«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплексСторінка1/4
Дата конвертації22.06.2017
Розмір0,58 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4

«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»:

навчально-методичний комплекс

для студентів ІІІ курсу історичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Розробник і викладач:Городня Наталія Данилівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, доктор історичних наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Протокол № 1 від 14 вересня 2016 року

Схвалено науково - методичною комісією історичного факультету

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2016 рік

© Історичний факультет

© Городня Н.Д.

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Нова історія країн Європи та США» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму 6.020302 Історія.

Ця дисципліна – нормативна

Викладається у ІІ семестрі ІІІ курсу в обсязі – 144 год (4 кредити ECTS1) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття –34 год., самостійна робота – 76 год.

У курсі передбачено два змістовні модулі.

Змістовний модуль 1. Основні тенденції розвитку країн Західної Європи і США. Провідні європейські держави в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

Змістовний модуль 2. США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Міжнародні відносини (1870-1914 рр.). Перша світова війна

Завершується дисципліна – іспитом.Предметом дисципліни є історія провідних держав Європи і США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (1870 – 1918 рр.), основні тенденції їхнього соціального, політичного, економічного і культурного розвитку.

Метою викладання дисципліни є розкриття змісту суспільних, політичних, економічних і культурних процесів у провідних державах Західної Європи і США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст., їхньої ролі у світовому історичному процесі цього періоду.

Завдання дисципліни полягає у формуванні системного уявлення студентів про визначальні суспільні, політичні, економічні й культурні процеси у провідних державах Європи і США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст., спільне і особливе у їхньому розвитку, вузлові моменти міжнародних відносин цього періоду; вироблення у студентів навичок аналізувати, узагальнювати й оцінювати історичні факти, працювати з джереами і науковою літературою, здійснювати самостійні дослідження в межах дисципліни, чітко і аргументовано викладати свої думки усно і письмово.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати :

–особливості другого періоду нової історії, порівняно з попереднім і наступним періодами всесвітньої історії

–зміст суспільних, політичних, економічних і культурних процесів у провідних державах Західної Європи і США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст., основні тенденції їхнього розвитку

–визначальні події їхньої історії цього періоду

–характеристику їхньої зовнішньої політики

–оцінки впливу цих держав на тогочасні міжнародні відносини, їхню роль у світовому історичному процесі цього періоду • зміст міжнародних конфліктів цього періоду

– основні джерела і наукову літературу з навчальної дисципліни

вміти:

 • аналізувати сутність подій, явищ і процесів внутрішнього життя провідних країн Західної Європи і США, а також міжнародних відносин і міжнародних конфліктів періоду, що вивчається

 • самостійно поглиблювати свої знання у рамках дисципліни шляхом опрацювання рекомендованої і пошуку нової інформації;

 • здійснювати критичний аналіз історичних джерел і наукової літератури, робити власні аргументовані висновки

 • оцінювати роль суб’єктивних чинників в подіях і процесах останньої третині ХІХ – початку ХХ ст.

 • використовувати набуті навички і знання в науково-аналітичній і викладацькій роботі, для пояснення новітньої історії держав Європи, США та всесвітньої історії в цілому.

Оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

До змістового модулю 1 (ЗМ1) входять теми 1-9, до змістовного модулю 2 (ЗМ2) – теми 10-16. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу студентів.

Обов’язковим для іспиту є отримання студентами мінімум 20 балів за поточну роботу (семінарські заняття, модульний контроль, контрольна робота у формі академічного есе).

Оцінка успішності знань студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (робота на семінарських заняттях, контрольні роботи) і підсумковий контроль (письмово-усний іспит).

Оцінювання роботи на семінарських заняттях здійснюється за 5-ти бальною шкалою (від 0 до 5 балів). Контрольні роботи продовж модулю оцінюються від 0 до 5 балів (усього до 10 балів продовж семестру). Контрольна робота у формі академічного есе оцінюється від 0 до 10 балів.

Загальна сума балів – 100 балів (із них - поточний модульний контроль 60 балів, підсумковий контроль – 40 балів). Для допуску до заліку необхідно набрати мінімум 40 балів.


Модуль 1.

Основні тенденції розвитку країн Західної Європи і США. Провідні європейські держави в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.Модуль 2.

США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Міжнародні відносини (1870-1914 рр.). Перша світова війнаПідсум-ковий модул. контроль

50 залікових балів (максимум)

50 залікових балів (максимум)

40

балів

Семінарські заняття

Самостій-на робота

Модул. контроль

Семінар. Заняття

Самост. робота

Модул. Контроль

40 балів (макс.)

5 балів (макс.)

5 балів (макс.)

40 балів (макс.)

5 балів (макс.)

5 балів (макс.)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1.

Основні тенденції розвитку країн Західної Європи і США .

Провідні європейські держави

в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.Тема 1. Вступ. Історичний зміст другого періоду Нового часу (лекції - 2 год., семінарські заняття – 6 год.).

Предмет та завдання курсу. Джерельна базі і основна література. Основні тенденції розвитку провідних держав Західної Європи і США в політичній, економічній, суспільній сферах. Розвиток культури країн Європи та США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Освіта. Розвиток природничих наук і гуманітарних наук. Електротехнічна революція. Революція в сфері комунікацій. Провідні напрямки в художній культурі й мистецтві. Нові форми дозвілля. Психологічна обстановка.Тема 2. Французько-прусська війна 1870 – 1871 рр. Французька республіка у 1870-ті рр. (лекції - 2 год., семінарські заняття – 2 год).

Причини і привід франко-прусської війни. Основні події війни. Революція 4 вересня 1870 р. і проголошення Третьої республіки. Уряд національної оборони. Національна гвардія. Результати війни. Її внутрішні й міжнародні наслідки.

Франція після закінчення франко-прусської війни. Повстання 18 березня 1871 р. і утворення Паризької комуни. Її склад. Особливості політичного устрою і соціально-економічна політика комуни. Її падіння, оцінки суті й ролі в історії.

Політична боротьба у Франції після франко-прусської війни. А.Тьєр. М. де МакМагон. Підготовка до відновлення монархії. Конституція 1875 р. «Воєнна тривога» 1875 р. «Травневий переворот» 1877 р. Опанування влади республіканцми.Тема 3. Французька республіка у 1880 – 1914 рр. (лекції - 2 год., семінарські заняття – 2 год.).

Суспільно-політичне становище Франції у 1880-1890-ті рр. Соціалісти. Особливості економічного розвитку Франції в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Французько-німецькі відносини. Колоніальна політика Франції у 1880-ті рр. Відносини Франції з Великою Британією. Буланжизм. Панамська афера. Справа Дрейфуса. Зовнішня політика Франції у 1890-ті рр. Французько-російський союз.

Французьке суспільство на початку ХХ ст. Утворення політичних партій. Політика урядів «лівого блоку» (1902-1906). Внутрішня політика кабінетів радикалів. Ж. Клемансо. Анархосиндикалізм у французькому робітничому русі. Зовнішня політика Франції на початку ХХ ст.. Т.Делькассе. Відносини Франції з Італією, Великою Британією, Росією, Німеччиною. Президентство Р.Пуанкаре і зміцнення обороноздатності Франції.

Тема 4. Німецька імперія в 1871-1890 рр. (лекції - 2 год., семінарські заняття – 2 год.).

Створення Німецької імперії, її державний і політичний устрій. Зміни в економічному житті Німеччини після об’єднання. “Грюндерство” й економічна криза 1873 р. Канцлерство О. фон Бісмарка. Внутрішня та зовнішня політика Бісмарка в 70-80-ті рр. Упровадження протекціонізму. “Культуркампф”. Робітниче питання в політиці О.Бісмарка. «Винятковий закон» . Соціальне законодавство. Європейська політика Бісмарка в 1870-1880-ті рр. Колоніальна політика.Тема 5. Німеччина у «вільгельмівську епоху» (лекції - 2 год., семінарські заняття – 2 год).

Економічний розвиток Німецької імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Німецька соціал-демократія на межі ХІХ-ХХ ст. Внутрішня і зовнішня політика Німеччини у “вільгельмівську епоху”. Внутрішня політика. Ліберальні реформи. Економічних розвиток. Вплив особистості імператора на внутрішню і зовнішню політику. Німеччина в міжнародних кризах початку ХХ ст. Зміцнення обороноздатності.Тема 6. Велика Британія у «пізньовікторіанську епоху» (лекції - 2 год.).

Особливості розвитку Великої Британії в останній третині ХІХ ст. Економічний розвиток. Демократизація політичної системи в останній третині ХІХ ст. Політичні партії. Політика урядів лібералів і консерваторів в останній в третині ХІХ ст. У.Гладстон, Б.Дізраелі. Розгортання ірландського національно-визвольного руху в кінці 1870-х – 1880-ті рр. Політика консервативних кабінетів останньої третини ХІХ ст. Соціальні суперечності у Великій Британії в останній третині ХІХ ст. Тред-юніони. Соціалісти. Завершення «вікторіанської епохи».Тема 7. Велика Британія на початку ХХ ст. (лекції - 2 год., семінарські заняття – 2 год).

Правління Едуарда VII і Георга V. Робітниче питання на поч. ХХ ст. Утворення Лейбористської партії. Парламентські вибори 1905-1906 р., повернення до влади лібералів. Соціальні реформи ліберальних урядів – “ллойд-джорджизм”. Конституційна криза 1909-1911 рр. і парламентська реформа 1911 р. Загострення соціальних конфліктів напередодні війни. Ірландське питання і конституційна криза напередодні світової війни. Зовнішня політика Великої Британії в останній третині ХІХ ст. Колоніальна експансія. Англо-бурська війна. Зовнішня політика на початку ХХ ст. Англійсько-німецьке суперництво. Кінець політики “блискучої ізоляції”. Антанта.Тема 8. Австрійсько-Угорська монархія (1867-1914) (лекції - 2 год., семінарські заняття – 2 год.).

Система дуалізму. Роль національних проблем у внутрішньому житті. Економічний розвиток Австро-Угорщини після встановлення дуалізму, його особливості в різних областях імперії. Суспільно-політичний розвиток Цислейтанії. Суспільно-політичний розвиток Транслейтанії. Політичні партії. Криза дуалізму в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Виборча реформа початку ХХ ст., її наслідки. Пошуки шляхів вирішення національної проблеми. Зовнішня політика Австро-Угорщини.Тема 9. Італія (1870-1914) (лекції - 2 год.).

Завершення об'єднання Італії. Державний лад і політичний розвиток Італії після об'єднання. Правління “правої” та “лівої”. Відносини між державою і папським престолом. Економічний розвиток Італії після об’єднання. Сільське господарство і промисловість в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст. Урядування «лівої». «Криваве десятиліття» (кін. 1880-1890-ті рр.). Внутрішня політика Ф. Кріспі. Зовнішня політика в останній третині ХІХ ст. Іредентизм. Соціалісти. Анархізм. Поворот до лібералізму. «Ліберальна ера» початку ХХ ст. Дж. Джолітті. Економічний розвиток Італії на початку ХХ ст. Діяльність соціалістів в умовах «ліберальної ери». Зовнішня політика на початку ХХ ст. Італійсько-турецька війна, її наслідки. Італія перед Першою світовою війною.Змістовний модуль 2.

Політичний, соціальний і економічний розвиток

США. Міжнародні відносини (1870-1914 рр.)

Перша світова війнаТема 10. Сполучені Штати Америки (1865-1900) (лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год.).

Реконструкція США. Особливості економічного розвитку після громадянської війни і Реконструкції. Внутрішньополітичний розвиток США в останній третині ХІХ ст. Функціонування двопартійної системи. Основні проблеми внутрішньої політики. Соціальні рухи. Антимонополістичний рух. Виступи фермерів. Соціалісти. Зовнішня політика в останній третині ХІХ ст. Американсько-іспанська війна.Тема 11. Сполучені Штати Америки (1901-1917) (лекції - 2 год., семінарські заняття – 4 год.).

Особливості економічного розвитку США на початку ХХ ст. Новий етап соціального протесту на початку ХХ ст. Робітничий рух. Масові демократичні рухи. Ліберальний реформізм, його соціальні та ідейні витоки. Діяльність урядів Т.Рузвельта, У.Тафта. Вибори 1912 р. Президент В. Вільсон, його економічна політика. Зовнішня політика на початку ХХ ст. Реформи 1914-1916 рр. Вибори 1916 р. Вступ США у Першу світову війну.Тема 12. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст. (лекції - 2 год., семінарські заняття - 4 год.).

Міжнародна ситуація в останній третині ХІХ ст. Результати і міжнародні наслідки франко-прусської війни. Система “озброєного миру” в Європі. “Союз трьох імператорів”. Франко-німецька “військова тривога” 1875 р. Міжнародні ускладнення у зв’язку з російсько-турецькою війною 1877 – 1878 рр. Австро-німецький союз (1879). Троїстий союз (1882). Австро-німецько-російська угода (1881). Колоніальна експансія європейських держав у 1880-1890-ті рр. і загострення суперечностей між ними. Англо-німецькі колоніальні протиріччя. Фашодський інцидент. Балканська проблема і посилення напруженості в Європі в кінці 80-х років. “Договір перестраховки” (1887). Загострення російсько-німецьких відносин. Франко-російський союз (1891-1893). Американсько-іспанська (1898) і англо-бурська (1899-1902) війниТема 13. Міжнародні відносини на початку ХХ ст. (лекції - 2 год., семінарські заняття – 2 год.). Зміни в системі міжнародних відносин на початку ХХ ст. Загострення англо-німецьких відносин. Російсько-японська війна (1904-1905). Англо-французька Антанта. Перша марокканська криза (1905-1906). Англо-російська угода (1907). Протистояння країн Троїстого союзу й Антанти в міжнародних кризах. Боснійська криза (1908-1909). Агадирський інцидент і друга марокканська криза (1911). Балканські війни (1912-1913). Зростання міжнародного напруження. Розстановка сил на міжнародній арені до літа 1914 р. Сараєвське вбивство і липнева криза 1914 р.

Тема 14. Перша світова війна (лекції - 2 год., семінарські заняття – 4 год).

Розв’язання світової війни. Цілі воюючих держав. Військово-стратегічні плани противників. Військові дії й дипломатична боротьба в 1914 р. Східний і Західний фронти. Вступ у війну Японії. Боротьба коаліцій за нейтральні країни. Вступ у війну Туреччини. Воєнні події в 1915 р. на Східному і Західному фронтах. Вступ у війну Італії, Болгарії. Розгром Сербії. Близькосхідні театри воєнних дій. Військово-морські операції. Спроба Німеччини досягти вирішальних успіхів у 1916 р. на Західному фронті. Верденська битва. Вступ у війну Румунії. Операції на Італійському, Салонікському, Кавказькому, Месопотамському, Сирійсько-Палестинському фронтах. Дії на морі в 1916 р. Секретні угоди про умови територіального переділу світу. Хід війни в 1917 – 1918 рр. і її завершення. Лютнева революція в Росії і ситуація на Східному фронті. Вступ у війну США. Військові дії на Західному фронті. Військові дії на інших фронтах і на морі. Кампанія 1918 р. Брест-Литовський і Бухарестський мирні договори. Військові дії на Західному фронті. Поглиблення кризи в країнах німецького блоку. Капітуляція Болгарії, Туреччини, Австро-Угорщини. Капітуляція Німеччини, умови перемир’я. Результати і наслідки І світової війни.Тема 16. Основні держави Європи та США в період світової війни (лекції - 4 год., семінарські заняття – 2 год).

Політична ситуація у воюючих країнах. Війна і державне регулювання господарського життя. Політичне й економічне становище і внутрішня політика Німеччини, Австро-Угорщини і країн Антанти (Англії, Франції, Італії). Соціальні проблеми воюючих країн. Нейтралітет США до 1917 р., його причини. Політична боротьба в США з питання вступу у війну. Продовження ліберального курсу реформ. Вступ США у війну. Державне регулювання економіки і трудових відносин. Політичні, економічні й соціальні наслідки війни для Німеччини, Австро-Угорщини, Великої Британії, Франції, Італії, США.СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З НОВОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН ЄВРОПИ І США

(1870-1918 рр.)

Змістовний модуль 1.

Основні тенденції розвитку країн Західної Європи і США.

Провідні європейські держави

в останній третині ХІХ – на початку ХХ стЗаняття 1-2. Основні тенденції економічного, політичного, суспільного і культурного розвитку провідних держав Європи і США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (6 год)

Заняття 3. Зміни в сфері побуту і повсякденного життя (2 год.)

Заняття 4-5. Суспільно-політичні кризи у Франції в останній третині ХІХ ст. Паризька Комуна 1871 р. Справа Дрейфуса (4 год).

Заняття 6-7. Особливості розвитку Німецької імперії (від утворення національної держави до Першої світової війни) (4 год).

Заняття 8. Ірландська проблема у Великій Британії в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст. (2 год)

Заняття 9. Австрійсько-Угорська монархія: наднаціональна держава у добу націоналізму (2 год)

Змістовний модуль 2.

США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

Міжнародні відносини (1870-1914 рр.).

Перша світова війнаЗаняття 10. Реконструкція в США (1865-1877 рр.) (2 год)

Заняття 11. Націоналізм і соціалізм як впливові ідейно-політичні течії останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. (2 год.)

Заняття 12. Колоніальна експансія і колоніальне суперництво великих держав в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2 год.)

Заняття 13-14. Балканська проблема в міжнародних відносинах в останній третині ХІХ – на поч. ХХ ст. (4 год.)

Заняття 15-16. Перша світова війна (4 год)

Заняття 17. Внутрішня ситуація в провідних державах Європи і США в роки Першої світової війни (2 год.)

Усього 34 год

Заняття 1-2.

Основні тенденції економічного, політичного, суспільного і культурного розвитку провідних держав Європи і США

в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (4 год).

 1. Особливості становища держав Західної Європи і США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (порівняно з іншими державами і регіонами світу).

 2. Зміни в розвитку економіки після 1873 р.

 3. Зміни у сфері політики й ідеології.

***

 1. Суспільні трансформації.

 2. Наукові відкриття і технологічні інновації, їхній вплив на економіку і суспільство.

 3. Нові тенденції в мистецтві й літературі.

На перших двох заняттях обговорюємо основні тенденції розвитку провідних країн Європи і США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. за працями авторитетного британського історика Е.Хобсбаума.

Читаємо працю Е. Хобсбаума «Вік імперії», повністю чи окремі її розділи, характеризуємо авторську концепцію, формулюємо питання для обговорення на семінарі.

Рекомендуємо також ознайомитися з працею «Вік капіталу», окремі розділи якої вміщують аналіз періоду, що вивчається.

Для кращого розуміння теми семінарського заняття рекомендуємо ознайомитися з розділом підручника (Гончар Б.М., Городня Н.Д.) «Вступ. Історичний зміст другого періоду нового часу».

Доповідь – 5-7 хв.

Коментарі, відповідь на питання, участь у дискусії – до 3 хв.


Вчимося чітко, структуровано й аргументовано викладати свою думку.

Виступ, коментар, відповідь на питання за такою структурою: 1. Вступ – 1-3 речення, включаючи основну тезу/ основну ідею виступу, коментаря.

 2. Аргументація вашої позиції, підтвердження її фактами.

Для цього – поділ основної частини виступу на підрозділи:

По-перше, ... (аргументи, факти)

По-друге, … (аргументи, факти)

По-третє, … (аргументи, факти) 1. Висновки: узагальнення основного змісту виступу – 1-2 речення

Рекомендована література:

Основна:

Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914/ Пер. с англ. – Ростов-на-Дону, 1999 (чи інші видання) // http://www.twirpx.com/file/361047/

Хобсбаум Э. Век капитала. 1848-1875 / Пер. с англ. – Ростов-на-Дону, 1999 (чи інші видання).

Гончар Б.М., Городня Н.Д. Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.). – К., 2008. – С.3-17.Додаткова:

Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой епохи.1789-1918 / Пер.с англ. – М., 2011. – 408 с.

Бриггс, Эйза и Патриция Клэвин. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года до наших дней / Пер. с англ. – М., 2006. – С.191-221.

Гомбрих, Эрнст. История искусства / Пер. с англ. – М., 1998.

Дейвіс, Норман. Європа. Історія / Пер. с англ. – К., 2000.

Диттрич Т.В. Повседневная жизнь викторианской Англии / Пер. с англ. – М. 2007

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана / Пер. с англ. – М., 2008 //http://royallib.com/book/morgan_red_kennet/istoriya_velikobritanii.html

История Европы. – Т.5. – М., 2000.

История ХІХ в. / Под ред. Лависа и Рамбо / Пер. с франц. – Т.6, 7, 8. – М., 1939.

Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. 1870-1917. – М., 1987.

Техника в ее историческом развитии (70-е годы ХІХ – начало ХХ в.). – М., 1982.

Чекунков А.С. Технологические революции в истории человечества. – Донецк, 2012.

Burnette, Joyce. Gender, Work and Wages in Industrial Revolution Britain. – Cambridge University Press, 2008.

Clark, Kenneth. Civilization. A Personal View. – New York and Evanston: Harper&Row, 1969. – P. 321-348.

Cultural Politics at the Fin De Siecle / Edited by Sally Ledger and Scott Mccracken. Cambridge University Press, 1995.

McNeill, William H. History of Western Civilization. A Handbook. – University of Chicago Press, 1969 // http://books.google.com.ua/books?id=a98qN3HHG9gC&pg=PA493&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

The New Cambridge Modern History. – V.11. Material Progress and World-Wide Problems. 1870-1898. – Cambridge University Press, 1962.

The New Cambridge Modern History. – V.12. The Shifting Balance of World Forces. 1898-1945. – Cambridge University Press, 1968.

The New Cambridge Modern History. – V.13. Campanion Volume. – Cambridge University Press, 1979.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconПлани семінарських занять з курсу Нова історія країн Європи І сша, 187-1918
Тема Нові риси соціокультурного розвитку провідних країн Європи І США в ост третині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2 год)
«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconПрограма «Новітня історія країн Європи і Америки»
Робоча навчальна програма «Новітня історія країн Європи І америки» для студентів за спеціальністю 02030201 Історія
«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconТема Нові риси соціокультурного розвитку провідних країн Європи І США в ост третині ХІХ – на поч. ХХ ст
Тема Нові риси соціокультурного розвитку провідних країн Європи І США в ост третині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2 год)
«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
«Нова історія країн Європи та США (1870-1918 рр.)»: навчально-методичний комплекс iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка