О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28сСкачати 309.07 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір309.07 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

http://www.download-free-wallpaper.com/img92/pcszlgdoedxcgibhhoxr.jpg

Методика розробки

та оформлення дослідницької роботи з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин»

Номінація: Методична розробка

Тульчин 2015

Укладач: Гуньчак Олена Володимирівна – викладач дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин», спеціаліст вищої категорії.
Рецензент: Козловська Тетяна Миколаївна - викладач дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин», спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
Гуньчак О.В. Методика розробки та оформлення дослідницької роботи з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» / О.В.Гуньчак – Тульчин:2016-28с.

В методичній роботі подано загальну схему розробки та оформлення дослідницької роботи, викладено тематику, структуру, методику проектування заняття та вимоги до дослідницьких проектів.


Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії зооветеринарних

дисциплін Тульчинського технікуму ветеринарної медицини БНАУ

Протокол №_______ від ___________2015р.

Голова циклової комісії ______________ О.В.Гуньчак

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………….. …. 5

І. ОСНОВНА ЧАСТИНА …………………………………………….7

1.1. Аналіз останніх досліджень і публікацій………………..7

1.2. Методичні аспекти партнерства викладача та студента


в організації пошуково-дослідницької роботи……………9

ІІ. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ…………………………………………...15

2.1. Правила оформлення дослідницької роботи…………………….15

2.2. Форми подання дослідницьких робіт……………………………15

2.3. Робота з літературою……………………………………………...16

2.4. Організація дослідницького проекту…………………………….17


Висновки………………………………………………………………26

Використана література……………………………………………..28

Рецензія

На методичну розробку «Методика розробки та оформлення дослідницької роботи з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин»

В методичній розробці викладач розкрив дослідницький процес в основних рисах і послідовності, від усвідомлення поля проблематизації до оформлення дослідження. Розкрито структурні елементи пізнавального процессу та їх значимість, а також розкрита методика проектування заняття та вимоги до дослідницьких проектів.

Паказана головна мета пошуково-дослідної роботи та наукова.

Відображена значуща керівна роль викладача як партнера в роботі і спілкуванні, що важливо в особистісному, інтелектуальному, творчому плані при організації дослідницької роботи.

Матеріали методичної розробки, можуть бути використані викладачами інших дисциплін.

Рецензент _______________________Т.М.Козловська

ВСТУП

Актуальність проблеми. Сучасне суспільство потребує фахівців високого рівня, всебічно підготовлених, з високорозвиненим інтелектом, творчими здібностями.

Основа таких якостей закладається саме в навчальних закладах. Підготовка молоді до творчої праці неможлива без впровадження в навчальний процес сучасної пошуково- дослідницької роботи як важливого засобу формування в студентів стійкого інтересу й готовності до творчої діяльності. Сформовані в студентському віці пізнавальний інтерес, творчі здібності, дослідницькі вміння є міцним фундаментом формування майбутніх кваліфікованих фахівців.Об’єкт дослідження - педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності в навчально-виховному процесі.

Предмет дослідження – пошуково-дослідницька робота, її зміст, принципи, методи та форми організації.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та апробувати методику пошуково-дослідницької роботи на заняттях та в позанавчальний час.

Очікувані результати – залучення студентів до наукової пошуково-дослідницької роботи, що сприятиме розвитку їх пізнавальних, творчих здібностей, розвиватиме активність, стимулюватиме до оволодіння новими знаннями та підвищуватиме рівень навчальних досягнень.

Завдання:

 • визначити суть і значення пошуково-дослідницької діяльності студентів;

 • забезпечити наукову достовірність досліджуваного матеріалу;

 • сприяти розвитку логічного мислення, формуванню навичок аналізу й синтезу інформації шляхом використання інноваційних технологій навчання;

 • готувати майбутніх громадян до успішного виконання будь-яких життєвих та соціальних функцій.

Методи дослідження: аналіз, спостереження, демонстрація, експеримент, бесіда, синтез, узагальнення.

Теоретичне значення полягає в поглибленні знань навчального матеріалу студентами та викладачами під час проведення пошуково-дослідницької роботи.

Практичне значення – теоретичний матеріал, висновки, узагальнення, здобуті в ході проведеної роботи, можуть бути використані як студентами, так і викладачами на заняттях, в позанавчальній діяльності та в життєвих ситуаціях.

Матеріал даної розробки містить методичні рекомендації щодо організації дослідницької роботи з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» з погляду на те, що науково-дослідницька діяльність є однією із сучасних технологій у процесі вивчення зооветеринарних та клінічних дисциплін, проведенні позанавчальної роботи, впровадження профільності навчання. Така технологія розширює можливості підвищення індивідуалізації процесу оцінювання знань студентів, сприяє їх саморозвитку, розвиває самостійність.
І. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Аналіз останніх досліджень і публікацій

Значення наукових досліджень в розвитку суспільства сягає в далеку давнину. Ще давньогрецький філософ Сократ звертав увагу на дослідницький метод пізнання як спосіб розвитку природи мислення людини.

Ідею дослідницької діяльності вихованців підтримував відомий вчений та педагог М.Пирогов, яку називав «класно-перевідним навчанням».

Видатний педагог К.Ушинський неодноразово cтверджував, що «навчання має завжди надавати вихованцю можливість діяльності, яка відповідає її силам, і допомагати тільки там, де в неї не вистачає сил, поступово послаблюючи цю допомогу з віком».

Цю ж думку розвивала вітчизняний педагог-просвітитель і вчений Софія Русова. У багатьох своїх працях вона наголошувала, що педагогу не варто у своїх лекціях вичерпувати тему, вихованцю потрібно надавати можливість самим доходити до її остаточного розуміння, адже це розвиває уявлення і творчі сили.

Значення дослідницької роботи в навчальному процесі розглядалося та вивчалося і психологічною наукою. Аналізуючи процес навчання, відомий психолог П.Блонський зауважував, що роботу вихованця слід організовувати так, щоб від початку поступово підводити його до оволодіння методами наукової праці. А С.Рубінштейн писав, що всяка спроба педагога «внести» в вихованця пізнання та моральні норми, обминаючи власну діяльність щодо оволодіння ними, підриває самі основи здорового та морального розвитку, виховання її особистісних властивостей та рис.

Проблема організації наукової пошуково-дослідницької діяльності вихованців широко обговорюється також на сторінках фахових педагогічних видань, в працях відомих педагогів В.Давидова, А.Занкова, О.Савченко та інших.

Різні аспекти навчально-дослідницької діяльності вихованців широко обговорюється в працях науковців Н.Волкової, Ю.Галатюка, В.Андреєва. В їх роботах розглядаються питання створення дидактичних умов формування у вихованця інтересу до дослідницької діяльності та дослідницьких умінь.

Надзвичайно великий внесок в розвиток дослідницької діяльності вихованців та педагога зробив В.О.Сухомлинський. У багатьох своїх працях він висуває ряд ідей стосовно організації навчально-дослідницької роботи як на заняттях, так і в позаурочний час. Зокрема, він пише: «Дуже важливо, щоб мислення вихованця ґрунтувалося на дослідженні, пошуках, щоб усвідомленню наукової істини передувало нагромадження, аналіз, зіставлення і порівняння фактів. Спостерігаючи явища і картини природи, дитина оволодіває формами й процесами мислення, збагачується поняттями, кожен з яких сповнюється реальним змістом причинно-наслідкових зв’язків, помічених гострим зором допитливого спостерігача». Видатний педагог звертав особливу увагу на те, щоб кожен вихованець та вчитель «почувався дослідником», який самостійно здобуває знання, має змогу зіставляти, порівнювати, шукати і знаходити істину, доводити висунуті гіпотези під час спілкування зі своїми однолітками та з учителями. Такий підхід до процесу навчання та виховання сприяє розвитку інтелектуально-творчих задатків і формуванню дослідницько-пошукових здібностей.

Формування і розвиток дослідницьких та пошукових здібностей студентів повинно бути на кожному занятті. На це націлюють основні документи освіти: Закон України «Про освіту», Закон України « Про вищу освіту», Державний стандарт вищої освіти.

Дослідницька робота студентів з навчальної дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» є важливою складовою їх самостійної роботи із засвоєння базових знань з питань організації повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин.

Саме дослідницька робота студентів в процесі навчання виявляє їх мотиви, пізнавальні професійні та особистісні інтереси, зумовлює їх пошукову діяльність, вчить самоконтролю, самооцінці і закладає основу для подальшої творчої діяльності.

Всі ці позитивні фактори сприяють формуванню необхідних ділових та моральних якостей майбутнього фахівця, так як підвищують відповідальність і рівень робочої мотивації, розвивають прагнення до пізнавальної діяльності та управління своїм навчанням на будь-якому рівні протягом всього життя, виховують в ньому здатність адаптуватися до змін на ринку праці.

1.2. Методичні аспекти партнерства

викладача та студента в організації пошуково-дослідницької роботи

На сучасному етапі розвитку освіти виняткове значення має використання інтерактивних і особистісно орієнтованих педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості студента як суб’єкта навчально-виховного процесу, розвиток його творчих здібностей, забезпечення інструментарієм, необхідним для засвоєння основ наук і їх практичної реалізації.

Тому вищі навчальні заклади все частіше звертається до активного впровадження інноваційних методів навчання, до методик, які базуються на особистісно орієнтованих підходах та до особистості самого студента.

Сьогодні актуальна така організація навчально-виховного процесу, яка стимулює пізнавальну діяльність студентів із залученням їх до більшої самостійності в оволодінні навчальним матеріалом, забезпечує освітні потреби кожного з них з урахуванням нахилів, інтересів та можливостей.

Цьому сприяє організація наукової пошуково-дослідницької діяльності студентів. Її основу становлять методи дослідження та спостереження в оволодінні професійними навичками. Наукова робота – це творча робота студента, яка виконується самостійно і базується на знаннях, уміннях і навичках, здобутих під час оволодіння знаннями на заняттях та в позаурочний час.

Залучення студентів до пошуково-дослідницької діяльності з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» можна розділити на такі етапи: 1. Підготовчий: пропедевтичне ознайомлення студентів з дослідницькою діяльністю, поступовим накопиченням досвіду, навичок та вмінь її впровадження. Така підготовка забезпечить високу якість індивідуальних досліджень та стабільні результати на другому етапі.

 2. Розвиток дослідницьких умінь студентів.

 3. Самостійна дослідницька діяльність студентів.

Пошуково-дослідницька робота є однією із педагогічних технологій, яка ґрунтується на таких принципах: єдності навчання, виховання, розвитку; синтезу заняття та позаурочної діяльності; ефективності комплексного впливу педагогів, соціуму, родини. Реалізується через: дослідницьку роботу на занятті; інтерактивні, інтелектуальні конкурси; олімпіади; науково-практичні конференції; співпрацю із закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Методичним підґрунтям слугують такі формування, як: школа педагогічної майстерності, до складу якої входять досвідчені педагоги, які мають звання: «старший викладач», «викладач-методист», саме вони створюють основу для впровадження інновацій у навчально-виховний процес, творчі групи викладачів, які мають високі результати в навчальній діяльності, динамічні групи професійного вдосконалення викладачів, школа молодого спеціаліста – педагоги, які вже здатні створити свій рівень творчості.

Науково-дослідницька діяльність формує такі вміння та навички: планувати свою роботу; використовувати багато джерел інформації; самостійно відбирати і накопичувати матеріал; аналізувати факти; приймати рішення; презентувати створене перед аудиторією; оцінювати себе та інших.

Якщо в системі вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації для якісної підготовки робіт призначається науковий керівник, то в технікумі - це, в основному, викладач. Тому головним завданням викладача в проведенні такої роботи є вироблення позитивної мотивації та перетворення її в мету дослідження, складання плану роботи та програми дій, в результаті якої студенти оволодівають основами наукового дослідження, вміннями та навичками прогнозування очікуваних результатів, тобто того, заради чого ця діяльність взагалі відбувається.

В результаті організації такої роботи реалізуються важливі функції, а саме: розвиток у студентів потреби в науковій діяльності, формування особистості студента-дослідника, а в майбутньому – науковця, досягнення мети – прагнення найвищих результатів у науково-дослідницькій діяльності.

Таким чином, структурою виконання науково – дослідницької роботи може бути наступна: 1. Вибір теми, що зацікавила студента-дослідника.

 2. Створення позитивної мотивації.

 3. Постановка проблеми.

 4. Визначення мети дослідження і завдань, що допоможуть розв’язати проблему.

 5. Висунення робочих гіпотез.

 6. Складання плану роботи над дослідженням.

 7. Вибір оптимальних методів дослідження.

 8. Пошук і знайомство з літературою та іншими матеріалами з теми дослідження.

 9. Прогнозування і формулювання очікуваних результатів.

 10. Пошуково-дослідницька діяльність студентів з обраної теми.

 11. Обробка відібраних матеріалів.

 12. Формулювання висновків та постановка завдань для нового дослідження.

Науково-дослідницьку роботу студент виконує самостійно, використовуючи знання, уміння і навички, які він здобув під час вивчення дисципліни, раціонально організовуючи свою діяльність. Успішне виконання науково-дослідницької роботи забезпечується перш за все правильно обраною темою. На етапі обрання теми студент разом з педагогічним керівником аналізують теми минулих років, щоб не повторювалися і визначають актуальні та пріоритетні напрями досліджень, враховуючи інтереси та здібності студентів.

Обравши тему дослідження, потрібно сформулювати його назву, яка має бути стислою, конкретною і відповідати суті наукової проблеми що потребує розв’язання. Наступним кроком є з’ясування об’єкту і предмета дослідження. Об’єктом науково-дослідницької роботи є процес або явище, що студент обрав для дослідження. Щоб встановити об’єкт, студент має відповісти на питання: що я вивчатиму? Предмет вказує на властивості та функції об’єкта. Важливим етапом науково-дослідницької роботи є встановлення мети, тобто визначення головного напряму розв’язання поставленої проблеми. Мета має відповідати назві роботи. Між метою і результатом дослідження має бути тісний зв'язок, так як мету необхідно досягти обов’язково. Мета науково-дослідницької роботи конкретизується завданнями. Перш ніж починати виконувати науково-дослідницьку роботу, слід ознайомитися з літературними джерелами, які відповідають темі дослідження і можуть знадобитися для її розкриття. Потрібна інформація конспектується та складається робоча картотека. Запорукою успішного розкриття теми є план науково-дослідницької роботи. Після того як план узгоджений, виконується практична частина науково-дослідницької роботи, тобто саме дослідження. Одним з найбільш важливих і відповідальних етапів є формулювання висновків, в яких наголошується на важливості отриманого наукового здобутку та викладаються рекомендації щодо використання одержаних результатів.

А основною тезою сучасного підходу до наукової пошуково-дослідницької роботи є: «Я знаю для чого мені потрібно все, що я пізнаю, де та як я зможу ці знання застосовувати».

Серед видів дослідження з Годівлі сільськогосподарських тварин» можна виокремити наступні: дослідження з питань теорії та практики з організації годівлі сільськогосподарських тварин; біографічні (збір та дослідження фактів із життя відомих науковців); історичні та краєзнавчі (аналіз історичних подій, пов’язаних із розвитком зоотехнічної науки, вивчення досягнень сучасної науки); інтегровані (анатомія та фізіологія, хімія, біологія, ВНХ, Фармакологія).

У своїй роботі студент повинен продемонструвати добрі знання з певного розділу дисципліни, достатній термінологічний словник, уміння самостійно робити теоретичні узагальнення і висновки та практичне застосування досліджуваної теми.

Життєва позиція людини – це рівень її активності. Вона виражається у практичних діях, оцінках, прагненнях. Тому дослідницька діяльність допомагає студентам в процесі формування її життєвих пріоритетів та цінностей і є одним із шляхів створення «ситуації успіху» в роботі зі здібними студентами.


Алгоритм діяльності з такою категорією студентів може бути наступний: від пізнання студентом програмного матеріалу з дисципліни до конкретних узагальнених знань, а потім через практику до дослідження.

Основні форми роботи: підготовка до олімпіад, участь у конкурсах на краще знання дисципліни, участь у конференціях, позааудиторна творча робота, пошуково-дослідницька робота, створення презентацій, написання рефератів.

Напрямки дослідницької роботи визначаються: за кількістю учасників (індивідуальна, парна, групова, колективна); за характером діяльності (пошукова, проектна, порівняльна, лабораторна, ігрова, практична); за змістом (у рамках однієї дисципліни, міждисциплінарна).

Співпраця або партнерство викладача та студента під час наукової пошуково-дослідницької діяльності дає плідні результати. Можна визначити такі аспекти: стимул до поглиблення знань з дисципліни, залучення до організації науково-дослідницької роботи більшої кількості учасників, потреба в оволодінні сучасними методами досліджень, інтелектуальне самовдосконалення.

Для викладачів це: «занурення» в програмовий матеріал, підвищення фахового рівня, застосування пошуково-дослідницьких матеріалів, опанування новітніми технологіями, ознайомлення із сучасною науковою інформацією, узагальнення та поширення досвіду результатів науково-педагогічної діяльності.

Для студентів: нагромадження інформації з дисципліни, уміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, формування дослідницьких компетенцій, продовження науково-дослідницької діяльності у вищій школі.

Студент, який протягом навчання в технікумі займається пошуково-дослідницькою роботою, уміє спілкуватися, застосовувати знання при вивченні інших дисциплін, розвивати навички самоконтролю та самооцінки, правильно здійснювати свій життєвий вибір.

ІІ. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ

2.1. Правила оформлення дослідницької роботи

1. Титульний аркуш, на якому вказується вгорі назва роботи, посередині - назва роботи, трохи нижче - прізвище, ім'я, по батькові дослідника та наукового керівника, назва навчального закладу, на базі якого було виконано дослідження, і на самій нижній рядку - місце і рік написання роботи.

2. Введення, в якому обов'язково ставляться цілі і завдання дослідження. Іноді висуваються додаткові вимоги: сформулювати гіпотезу, предмет і об'єкт дослідження, актуальність роботи.

3. Дослідницька частина, яка включає в себе опис методу дослідження власне аналіз мовного матеріалу, оброблені і представлені у вигляді тексту, таблиць, графіків, діаграм та інші результати дослідження.

4. Висновки.

5. Список літератури. .2.2. Форми подання дослідницьких робіт

Форми подання дослідних робіт є досить різноманітні: усна доповідь, бесіду, стендова доповідь, відеопрезентація, комп'ютерна презентація.

Можна звернути увагу на двох з них: доповіді - традиційної та найсучасніша - комп'ютерної презентації. І та і інша форма вимагає спеціальної підготовки, як викладача так і студента

На доповідь зазвичай відводиться не більше 10 хвилин. Тому слід зупинитися на самому головному: обгрунтуванні вибору теми, короткому огляді літератури, власне дослідної частини та висновках. Має сенс підготувати спеціальний варіант тексту «для проголошення»: він повинен легко сприйматися на слух, тому слід видалити великовагові синтаксичні конструкції, замінивши їх більш короткими, використовувати риторичні питання, чітко вибудувати композицію виступу. Значно скорочена, робота не повинна при цьому втратити аргументованість. Раціонально використовувати ілюстративний матеріал: схеми, таблиці, приклади слів або фрагменти тексту, які демонструють дослідницьку методику і результати. Ілюстративний матеріал може бути пред'явлений всій аудиторії на великих аркушах паперу або слайдах або у вигляді роздаткового матеріалу - на аркушах, які роздаються безпосередньо перед доповіддю всім слухачам.2.3. Робота з літературою

Вивчення літератури з теми дослідження - наступний після вибору теми етап роботи; його основна мета - отримання інформації. У науковому дослідженні на цьому етапі з'ясовується, яке розуміння об'єкта вивчення склалося в науці і яка його сторона залишається недостатньо дослідженою. Це важливо і для навчально-дослідницької роботи. Однак не менш важливі й інші, навчальні завдання: • навчити пошуку наукової літератури з теми дослідження;

 • сформувати навички роботи з такою літературою, тобто навчити читати її, конспектувати, робити посилання і грамотно цитувати.

Ці навички важливі для будь-якого сучасного людини, фахівця в будь-якій області.

Знайти наукову науково-популярну літературу по темі можна і за допомогою пошукових систем в Інтернеті.2.4. Організація дослідницького проекту

При організації дослідницького проекту з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» використовується особистісне зорієнтоване навчання у процесі конкретної праці студента, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

При виконанні проекту викладачем розробляється дидактична картка по частинам проекту з домашнім завданням, де вказано конкретне завдання, рекомендована література, а також які необхідно підготовити презентації проекти і інші додаткові засоби..

Будуючи проектне заняття викладач повинен: • поставити проблему, що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв'язання;

 • визначити практичну, теоретичну, пізнавальну значимість передбачу вальних результатів;

 • визначити вид діяльності (індивідуальна, парна, групова);

 • побудувати структуру змістової частини проекту;

 • розробити методи рішення проблеми досліджу вальних завдань (оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування отриманих результатів, висновки).

Інтерактивність, продумана система допомоги, підказок, коментарів є невід'ємною складовою навчально-проектної діяльності. Схема технології проектного навчання.

1. Підготовка. Визначення теми й мети проекту.

Викладач - оголошує задум, мотивацію, допомагає в постановці завдань, виборі методів дослідження вибраної студентом проблеми, консультує по підбору джерел інформації та по оформленню проекту і виступів.

Студенти - приймають участь в обговоренні задуму та пошуку інформації, самостійно розподіляють обов'язки між членами групи по підготовці проекту до презентації.2. Планування:

розробка дидактичних карток по частинам проекту; визначення джерел інформації по темі, засобів збору інформації та обробка результатів досліджень. Збір інформації проходить методом спостереження, робота з літературою, проведення експерименту.

Студент робить аналіз інформації, формує висновки, а викладач коректує, спостерігає, дає поради.

3. Проведення проектного заняття.Проектне заняття

Вид заняття: Лекція - проект

Тема заняття: Годівля поросних, лактуючих свиноматок та кнурів.
Мета заняття: Спрямувати навчальну роботу на більш глибоке і детальне засвоєння понять про біологічні і господарські особливості свиней, принципи нормування та типи годівлі.
Допомогти студентам у вивченні питань стосовно ролі годівлі у забезпеченні нормальної життєдіяльності і високої продуктивності свиней різних груп виробничого призначення.
Сприяти вихованню престижності знань, прищепити навики дослідницької та пошукової роботи.
Методи: Лекція, ілюстрація, розповідь, демонстрація, бесіда, коментування.
Матеріально - технічне забезпечення та дидактичні засоби: Відеофільми «Годівля і утримання підсисних свиноматок», «Годівля хряків».

Мультимедійний проектор, плакати-проекти, дидактичні картки з домашнім завданням, зразки кормових добавок.Література:

Основна:

 1. Баканов В.Н., Менькин В.К. «Годівля сільськогосподарських тварин», «Агропромздат» 1989р.,

 2. Максаков В.Я., М.І. Мосолов «Годівля с/г тварин», Київ «Урожай» 1987р.

Додаткова:

 1. І.І. Ібатулін «Практикум з годівлі с/г тварин» Вища освіта 2003р.

 2. Ступак І.І., В.О. Медвєдєв «Прогресивні технології виробництва свинини». «Урожай» 1988р.

Структура заняття.

1. Організаційна частина.

Привітання.

Перевірка присутніх та готовність студентів до заняття.

Санітарний стан аудиторії.2. Повідомлення теми, мети та основних завдань.

Викладач акцентує увагу на дидактичній і виховній меті. Студенти повинні записати у зошити тему заняття та основні завдання. Завдання лекції проекту.

Поглибити знання про біологічні і господарські особливості свиней, принципи нормування та типи годівлі, набути навики в організації повноцінної годівлі свиней різних груп виробничого призначення.

3. Актуалізація опорних знань.

Основним методом перевірки рівня залишкових знань та встановлення зв'язків набутих знань з матеріалом нової теми являється фронтальна бесіда.

Для актуалізації опорних знань студентів можна поставити такі питання:


 1. До якого виду тварин відносяться свині за будовою шлунку.

 2. Ми вияснили, що свині це моногастричні тварини з кишковим типом травлення тому постає слідуюче питання, до нестачі яких можливих та біологічно активних речовин свині особливо чутливі і чому?

 1. Що таке раціон?

 2. Що таке тип годівлі?

 3. Що таке норма годівлі?

 1. Від чого буде залежати норма годівлі для свиней?

4. Початкова мотивація пізнавальної діяльності студентів

Після з'ясування рівня знань студентів викладачеві необхідно викликати інтерес до навчального матеріалу. Для цього він здійснює мотивацію навчальної діяльності.

При викладанні даної теми викладач розповідає про важливість галузі свинарства, яка постачає свинину і є високоцінним продуктом харчування, а відходи (шкури і щетину) використовує легка промисловість. Необхідно довести, що висока економічна ефективність виробництва продукції свинарства зумовлюється важливими біологічними і господарськими особливостями тварин цього виду й забезпечується в результаті створення оптимальних умов їх утримання та годівлі. А також знання даної теми необхідні для подальшого вивчення дисципліни «Тваринництво с/г тварин» при вивченні теми «Годівля, відгодівля та утримання свиней», з дисципліни «Штучне осіменіння самок с/г тварин», «Годівля, догляд та утримання плідників» і має важливе значення в подальшій практичній діяльності спеціаліста ветеринарної медицини. Викладач: А зараз вам пропонується записати план проекту.

5. План проекту.

(Студенти записують у робочий зошит) 1. Особливості нормування годівлі свиней в залежності від біологічних та господарських особливостей.

 2. Годівля поросних свиноматок, типи годівлі.

 3. Годівля лактуючих свиноматок, норми і типи годівлі, раціони, техніка годівлі.

 4. Годівля кнурів - плідників.

Після записування плану проекту, викладач наголошує, що при атестації враховується зміст проекту, оригінальність його представлення, використання наочності та конкретності відповідей на запитання студентів чи викладача.

6. Презентація студентських проектів - центральна частина заняття.


Викладач наголошує, що до кожної частини плану проекту, студенти мають вписати найважливіші дані із захисту проекту і повідомлень членів проекту.

Далі надає слово учасникам проекту згідно плану.

Учасники по черзі презентують свій проект. 1-й учасник проекту.

Завдання нашої частини спільного проекту пошукова робота над інформацією про особливості годівлі свиней в залежності від біологічних та господарських особливостей.

Перший учасник проекту зупиняється на біологічних особливостях свиней і розкриває механізм нормування годівлі в залежності від них. 2-й учасник проекту.

При зборі інформації в приватному підприємстві «Гольман», села Суворовське, методом спостереження виявилось, що для розведення поголів' я свиней відбиралися кращі продовжувачі лінії від кращих матерів, тобто ведеться ретельний відбір самок з урахуванням найкраще виражених біологічних та господарських особливостей свиней, що істотно підвищує вірогідність одержувати від спарювання більш довершений у племінному відношенні приплід.

Викладач: Контролює, чи встигли записати студенти найважливіші тези із захисту першої частини проекту.

Далі надає слово для представлення другої частини спільного проекту «Годівля поросних свиноматок, типи годівлі». 1 - й учасник проекту.

Завдання нашої частини спільного проекту це пошукова робота над особливостями годівлі поросних свиноматок, підготовка їх до опоросу, типи годівлі.

Я зупинюсь над особливостями годівлі поросних свиноматок, при цьому демонструються плакати - проекти «Орієнтована структура раціонів та типи годівлі на зимовий і літній періоди. 2-й учасник проекту.

Інформує про збір інформації по особливості годівлі поросних свиноматок в приватному господарстві «Гольман».

Акцентує увагу на особливості використання сучасних кормових добавок і техніці годівлі. Демонструє плакат - проект по структурі раціону та зразок добавки.

3-й учасник проекту.

Інформує про методику підготовки поросних свиноматок до опоросу в приватному підприємстві «Гольман».

Викладач: Ще раз акцентує увагу на найважливіші тези і контролює чи встигли їх записати студенти. Далі надає слово для представлення третьої частини спільного проекту «Годівля лактуючих свиноматок, типи годівлі.»

1 - й учасник проекту.

Завдання нашої частини спільного проекту це пошукова робота над особливостями годівлі лактуючих свиноматок, вивчався вплив годівлі лактуючих свиноматок на їх молочність, ріст і розвиток поросят, акцентувалась увага на годівлю свиноматок і поросят у період відлучення.

Я зупинюся над висвітленням саме цих питань.

2-й учасник проекту.

Інформує про особливості годівлі свиноматок і поросят у період відлучення.

3-й учасник проекту.

Інформує про особливості годівлі лактуючих свиноматок в приватному підприємстві «Гольман», акцентує увагу на ефективність використання добавки «Протаміно Матра», демонструє зразок добавки, плакат-проект «Раціон годівлі лактуючих свиноматок.»

Для кращого донесення інформації демонструє плакат - проект «Орієнтована структура раціонів для підсисних свиноматок на зимовий і літній періоди.»

Демонструється фрагмент відеофільму «Годівля і утримання підсисних свиноматок.»

Викладач: Акцентує увагу на найважливіші тези, які мали записати студенти в ході захисту частини проекту і далі надає слово для представлення четвертої частини проекту. «Годівля кнурів - плідників.»

1- й учасник проекту.

Завдання нашої частини спільного проекту це пошукова робота над особливостями годівлі кнурів - плідників, вивчалась потреба кнурів у поживних речовинах залежно від живої маси, віку, вгодованості та інтенсивності статевого використання, вплив рівня годівлі на якість спермопродукції, норми та структура раціону, техніка годівлі.

Я зупинюсь над висвітленням інформації по особливостям годівлі кнурів - плідників. Демонструє плакат - проект «Структура раціону для кнурів - плідників.»

2-й учасник проекту.

Інформує про норми годівлі, структуру раціону і техніки годівлі кнурів - плідників.

3-й учасник проекту.

Інформує про особливості годівлі кнурів - плідників в приватному підприємстві «Гольман», акцентує увагу на ефективності використання кормових добавок «Матра» і «Бепсі», демонструє плакат - проект «Раціон годівлі кнурів-плідників», зразки добавок. Демонструється фрагмент відеофільму «Годівля кнурів».

Викладач: Акцентує увагу на основні тези із захисту частини проекту і контролює записи у зошитах студентів. Оголошує завершення презентації проектів.

Після завершення презентації проектів, доповнень та корегування відповідей з метою контролю засвоєння матеріалу, студентам пропонується тестовий контроль знань.

7. Узагальнення матеріалу, підведення підсумків і оцінювання роботи
над проектом.

Викладач дає оцінку проблемній роботі, враховуючи зміст проекту, оригінальність його представлення, використання наочності, відповіді на запитання - виставляє оцінку студентам. Оголошує результат тестового контролю знань.8. Видача завдання для самостійної роботи студентів.
На основі знань теми, визначити норму годівлі:

 1. свиноматка в перший період поросності, жива маса 186кг;

 2. підсисної свиноматки, старшої двох років, з 12 поросятами, при відлучені поросят в 60 - ти денному віці, живою масою 200кг;

 3. для кнурів, живою масою 253 кг.

Щоб досягти успіху в створенні науково - дослідницької роботи, студен та викладач повинні працювати разом. Зрозуміло, що така робота виходить за рамки традиційного спілкування між студентом та викладачем в межах навчального процесу і приводить їхні стосунки до партнерства. Саме у партнерстві і з’являється аура творчості студента івикладача, яка виводить їх на вищий рівень саморозвитку та самовдосконалення.

ВИСНОВКИ

Педагогічні технології пошуково-дослідницького спрямування не лише стимулюють пізнавальну й творчу активність студентів, але й вимагають відповідного обсягу теоретичних та практичних знань. Сучасна вища школа зацікавлена в широкому використанні студентами програмних знань, умінь і навичок оскільки саме в практичній діяльності діти переконуються в їх необхідності та соціальній значущості.

Запровадження дослідницьких методів у навчально - виховний процес має важливе значення для розвитку творчих здібностей, творчої активності та самостійності студентів. Узагальнення дослідницької діяльності сприяє створенню таких психолого - педагогічних умов, що забезпечують розвиток інтелекту й творчих здібностей особистості, пробуджують її інтерес до цього виду навчально – творчої діяльності.

«Дати вихованцю радість праці, радість успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У нас не повинно бути нещасливих вихованців, душу яких гнітить думка, що вони нінащо не здібні. Успіх у навчанні - єдине джерело внутрішніх сил особистості, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися», - писав В.О.Сухомлинський.

Те, чому студенти навчаються в технікумі , переходить разом з ними у життя. Позааудиторна творча робота, як один із прийомів дослідження, сприяє умінню ефективно спілкуватися і спільно розв’язувати проблеми у спокійній, дружній атмосфері, що дуже важливо для успішного суспільства.

Про це говорять і пишуть студенти для яких успіх – це був технікум!

Час іде вперед. Стрімко змінюється світ і життя людини. В неї входять нові технології.

Анкетування студентів 2-х курсів свідчать про їх позитивне ставлення до виконання творчих завдань пошукового характеру. Студенти набувають практичних навичок роботи на комп’ютері при створенні презентацій, можуть самостійно опрацьовувати інформацію, аналізувати та синтезувати, створюючи свою власну дослідницьку роботу.

Використання навчального дослідження на заняттях з Годівлі сільськогосподарських тварин сприяє зростанню достатнього та високого рівнів навчальних досягнень студентів, успішному складанню заліку.

Випускники технікуму дуже швидко адаптуються до навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, мають гарну результативність своєї роботи, є такі, що займаються науковою роботою, початкові навички якої набуті в технікумі.

Студентська творчість, дослідницькі і пошукові уміння піддаються розвитку. Тому діагностика і створення умов для їх розкриття в технікумі як на занятті, так і в позаурочній роботі, є практичною реалізацією особистості, здатної до самовизначення і самореалізації.

Саме завдяки такій організації роботи, студенти одержують допомогу як самостійно знайти відповіді на практичні питання – віднайти свій талант і дорогу в житті, відчути свої бажання і навички творити та розвивати сильні і неординарні свої якості.

Це є вимога часу, де особливого значення набуває уміння людини нестандартно мислити, самостійно аналізувати, прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності.

Саме на це спрямовується організація наукової пошуково дослідницької роботи в технікумі.ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бережнова Є. В., Кравеской В. В. Основи навчально-дослідницької діяльності студентів. Вид. Центр «Академія». М., 2005

 2. Зимова І. А.Научно-дослідна робота: методологія, теорія, практика організації та проведення. (Програма та номинативное зміст лекцій авторського курсу). М., 1999.

 3. Структура наукових революцій. - М., 1975.

 4. Счастна Т. М. Рекомендації з написання науково-дослідних робіт / / 2003, № 4.

6. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором // Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п'яти томах. – Т.4. – К.: Радянська школа, 1977. – с.393-628.

7. Чернецька Т.І.Сучасний урок: теорія і практика моделювання: [ навчальний посібник ] / Т.І. Чернецька. К.: ТОВ “ Праймдрук ” 2011.- с. 129-141.

12. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011року №1392.

13. Інтернет – ресурс:

- metodportal.net/

- osnova.com.ua/  - www.koippo.kr.uа/ Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconПрограма Чернігівських педагогічних зустрічей 23-24 червня 2016 року м. Чернігів 2016 оргкомітет

О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconЗ історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р
Максимально можлива сумарна кількість балів по класах: кл. – 65, кл. – 67, 10 – 108, 11 – 95 б
О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Додаток до листа Інституту модернізації змісту освіти від 25. 07. 2016 №1/10-1828
О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconДніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека Відділ наукової організації І методики бібліотечної роботи
Бібліотеки Дніпропетровщини: літопис подій 2016: Інформаційний бюлетень. — Вип. 12/ Упоряд., І. Луньова, І. Білоус — Дніпро: доунб,...
О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconМатеріали Обласної науково-практичної конференції педпрацівників птнз (11 січня 2016 р.). Маріуполь: Маріупольське вище металургійне професійне училище, 2016. 243 с
Формування загальнолюдських та професійних компетенцій учнів через використання сучасних педагогічних технологій
О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconПро затвердження розпоряджень міського голови №№01 27 за 2016 рік. Доповідає: Левченко О. М. міський голова
Про підсумки виконання Програми розвитку фізичної культури І спорту на 2012-2016 роки за 2015 рік
О. В. Гуньчак Тульчин: 2016-28с iconВідділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи к иїв 2016 Від укладача
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до бібліотек централізованої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка