Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014Скачати 403,18 Kb.
Дата конвертації13.08.2017
Розмір403,18 Kb.

Огляд журналу

«Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014
Розділ наукових публікацій цього випуску нечисленний, але матеріали добірні.

Так, В. Я. Загрева в статті «Освітні інновації у сучасній школі» з наукової точки зору роз’яснює, до яких нововведень у цьому навчальному році треба бути готовим учителеві. А П. С. Олешко, ділячись досвідом ВІППО, робить наукові узагальнення щодо цієї системи вузів у цілому («Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти»).

У розділі методичних публікацій увагу фахівців, напевно, приверне стаття Г. В. Карпець «Шахтарське місто: погляд крізь призму реструктуризації вугільної промисловості України». Йдеться про закриття шахт у Нововолинську та про екологічні й економічні проблеми галузі. Школярам не лише дається фактичний матеріал, а й пропонується взяти участь у вирішенні наболілих питань.

Неабиякий інтерес викличе й матеріал В. М. Барана «Вплив харчових домішок на здоров’я людини». Читачам стане зрозуміло, яке маркування товарів котрий рівень небезпеки означає, якими продуктами не можна захоплюватись, яких належить конче уникати тощо.

Цей номер журналу й електронний додаток до нього містить чимало й інших цікавих і корисних публікацій.

Літературний редактор В. І. Гребенюк

Науково-методичний

вісник

Засновано в 1994 р.

3 (83) 2014 р.

Виходить 4 рази на рік


Засновники
Управління освіти і науки

Волинської облдержадміністрації,

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 16484-4956ПР від 27.02.2010 р.


ISSN 2073-624X
За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв

та інших відомостей, а також

за дотримання авторського права відповідальність несуть автори публікацій. Думка редколегії не завжди збігається

з думкою автора.


Вимоги до оригіналів публікацій вміщено

на сайті: vippo.lutsk.ua


Адреса редакційної колегії:

вул. Винниченка, 31,

м. Луцьк, 43021

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Телефон (0332) 24-22-25,

телефон-факс (0332) 72-16-41,

ел. пошта vipporvv@meta.ua

Рекомендовано до друку вченою радою інституту (протокол № 3 від 15.05.2014).
Тираж 600 пр., обсяг 10 ум. друк. арк.

Ціна договірна.

Підписано до друку 10.09.2014 р.

Друк: ПП Іванюк В. П., м. Луцьк,

вул. Винниченка, 63. Телефон 24-63-41

Свідоцтво про державну реєстрацію

ВЛн № 31

від 04.02.2004 р. Зам.

педагогІЧний пошук
Головний редактор
Михайло Олександрович Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент (голова редакційної колегії),

завідувач кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиЧлени редакційної колегії
Р. А. Арцишевський, доктор філософських наук, професор кафедри теорії та методики викладання, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

В. В. Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент,

проректор з наукової роботиВ. С. Вознюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

В. І. Гребенюк, літературний редактор науково-методичного вісника

П. М. Гусак, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки

В. Я. Загрева, кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології

П. С. Олешко, кандидат історичних наук, доцент, ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

Л. К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології

І. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

В. Г. Панчишин, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи

В. А. Прокіп, кандидат філологічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

О. В. Рудь, завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти

І. О. Смолюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

М. О. Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри управлінської діяльності

Т. В. Трачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

Н. В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

Літературний редактор

В. І. Гребенюк

Відповідальний редактор

О. В. РудьКоректори

Г. З. Шевчук, М. П. Гребенюк

Технічний редактор

Л. І. Гаврилюк


УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації
волинський Інститут пІслЯдипломноЇ педагогІЧнОЇ освІти

педагогІЧний пошук

3’2014
Науково-методичний вісник

Виходить із березня 1994 року

Періодичність випуску – 1 раз на квартал


Зміст


наукові публікації
УДК 37:001.895

В. Я. Загрева,

кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти і науки

Волинської обласної державної адміністрації

Освітні інновації у сучасній школі
Розглянуто особливості 2014/2015 навчального року, окреслено діапазон визначальних пріоритетів навчально-виховного процесу, подано окремі коментарі щодо основних нововведень (інновацій) у галузі освіти.

Ключові слова: інклюзивна освіта, інтеграційні процеси, інформаційні технології, навчально-виховний процес, освітні інновації, реформування, якість освіти.

Zahreva V. Ya. Educational Innovations at Modern School.

The features of 2014/2015 academic year are considered, the range of defining priorities of educational process is determined, some comments on the main innovations in education are presented.

Key words: inclusive education, integration processes, information technologies, teaching and educational process, educational innovations, reforming, quality of education.

УДК [378.018.46:005.963](477.82)П. С. Олешко,

кандидат історичних наук, доцент,

ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО)
Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту

післядипломної педагогічної освіти
Проаналізовано основні аспекти підвищення ефективності діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти, обґрунтовуються умови здійснення неперервної освіти педагогів.

Ключові слова: інновації, неперервна освіта, підвищення кваліфікації, післядипломна педагогічна освіта, професійна компетентність.

Oleshko P. S. Creation of Conditions for Effective Activity of In-Service Teacher Training Institute.

The main aspects of improving the efficiency of activity of In-Service Teacher Training Institute are analyzed; conditions of continuous education of teachers are substantiated.

Key words: innovations, continuous education, professional development, in-service teacher training, professional competence.

УДК 373.5.091:316.64Н. М. Ткачук,

кандидат педагогічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій ВІППО;Т. С. Янчук,

директор Любомльської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 3


Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу з погляду формування соціально активної особистості: теоретичний аспект
Проаналізовано теоретичні дослідження сутності поняття «освітнє середовище». Виокремлено й систематизовано педагогічні ідеї щодо структури освітнього середовища, а також зроблено наголос на актуальності врахування мети сучасного навчального закладу у формуванні освітнього середовища. Запропоновано авторське визначення поняття «освітньо-інформаційне середовище» в контексті проблеми дослідно-експериментальної роботи Любомльської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3.

Ключові слова: середовище, освітнє середовище, освітньо-інформаційне середовище, соціальна активність, соціалізація.

Tkachuk N. M., Yanchuk T. S. Educational and Information Environment of Educational Institution from the Point of View of Formation of Socially Active Personality: Theoretical Aspect.

Theoretical researches of essence of the concept “educational environment” are analyzed. Pedagogical ideas concerning structure of the educational environment are allocated and systematized, and also emphasis is put on relevance of the accounting of the purpose of modern educational institution in formation of the educational environment. Author’s definition of the concept “educational and information environment” in the context of a problem of skilled and experimental work of Liuboml Secondary School No. 3 is offered.

Key words: environment, educational environment, educational and information environment, social activity, socialization.

УДК 378:37.013:379.8О. С. Філоненко,

кандидат педагогічних наук, завідувач навчальної, виробничої практики

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

І. М. Філоненко,

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії


Підготовка майбутніх учителів географії

до туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми

у закладах оздоровлення та відпочинку

в літній період
Проаналізовано основні складові системи підготовки майбутніх учителів географії до туристсько-краєзнавчої роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Ключові слова: дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, майбутні вчителі, підготовка, туристсько-краєзнавча робота.

Filonenko O. S., Filonenko І. M. Preparation of Future Geography Teachers for Tourist and Lore Work with Children in Recreational Facilities in Summer.

The main components in the system of preparation of future geography teachers for tourist and lore work with children in recreational facilities in summer are analyzed.

Key words: children recreational facility, future teachers, preparation, tourist and lore work.

Методичні публікації
Модернізація освіти: наука і практика

УДК [373.5.016:811.111]:621.39Т. В. Свиридюк,

завідувач відділу гуманітарних дисциплін ВІППО;О. В. Ведищева,

заступник директора з навчально-виховної роботи Луцької спеціалізованої

школи І–ІІІ ст. № 5 Луцької міської ради Волинської області;

А. І. Іванюк,

учитель англійської мови


Телекомунікаційні проекти

як засіб міжкультурного спілкування
Узагальнено досвід створення телекомунікаційних проектів як засобу формування міжкультурної компетенції учнів у процесі вивчення англійської мови.

Ключові слова: телекомунікаційний проект, міжкультурна комунікація, комунікативна компетентність, дослідницька лабораторія.

Svyrydiuk T. V., Vedyshcheva О. V., Ivaniuk A. I. Intercultural Interaction through Telecommunicational Projects.

The experience of telecommunicational projects creation as the means of intercultural competence formation in teaching English is summarized.

Key words: telecommunicational projects, intercultural communication, communicative competence, research laboratory.
Дошкілля

УДК 373.2.016:613О. В. Костюк,

вихователь дошкільного навчального закладу № 25 «Малятко», м. Луцьк


Дослідницько-пошукова діяльність у формуванні пізнавального інтересу дошкільників до природи
Подано розгорнуті конспекти занять із дослідницько-пошукової діяльності, які сприяють розвитку творчої особистості дошкільника, вирішенню проблеми своєчасного виявлення здібностей, інтересів, мотивів та потреб пізнання дітьми довкілля.

Ключові слова: дослідницько-пошукова діяльність, ігри, досліди.

Kostiuk O. V. Explorative and Search Activity as Means of Informative Interest Formation of Preschool Children to the Nature.

The detailed notes of occupations on explorative and search activity are given. They promote development of the preschool children creation, timely detection of abilities, interests, motives and requirements of environment knowledge by children.

Key words: explorative and search activity, games, experiences.
Обдаровані діти

УДК [373.5.016:53]–056.45Н. П. Сокол,

методист відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО


Форми і методи роботи з обдарованими дітьми
Розглянуто форми та методи роботи з обдарованими школярами, поняття «обдарованість», розвиток здібностей учнів, проблеми роботи з обдарованими дітьми в сучасній школі та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: обдарована дитина, здібності, інтерес, мотивація, форми і методи роботи, діяльність.

Sokol N. P. Forms and Methods of Work with Gifted Children.

Forms and methods of work with gifted children, the concept “giftedness”, development of pupils abilities, working problems with gifted children at modern school and ways of their decision are considered.

Key words: gifted child, abilities, interest, motivation, forms and methods of work, activity.
УДК 373.5.016:53

Г. П. Кобель,

доцент кафедри загальної фізики та методики викладання фізики

Східноєвропейського національного університету (СНУ) імені Лесі Українки;

В. О. Савош,

завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО


Третій етап

LІ Всеукраїнської олімпіади з фізики
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 8–11 класів теоретичного туру третього етапу LІ  Всеукраїнської олімпіади з фізики.

Ключові слова: швидкість, середня швидкість, густина, заряд, електричний опір, лінза.

Kobel Н. P., Savosh V. O. The Third Stage of the LІ All-Ukrainian Olympiad in Physics.

Terms of tasks and their authorial decisions for the 8–11 classes of theoretical round of the third stage of the LІ All-Ukrainian Olympiad in Physics are given.

Key words: velocity, middle velocity, density, charge, electrical resistance, lens.
Вчимося, щоб вчити

УДК [373.2.091.3+373.3.091.3](430)Т. Б. Гешеліна,

методист німецької мови ВІППО;В. М. Бобак,

учитель німецької мови Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

с. Печихвости Горохівського району Волинської області;

О. С. Волинюк,

учитель-методист німецької мови Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

с. Угринів Горохівського району Волинської області
Особливості виховання

і навчання дітей у Німеччині
Подаються загальні відомості про систему освіти в Німеччині; розроблено авторські творчі завдання та вправи, спрямовані на засвоєння запропонованого матеріалу. Інформаційні матеріали розкривають особливості виховання і розвитку дітей у садках та навчання в початковій школі.

Ключові слова: сфера молодіжної допомоги, дитячий садок, виховання, гра, розвиток, дитина, початкова школа, передача основних знань, слухати, читати, рахувати, писати, гімнастика, музика, релігія, ручна праця, іноземна мова, оцінювання, досягнення.

Heshelina T. B., Bobak V. M., Volyniuk O. S. Features of Education and Bringing up of Children in Germany.

This article deals with the general information about educational system in Germany, devoloped creative tasks and exercises aimed at mastering the material proposed. A special attention is pointed to bringing up and personal progress of little children in kindergartens and their training at primary schools.

Key words: branch of youth assistance, kindergarten, bringing up, playing, progress, child, primary school, transmitting of basic knowledge, reading, counting, writing, gymnastics, music, religion, manual work, foreign languages, estimating, achievеment.

На допомогу вчителю

УДК 373.5:811.133.1:005:336.2І. Г. Ураєва,

вчитель французької мови Комунального закладу «Луцька гімназія № 18

Луцької міської ради Волинської області», методист ВІППО
Формування комунікативної компетентності учнів засобами українознавчих текстів

та самостійного інтернет-пошуку
Тексти французькою мовою про зимові традиції та свята в Україні для 7–9 класів з післятекстовими завданнями у трьох рубриках: 1) Lire – на перевірку розуміння змісту прочитаного; 2) Parlercrire – на спонукання до самостійного усного чи письмового висловлювання в межах ситуації; 3) Rechercher – на пошук у різних джерелах (на інтернет-сайтах, у довідковій літературі) додаткової інформації, що стосується тематики спілкування.

Ключові слова: народна традиція, звичай, свято, обряд, релігійне свято, комунікативна компетентність учня, пошук, самостійність, творчість, презентація.

Uraiеva I. H. Formation of Students’ Communicative Competence by Means of Ukrainian Studies Texts and the Independent Internet Searching.

Texts in French about Ukrainian winter traditions and holidays for 7–9th forms pupils with tasks after reading in three categories: 1) to check the understanding of the text, 2) to impulse to self oral or written expression within the situation, 3) to search in different sources (Internet sites, reference literature) additional information relating to the subject of communication.

Key words: popular tradition, holiday, custom, celebration, ceremony, religious festival, communicative competence of pupils, searching, independence, creative work, presentation.

УДК [373.5.016:57]:004.032.6О. В. Береза,

вчитель біології Комунального закладу «Луцька

загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум Луцької міської ради»;

Т. П. Верба,

завідувач навчально-методичного відділу ВІППО


Роль віртуального кабінету

в процесі викладання біології
Висвітлено роль віртуального кабінету як багатопланового середовища, зорієнтованого на взаємодію вчителя та учня, що забезпечує більш комфортне оволодіння біологічними знаннями.

Ключові слова: інформація, методичні ресурси, структура, ефективність, матеріальна база.

Bereza O. V., Verba T. P. Role of a Virtual Room in Biology Teaching.

The role of a virtual room as the multidimensional environment focused on interaction of the teacher and the pupil providing more comfortable mastering biological knowledge is shined.

Key words: information, methodical resources, structure, efficiency, material resources.

УДК 37.091.33:82Н. К. Гресь, Г. С. Шкамарда,

вчителі світової літератури, російської мови Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14” Луцької міської ради Волинської області»


Активізація пізнавальної діяльності учнів

на уроках світової літератури
Активні методи підвищують рівень пізнавальної діяльності та мотивації учнів, зацікавлюють їх, що сприяє бажанню виконувати ті чи інші види робіт, а відтак – засвоювати навчальний матеріал у співпраці, співтворчості, шляхом самостійної роботи думки. А вчителю дає змогу диференціювати, індивідуалізувати процес навчання, розвивати аналітичне мислення учнів, формувати в них навички самооцінки, самоконтролю навчальної діяльності, сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.

Ключові слова: творчі роботи учнів, біографія письменника, знайомство з епохою, методи і прийоми активізації.

Hres N. K., Shkamarda H. S. Activization of Cognitive Activity of Pupils at the World Literature Lessons.

Active methods increase the level of cognitive activity and motivation of pupils, attract them and promote desire to carry out some types of works, and then – learn the course material in collaboration, co-creation by an independent brainwork. It makes possible to a teacher to differentiate, individualize learning, to develop analytical thinking, ability to form self-esteem, self-learning activities promote creative thinking, communication culture, cultivate an active person who is able to see, formulate and solve non-standard problems.

Key words: creative works of pupils, biography of the writer, acquaintance to an era, methods and techniques of activization.

Творчі сходинки педагогів Волині
Правознавство

УДК [373.5.016:34]:342.56(477)В. О. Бондар,

учитель правознавства Комунального закладу

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
Правосуддя, судова влада в Україні
Конспект уроку, 10 (профільний) клас
Урок розраховано на 45 хвилин. За допомогою різноманітних методів, прийомів та засобів організації навчально-виховного процесу розкрито суть понять: «правосуддя», «судочинство», «судоустрій» і «судова влада»; визначено та розмежовано правовий статус судді, народного засідателя, присяжного; проаналізовано діяльність Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Особливу увагу приділено ознайомленню учнів із діяльністю державних органів при формуванні судової системи України. Використовуються інформаційно-комунікаційні технології, що підвищує ефективність подання матеріалу. Поєднано індивідуальні та колективні форми навчання.

Ключові слова: правосуддя, судочинство, суд, судова влада, професійний суддя, народні засідателі, присяжні, судоустрій, ВРЮ України, ВККС України.

Bondar V. O. Justice and the Judicial Authority of Ukraine.

The lesson is expected to last 45 minutes. The definition of justice, judicial proceeding, judicial system and judicial authority is presented with the help of various methods and means connected with the educational process; the status of the judge, lay judge and jury is defined and distinguished; the work of the Superior Panel of Justice and the  High Qualification Commission  of  Judges  of  Ukraine is also analyzed. A special attention is paid to showing pupils the activities of state bodies in the formation of the judicial system of Ukraine. Various information and communication technologies are used in the course of the lesson which increases the efficiency of presentation the information. Collective and individual learning are combined.

Key words: justice, judicial proceeding, court, judicial body, career justice, lay judges, jury, judicial system, the Superior Panel of Justice of Ukraine, the  High Qualification Commission of Judges of Ukraine.
Географія

УДК [373.5.016:33]:908(477.82)Г. В. Карпець,

учитель-методист, учитель вищої категорії Нововолинської загальноосвітньої

школи І–ІІІ ст. № 7 Нововолинської міської ради Волинської області
Шахтарське місто:

погляд крізь призму реструктуризації

вугільної промисловості України
Конспект уроку, 9 клас
Пропонуються матеріали нетрадиційного компетентнісного уроку-кейсу, під час якого на основі краєзнавчого принципу всесторонньо (з точки зору географії, геології, екології, економіки) розкривається актуальна для Нововолинська та всієї України проблема: економічні, соціальні й екологічні наслідки закриття шахт.

Ключові слова: реструктуризація, приватизація, модернізація, інновації, монополія, витрати, рентабельність, паливно-енергетичний комплекс, тектонічна структура, вік гірських порід, підземні води.

Karpets H. V. Mining Town: a View through the Prism of Restructuring of the Coal Industry of Ukraine.

The materials of non-traditional competencial case-lesson are offered. The lesson is based on the principle of local lore and thoroughly disclose from the point of view of Geography, Geology, Ecology, Economics actual problem of Novovolinsk and the whole Ukraine: economical, social and ecological impacts of mine closure of mines closing.

Key words: restructuring, privatization, modernization, innovation, monopoly, costs, profitability, fuel and energy complex, tectonic structure, age of rocks, underground water.
Економіка

УДК [373.5.016:33]:338.246Н. М. Дацюк,

учитель географії та економіки Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

с. Береськ Рожищенського району;

М. М. Бондя,

методист Рожищенського районного методичного кабінету


Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет
Конспект уроку, 11 клас
Показано практичну спрямованість навчання економіки, застосування набутих знань, уміння аналізувати конкретні економічні ситуації, робити обчислення, висновки, розуміти статистичні таблиці.

Ключові слова: податки, видатки, державний бюджет, державний борг.

Datsiuk N. M., Bondia M. М. Instruments of Financial Regulation: Taxes, Spendings and the State Budget.

The possibility of practical orientation in teaching economy is shown, аpplication of acquired knowledge, ability to analyze specific economy situation, perform calculation, work with statistic tables, make conclusions.

Key words: taxes, spendings, State budget, State debt.
Біологія

УДК [373.5.016:57]:663В. М. Баран,

учитель біології Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради


Вплив харчових домішок на здоров’я людини
Конспект уроку, 9 клас
Подано матеріали, що наочно ілюструють роль і місце харчових добавок у повсякденному житті людини та їх вплив на здоров’я. Наведено рекомендації щодо виявлення цих об’єктів у харчових продуктах.

Ключові слова: поживні речовини, харчові добавки, стабілізатори, загусники, нейтралізатори, консерванти, барвники, канцерогени.

Baran V. M. The Effect of Food Additives on People’s Health.

The materials that demonstrably illustrate the role and place of food additives in people’s everyday life and their influence on our health are given. The recommendations as to detection of these objects in food are given here as well.

Key words: nutriens, food additives, regulators, thickeners, converters, preservatives, dyes, carcinogens.
Музичне мистецтво

УДК 373.3.016:78М. І. Приходько,

переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Музичне мистецтво», вчитель-методист Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9

Луцької міської ради», заслужений вчитель України
Музично-етнографічна скарбниця

українського народу як джерело самоідентифікації

сучасного школяра
З досвіду роботи
Уроки музичного мистецтва – важлива сторона виховання дитини. Вони сприяють збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери особистості, впливають на пізнання моральної сторони дійсності, підвищують пізнавальну активність і навіть впливають на фізичний розвиток. Музично-естетичне виховання учнів засобами національного музичного фольклору сприяє становленню духовного світу особистості, створенню умов для формування внутрішньої потреби дитини у безперервному вдосконаленні та реалізації своїх творчих здібностей та можливостей.

Ключові слова: вокально-хорові навички, динаміка, темп, тип музики, нотні тривалості, скоромовка.

Prykhodko M. I. Music and Ethnographic Treasure Trove of Ukrainian People as a Source of Identification Modern Student.

Lessons in music – the most important aspect of education of the child. They help to enrich the sensory experience of the emotional sphere of the individual, influencing cognition moral aspects of reality, increase cognitive activity, and even affect the physical development. Musical and aesthetic education of pupils by means of national folk music contributes to the formation of the spiritual world of the individual, creating conditions for the formation of the inner needs of the child in continuous improvement and realization of their creative abilities and opportunities.

Key words: vocal and choral skills, dynamics, tempo, type of music, musical duration, patter.

Виховна робота

УДК [373.5.016:51]:373.5.015.311В. І. Бондарук,

студентка математичного факультету СНУ ім. Лесі Українки


Розвиток математичних здібностей учнів

засобами позакласної роботи
Розглядаються особливості розвитку математичних здібностей учнів у системі позакласної роботи. Акцентується увага на ролі педагога у процесі навчання. Подаються практичні розробки.

Ключові слова: математика, математичні здібності, психолого-педагогічні особливості навчального процесу, позакласна робота.

Bondaruk V. I. Teacher Out-of-Class Work on Development of Mathematical Abilities of Pupils.

Features of development of pupil mathematical abilities in the out-of-class work are considered. The attention is focused on the role of the teacher in the learning process. Practical works are given.

Key words: mathematics, mathematical abilities, psychology and pedagogical features of educational process, out-of-class work.

Школа очима соціолога

УДК 316.62:37.018.46Г. Д. Романчук,

завідувач соціологічної лабораторії ВІППОСлухачі курсів про підвищення кваліфікації:

результати, проблеми, пропозиції
За результатами соціологічного опитування, проведеного протягом січня – червня 2014 р., висвітлено рівень задоволеності слухачів курсів підвищення кваліфікації їх організацією та змістом навчального процесу; розкрито проблемні питання та пропозиції щодо забезпечення підвищення ефективності науково-методичного супроводу розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів регіону.

Ключові слова: ВІППО, неперервна освіта, курси підвищення кваліфікації, підвищення кваліфікації у міжкурсовий період, науково-методичний супровід.

Romanchuk H. D. Students about Professional Development: Results, Problems, Suggestions.

According to the sociological survey conducted from January to June 2014, the level of satisfaction of students of professional development with their organization and the content of educational process are shined; the problem questions and suggestions concerning the improving of scientific and methodical maintenance efficiency of development of teacher professional skills of the region are opened.

Key words: Volyn in-Service Teacher Training Institute, continuous education, advanced training courses, professional development during the intercourse period, scientific and methodical maintenance.

Додаток

Компакт-дискНа допомогу вчителю
УДК [373.5.016:57]:004.032.6

О. В. Береза,

вчитель біології Комунального закладу «Луцька

загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 11 – колегіум Луцької міської ради»;

Т. П. Верба,

завідувач навчально-методичного відділу ВІППО


Роль віртуального кабінету

в процесі викладання біології
Висвітлено роль віртуального кабінету як багатопланового середовища, зорієнтованого на взаємодію вчителя та учня, що забезпечує більш комфортне оволодіння біологічними знаннями.

Ключові слова: інформація, методичні ресурси, структура, ефективність, матеріальна база.

Bereza O. V., Verba T. P. Role of a Virtual Room in Biology Teaching.

The role of a virtual room as the multidimensional environment focused on interaction of the teacher and the pupil providing more comfortable mastering biological knowledge is shined.

Key words: information, methodical resources, structure, efficiency, material resources.
(Презентація та методичні рекомендації)


Творчі сходинки педагогів Волині
Правознавство

УДК [373.5.016:34]:342.56(477)В. О. Бондар,

учитель правознавства Комунального закладу

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
Правосуддя, судова влада в Україні
Конспект уроку, 10 (профільний) клас
Урок розраховано на 45 хвилин. За допомогою різноманітних методів, прийомів та засобів організації навчально-виховного процесу розкрито суть понять: «правосуддя», «судочинство», «судоустрій» і «судова влада»; визначено та розмежовано правовий статус судді, народного засідателя, присяжного; проаналізовано діяльність Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Особливу увагу приділено ознайомленню учнів із діяльністю державних органів при формуванні судової системи України. Використовуються інформаційно-комунікаційні технології, що підвищує ефективність подання матеріалу. Поєднано індивідуальні та колективні форми навчання.

Ключові слова: правосуддя, судочинство, суд, судова влада, професійний суддя, народні засідателі, присяжні, судоустрій, ВРЮ України, ВККС України.

Bondar V. O. Justice and the Judicial Authority of Ukraine.

The lesson is expected to last 45 minutes. The definition of justice, judicial proceeding, judicial system and judicial authority is presented with the help of various methods and means connected with the educational process; the status of the judge, lay judge and jury is defined and distinguished; the work of the Superior Panel of Justice and the  High Qualification Commission  of  Judges  of  Ukraine is also analyzed. A special attention is paid to showing pupils the activities of state bodies in the formation of the judicial system of Ukraine. Various information and communication technologies are used in the course of the lesson which increases the efficiency of presentation the information. Collective and individual learning are combined.

Key words: justice, judicial proceeding, court, judicial body, career justice, lay judges, jury, judicial system, the Superior Panel of Justice of Ukraine, the  High Qualification Commission of Judges of Ukraine.
(Презентація)
Географія

УДК [373.5.016:33]:908(477.82)Г. В. Карпець,

учитель-методист, учитель вищої категорії Нововолинської загальноосвітньої

школи І–ІІІ ст. № 7 Нововолинської міської ради Волинської області
Шахтарське місто:

погляд крізь призму реструктуризації

вугільної промисловості України
Конспект уроку, 9 клас
Пропонуються матеріали нетрадиційного компетентнісного уроку-кейсу, під час якого на основі краєзнавчого принципу всесторонньо (з точки зору географії, геології, екології, економіки) розкривається актуальна для Нововолинська та всієї України проблема: економічні, соціальні й екологічні наслідки закриття шахт.

Ключові слова: реструктуризація, приватизація, модернізація, інновації, монополія, витрати, рентабельність, паливно-енергетичний комплекс, тектонічна структура, вік гірських порід, підземні води.

Karpets H. V. Mining Town: a View through the Prism of Restructuring of the Coal Industry of Ukraine.

The materials of non-traditional competencial case-lesson are offered. The lesson is based on the principle of local lore and thoroughly disclose from the point of view of Geography, Geology, Ecology, Economics actual problem of Novovolinsk and the whole Ukraine: economical, social and ecological impacts of mine closure of mines closing.

Key words: restructuring, privatization, modernization, innovation, monopoly, costs, profitability, fuel and energy complex, tectonic structure, age of rocks, underground water.
(Презентація й додатки)
Економіка

УДК [373.5.016:33]:338.246Н. М. Дацюк,

учитель географії та економіки Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.

с. Береськ Рожищенського району;

М. М. Бондя,

методист Рожищенського районного методичного кабінету


Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет
Конспект уроку, 11 клас
Показано практичну спрямованість навчання економіки, застосування набутих знань, уміння аналізувати конкретні економічні ситуації, робити обчислення, висновки, розуміти статистичні таблиці.

Ключові слова: податки, видатки, державний бюджет, державний борг.

Datsiuk N. M., Bondia M. М. Instruments of Financial Regulation: Taxes, Spendings and the State Budget.

The possibility of practical orientation in teaching economy is shown, аpplication of acquired knowledge, ability to analyze specific economy situation, perform calculation, work with statistic tables, make conclusions.

Key words: taxes, spendings, State budget, State debt.
(Презентація)

Біологія

УДК [373.5.016:57]:663В. М. Баран,

учитель біології Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради


Вплив харчових домішок на здоров’я людини
Конспект уроку, 9 клас
Подано матеріали, що наочно ілюструють роль і місце харчових добавок у повсякденному житті людини та їх вплив на здоров’я. Наведено рекомендації щодо виявлення цих об’єктів у харчових продуктах.

Ключові слова: поживні речовини, харчові добавки, стабілізатори, загусники, нейтралізатори, консерванти, барвники, канцерогени.

Baran V. M. The Effect of Food Additives on People’s Health.

The materials that demonstrably illustrate the role and place of food additives in people’s everyday life and their influence on our health are given. The recommendations as to detection of these objects in food are given here as well.

Key words: nutriens, food additives, regulators, thickeners, converters, preservatives, dyes, carcinogens.
(Презентація)
Музичне мистецтво

УДК 373.3.016:78М. І. Приходько,

переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Музичне мистецтво», вчитель-методист Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9

Луцької міської ради», заслужений вчитель України
Музично-етнографічна скарбниця

українського народу як джерело самоідентифікації

сучасного школяра
З досвіду роботи
Уроки музичного мистецтва – важлива сторона виховання дитини. Вони сприяють збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери особистості, впливають на пізнання моральної сторони дійсності, підвищують пізнавальну активність і навіть впливають на фізичний розвиток. Музично-естетичне виховання учнів засобами національного музичного фольклору сприяє становленню духовного світу особистості, створенню умов для формування внутрішньої потреби дитини у безперервному вдосконаленні та реалізації своїх творчих здібностей та можливостей.

Ключові слова: вокально-хорові навички, динаміка, темп, тип музики, нотні тривалості, скоромовка.

Prykhodko M. I. Music and Ethnographic Treasure Trove of Ukrainian People as a Source of Identification Modern Student.

Lessons in music – the most important aspect of education of the child. They help to enrich the sensory experience of the emotional sphere of the individual, influencing cognition moral aspects of reality, increase cognitive activity, and even affect the physical development. Musical and aesthetic education of pupils by means of national folk music contributes to the formation of the spiritual world of the individual, creating conditions for the formation of the inner needs of the child in continuous improvement and realization of their creative abilities and opportunities.

Key words: vocal and choral skills, dynamics, tempo, type of music, musical duration, patter.
(Презентація й додатки)
Початкове навчання
О. В. Васійчук,

учитель початкових класів Комунального закладу «Луцький навчально-виховнийкомплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»
Правильна вимова слів із дзвінкими

приголосними звуками в кінці слів і складів.

Складання і доповнення речень
(Відеоурок, 3 клас)


Каталог: files -> pedposhyk
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2(86) / 2015
pedposhyk -> Огляд науково-методичного вісника Педагогічний пошук
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (74) / 2012
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (82) / 2014


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (82) / 2014
«офіціозної, робленої, бездумної патетики», припинити «фальшиве ідолопоклонство, стереотипне славослів’я» на адресу Тараса Григоровича....
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 2(86) / 2015
Оскільки цей рік – ювілейний для віппо, то й у цьому випуску журналу вміщено матеріали до 75-ліття нашого вузу. Зокрема, Н. М. Кот...
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconОгляд науково-методичного вісника Педагогічний пошук
У чотирьох числах журналу вміщено понад вісімдесят статей, більшість – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді кращих...
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (74) / 2012
Цього року люди нашого кола відзначають 420-річчя з дня народження Яна-Амоса Коменського. Про цю унікальну особистість, одне з чільних...
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconПідсумки методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на наступний 2014-2015 н р
В 2013-2014 н р педагогічний колектив продовжив роботу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних...
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconДніпропетровський педагогічний коледж
Олександр Довженко. Загальний огляд творчості. Кіноповість „Україна в огні”: відображення у творі найтрагічніших сторінок історії...
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconТема уроку. Пошук у Всесвітній мережі Мета уроку: навчальна
Електронна пошта, групи новин (телеконференції), пошук І перегляд інформації на Web-сторінках, Інтерактивне спілкування)
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconХарківський індустріально-педагогічний технікум
Харківського індустріально-педагогічного технікуму порушуємо клопотання щодо зміни назви навчального закладу. У подальшому просимо...
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconго етапу районних (міських) олімпіад юних істориків 2013-2014 н р. клас Завдання І. Розв`яжіть тести
Француз, який вирушив на пошук північного шляху до Китаю, але приєднав до володінь Франції нову колонію — Канаду
Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014 iconЕлектронне урядування) Випуск (огляд матеріалів змі за – 30 листопада 2014 р.)
Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з проблематики електронного урядування


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка