Орієнтовні питання для складання характеристики класуСкачати 50,09 Kb.
Дата конвертації10.03.2018
Розмір50,09 Kb.

Подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності; розвиток самоврядування тощо. Класний керівник може використати Орієнтовні питання для складання характеристики класу.

Орієнтовні питання для складання характеристики класу

І. Загальні відомості про клас: кількість учнів, дівчат, хлопців

II. Соціально-психологічні особливості учнів

1. Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, това¬риші, ізольовані, зневажені. Як здійснюється опора на лідерів.

2. Ставлення до громадського життя, участь у справах класу, школи окремих учнів, класу в цілому.

3. Участь у гуртковій роботі.

4. Ставлення до вчителів. Особливості проведення роботи з батьками, їх ставлення до школи.

5. Рівень учнівського врядування, органи врядування. Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі.

6. Рівень вихованості учнів класу.

III. Особистісні риси учнів класу

1. Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання.

2. Самосвідомість: прагнення, самооцінка.

3. Індивідуально-типологічні особливості школярів: особливості тем¬пераменту, моральні якості.

4. Особливості психологічного стану деяких учнів.

IV. Пізнавальні особливості учнів класу

1. Особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, уяви.

2. Рівень інтелектуального розвитку.

V. Участь батьків у житті класу, школи

VI. Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має спрямову¬ватися робота з класним колективом (формулюються з огляду на характе¬ристики класу)

План-схема психолого-педагогічної характеристики класу

План-схема психолого-педагогічної характеристики класу

1.Загальні відомості про клас: склад учнів за ві¬ком, статтю; біографія класу, його традиції; загальна характеристика успішності та навчальної дисциплі¬ни; зв'язки класу з іншими групами і колективами.

Соціально-психологічні параметри сім‘ї - повна, одно чи багатопоколінна сім’я; гармонійність внутрішньо сімейних стосунків; за стилем родинного спілкування (авторитарні, демокра¬тичні чи конфліктні сім'ї); за характером ставлення до дитини (зацікавлені, турботливі, тривожні, відчужені, безконтрольні тощо).

2. Спрямованість класного колективу: мета і мотиви основних видів колективної діяльнос¬ті, характеристика моральної атмосфери у класі:

а) навчальна діяльність (рівень загального роз¬витку учнів, широта інтересів, кругозір); вимоги до навчальної діяльності з боку активу і учнів один до одного; негативні та позитивні прояви взаємодії в навчальній роботі (взаємодопомога або списуван¬ня, підказування тощо);

б) групова діяльність (суспільно корисна праця та її місце в житті колективу, види праці і характер її виконання, прояв дисципліни і свідомості в праці);

в) громадська діяльність класу; громадська думка; г) інші види діяльності (інтерес у класі до мисте¬цтва, літератури, спорту; відвідування театрів, участь у лекціях, диспутах, конференціях, обговорення кі¬нофільмів тощо).

3. Характер взаємин у колективі: що лежить в основі взаємин у колективі (характер зв’язків у колективі, де дружать, місце проживання, спільна діяльність, інтереси, місце за партою); як ставляться учні один до одного, система їх взаємини (повага, ввічливість, чуйність, поступливість, взаємодопомо¬га); загальні інтереси, прагнення бути разом у позаурочний час; взаємини між хлопчиками і дівчатками; найавторитетніші учні в класі, кого діти нехтують або не помічають у своєму класі і чому, ставлення класу до учнів з фізичними вадами; загальні моральні нор¬ми, правила в колективі, які діти вважають за потрібне виконувати; характерні випадки порушень цих пра¬вил, їх причини та засоби впливу на порушників з бо¬ку класного керівника та учнівського колективу.

4. Коротка характеристика виборного активу класу та його діяльності, наскільки він самостійно діє. Неофіційний актив класу, його взаємини з офіційним, взаємозв’язок із шкільним парламентом.

5. Педагогічне керівництво класним колек¬тивом: вплив особистості класного керівника, вчи¬телів, батьків на колектив, ставлення класу до них, авторитет педагогів серед учнів; здійснення індиві¬дуального підходу до учнів і загальний стиль педа¬гогічного керівництва.

6. Аналіз результативності індивідуальної виховної роботи (з учнями, схильними до девіантної поведінки, з обдарованими дітьми).

7. Аналіз роботи з батьками (взаємодія, результативність проведення батьківських зборів, інших видів роботи, ведення документації роботи з батьками)

Висновки: визначення рівня вихованості учнів, зростання або зміна рівня вихованості характеристика рівня розвитку класного колективу; основні недоліки в організації життя колективу, міжособистісних стосунків і шля¬хи їх подолання; можливість використання клас¬ного колективу для виховного впливу на окремих учнів; рекомендації щодо поліпшення роботи з ор¬ганізації та згуртування класного колективу, ство¬рення сприятливого психологічного мікроклімату для кожного учня.

Примітка: кожне положення психолого-педагогічних характеристик має бути підтверджене прикла¬дами на основі проведених спостережень. Основні положення нормативно – правових документів, якими слід користуватися при складання виховного плану: Закони України «Про освіту», Декларація прав дитини, державна програма патріотичного виховання населення. формування здорового способу життя, розвиток духовності та зміцнення моральних засад, Концепція національного виховання, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, національна доктрина розвитку освіти, указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

Складання психолого-педагогічної характеристики класу:

Програма вивчення класного колективу.

1. Загальні відомості про клас.

• Склад учнів за віком, з них скільки хлопчиків і дівчаток.

• Історія класу і його традиції.

• Загальна характеристика успішності і дисципліни.

• Відмітки неповні, неблагонадійні сім’ї.

• Зв’язки класу з іншими групами і колективами.

2. Спрямованість класу як колективу.

• Мета, зміст і мотиви основних видів колективної діяльності. Атмосфера в класі.

• Рівень загального розвитку учнів, широта інтересів. Характеристика професійних інтересів, любимі уроки класу. Позитивні і негативні прояви взаємодії і взаємодопомоги в навчальній роботі. Домінуючі мотиви учіння.

• Інтерес класу до мистецтва, літератури, спорту тощо.

3. Організаційна структура класу як колективу.

• Коротка характеристика активу класу. Вимогливість до себе та до інших, авторитетність.

• Взаємовідношення учнів з активом класу.

• Чи є у класі угрупування, які з них більш авторитетні і чому?

• Чи є у класі пасивні учні, їх характеристика? Причини пасивності.

4. Інтелектуальна єдність класу.

• Чи знаходять учні спільну мову при розв’язанні загально класних проблем?

• Як сприймаються критичні зауваження з боку учнів класу та інших учнів?

• Спостерігається критичне усвідомлення недоліків і намагання до їх виправлення?

• Загальна інтелектуальна активність класу.

5. Емоційна єдність класу.

• Емоційний тон класу: доброзичливість, симпатії, уважність, чуйність один до одного, сумісні переживання успіхів і невдач всього класу.

• Регулювання своїх емоцій.

• Загальна емоційна атмосфера класу.

6. Вольова єдність класу.

• Чи здатні учні класу до подолання труднощів і перешкод?

• Колектив класу швидко і усвідомлено виконує загально прийняте рішення.

• Чи можуть учні довго, напружено виконувати поставлену задачу і доводити її до кінця?

• Чи спостерігається в класі постійна готовність до подолань труднощів.

7. Керівництво класом як колективом.

• Вплив особистості класного керівника, вчителів на відношення в класі.

• Авторитет дорослих (класний керівник, вчителі) серед учнів класу.

• Здійснення індивідуального підходу до учнів.

Загальні висновки

Дати характеристику рівня розвитку класного колективу.Виділити позитивне і негативне в організації колективу класу.

Рекомендації щодо подальшої роботи класного керівника з класом.
Каталог: tbkp
tbkp -> Усього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
tbkp -> Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень
tbkp -> Урок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
tbkp -> Науково-методичний центр
tbkp -> Очікувані результати: Знати
tbkp -> Урок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика
tbkp -> Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconОрієнтовні плани-конспекти уроків для 5 класу з факультативного курсу «Біблійна історія та християнська етика» Дніпропетровськ, 2013
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Лист іітзо мон укра
Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconДля 3-го класу Підготувала вчитель музичного мистецтва кзш №120 Кочережко Ольга Миколаївна
Для полегшення роботи вчителя, ефективної організації часу на уроці музики, створено цей зошит для учнів 3-го класу класу чотирирічної...
Орієнтовні питання для складання характеристики класу icon«Біблійна історія та християнська етика» Дніпропетровськ 2014 ббк 87. 7
Біблійна історія та християнська етика: орієнтовні плани-конспекти уроків для 10 класу з факультативного курсу / О. Г. Рогова, Н....
Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconУрок позакласного читання. 3 клас Тема. Із скарбниці казкарів світу. Шарль Перро Попелюшка, або соболевий черевичок
Мета. Ознайомити учнів з творчістю Шарля Перро; активізувати читацьку пам’ять; формувати навички аналізу художнього твору та складання...
Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Описано рекомендації щодо складання І верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору...
Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconНавчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconТема. О. Уайльд «Щасливий принц» урок № Мета
Обладнання. Карта Європи, портрет письменника, таблиці для характеристики дійових осіб, картки для самостійної роботи, робочий зошит,...
Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconПамятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
«Продовж речення»(додаток ); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка...
Орієнтовні питання для складання характеристики класу iconКороткий фразеологічний словник (Крилаті вислови)
Біла ворона цей вираз вживається для характеристики людини, яка вирізняється серед інших своєю поведінкою, зовнішнім виглядом


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка