Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестрСторінка1/2
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0,53 Mb.
  1   2


Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків

української літератури в 11 класі

за рівнем філологічного напряму (профіль української філології)

І семестрДата

К-ть

годин

Тема уроку

Примітки

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920—1930-х років

1.
1

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Складні суспільно-історичні умови розвитку. Основні напрямки: модернізм, соцреалізм, постмодернізм. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Українська література і духовне відродженню нації в першу третину ХХ ст. Літературні організації в Україні (“Гарт”, “Плуг”, “Аспанфут”, ВАПЛІТЕ, “Ланка”, МАРС). Літературна дискусія 1925—1928 pоків про шляхи розвитку української літератури, активна участь у ній М.Хвильового. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, символізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм, конструктивізм) течії та їхнє значення у подоланні народницьких тенденцій в українській літературі, у виведенні її на світові обшири.

ТЛ: «розстріляне відродження», авангардизм, соцреалізм.
ПОЕЗІЯ 1920—1930 рр.

2.
5

Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Життєвий і творчий шлях П.Тичини. Трагізм його творчої долі.

Є. Маланюк, В. Стус про поета. Багатогранність таланту. Мистецькі уподобання (малярство, музика). Новаторський характер поезії П.Тичини, особливості його поетичного стилю (звернення до “вічних” тем, культура віршування, потужне ліричне “Я” як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, імпресіонізму, експресіонізму). Місце видатного лірика в українській та світовій літературі.

ТЛ: вітаїстичність, тонічний вірш, поліфонізм поезії, новаторство.

3


Вірш “Ви знаєте, як липа шелестить” – мотив єдності людини з природою, її персоніфіковане змалювання як живої істоти. Майстерне використання алітерацій.

Вплив символізму та імпресіонізму на ранню творчість поета.

Збірка “Соняшні кларнети” знакове явище в українській поезії перших десятиліть ХХ ст. Космогонічна тема і всесвіт у збірці (“Не Зевс, не Пан...”). Зорові та звукові образи-символи у змалюванні природи (“Гаї шумлять”, “Ой не крийся, природо, не крийся...”, “Пастелі”, “Енгармонійне”). Майстерне володіння верлібром. Оригінальність строфічної будови, ритмомелодики та римування віршів. Синкретичний характер поезії, використання засобів музичного й образотворчого мистецтва.

4


Вірш “Арфами, арфами…”, оригінальність образів, майстерність алітерацій та асонансів, ритмомелодики у вірші.

Вплив імпресіонізму в розкритті внутрішнього світу людини в інтимній ліриці поета (“Не дивися так привітно...”, “Подивилась ясно...”).

Вірш “Десь на дні мого серця...”, оригінальність строфічної будови, ритмомелодики і римування.

Майстерне зображення глибоких переживань ліричного героя (“О панно Інно…”).

Художнє осмислення автором національно-визвольного пробудження народу, радості українського відродження в ліричній поемі “Золотий гомін”.

Вивчити напам’ять вірші “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”


5


Риси модернізму в змалюванні трагічної долі України в роки громадянської війни (“Одчиняйте двері”, “Скорбна мати”).

Майстерне використання тонічного вірша. Образи-символи у вірші “Пам’яті тридцяти”. Уславлення борців за визволення народу.

Гуманістичний пафос збірки “Замість сонетів і октав”, неприйняття кривавого насильства у час революції.

Вивчити напам’ять вірш “Пам’яті тридцяти”.

6


ВЧ №1 Виразне читання поезій Павла Тичини. Художнє осмислення гармонії світу і дисонансів революційної дійсності, її планетарне зображення (збірка “Плуг”, цикл “В космічному оркестрі”).


Євген Маланюк про злам у творчості поета (“Від кларнета твого — пофарбована дудка осталась”).
7
2

Київські «неокласики». Група київських поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Рильський, М. Драй-Хмара, П. Филипович, О. Бургардт). Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Загальна характеристика поезії «неокласиків», її особливості. Микола Зеров «Київ − традиція», «Чистий четвер»
8Різногранний творчий шлях М. Зерова − лідера «неокласиків». Культурологічна основа збірки «Камена». Філософічність, афористичність його сонетів. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність.

ТЛ.: філософічність, сонет.
9
3

Життєвий і творчий шлях М.Рильського. Приналежність до групи київських «неокласиків”.Багатогранна діяльність (поет, перекладач, фольклорист, етнограф, публіцист, літературознавець, лінгвіст). Гуманістичний пафос його поезій.

Рання творчість М.Рильського. Майстерне змалювання природи і внутрішнього світу ліричного героя у збірках “На білих островах”, “Під осінніми зорями”, “Синя далечінь”. Вплив символізму на творчість поета.

Вірш “Яблука доспіли, яблука червоні…”

Майстерне змалювання в ньому настроїв і почуттів ліричного героя. Яскраві художні деталі, оригінальні тропи у вірші. Афористичність мови. Мелодійність і задушевність поезії.


10Життєстверджуючий пафос у змалюванні природи в образах поезії “Молюсь і вірю. Вітер грає...”. Перегук вірша з поезією О.Олеся “Чари ночі” у змалюванні єдності людини і природи.

Філософічна сповідальність пейзажної лірики поета (“Запахла осінь в’ялим тютюном…”). Естетика природної краси й гармонії.Вивчити напам’ять один вірш (на вибір).

11Вітаїстичність настрою, життєлюбство, оптимізм ліричного героя (“Солодкий світ!”). Щире захоплення красою й неосяжною величчю світу.

Вірш “Коли усе в тумані життєвому…” як естетичне кредо митця, гімн вічному мистецтву, нетлінності його витворів. Смислова й настроєва значимість образу, художньої деталі у вірші. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті.


12
3

Євген Плужник. Стисла розповідь про життєву долю одного з провідних поетів “розстріляного відродження”. Збірки його поезій “Дні” та “Рання осінь” як вагомий новаторський внесок в українську поезію 20-х років.

“Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність його поезії. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Суди мене судом своїм суворим...”).

Вірш “Для вас, історики майбутні” — зразок громадянської лірики поета, вираження свого ставлення до світу. Історіософічність погляду на минуле й сучасне життя.


Вивчити напам’ять один з віршів Є.Плужника (на вибір).


13Космічні мотиви в поезії Є.Плужника, усвідомлення себе часткою космосу (“Ніч… а човен — як срібний птах!..”). Мить і вічність у почуттєвому зіставленні. Роль порівняння і метафори в поезії.

Захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії (“Вчись у природи творчого спокою...”). Майстерність у передачі миттєвого настрою ліричного героя, інтимна лірика поета (“Річний пісок слідок ноги твоєї...”). Майстерність художньої деталі.


14Поема “Галілей” — унікальне явище в літературі 20-х років про болючі роздуми над тогочасною дійсністю.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.
15
2

Володимир Свідзинський. Біографічні відомості про поета, одного з найталановитіших представників високого модернізму, творця міфософічної поезії. Асоціативні образи-символи у збірці “Вересень”. Художня досконалість строфічної будови (усічена строфа).

Мотиви самотності й самоізоляції ліричного героя (“І цей листочок, як я”). Довершеність верлібру. Філософічність поезії (“Голубими очима вдивляється в небо дитя...”). Тісний зв’язок поезії з фольклором, міфом, казкові мотиви (“Ти увійшла нечутно, як русалка”). Майстер ліричної мініатюри (“У рідній моїй стороні...”).


16ПЧ №1 Василь Шкляр «Залишенець. Чорний ворон»
17
2

Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях поета — талановитого лірика. Роздвоєність його душі (“Два Володьки”). Поема «Мазепа» (пролог).

Художня довершеність інтимної лірики поета (“Коли потяг у даль загуркоче”, “Ластівки на сонці”, “Марія”). Майстерність ліричної мініатюри (“Люблю”).

Вірш “Так ніхто не кохав...”. Неоромантичне змалювання внутрішнього світу ліричного героя. Гіперболізація почуттів. Афористичність мови. Багатство тропів, майстерність у використанні поетичних фігур (анафори, обрамлення). Задушевність і мелодійність поетичного слова.

Майстерне поєднання в поезії любові до Вітчизни, рідної природи і коханої (“Білі акації будуть цвісти…”). Оригінальні тропи у вірші.Вивчити напам’ять вірш “Так ніхто не кохав...”


18Поема “Розстріляне безсмертя” як щире і правдиве слово автора про драматичні сторінки історії українського нороду. Автобіографічний роман “Третя Рота”, його тривалий шлях до читача.

ТЛ: поглиблення поняття про художню образність (поетичний образ).
19Узагальнення та систематизація вивченого
20КР №1 ПОЕЗІЯ 1920—1930 рр.. Тест
ПРОЗА 1920−1930 pp.

21
4

Жанрово-стильове розмаїття української прози цього періоду. Нові теми, проблеми, часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну та європейську традиції. Зв’язок із поезією.

Життєвий і творчий шлях М.Хвильового“основоположника нової української прози” (О.Білецький). Його провідна роль в літературному житті 1920-x років, у проведенні літературної дискусії 1925—1928 рр. (літературно-публіцистичні статті-памфлети “Камо грядеши?”, “Думки проти течії”, “Україна чи Малоросія?”). Романтичність світобачення. Тематичне і стильове розмаїття його прози.


22Новела “Я(Романтика)”. Проблема добра і зла в житті та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком, породжених революцією. Жорстокість і фанатизм головного героя. Психологічний злам у його душі.
23Символічний образ матері у творі М. Хвильового «Я(Романтика)»
24ВЧ №2 Виразне читання прозового твору. Оригінальна манера письма М.Хвильового, роль природи і діалогів у розкритті внутрішнього світу героїв, розповідь від першої особи. Продовження неоромантичних традицій М.Коцюбинського.

Вивчити напам’ять уривок

25Повість “Іван Іванович” як сатира на новий радянський побут. Майстерне розкриття психології “вічного” обивателя. Сатиричні зображувальні засоби.

Змалювання образу сильної, вольової особистості (жінки Б’янки), яка бореться за свої ідеали, що розходяться з тогочасною дійсністю у повісті “Сентиментальна історія”. Трагічна історія створення “Вальдшнепів”“роману політичної ідеї та соціальної тези, роману-памфлету” (Г.Костюк). Еволюція у світогляді головного героя Дмитра Карамазова. Характер Аглаї як резонера у творі.

Значення творчості письменника в розвитку української літератури.

26
3

Григорій Косинка (Стрілець) Життєвим і творчий шлях письменника. Трагічна доля митця. Новелістична майстерність митця (“На золотих богів”, “В житах”, “Політика”, “Серце”).Відображення українського села в 1920-ті роки, його гострих проблем, складної долі селянина. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі.

В житах” як зразок імпресіоністичної новели. Проблематика твору (зупинена мить, пошуки порушеної гармонії). Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість. Зорові і слухові образи, художні деталі в новелі. Лаконізм і психологічна насиченість оповіді.


27«Фавст» – новітня інтерпретація відомого “вічного” образу Фауста із твору Й.В.Гете. Втілення європейської ідеї бунту, активної протидії людини обставинам. Образ Прокопа Конюшини у творі. Особливості художнього стилю Г.Косинки.

ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.
28ПЧ №2 Ігор Калинець «Ночі», «Ікони», «Ілюзія», «Я радо йду у твій полон», «Марійка», «Колискова», «Олександр Довженко», «Свято», «Три казки»
29
4

Валер’ян Підмогильний Біографічні відомості про письменника як представника психологічної прози, перекладача, творця українського модерністського роману (“Місто”) та екзистенційної повісті (“Повість без назви”).

Своєрідний підхід письменника до розкриття традиційної теми покинутої дівчини у романі “Невеличка драма”. Протиставлення у творі Марти Висоцької, сильної духом і національно свідомої української жінки, егоїсту-прагматику Юрію Славенку. Екзистенційні мотиви. Ранні оповідання і повісті (“Син”, “Гайдамака”, «Третя революція», “Повстанці”, “Історія пані Івги” та ін.).


30Роман “Місто” − взірець української урбаністичної прози. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретованій на національному ґрунті.

РМ №1 Усний твір «Образ “цілісної” людини в єдності її біологічного, духовного, соціального − інтелігента Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру. Іронічний характер змалювання». «Жіночі образи у творі»
31Перегук твору з кращими здобутками світової літератури.

TЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.


32Узагальнення та систематизація вивченого
33КР №2 ПРОЗА 1920−1930 pp. ( М. Хвильовий, Григорій Косинка (Стрілець), Валер’ян Підмогильний). Твір
34
4

Юрій Яновський Життєвий і творчий шлях письменника-романтика. Активна участь Ю.Яновського у становленні українського кіно, відбиття цього у його творчості (роман «Майстер корабля»).
35Роман “Чотири шаблі”, його трагічна творча історія. Зображення в ньому національно-визвольної боротьби українського народу в період революційних протистоянь. Оригінальність композиції, символічність назви, що розкривається через образи командира дивізії вільних козаків Шахая та його друзів
36Роман у новелах “Вершники” як соцреалістичний твір. Своєрідність композиції і жанру (поєднання ознак народної думи, героїчної поеми, новели). Проблематика, романтичне змалювання дійсності. Показ героїв у незвичайних обставинах.

Життєві реалії як поштовх до художнього узагальнення. Новела “Подвійне коло”. Умовність зображення. Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.


37Новела “Дитинство” – ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті.

Новела “Шаланда в морі” – утвердження в ній високих загальнолюдських ідеалів кохання і вірності, відданості своєму громадському обов’язку (Мусій Половець, Половчиха).

Особливості стилю Ю.Яновського.

ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення. Романтика як пафос і романтизм як стильова течія в літературі. Засоби романтичного зображення.

38РМ №2 Письмовий твір-роздум проблемного чи дискусійного характеру за одним чи кількома вивченими творами на тему «Проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати».
39
3

Остап Вишня (Павло Губенко). Життєвий і творчий шлях Остапа Вишні — одного з найвидатніших українських письменників-гумористів. Продовження ним сатирично-викривальних традицій української літератури (народні усмішки, С.Руданський, Л.Глібов, І.Нечуй-Левицький, І.Карпенко-Карий, В.Самійленко). Велика популярність і значення усмішок Остапа Вишні у 20-ті роки. Арешт і десятилітнє заслання у сталінських таборах. Табірний щоденник “Чиб’ю. 1934”. Тематична і жанрова різноманітність творчості. Утвердження засобами гумору народної моралі. “Моя автобіографія” як оригінальний жанр, гумористична розповідь про своє життя і літературну творчість.
40Гумореска “Чухраїнці”, гумористичне висміювання в ній деяких негативних рис української ментальності. “Остап Вишня — поет полювання” (М.Рильський). Цикл “Мисливські усмішки” (гуморески “Як варити і їсти суп із дикої качки”, “Сом” та ін.). Зображення в них комічних життєвих ситуацій, мальовничих картин природи. Глибокий ліризм розповіді, тонка іронія.

Особливості стилю письменника (оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор).


41ЛРК №1 Наталя Баклай «Земля не спить», «Стоять хати», «Український шлях», «Сільська інтелігенція», «Ромашки», «Тобі»
ДРАМАТУРГІЯ 1920-1930 pp.

42
1

Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка). Драматургія 20-30-х років (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій “корифеїв”, зарубіжної класики і модернізму.
43
3

Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора, його творча співпраця з режисером модерного українського театру Лесем Курбасом. Утвердження загальнолюдських цінностей і сатиричне викриття потворних явищ тогочасної дійсності у п’єсах М.Куліша.

Огляд його драматичних творів (“97”, “Народний Малахій”, «Маклена Граса» та ін.).


44Сатирична комедія “Мина Мазайло”. Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси у наш час.
45Особливості стилю М.Куліша, поєднання в ньому рис реалізму та романтизму, сатиричних та трагедійних начал, оригінальне втілення загальнолюдських проблем на національному ґрунті, створення колоритних національних характерів.

Новаторство драматурга, його місце серед найвизначніших драматургів-новаторів ХІХ—ХХ ст. Актуальність п’єс М.Куліша сьогодні.


46
3

Іван Кочерга. Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична й жанрова особливість його драматичних творів.

Драматична поема “Свіччине весілля”, її історична основа.


47Символічні образи світла і свічки у п’єсі. Втілення в образі Івана Свічки непоборної сили українського народу в боротьбі за щастя і волю. Образ Меланки як символу України та її тернистого шляху в історії.
48Драматична поема “Ярослав Мудрий” як глибоко патріотичний твір про наших славних предків.

Своєрідність драматургії І.Кочерги. Продовження ним класичних традицій у жанрі драматичної поеми. Утвердження поетичного стилю в драматургії. Романтичний пафос і психологізм його п’єс, їхній образний символізм.ТЛ: образи-символи, драматична поема (повторення).
49Узагальнення та систематизація вивченого
50КР № 3 ПРОЗА 1920−1930 pp. (Юрій Яновський, Остап Вишня). ДРАМАТУРГІЯ 1920-1930 pp. Тест
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

51
1

Література в Західній Україні (до 1939 р).

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої.


52
3

Богдан-Ігор Антонич. Біографічні відомості про письменника, його творчий шлях. Поєднання класичних фольклорних образів із модерністськими символічними поетичними образами у збірках “Три перстені”, “Книга Лева”, “Зелена Євангелія”, “Ротації”.

Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій Б.-І.Антонича. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими. Міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.

Поетичний образ рідної Лемківщини у пейзажній ліриці Б.-І.Антонича (“Село”, “Черемхи”).


Вивчити напам’ять один вірш (на вибір).


53Вірш “Вишні”, оригінальне сприйняття ліричним героєм природи і навколишньої дійсності через народні символічні образи, фольклорні тропи. Використання міфологічних та архетипних образів. Психологічне перевтілення героя, його уподібнення явищам природи, прийом метаморфози (“З зелених думок одного лиса”).

Вірш “Автопортрет” як поетичне кредо митця, його міфопоетичне сприйняття світу, медитація-роздум над своїм родовим корінням.

Вірш “Різдво”, майстерне поєднання в ньому язичницьких та християнських уявлень наших предків.

54Вірш “Зелена Євангелія”, захоплення ліричного героя вічною красою світу.

Вірш “Дороги”, оптимізм ліричного героя, його віра в неминучу молодість життя, специфіка пейзажу, символіка образів.

Вірш “Пісня про незнищенність матерії”, філософські роздуми про безсмертя, про вічність життя.

Особливості поетичного стилю лемківського поета: сюрреалістичне мислення, оригінальність метафоричних образів, новаторство поезії. Місце Б.-І.Антонича серед визначних ліриків-новаторів світу (Р.-М.Рільке, П.Верлен).ТЛ: поглиблення поняття про сюрреалізм, міфологізм, архетип, асоціативність
55
3

Осип Турянський. Біографічні відомості про письменника.

Поза межами болю” — видатний твір української модерної літератури, написаний у стилі експресіонізму. Оригінальність жанру (повість-поема). Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у поемі в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви у творі, гуманістичні цінності, що утверджуються в ньому. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєстверджуючий пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. Афористичність мови твору.

Співзвучність твору з світовою класикою. Місце твору в світовій антивоєнній літературі.ТЛ: поема в прозі.
56
1

Еміграційна література (огляд)


Еміграція українців за кордон у 1920-1940 рр. Утворення за кордоном літературно-мистецьких організацій, “празької поетичної школи” українських літераторів. Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, І.Багряного, Д.Гуменної, Наталени Королевої та ін.

«Празька школа» поетів (огляд) “Празька школа” поетів, її представники (Є.Маланюк, Ю.Дараган, Л.Мосендз, О.Ольжич, О.Теліга, О.Лятуринська, О.Стефанович, Ю.Липа, Ю.Клен, Н.Лівицька-Холодна та ін.). Продовження ними модерністських традицій неоромантиків, неокласиків.

Збірка Ю.Дарагана “Сагайдак” (1925) як поетичний заспів “пражан”.

Головний герой їхніх творів — духовно сильна й вольова людина, національно свідомий українець, що мріє про незалежність України. Волелюбність, мужність, почуття відповідальності перед поневоленою батьківщиною, щирий патріотизм — основний пафос їхньої творчості.


57
2

Євген Маланюк. Життєвий і творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника “празької школи”. Поєднання в його творчості неоромантичних, неокласичних, символістських та реалістичних тенденцій: збірки поезій “Стилет і стилос”, “Земля й залізо”, “Земна мадонна” та ін. Художнє осмислення в них проблем буття, ностальгічні мотиви, філософічність поезій.

Вірші про призначення поета й поезії в ранній творчості письменника. Роль поета-патріота в суспільному житті (“Стилет чи стилос?..”). Майстерне використання антитези у творі.


58Своєрідний образ України як Степової Еллади у поезії Є.Маланюка (“Псалми степу”, “Варязька балада”). Аналіз вірша “Знаю – медом сонця, ой Ладо…»

Філософські мотиви у поезії “Істотне”. Земне буття у космічному вимірі. Оригінальність метафор і порівнянь.

Туга за рідним краєм, мотиви самотності (“Під чужим небом”).

Художня майстерність віршів Є.Маланюка, оригінальність форми, особливості поетичного стилю.

Літературознавчі праці про Т.Шевченка, І.Франка, Лесю Українку, М.Хвильового (“Книга спостережень”).

59
4

Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях письменника, втілення в його творах трагічної долі українського народу в ХХ ст. Участь в організації МУРу (Мистецького Українського Руху).

Публіцистика У.Самчука: народ і нація, проблеми формування національної свідомості (уривки зі статті “Нарід чи чернь?”).Мемуарні твори: “На білому коні”, “На коні вороному”. Трилогія «Ост» – зображення тривалого шляху українського народу до свого визволення.
60Трилогія “Волинь” — роман-хроніка, широке епічне полотно про долю українського селянства в першій третині ХХ ст. Образ Матвія Довбенка як символу справжнього сина українського народу. Показ формування національної самосвідомості на прикладі Володька.

Роман «Юність Василя Шеремети» , його автобіографічна основа.
61Maрія” (роман-хроніка) як художній документ про життя селянської родини в Україні в умовах тоталітаризму. Зображення страшних картин голодомору в Україні на прикладі однієї сім’ї. Образ Марії, її символічний зміст та спорідненість з біблійними образами.
62Утвердження у творі високих моральних якостей українського народу, осуд тих, хто зрікається свого роду, нації. Майстерність письменника у розкритті психології героїв, побудові драматичного сюжету. Пейзажні картини та художні деталі, їхня роль у творі.

TЛ: поглиблення поняття про роман (роман-хроніка, епопея).
63Узагальнення та систематизація вивченого
64КР №4 Література в Західній Україні (до 1939 р)., еміграційна література. Тест
Каталог: ld
ld -> Ахматова Анна Андріївна Ахматова Анна Андрі́ївна (Горенко) — російська поетеса, родом з України, представниця акмеїзму. Лауреат міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна»
ld -> Творчість
ld -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
ld -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
ld -> Альбер Камю. Життєвий І творчий шлях. Філософські й естетичні погляди. Камю І екзистенціалізм. Провідні мотиви творчості
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Проект змін до програми Робоча група
ld -> Художня спадщина: студії
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconВаріант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія
Українська література. 11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям...
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconТема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconКалендарно-тематичне планування уроків з української літератури 11 клас (академічний рівень) ІІ семестр
Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності...
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconКалендарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва на ІІ семестр для 5-7 класів

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва, 9 клас
Великі європейські стилі: античний, візантійський, романський, готичний, Ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconКалендарно-тематичне планування з української літератури

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconМетодичні рекомендації І календарно-тематичне планування уроків літературного читання у 4 класі
У 4 класі завершується курс «Літературне читан­ня», який є органічним складником освітньої галузі «мови І літератури», пропедевтичною...
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconКалендарно-тематичне планування з української літератури 9 клас
...
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі за рівнем філологічного напряму (профіль української філології) І семестр iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка