Нових надходженьСторінка3/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,53 Mb.
1   2   3   4

10. Маркетинг. Менеджмент.


1.

65.240-2я73

В49Виноградський , М.Д.

Управління персоналом [Текст] : навч.посібник/ М. Д. Виноградський , А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-е вид. - К.: ЦУЛ, 2009. - 502 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.


2.

65.291.21 я73

М25Маренич, А.І.

Менеджмент [Текст] : навч. посібник/ А. І. Маренич. - Черкаси: ЧІБС, 2008. -160 с.

Примірники: всього:36 - ЧЗ(2), АБ(34)


3.

65.291.3

М25Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст]: монографія/ ред.: С. М. Ілляшенка. - Суми: Університетська книга, 2008. - 615 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У монографії досліджено методологічні та теоретико-методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок. Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.


4.

65.5я73

М58Міжнародний менеджмент [Текст] : навч.посібник/ М. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. В. Півторак. - К.: ЦУЛ, 2011. - 488 с.

Примірники: всього:11 - ЧЗ(2), АБ(9)Анотація: Навчальний посібник розглядає нагромаджений досвід управління фірмою в умовах зростання рівня інтернаціоналізації та глобалізації суспільства. Вперше у вітчизняній літературі в систематизованому вигляді висвітлюються питання міжнародного менеджменту за новою структурою навчального курсу. В навчальний посібник включені контрольні запитання і тести для превірки знань студентів, глосарій, список рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом навчальний посібник відповідає програмі навчального курсу "Міжнародний менеджмент", який вивчається на всіх факультетах економіки і фінансів вищих навчальних закладів освіти України.


5.

65.290-2я73

М58Мізюк, Б.М.

Стратегічне управління [Текст] : підручник/ Б.М. Мізюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Магнолія плюс, 2006. -392 с.

Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)

Анотація: Стратегічне управління, що розглядається як діяльність вищого керівництва в конкурентному середовищі ринкової економіки, становить важливу складову менеджменту підприємства. В підручнику комплексно охоплено становлення та розвиток стратегічного управління, основні процеси формування та реалізіїї стратегії. Розглянуті конкретні моделі основних видів стратегій підприємства, розкрита концепція прийнятого ризику стратегічних рішень, математичні моделі та управління ризиком в циклічному процесі розробки та виконання стратегії. Приділена увага інформаційному забезпеченню стратегічного управління. Розкрита інформаційна природа управління та організація інформаційного забезпечення прийняття стратегічних рішень на базі сучасних інформаційних технологій.


6.

65.050.2я73

П14Палеха, Ю.І.

Документування в підприємницькій сфері [Текст] : навч.посібник/ Ю. І. Палеха. - К.: Ліра-К, 2010. - 497 с. - (Культура діловодства)

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування підприємницьких структур. Наведені зразки оформлення документів щодо створення суб'єктів господарювання, документування договірних відносин, проведення обліково-фінансових та банківських операцій. Детально описані питання створення і порядок роботи з торговельною та зовнішньоторговельною документацією, призначення і види податкової документації, вимоги до створення окремих видів службових документів.


7.

65.291.6-21я73

П14Палеха, Ю.І.

Менеджмент персоналу [Текст] : навч.посібник/ Ю. І. Палеха. - К.: Ліра-К, 2010. -338 с.

Примірники: всього:8 - ЧЗ(2), АБ(6)

Анотація: Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів ВУЗів, документознавців, правознавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи.


8.

65.050я73

С76Стадник, В.В.

Менеджмент [Текст] : підручник/ В. В. Стадник, М. А. Йохна. -2-е вид., випр. і доп. - К.: Академвидав, 2010. - 472 с. - (Альма - матер)

Примірники: всього:1 - АБ(1)

Анотація: Підручник є другим виданням, у якому на основі практичної апробації поглиблено і розширено окремі теми, уточнено деякі положення. У ньому узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання і практичний досвід сучасного менеджменту, розкрито сутність, механізми та особливості ефективної системи управління організаціями, технології менеджменту, здійснення управлінських функцій, а також методи обгрунтування управлінських рішень.


9.

6 665.291.213я73

С83Стратегическое управление предприятием. Управление изменениями [Текст]: компендиум/ А. А. Садеков и др. - Донецк: ДонНту, 2008. -187 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В условиях динамизма внешней среды хозяйствования, усиления глобализационных процессов и конкуренции, развития информационных технологий особенное внимание уделяется процессу реализации стратегии предприятий. Для достижения устойчивого конкурентного преимущества большинство предприятий сталкиваются с необходимостью проведения стратегических изменений. Компендиум раскрывает методологические и методические основы стратегического управления предприятием на этапе реализации стратегии в контексте управления изменениями.
11. Право. Юридичні науки.1.

67.304я73

К64Кондратьєв, В.О.

Господарське законодавство [Текст] : навч.посібник/ В. О. Кондратьєв ; ред. : С. В. Дрожжиної. - К.: Ліра-К, 2009. - 468 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Матеріали посібника висвітлюють загальні основи господарсько-правових відносин в умовах формування демократичної правової держави і переходу економіки до ринкових відносин, базуються на новітньому законодавстві та практиці його застосування в умовах розвитку ринкової економіки. Посібник спрямований на формування у студентів системи знань з господарського права, правового регулювання економіки, зовнішньоекономічної діяльності, юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності, захисту прав і законних інтересів учасників господарських відносин.


2.

67.302(4УКР)я73

Ф59Фінансове право України [Текст] : навч.посібник/ ред. : Л. К. Воронова. - К.: Правова єдність, 2009. - 395 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Розкрито зміст основних фінансово-правових понять і категорій. Відповідно до чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання правового регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, зокрема, бюджетного й податкового права, державного страхування, грошового обігу, банківської та валютної діяльності, ціноутворення.
12. Наука. Педагогіка. Освіта.


1.

75.0

З-13Завидівська, Н.Н.

Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров'язбережувального навчання студентів [Текст] : монографія/ Н. Н. Завидівська. - К.: УБС НБУ, 2012. - 402 с.

Примірники: всього:17 - ЧЗ(2), АБ(15)

Анотація: Висвітлено основні проблеми вдосконалення системи непрофесійної фізкультурно-оздоровчої освіти в частині здоров'язбережувального навчання. Виділено дієві способи підвищення ефективності здорв'язбережувального навчання. Обгрунтовано теоретико-методологічні основи дисциплін, які змістовно здатні впливати на формування спеціальних знань, умінь і навичок та мотивувати студентів до фізичного самовдосконалення і здоров'язбереження. На основі виявлення особливостей змісту фундаментальної складової фізкультурно-оздоровчої освіти розкрито суть розробленої автором здоров'язбережувальної педагогічної технології навчання студентів, здійснено апробацію та оцінку її ефективності.


2.

72я73

К56Ковалів, Ю.І.

Абетка дисертанта: Методологічні принципи написання дисертації [Текст] : посібник/ Ю. І. Ковалів. - К.: Твім інтер, 2009. - 460 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У виданні зазначено вимоги ВАК України, розкрито сутнісні характеристики основних методів, поширених у наукових дослідженнях, наведено ілюстративні посилання на дисертації останнього десятиліття.


3.

72.4я73

К71Косів, Г.

Як написати наукову роботу [Текст] : навч. посібник/ Г. Косів. - Львів: Колесо, 2011. - 64 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Посібник призначено для студентів як допомогу у написанні курсових і дипломних робіт. У ньому розглядаються основні етапи студентського дослідження, починаючи від обгрунтування доцільності написання роботи до вибору теми, долання "творчої кризи", використання джерел, вимог до змісту та оформлення, публічного захисту; подаються приклади неграмотного академічного стилю та перелік типових помилок студентських наукових робіт.


4.

74.58

С51Смовженко, Т.

У житті немає нічого неможливого [Текст]: наукове дослідження/ Т. Смовженко; ред.: М. А. Вознюк. - Львів: ЛБІ НБУ, 2011. -103 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Видання висвітлює життєвий і творчий шлях ректора Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), доктора економічних наук, професора Тамари Степанівни Смовженко. Подано бібліографію друкованих праць наукових доповідей та літературних джерел про Т.Смовженко за період 1994-2011 років.


5.

74.58

Х79Хоружий, Г.Ф.

Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти [Текст]: монографія/ Г. Ф. Хоружий. - Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2012. - 320 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Йдеться про структуру і функції академічної культури як важливого чинника оптимізації діяльності вищих навчальних закладів. У цьому контексті автор розглядає академічну свободу і університетську автономію, соціальну відповідальність вищої школи, етичні засади академічної культури, якість вищої освіти, академічну мобільність та студентоцентризм як принцип академічної культури. Важливими складовими академічної культури виступають такі її підвиди, як інформаційна культура, інноваційність, комунікативна культура, корпоративна культура, фінансова культура та організаційна культура.13. Мовознавство. Літературознавство


1.

81.2Англ-923

Е56English for First-Year Students [Текст] : навч. посібник/ Н. М. Семко [та ін.] ; ред. : Н. М. Семко. - К.: УБС НБУ, 2012. -191 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(3), АБ(72)Анотація: Посібник складається з 15 блоків, кожен з яких містить два тексти і систему вправ, спрямованих на перевірку розуміння прочитаного, активізацію лексичних і граматичних моделей, вироблення навичок усного мовлення, дискусії.


2.

81.2Англ-923

М64Мірошнік, Л.В.

Англійська мова: Основні економічні поняття (Basic economic concepts) [Текст] : навч. посібник/ Л. В. Мірошнік. - Львів: Новий світ-2000, 2012. -316 с. - (Вища освіта в Україні)

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Навчальний посібник знайомить з ключовими поняттями економічної теорії і сприяє вдосконаленню навиків володіння англійською мовою в галузі економіки. Тематика та характер навчальних матеріалів, представленних у посібнику, забезпечують формування у студентів значного професійного словника. Аутентичні тексти з інформаційно-довідкових видань і фахової літератури, комунікативна спрямованність вправ, оригінальні завдання творчого та аналітичного характеру спонукають до дискусії, обміну думками, аналізу та стимулюють формування й розвиток іншомовної професійної компетенції студентів.


3.

83.3(4УКР)1

М90Мулявко, Л.Д.

Паросток батьківського саду: Зацвіт Шевченківської долі [Текст] / Л. Д. Мулявко. - 2-е вид., випр. . - Черкаси: БРАМА-Україна, 2012. -156 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Шевченкова доля - сила його слова і духу органічно вплітаються в життя кожного українця. Книга розпочинає серію видань до 70-річчя літературно-меморіального музею Т.Г.Шевченка у селі Шевченкове Черкаської області.


4.

81.2Англ-923

Т48Ткаченко, І.В.

Business of Banking [Текст] : навч. посібник/ І. В. Ткаченко, Г. В. Лещенко, І. В. Матковська. - К.: УБС НБУ, 2012. -109 с.

Примірники: всього:100 - ЧЗ(3), АБ(97)

Анотація: Посібник складається з п'яти розділів: " З історії банків. Типи банків", "Банківська система України", "Банківська система Великої Британії", "Банківська система США", "Банківські послуги". Мета посібника - забезпечення цілісного і послідовного засвоєння англійської лексики і термінології сфери банківської справи та набуття вмінь і навичок роботи з фаховою літературою, а також розширення знань студентів у галузі банківської діяльності.
14. Філософія.


1.


65.050

І-98Іщенко, М.П.

Людинознавча компетентність керівника, менеджера, спеціаліста. [Текст]: монографія / М.П. Іщенко, І.І. Руденко. - Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. - 200 с.

Примірники: всього:15 - АБ(12), ЧЗ(3)

Анотація: У монографії на основі аналізу наукових ідей, що зумовлювали протягом тисячоліть соціально-економічний, духовно-політичний, природно-біологічний і морально-гуманістичний прогрес людської цивілізації та звеличують перспективи людини у світлі глобальних проблем сучасності, вперше комплексно викладена система знань, цінностей і умінь людинознавчої компетентності керівника, менеджера, спеціаліста.


2.

87.6я73

Т19Таран, В.О.

Соціальна філософія [Текст] : навч.посібник/ В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова. - К.: ЦУЛ, 2009. - 272 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(1), АБ(1)

Анотація: Зміст навчального посібника включає в себе матеріал нормативного курсу філософії, передбаченного навчальною програмою для вищих навчальних закладів ІІІ -ІУ рівнів акредитації. Включені до посібника теми соціально-філософського характеру розкриваються з урахуванням нових підходів у вітчизняній і зарубіжній науково-філософській літературі.


3.

87я73

Ф51Філософія. Кредитно-модульний курс [Текст]: навч.посібник/ Л. І. Мозговий [та ін.]; ред. : Р. О. Додонова. - К.: ЦУЛ, 2009. - 456 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Нових надходжень icon-
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Нових надходжень iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Нових надходжень iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка