Нових надходжень


Бухгалтерський облік. Економічний аналіз. АудитСторінка2/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,53 Mb.
1   2   3   4

5. Бухгалтерський облік. Економічний аналіз. Аудит


1.

65.053я73

А72Антонюк, О.П.

Екон Екомічний аналіз (практикум) [Текст] : навч.посібник/ О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна. -2-е вид., випр. і доп. - Львів: Магнолія 2006, 2012. -326 с. - (Вища освіта в Україні)

При Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Анотація: Розкривається програмний матеріал з теорії та практики економічного аналізу з урахуванням специфіки діяльності підприємств харчової та переробної промисловості, а саме: основні ключові поняття та визначення, теоретичні та тестові завдання, задачі. Розв'язання даних завдань дозволяє не тільки закріпити на практиці отримані теоретичні знання, але й сприяє самостійному вивченню складових курсу "Економічний аналіз" та самостійному його проведенню на підставі форм фінансової та статистичної звітності промислового підприємства. Додатковим інструментом для самостійного виконання завдань є додатки, які наведено в даному навчальному посібнику.


2.

65.052я73

Б94Бухгалтерський облік : концептуальні основи теорії [Текст] : навч.посібник / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна. - К.: Кондор, 2011. -172 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У посібнику подається завдання бухгалтерського обліку, розкриваються предмет і метод, принципи обліку основних господарських процесів. Велику увагу приділено класифікації рахунків бухгалтерського обліку, регістрам, формам рахівництва, механізації й автоматизації обліку. У посібнику знайшли відображення нові нормативні документи, пов'язані з удосконаленням господарського механізму. Важливе значення для глибокого засвоєння бухгалтерського обліку мають практичні та методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з використанням ПЕОМ і тому ці навчальні матеріали допоможуть студентам ефективно підготуватися до них. У відповідних розділах роботи передбачено використання елементів економічної кібернетики і математики (моделювання, теорія графів, матриці тощо), необхідних для поглибленого вивчення обліку в умовах автоматизації і дослідження питань перспектив його розвитку.


3.

65.052.252.7я73

Л46Лень, В.С.

Облік і аудит у страхових організаціях [Текст] : навч.посібник/ В. С. Лень. - К.: ЦУЛ, 2009. - 408 с.

Примірники: всього:20 - ЧЗ(2), АБ(18)

Анотація: Висвітлюються основні особливості організації обліку, звітності, аналізу, аудиту та порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій страховиків. Особливістю посібника є те, що в ньому, крім теоретичного матеріалу, містяться завдання для самопідготовки, практичні завдання та тести з основних питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в страхових компаніях.


4.

65.053.012я73

С22Сахарцева, І.І.

Ризики економічної діагностики підприємства [Текст] : навч.посібник / І. І. Сахарцева, О. В. Шляга. - К.: Кондор, 2008. - 380 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Розкриває методологічні та практичні аспекти визначення та оцінки ризиків економічної діагностики підприємств. Висвітлено актуальні питання сутності ризиків економічної діагностики функціонування підприємств, методології одержання необхідної інформації для оцінки ризиків, оцінки ризиків управлінської діяльності підприємства та його контролю, управління ризиками. Оцінка ризиків в діагностиці управлінської діяльності підприємств включає розробки авторів щодо оцінки ризиків операційної, інвестиційної, фінансової та збутової діяльності підприємств з наведенням практичних ситуацій та задач.6. Фінанси. Гроші і кредит. Бюджетна система.

1.

65.262(4укр)

Г89Гроші України = Money Of Ukraine [Текст] : наукове видання / Р. М. Шуст та ін. - К.: НБУ, 2011. -504 с.; іл.; фото

Примірники: всього:4 - АБ(1), ЧЗ(3)Анотація: Книга видана до 20-річчя Національного банку України і розповідає про грошовий обіг на території України з найдавніших часів до сьогодні. Монографія стала результатом грунтовного дослідження групи науковців УБС НБУ, відомих нумізматів та істориків. Видання містить чимало ілюстрацій, а родзинкою стала фотозйомка з приватних нумізматичних колекцій, музею грошей НБУ, Національного музею історії України.


2.

65.268я73

М58Міжнародні фінанси ( за модульною системою навчання) [Текст] : теоретично-практичний посібник/ С. С. Доровська, В. П. Шило, С. Б. Ільїна. – К.: Кондор, 2008. -310 с.

Примірники: всього:6 - АБ(4), ЧЗ(2)
3.

65.261

С69Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи [Текст] : збірник наукових праць, Вип. 2 (88)/ ред. : Є. І. Бойко. - Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2011. -656 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Збірник містить результати теоретичних і прикладних досліджень із широкого кола питань розвитку фінансового ринку України в умовах інтеграції в європейський та світовий фінансовий простір. Особливу увагу в ньому зосереджено на питаннях макроекономічного аналізу фінансово-економічних систем, зростання вітчизняного інвестиційного потенціалу, проблемах банківської діяльності в умовах посткризового розвитку, наукових та прикладних аспектах вирішення проблем фінансового забезпечення економічного зростання в Україні.


4.

65.261.3я73

Ф47Фещенко, Л.В.

Бюджетна системаУкраїни [Текст] : навч. посібник/ Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К.: Кондор, 2008. - 440 с.

Примірники: всього:21 - АБ(19), ЧЗ(2)

Анотація: Містить теоретичні основи вивчення бюджету як інструменту реалізації соціально-економічної політики, оскільки він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплюючи при цьому кожну юридичну та фізичну особу. Подано системне розуміння історичних процесів, становлення та розвитку бюджетної системи України. Розглянуто нормативно-правові акти та інструктивні матеріали для забезпення комплексного розуміння основ бюджетного законодавства. Надано систематизацію етапів розвитку бюджетної системи України. Значну увагу приділено фінансуванню державою соціальної сфери, соціального захисту та соціального забезпечення населення; а також державного управління, економічної діяльності, науки, державного боргу.


5.

65.26я73

Ф59Фінанси [Текст] : підручник/ ред. : А. Я. Кузнєцова, Г. М. Азаренкова. -К.: УБС НБУ, 2011. -407 с.

Примірники: всього:62 - ЧЗ(3), АБ(59)Анотація: Розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів.


6.

65.261.71я73

Ф59Фінанси регіону [Текст] : навч.посібник/ М. А. Коваленко [та ін.] ; ред. : М. А. Коваленка . - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2010. -312 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У посібнику висвітлено теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів, оцінки фінансового потенціалу, прогнозування фінансового розвитку регіону.


7.

65.268я73

Х-76Хомутенко, В.П.

Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.посібник/ В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К.: ЦУЛ, 2009. - 474 с.

Примірники: всього:4 - АБ(2), ЧЗ(2)

Анотація: Головна увага зосереджена на розгляді сутності фінансів зовнішньоекономічної діяльності і їх ролі в інтеграційних процесах. Для цього у посібнику розглядаються проблеми системи управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності, механізм митного регулювання та валютно-фінансовий механізм ЗЕД, фінансово-кредитні умови зовнішньоекономічних угод та оподаткування, зовнішні позики суб'єктів реального сектору економіки та платіжний баланс як макроекономічний індикатор ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни, а також багато інших актуальних питань, пов'язаних з вступом України до СОТ.7. Банківська справа1.

65.262.101-93

А35Азаренкова, Г.М.

Управління фінансовими ресурсами банку [Текст] : монографія/ Г. М. Азаренкова, І. І. БІломістна, В. Г. Сословський. - К.: УБС НБУ, 2012. -179 с.Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: Представлено теоретичні і методичні результати дослідження, які націлені на розв'язання проблеми управління фінансовими ресурсами банків у сучасних умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи. Поглиблено теоретичні основи щодо управління фінансовими ресурсами банку, узагальнено основні положення визначення дефініції "фінансові ресурси банку", розкрито їх сутність і класифікаційні ознаки. У роботі вивчено сутність і зміст логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами банків та визначено процедуру його застосування до управління фінансовими ресурсами банку. Здійснено прогнозування чистого прибутку банків як результату управління фінансовими ресурсами банками України. Розроблено методичний підхід до визначення взаємозв'язку між функціональними характеристиками банківських платіжних карток.


2.

65.262я2

Б23Банківська енциклопедія [Текст] / С. Г. Арбузов [та ін.]. - К.: Центр наук. досліджень НБУ: Знання, 2011. - 504 с. - (Інституційні засади розвитку банківської системи України)

Примірники: всього:40 - ЧЗ(5), АБ(35)Анотація: Представлено понад 700 основних категорій, понять і термінів, що використовуються у сучасній вітчизняній і зарубіжній банківській практиці та відображають основні напрями банківської діяльності, висвітлюють сутність і форми грошей та грошово-кредитних відносин, грошового обігу та грошового регулювання, валютних відносин, сучасні банківські технології, процеси та механізми здійснення банківських операцій, у тому числі операцій центрального банку, особливості організації банківської діяльності, банківського регулювання та нагляду, а також діяльність міжнародних фінансових організацій і досвід банківських систем зарубіжних країн.


3.

65.262(4УКР)

Б23Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст] : Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2012 р. - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. - 516 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Збірник містить тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції "Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків", які представлені на пленарному засіданні та засіданнях секцій.


4.

65.262.232

Б90Бублик, Є. О.

Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку [Текст] : монографія/ Є. О. Бублик. - К.: НАН України Ін-т екон. та прогнозув., 2011. -220 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Досліджено особливості становлення та розвитку іпотечних відносин в Україні у 2002-2011рр. Проаналізовано проблеми, що перешкоджають повноцінному функціонуванню вітчизняного ринку іпотеки, у тому числі вплив глобальної економічної кризи. Визначено напрями подальшого розвитку іпотечного ринку України щодо покращення ресурсного забезпечення, фінансового інструментарію та зменшення ризикованості іпотечних угод.


5.

65.262.2

В61Вовчак, О.Д.

Банківське мікрокредитування малого підприємництва в Україні [Текст] : монографія/ О. Д. Вовчак, П. М. Сенищ, О. І. Антонюк. - К.: УБС НБУ, 2012. -190 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Розглянуто теоретичні і практичні положення щодо вдосконалення механізму банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні. Розкрито сутність, види та функції банківського мікрокредитування малого підприємництва і його механізм. Проаналізовано стан та особливості розвитку програм мікрокредитування в Україні, склад і структуру портфелів мікрокредитів банківських установ та ризики в банківському мікрокредитуванні малого підприємництва. З'ясовано напрями вдосконалення механізму банківського мікрокредитування малого підприємницва в Україні, розроблено модель прогнозування показників мікрокредитів для комерційного банку.


6.

65.9(4УКР)26

Г20Гаркавенко, В.І.

Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє [Текст] / В. І. Гаркавенко. - К.: НАН України Ін-т екон. та прогнозув., 2011. -108 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Комплексно та з використанням різних інструментів досліджується вплив іноземного капіталу, залученого банківським сектором України на показники діяльності та ситуацію як у цьому секторі, так і фінансового ринку країни загалом. Особлива увага приділяється поведінці банків з іноземним капіталом та іноземним кредиторам в умовах кризи та їхнього впливу на стабільність банківського сектора України. Зроблено висновки щодо лібералізації рахунку операцій із капіталом на економіку України.


7.

65.262.101-21

К89Кузнєцова, А.Я.

Антикризове управління в банківському секторі економіки України: стан, проблеми і перспективи [Текст] : монографія/ А. Я. Кузнєцова, В. О. Джулай. - К.: УБС НБУ, 2012. - 202 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Розглянуто теоретичні і прикладні аспекти антикризового управління в банківському секторі економіки України. Досліджено сутність та обгрунтовано економічний зміст поняття "криза" і розкрито роль антикризового управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору України. Проведено оцінювання впливу діяльності комерційних банків і регулятивних заходів НБУ на фінансову стійкість банківського сектору України, а також запропоновано вдосконалення методичних підходів до прогнозування стійкості банківського сектору в умовах фінансової нестабільності.


8.

65.262.1

П82Просветов, Г.И.

Лизинг: задачи и решения [Текст] : навч.посібник/ Г. И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2008. -160 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Рассмотрены методические основы лизинга как одного из направлений инвестиционной деятельности, начиная с момента прогнозирования и планирования лизинговых операций и заканчивая оценкой их эффективности. Большое внимание уделено практическим вопросам организации, проведения и финансирования лизинговых сделок, расчету рисков по этим операциям с последующим анализом их результативности.


9.

65.262.1(4УКР)

Р54Рисін, В.В.

Реалізація ресурсної політики банків в умовах фінансової нестабільності [Текст] : монографія/ В. В. Рисін. - К.: УБС НБУ, 2012. -390 с.

Примірники: всього:20 - ЧЗ(2), АБ(18)

Анотація: Розглянуто актуальні питання реалізації банками ресурсної політики в умовах нестабільності фінансової системи. Визначено сутність, принципи, чинники ресурсної політики банку, окреслено проблеми трансформації банківських ресурсів в умовах фінансової нестабільності. Здійснено оцінку залучення та розміщення банківських ресурсів в Україні, виділено основні проблеми цих процесів. Проаналізовано особливості реалізації ресурсної політики банків у кризовому та посткризовому періодах, визначено напрями зниження ризиків. Рекомендовано шляхи оптимізації складових ресурсної політики на сучасному етапі розвитку банківської системи України.
8. Страхування.


1.

65.271.322.1

А22Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху [Текст] : кол. монографія/ О. М. Залєтов та ін. ; ред. : О. М. Залєтова. - К.: Міжнар.агенція"BeeZone", 2012. -508 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Монографія присвячена дослідженню проблем безпеки дорожнього руху, а також теоретичних і організаційно-методологічних засад формування ефективної системи страхування ризиків на автотранспорті. Розглядаються особливості державного регулювання автомобільного страхування, проблеми та перспективи розвитку ринку автомобільного страхування в Україні та за кордоном в умовах глобалізації світової економіки.


2.

65.272я73

В60Внукова, Н.М.

Соціальне страхування.Кредитно-модульний курс [Текст]: навч.посібник/ Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К.: ЦУЛ, 2009. - 412 с.

Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)

Анотація: Викладено теоретичні основи фінансової діяльності суб'єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання. Подано результати фінансової звітності діяльності фондів соціального страхування України, нормативно-правові акти та інструктивні матеріали з державного регулювання соціального страхування.


3.

65.271-03

В80Вперед, к истокам! [Текст]: сборник статей/ ред.: К. Гришина. - К.-Лондон: Финансовые услуги, 2009. -148 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)4.

65.271 я73

Ж91Журавель, Т.М.

Страхування у схемах [Текст] : навч.посібник/ Т. М. Журавель, Н. Г. Нагайчук . - Львів: Новий світ-2000, 2012. -390 с. - (Вища освіта в Україні) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У посібнику за допомогою структурних наочних схем розглянуто теоретичні та практичні аспекти страхування, його функції, роль і сфера застосування, склад та особливості організації страхового ринку, сутність різних видів страхування та перестрахування, основи фінансової діяльності страхових компаній.

5.

65.271-861.1в631

К59Козьменко, О.В.

Актуарні розрахунки [Текст] : навч.посібник/ О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. - Суми: Університетська книга, 2011. - 224 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлюються основні положення страхування та ризикології, деякі підходи теорії ймовірностей і математичної статистики.


6.

65.271

Н73Нові вектори розвитку страхового ринку України [Текст]: монографія/ О. В. Козьменко [та ін.]. - Суми: Університетська книга, 2012. -317 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлюються питання формування конвергентної моделі фінансового ринку, визначаються сучасні напрями і тенденції розвитку страхового та перестрахового ринків світу і України, взаємозалежність страхового ринку і циклічного розвитку економіки, більш докладно розглядаються перспективні й інноваційних для вітчизняних умов види страхування.


7.

65.271.322.1

Т52Толстенко, О.Ю.

Система страхування автомобільного транспорту в Україні [Текст]: монографія/ О. Ю. Толстенко. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. - 208 с. Примірники: всього:6 - ЧЗ(1), АБ(5)Анотація: У монографії викладено теоретико-методичні та аналітично прикладні аспекти формування системи страхування автомобільного транспорту в Україні, надані рекомендації щодо підвищення її ефективності і розвитку. Розкрито економічну сутність страхування автомобільного транспорту, запропоновані власні підходи до визначення кваліфікаційних ознак автотранспортних ризиків. Монографія розрахована на науковців , практиків, які працюють в галузі страхування, викладачів, аспірантів та студентів економічного профілю.


9. Підприємництво. Бізнес.Економіка підприємства


1.

65.32

А26Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія/ О. О. Артеменко [та ін.] ; ред. : Я. В. Сухія, В. С. Ніценка. -Одеса: СВД М.П.Черкасов, 2011. -316 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У виданні наводяться результати досліджень, стосовно проблем розвитку агробізнесу в Україні, оцінка та сучасний стан господарювання підприємств аграрного сектору економіки та шляхи підвищення ефективності функціонування їх в ринкових умовах.


2.

65.291.93я73

Б61Білик, М.Д.

Фінанси підприємств. Практикум [Текст] : навч.посібник/ М. Д. Білик , Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. - К.: ЦУЛ, 2008. -196 с.

Примірники: всього:7 - АБ(5), ЧЗ(2)


3.

65.291.551

Ж75Жихор, О.Б.

Інноваційний розвиток регіону [Текст]: монографія/ О. Б. Жихор, Т. М. Куценко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 251 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Сформовано теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного розвитку регіону. Зокрема, окреслено й удосконалено понятійно-термінологічний апарат, проаналізовано нормативно-правове підгрунтя формування інноваційної моделі розвитку регіону, оцінено зарубіжний досвід забезпечення інноваційного розвитку на національному і регіональному рівнях. Особливу увагу приділено аналізові стану інноваційного розвитку регіону та, зокрема, ролі в ньому фінансового забезпечення, що дає можливість виробляти ефективні заходи для стимулювання інновацій. Обгрунтовано підходи і запропоновано напрями вдосконалення механізмів інноваційного розвитку регіону.


4.

65.290-93я73

К32Квасницька, Р.С.

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Текст] : навч.посібник/ Р. С. Квасницька. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 631 с. - (Вища освіта в Україні) Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: Викладено теоретичний та практичний матеріал для самостійного формування базових знань з основ фінансової діяльності суб 'єктів підприємництва; порядку формування власного капіталу підприємницьких структур; класифікації внутрішніх джерел фінансування підприємництва; змісту, призначення та основних завдань дивідендної політики; порядку фінансування суб'єктів підприємництва за рахунок позичкового капіталу; фінансових аспектів реорганізації підприємств; порядку фінансування інвестиційної діяльності; завдань та принципів оцінки вартості капіталу; фінансової діяльності суб'єктів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин; фінансового контролінгу та бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва.


5.

65.290я73

М15Макаровська, Т.П.

Економiка підприємства [Текст]: навч.посібник / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. – К.: МАУП, 2003. - 304 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)

Анотація: Розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб'єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.


6.

65.24

С69Соціально - трудові відносини: проблеми гармонізації [Текст]: монографія/ М. В. Семикіна [та ін.] ; ред. : М. В. Семикіна. - Кіровоград: КОД, 2012. - 300 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У монографії представлено результати дослідження соціально-трудових відносин та проблем їх регулювання і модернізації. Визначено чинники, передумови та механізми розвитку соціально-трудових відносин у напрямі гармонізації. Висвітлено результати оцінки стану соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях. Особливу увагу приділено досліженню взаємодії профспілок і роботодавців, проблемам активізації соціального діалогу в Україні. Запропоновано напрями вдосконалення соціально- трудових відносин та забезпечення їх гармонізації в Україні.


7.

65.290-93я73

Ф53Філіна, Г.І.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. [Текст] : навч. посібник/ Г. І. Філіна. - 2-е вид., перероб. та допов. - К.: ЦУЛ, 2009. -320 с.Примірники: всього:1 - АБ(1)Анотація: У пропонованому посібнику фінансова діяльність суб'єктів господарювання розглядається як комплексне управління капіталом. Управління формуванням капіталу представлено на основі вибору джерел формування власного капіталу виходячи з економічної доцільності та прав власників, розгляду та обгрунтування джерел зовнішнього фінансування виходячи з особливостей кожного з них. Фінансування активів підприємств розглядається по групах активів, кожна з яких потребує специфічних джерел фінансування. Особливе місце у навчальному посібнику займають питання фінансового планування за традиційними технологіями та технологією бюджетування.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Нових надходжень icon-
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Нових надходжень iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Нових надходжень iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка