О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту КнигаСторінка1/19
Дата конвертації25.10.2017
Розмір4,56 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Серія «Усі уроки» Заснована 2006 року


О. В. Костриба Р. І. Лещук
уроки

ІНФОРМАТИКИ

11 клас

Рівень стандарту


Книга скачана с сайта http://e-kniaa.in.ua


Издательская группа «Основа» — «Электронные книги»
Харків Видавнича група «Основа» 2011

УДК 37.016 ББК 74.263.2 К72

Костриба О. В., Лещук Р. I. К72 Усі уроки інформатики. 11 клас. Рівень стандарту. — X.: Вид. група «Основа», 2011. — 240 с. ISBN 978-617-00-1076-6.Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 11 класі за програмою загальноосвітньої школи.

Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традицій­них планів-конспектів уроків.

Посібник для вчителя нового покоління.

УДК 37.016 ББК 74.263.2

ISBN 978-617-00-1076-6

© Костриба О. В., Лещук Р. І., 2011

© TOB «Видавнича група "Основа"», 2011


ПЕРЕДМОВА

Мета видання — надати допомогу вчителеві в підготовці та проведенні уроків інформатики в 11 класах загальноосвітніх на­вчальних закладів, формувати в учнів теоретичну базу знань з ін­форматики, вміння і навички ефективно використовувати сучасні комп'ютерно-інформаційні технології у своїй діяльності, інформа­ційну культуру та інформаційно-комунікативну компетентність.

У посібнику подано календарно-тематичне планування та роз­робки уроків відповідно до навчальної програми з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education average/ progl2).

Розробки уроків структуровані за загальною схемою: визначе­но мету, розкрито зміст вивчення матеріалу, вказано форми пере­вірки засвоєння матеріалу, наведено орієнтовні завдання для прак­тичних робіт, вправи, які забезпечують сприймання нового матері­алу, його осмислення та застосування на практиці.

Для вивчення нового матеріалу використовують різноманітні форми та методи (лекції, бесіди, самостійна робота з теоретичним матеріалом, схемами, таблицями, стендами, пам'ятками тощо). Схеми, запропоновані упорядниками, є стислим конспектом теми, що дозволяє використовувати їх на різних етапах уроку: під час ви­вчення нового матеріалу, узагальнення і систематизації, повторен­ня та закріплення набутих знань.

Вправи, що призначені для закріплення матеріалу, передбача­ють поступове наростання складності: знання теоретичного мате­ріалу, вміння використовувати його на практиці та застосування набутих навичок у нестандартних ситуаціях.

Усі практичні завдання та роботи розраховані на 15-25 хв робо­ти з комп'ютером і призначені для формування практичних умінь і навичок та оцінювання навчальних досягнень учнів.

З метою контролю рівня навчальних досягнень використову­ється вибіркове та фронтальне опитування, комп'ютерне тестуван­ня, практичні роботи, захист творчих робіт тощо.

Пропонований у посібнику матеріал не завжди може бути викорис­таний повністю за відведений час. Учитель на свій розсуд, враховуючи реальні навчальні можливості класу та наявне програмне забезпечен­ня, може добирати свої та варіювати запропоновані форми роботи.

Ми сподіваємося, що розробки зацікавлять усіх, хто викладає інформатику в 11 класах. На нашу думку, цими розробками змо­жуть скористатися як досвідчені вчителі, так і початківці.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ

ПЛАНУВАННЯ

11 КЛАС. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

(35 годин, 1 година на тиждень)
Номер урокуТема уроку

Кількість годин

І семестр


Тема 1. Комп'ютерне моде- 6
лювання. Основи алгоритмі-
зації

1 Поняття моделі. Типи моде- 1


лей. Моделювання як метод

дослідження об'єктів

2 Поняття алгоритму. 1


Властивості алгоритмів.

Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму 1. Базові структури алгоритмів. 1 Конструювання алгоритмів

 2. Основні етапи розв'язування 1 задач за допомогою комп'ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв'язок

 3. Поняття про метод розв'язу- 1 вання задачі.

Практична робота № 1
«Побудова інформаційної
моделі»

6 Поняття програми. 1


Розв'язування задач

Тема 2. Системи опрацю- 11

вання табличних даних

/. Електронні таблиці. 5
Табличний процесор

7 Поняття електронної 1


таблиці. Табличний процесор

8 Форматування даних, комі- 1


рок і діапазонів комірок.
Практична робота № 2
«Введення даних і формату-
вання таблиць у середовищі
табличного процесора»

Дата „ .

Примітки

проведення

9 Використання формул. Аб- 1


солютні та відносні посилан-
ня. Практична робота № З
«Використання формул

в електронних таблицях»

10 Посилання на комірки 1
інших аркушів та книг.

Копіювання формул

11 Створення та настроювання 1


діаграм, вибір типу діаграм.
Практична робота № 4 «По-

будова діаграм»

77. Аналіз даних у середовищі 6


табличного процесора

12 Сортування і фільтрування 1


даних у таблицях.

Практична робота № 5 «Сор-


тування та фільтрування
даних»

13 Призначення і використання 1


функцій.

Практична робота № 6


«Аналіз даних за допомогою
функцій табличного проце-
сора»

 1. Проміжні підсумки та зведе- 1 ні таблиці

 2. Використання розширених 1 фільтрів, проміжні підсумки

та зведені таблиці

16 Графічний аналіз рядів 1даних

II семестр

17 Умовне форматування даних 1


Тема 3. Бази даних. Системи 9

керування базами даних

18 Поняття моделі даних, бази 1


даних, СКБД

19 Огляд реляційної моделі 1


даних. Модель «сутність-
зв'язок»

Поняття таблиці, поля, за­пису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі MS Access.

Практична робота № 7 «Ро-
бота з об'єктами бази даних
у середовищі СКБД»

Введення і редагування да­них у таблиці. Призначення форм.

Практична робота № 8 «Ство­рення бази даних у середо­вищі СКБД, створення форм і введення даних»

Сортування, фільтрування і пошук даних

Поняття запиту до реляцій-
ної бази даних

Поля підстановки. Створен­ня зв'язків між таблицями. Ключові поля

Призначення звітів. Практична робота № 9 «Ство­рення запитів і звітів»

Комбінований залік з теми Тема 4. Інформаційні техно­логії персональної та колек­тивної комунікаціїІ. Автоматизоване ство-
рення й публікування веб-
ресурсів

Структура та особливості веб-сайтів

Автоматизоване розроблення
веб-сайтів. Огляд сервісів Веб
2.0

Основи веб-дизайну. Практична робота № 10 «Автоматизоване створення веб-сайту»

Створення й оформлення блогу. Практична робота № 11 «Створення й ведення власного блогу»II. Інтегроване викорис-
тання засобів опрацювання
документів

Обмін даними між офісними

2

1


32

33 34


35

додатками. Імпорт та екс-


порт файлів.
Практична робота № 12
«Виконання завдань з опра-
цювання даних у кількох
програмних середовищах»

Вбудовування та зв'язування 1

файлів. Веб-публікація до­кументів

III. Спільна робота з до- 2
ку ментами. Розробляння
колективного проекту

Середовище для спільної ро- 1

боти з документами. Служби онлайнового документообігу

Спільна робота з онлайнови- 1

ми документами. Практична робота № 13 «Розроблення колективного проекту»

Узагальнення матеріалу, ви- 1

вченого протягом року

ТЕМА 1. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ (6 ГОД)
УРОК № 1
Тема. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод до­слідження об'єктів Мета:

сформувати поняття:


 • моделі, моделювання; інформаційної моделці;

 • комп'ютерного моделювання; сформувати уявлення про: різновиди моделей та їх відображення;

 • класифікацію моделей;

 • моделювання як метод пізнання; загальні основи теорії моделювання; формувати вміння:

будувати інформаційну модель задачі (об'єкта); чітко й лаконічно висловлювати думки; виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК. Тип уроку: засвоєння нових знань.

Базові поняття й терміни: модель, моделювання, проект, проектування. Структура уроку

І. Організаційний етап 3-5 хв

II. Актуалізація опорних знань 2-3 хв


 1. Мотивація навчальної діяльності 3-5 хв

 2. Засвоєння нових знань 15-20 хв
 1. Моделі та способи їх зображення.

 2. Інформаційні моделі.

 3. Комп'ютерне моделювання.

 4. Етапи побудови комп'ютерної моделі.

V. Застосування знань, формування вмінь та навичок... 10-12 хв

 1. Практична частина. Побудова моделей.

 2. Відновлення навичок роботи з клавіатурою.

VI. Узагальнення навчального матеріалу 10-12 хв

VII. Підбиття підсумків уроку 2-3 хв

VIII. Домашнє завдання 1-2 хв

Хід уроку


I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП ■
Привітання. Підготовка класу до занять.

Учитель. Ми розпочинаємо вивчати новий розділ інформати­ки «Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації». Вивчен­ня цієї теми розраховане на 6 годин. Під час вивчення теми ви на­вчитеся створювати різноманітні алгоритми та програми, виконає­те ряд практичних завдань.

Сьогодні на уроці ми виконаємо практичну вправу «Пошук та аналіз» із використанням Інтернету, розглянемо теоретичний ма­теріал, будемо працювати в середовищі текстового редактора над створенням електронного конспекту.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ■


►► Експрес-повторення

 1. З якими темами ми ознайомилися в 10 класі?

 2. Які існують традиційні форми подання інформації?

 3. Які ще види інформації ви знаєте?

 4. Що таке алгоритм?

 5. Що означає вираз «постановка задачі»?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «


►► Вправа «Пошук та аналіз»

Учні об'єднуються в 4 групи. Завдання

Використовуючи ресурси Інтернету, заповніть таблицю.


Проект

Проектування

Модель

Моделювання

Означення, пояснення Властивості (етапи) ТипиПриклади

Учні слухають результати (по одному учню від групи + доповнення від інших груп) та аналізують відповіді. Варіанти відповідей учнів

Проект — сукупність документів — обчислень, креслень, ма­кетів, моделей тощо, необхідних для зведення споруд, виготовлен­ня машин, приладів.

Проектування — процес створення проекту, прототипу. У тех­ніці — розробляння проектної, конструкторської та іншої техніч­ної документації.

Модель — зменшена копія об'єкта.

Моделювання — процес створення моделі.

Проблемні запитання 1. Чим проект відрізняється від моделі?

 2. Що передує — модель чи проект?

 3. Чому б не досліджувати сам об'єкт, для чого створювати модель?

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ « Моделі та способи їх зображення

Учитель. Людина у будь-якій діяльності постійно користуєть­ся моделями. Діти грають іграшками — зменшеними копіями ре­альних об'єктів. Для гри використовують не тільки готові моделі, а й створені власними руками з пластиліну, деталей конструктора. У школі діти ознайомлюються з іншими моделями: аплікація, ри­сунок, креслення, глобус, моделі фізичних пристроїв тощо. У по­дальшому житті люди також використовують моделі — макет (про­ект) будинку, автомобіля, моделювання фізичних, хімічних явищ та процесів.

Спробуємо дати означення поняттю «модель». Закінчіть речен­ня: «Модель — ...»

Учні записують власні думки, читають та аналізують отри­мані вислови.

Модель (від лат. modulus — міра, зразок, норма) — це прообраз, опис або зображення якогось об'єкта.

Моделлю може бути будь-який об'єкт, явище або мисленнєвий образ, за допомогою яких вивчають більш складні об'єкти.

Моделі використовують тоді, коли безпосередньо дослідити від­повідні об'єкти-оригінали складно або й неможливо. В іншому ви­падку моделі використовують для дослідження ще й неіснуючих об'єктів.

Крім матеріальних моделей (іграшки, глобуса, макета будин­ку), існують абстрактні моделі: описи, формули, зображення, схе­ми, креслення, графіки тощо. За допомогою математичних формул описують, скажімо, арифметичні операції, співвідношення в гео­метрії, закони руху і взаємодії тіл, хімічні формули (S = vt, C3Hg, с2 2 + Ь2 , ...). Користуючись таблицями, графіками, діаграмами, можна відображати різноманітні явища, процеси закономірності і залежності реального світу.

Усі абстрактні моделі, які можна подати за допомогою набору знаків (геометричних фігур, символів, фрагментів тексту), — це знакові моделі. Для побудови знакової моделі потрібно знати зна­чення знаків, що використовуються.

Абстрактні моделі, одержані внаслідок висновків, висловів на­зивають вербальними (від лат. уегЬаІіз — усний).

►► Мозковий штурм

Спробуємо провести класифікацію моделей: іграшка, макет будинку, правила для учнів, твір на тему «Якби я був президен­том», запис структури молекули води, відповідь на запитання: «Чи є життя у Всесвіті?».Наведена класифікація моделей — це одна з найпростіших кла­сифікацій за способом створення. Можливі й інші класифікації мо­делей, наприклад за предметною ознакою: фізичні, хімічні, моделі будівельних конструкцій, різних механізмів тощо.

Інформаційні моделі

Під час вивчення інформатики нас цікавитимуть інформацій­ні моделі, тобто такі, що стосуються інформаційних процесів. До якої із зазначених вище множин можуть належати ці моделі? По-перше, інформаційні моделі мають бути абстрактними, оскільки, як відомо, інформація — це нематеріальна категорія. По-друге, ін­формаційні моделі мають бути знаковими, тому що повідомлення зображують у вигляді знаків. Знакові моделі прийнято поділяти на математичні й інформаційні.Математична модель — це модель, що описує об'єкт, явище чи процес мовою математики.

Інформаційна модель — це модель, що описує інформаційні процеси або містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ.

До інформаційних моделей належать тексти довідкових ви­дань, енциклопедій.

Якщо модель формулюється таким чином, що її можна оброби­ти на комп'ютері, вона називається комп'ютерною.

Комп'ютерна модель — це модель (математична чи інформа­ційна), реалізована за допомогою програмних засобів.

Комп'ютерне моделювання

Моделювання на комп'ютері має набагато більше можливостей, ніж просто моделювання за допомогою реальних предметів або ма­теріалів.

Спробуємо це довести.

Учні об'єднуються в групи та заповнюють таблицю.


Об'єкт, явище чи процес

Будинок

Ракета

Матеріальна модель (зменшена копія)

Великі затрати, не інформаційна, складно вносити зміни

Великі затрати, не ін­формаційна, складно вносити зміни

Інформаційна Комп'ютерна
модель модель (програмна
(опис)
реалізація)


Графік функції Для кожної функції створюється власний графік

Дія землетрусу Практично неможливо реалізуватиТраєкторія руху планети

Примітивна
Виступають представники груп. Дискусія. Етапи побудови комп'ютерної моделі

Учитель. Спробуємо уявити, з яких етапів складається процес створення комп'ютерної моделі. Взагалі, моделювання — це твор­чий процес, і розділити його на будь-які етапи і кроки дуже склад­но. Багато моделей і теорій народжуються внаслідок поєднання досвіду й інтуїції вченого або фахівця. Однак розв'язування біль­шості конкретних задач все ж таки можна уявити поетапно.

Процес створення комп'ютерної моделі можна уявити як шлях від постановки задачі, тобто від інформаційної моделі, і до її вті­лення на комп'ютері. Реалізація моделі на комп'ютері відбуваєть­ся за допомогою програм.Визначення суттєвих факторів, взаємозв'язківКомп'ютерна
Створення

модель
моделі

Вибір програмного забез­печення
Розробка алгоритму

Програмування (створення)


Налагодження програми

Комп' ютерний експеримент

Перевірка роботи моделі за різних вхідних параметрівАналіз отриманих результатів

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК


►► Практичне завдання

Побудова моделей

Створити моделі засобами MS Office таких об'єктів: куб, буди­нок, ялинка.

Наприклад, куб — правильний многогранник, кожна грань якого є квадратом.Побудова лроадес/в.Хімічна реакція (НС1 + Zn), передавання інформації.

Наприклад, 2НС1 + Zn -> ZnCl2 + Н2 Т.
Рис. З


►► Відновлення навичок роботи з клавіатурою

Учні виконують комплекс вправ для зняття зорової втоми (варіант 1 або 2). Вправи проводить староста класу (групи) або його заступник.

Інструктаж із правил техніки безпеки.

Завантажити текстовий процесор Word. Ввести з клавіатури та відредагувати текст.

Модель (відлат. modulus — міра, зразок, норма) — це про­образ, опис або зображення якогось об'єкта.

Моделлю може бути будь-який об'єкт, установка, явище або мисленнєвий образ, за допомогою яких вивчають більш складні об'єкти.

Крім матеріальних моделей (іграшки, глобуса, макета будинку), існують абстрактні моделі: описи, формули, зобра­ження, схеми, креслення, графіки тощо.

Абстрактні моделі, отримані внаслідок висновків, висло­вів називають вербальними.

Математична модель — це модель, що описує об'єкт, яви­ще чи процес мовою математики.

Інформаційна модель — це модель, що описує інформа­ційні процеси або містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ.

Знакові моделі прийнято поділяти на математичні й інфор­маційні.

Комп'ютерна модель — це модель (математична чи інфор-
маційна), реалізована за допомогою програмних засобів.

Учні виконують комплекс вправ для зняття м'язового напру-
►► Перевірка швидкості набирання тексту

Використовується клавіатурний тренажер Stamina (можна ска­чати з сайту: stamina.ru) або текстовий редактор MS Word. Учні вводять текст протягом 10 хвилин. Для визначення швидкості на­бору кількість набраних символів {Сервіс — Статистика) ділимо на 10. Як завдання для набирання тексту можна використати текст навчального матеріалу за курс 10-го класу.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ -

►► Бесіда з елементами опитування 1. Що таке модель? Наведіть приклади моделей.

 2. Що розуміють під знаковою моделлю?

 3. Що таке математична та інформаційна модель? У чому різ­ниця між ними?

 4. Що таке комп'ютерна модель?

 5. Які унікальні можливості дає комп'ютерне моделювання?

 6. Назвіть основні етапи створення комп'ютерної моделі.

 7. Що таке комп'ютерні експерименти?

 8. Назвіть тип програмного забезпечення, яке використову­ють для реалізації комп'ютерних моделей.

 9. На які типи умовно можна поділити моделі?

 10. Назвіть недоліки комп'ютерних моделей.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ « Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ■ 1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника.

 2. Створити засобами MS Office модель: паралелепіпед, стіл, квітку.


УРОК № 2

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconУроки української літератури в 11 класі Академічний та рівень стандарту

О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. К; 2010. 111с
Навчальний предмет. Українська література 11 клас. Розділ. Еміграційна література
О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconПояснювальна записка до питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)
Дані питання розроблені на основі діючої програми: Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи....
О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга icon11 клас Твори для вивчення Рівень стандарту, академічний рівень
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconУрок як вид нестандартної форми навчання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconЗарубіжна література
О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник «Світова література». 11 клас. Рівень стандарту
О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconУкраїнська література 10-11 класи Рівень стандарту, академічний рівень

О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconПоети-шістдесятники
Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, М. Сулима, О. Ковальчук, О. Ткачук, Н. Тимків Українська література: Підручник для 11 класу...
О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconНавчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
О. В. Костриба Р. І. Лещук уроки інформатики 11 клас Рівень стандарту Книга iconОрієнтовне календарне планування з української літератури для 11 класу
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка