті в когось та заучені;

б) передаються з покоління в покоління;

в) закладені в нас від природи.19. Якщо в людини борода, для вас це ознака...

а) мужності;

б) те, що людина хоче сховати риси свого обличчя;

в) те, що ця людина ледача, щоб голитися.20. Багато з людей стверджують, що права й ліва сторони обличчя в них відрізняються одна від одної. Ви згодні із цим висловлюванням?

а) так;


б) ні;

в) тільки в людей похилого віку.


Підрахуйте число балів:

Питання

Варіанти відповідей

Питання

Варіанти відповідей

1.

а - 2

б - 4

в - 3


11.

а - 0

б - 3

в - 1

2.

а - 1

б - 3

в - 0


12.

а - 1

б - 4

в - 2

3.

а - 4

б - 4

в - 3

г - 2

д - 4
13.

а - 0

б - 4

в - 3

4.

а - 0

б - 0

в - 1

г - 1

д - 0

е - 1

14.

а - 4

б - 2

в - 0

5.

а - 1

б - 2

в - 3

г - 4

д - 2
15.

а - 4

б - 0

в - 1

6.

а - 2

б - 1

в - 3

г - 2

д - 3

е - 2

16.

а - 0

б - 2

в - 1

7.

а - 1

б - 3

в - 3

г - 2

д - 0
17.

а - 3

б - 4

в - 1

8.

а - 3

б - 1

в - 1


18.

а - 2

б - 4

в - 0

9.

а - 3

б - 2

в - 2

г - 119.

а - 3

б - 2

в - 1

10.

а - 3

б - 2

в - 1


20.

а - 4

б - 0

в - 2

Ключ до тесту

77-56 балів: Браво! У вас відмінна інтуїція, ви маєте здатність розуміти інших людей, у вас є спостережливість і чуття. Але ви занадто сильно покладаєтеся у своїх судженнях на ці якості, слова мають для вас другорядне значення. Якщо вам посміхнулися, ви вже готові повірити, що вам будуть освідчуватися в коханні. Ваші "вироки" занадто поспішні, і в цьому криється для вас небезпека, можна потрапити «пальцем у небо»! Робіть на це поправку, і у вас є всі шанси навчитися прекрасно розбиратися в людях. Адже це так важливо й на роботі, і в особистому житті, чи не так?

55-34 балів: Вам приємно спостерігати за іншими людьми й ви непогано інтерпретуєте їхню міміку й жести. Але ви ще зовсім не вмієте використатовувати цю інформацію в реальному житті, наприклад, для того, щоб правильно будувати свої взаємини з оточуючими. Ви схильні скоріше буквально сприймати сказані вам слова й керуватися ними. Наприклад, хтось скаже вам: "Мені з вами зовсім не нудно", зробивши при цьому кислу міну. Але ви повірите словам, а не виразу обличчя, хоча він і досить красномовний. Розвивайте інтуїцію, більше покладайтеся на відчуття.

33-11 балів: На жаль, мова міміки й жестів для вас - китайська грамота. Вам зазвичай важко правильно оцінювати людей. І справа не в тому, що ви на це не здатні, просто ви не надаєте цьому значення, і дуже дарма! Намагайтеся навмисно фіксувати увага на дрібних жестах оточуючих вас людей. Тренуйте спостережливість. Пам’ятайте прислів'я6 «Тіло - це рукавичка для душі». Небагато розуміти душу іншого - вірний засіб самому не потрапити в капкан самотності!Додаток 2

Термінологічний словничок

Адаптація — пристосування до умов існування.

Боді ленгвідж – наука про безсловесну мову, мова тіла (міміки, жестів, постав тіла, через які передають стан, почуття, психологійні установки учасників взаємодї.).

Вербальне спілкування – усне, словесне спілкування, учасники якого обмінюються висловлюваннями щодо предмета спілкування.

Вербальний — словесний, що стосується звуко­вої мови.

Ділове спілкування — спілкування, пов'язане з ор­ганізацією виробництва, з підприємницькою діяль­ністю, укладанням договорів, оформленням докумен­тів тощо.

Жести — свідомі та несвідомі рухи людини, що виражає внутрі­шній стан людини або супроводить сказане (руками, ногами, тілом).

Міміка — різноманітні вирази обличчя, рухи його частин.

Невербальне спілкування – обмін інформацією між людьми за допомогою немовних комунікативних елементів (жестів, міміки, виразу очей, постави та ін.), які разом із засобами мови забезпечують створення, передавання і сприйняття повідомлень.

Невербальний — несловесний.

Постава – звичне положення тіла людини під час сидіння, ходіння тощо; властива манера триматися.

Офіс — приміщення, в якому знаходиться діловий центр фірми, організації, підприємства; контора, кан­целярія, служба в деяких державах.

Переговори — зустріч партнерів з метою обгово­рення проблем, прийняття домовленостей. Рішення оформляється у вигляді договору чи угоди, де передбачені взаємні обов'язки сторін.

Умовні сигнали – побудовані на основі усного мовлення системи передавання повідомлень за допомогою жесті, зрозумілих лише для певного кола осіб (тільки для людей певних професій)

Додаток 3

Вправа «Міміка обличчя»

На рисунку зображено 12 виразів обличчя, які відображають емоційний стан людей. Спробуйте їх розшифрувати.Правильні відповіді: 1 — байдужість; 2 — ворожість; 3 — весе­лість; 4 — сильна злість; 5 — сум; 6 — скромна радість; 7 — погане самопочуття; 8 — злість; 9 — бурхлива радість; 10 — глибока печаль; 11 — скепсис; 12 — скорбота.


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Наталія звольська
downloadcenter -> Перекази І легенди Звягельщини
downloadcenter -> Уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
downloadcenter -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Тема бесіди для учнів старших класів
downloadcenter -> До Антології увійшли поетичні та прозові твори письменників міста Катеринослава – Січеслава – Дніпропетровська, написані для дітей І про дітей, для юнацтва І про юнацтво за період 1883-2012 рр
downloadcenter -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Невербальні засоби ділового спілкування iconОфіційно-діловий стиль — мова ділових паперів
Основна функція офіційно-ділового стилю інформативна (повідомлення). Сфера вживання ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість,...
Невербальні засоби ділового спілкування iconНаціональні особливості ділового спілкування
Сучасна енциклопедія. Етикет / Авт сост. Гусєв І. Є. Мінськ: Харвест, 2000. 352 с
Невербальні засоби ділового спілкування iconПосібник для податківців зміст
Види ділового спілкування. Методика проведення прес-конференцій, брифінгів, “круглих столів”, інтерв’ю
Невербальні засоби ділового спілкування iconПрограма профільного спецкурсу з англійської мови " основи ділового спілкування"
Велика увага в рамках сучасного вивчення іноземних мов повинна приділятись європеїзації змісту навчання, яке включає
Невербальні засоби ділового спілкування icon«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
...
Невербальні засоби ділового спілкування iconМетодичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр
України на міжнародній арені, розширення процесів міжкультурної комунікації, встановлення ділових контактів з партнерами з інших...
Невербальні засоби ділового спілкування iconАвтобіографія як документ ділового мовлення І літературний жанр Живіть так, щоб вам не соромно було розповісти свою біографію Мета уроку
Сфери вживання, навчитись складати автобіографію; розвивати вміння розрізняти, аналізувати літературні жанри та різновиди офіційно-ділового...
Невербальні засоби ділового спілкування icon«Морально-етичні принципи віртуального спілкування в соціальних мережах»
Мета: розширити й поглибити знання про безпечний Інтернет та спілкування в ньому; розвивати уважність, спостережливість, морально-етичне...
Невербальні засоби ділового спілкування iconТема. Автобіографія як документ ділового мовлення та літературний жанр
Обладнання : словник літературознавчих термінів; тлумачний словник;А. Коваль.’’Культура ділового мовлення’’;таблиця’’Автобіографія’’(кожному...
Невербальні засоби ділового спілкування iconУрок I тема. Сходинками до краси. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета. Повторити
Ті про монологічне й діалогічне мовлення, узагальнити й систематизувати знання про спілкування; повторити основні правила спілкування;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка