Основи термодинамікиСторінка1/3
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,61 Mb.
  1   2   3


Заліки з фізики
Залік ІІ
Тема: Основи термодинаміки

І варіант 10 – з клас Дата проведення
І.Початковий рівень.
1. З газом виконують зазначені нижче процеси. Під час яких процесів робота газу дорівнює нулю?

А. Під час ізохорного нагрівання. Б. Під час ізотермічного розширення.

В. Під час ізобарного охолодження. Г. Під час ізотермічного стиснення.
2. Виберіть правильне твердження відносно кипіння води у відкритій посудині під час збільшення атмосферного тиску.

А. Температура кипіння знижується. Б. Температура кипіння зменшується.

В. Температура кипіння залишається незмінною. Г. Кипіння стає неможливим.
3. Газ адіабатно стискують.

А. Внутрішня енергія газу зменшується. Б. Температура газу зменшується.

В. Тиск газу збільшується. Г. Газ віддає деяку кількість теплоти.

ІІ. Середній рівень.
4. До кожного рядка, відміченого буквою, доберіть вираз, позначений цифрою.
А. Кількість, теплоти, потрібна для нагрівання тіла. 1. Q = cmΔt + Lm

Б. Кількість теплоти, необхідна для того, щоб розплавити 2. Q = Lm

тіло, за постійної температури. 3. Q = λm

В. Кількість теплоти, потрібна для перетворення рідини 4. Q = cmΔt

в пару за постійної температури. 5. Q = cmΔt + λm

Г. Кількість теплоти, потрібна для перетворення твердого тіла,

узятого за кімнатної температури, в рідину.
ІІІ. Достатній рівень.
5. Яка кількість теплоти потрібна, щоб 30 г спирту, узятого за температури 28 0С, нагріти до кипіння і перетворити в пару за нормального атмосферного тиску?
ІV. Високий рівень.
6. Під час ізобарного нагрівання об’єм гелію збільшився в 3 рази. Яку роботу виконав газ? Яку кількість теплоти йому передано? Маса гелію 12 г, початкова температура – 1230С.

Залік ІІ
Тема: Основи термодинаміки

ІІ варіант 10 – з клас Дата проведення
І. Початковий рівень.


 1. Яка з перелічених властивостей характерна лише для кристалічних тіл?

А. Існування певної температури плавлення.

Б. Низька теплопровідність.

В. Відсутність певної температури плавлення.

Г. Велика плинність.
 1. Газ ізотермічно розширюється.

А. Робота газу негативна.

Б. Тиск газу збільшується.

В. Внутрішня енергія газу збільшується.

Г. Газ отримує деяку кількість теплоти.
 1. Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл?

А. Висока теплопровідність.

Б. Існування певної температури плавлення.

В. Велика плинність.

Г. Відсутність певної температури плавлення.


ІІ. Середній рівень.


 1. До кожного рядка, відміченого буквою, доберіть вираз, позначений цифрою.

А. Із І закону термодинаміки для ізохорного процесу 1. ΔU = Q

випливає, що … 2. Q = ΔU + Aг

Б. Із І закону термодинаміки для ізотермічного процесу 3. Q = Aг

випливає, що … 4. Aг = p ΔV

В. Тільки для ізобарного процесу… 5.A г= - ΔU

Г. Із І закону термодинаміки для адіабатного процесу

випливає, що …
ІІІ. Достатній рівень.


 1. Яка кількість теплоти виділиться при перетворенні 15 л води, узятої за температури 20 0С, на лід за температури 00С?


ІV. Високий рівень.


 1. Газ міститься під поршнем циліндра за температури 00С і тиску 0,2 МПа. Яку роботу виконає 1 л газу під час ізобарного розширення, якщо температура газу збільшиться на 20 0С?

Залік ІІІ
З фізики

Клас 10 – з І варіант Дата проведення
Тема: Електричне поле. Закони постійного струму
І. Початковий рівень.
1. Яка фізична величина є силовою характеристикою електричного поля?
А. Електроємність. Б. Різниця потенціалів. В. Напруженість.

2. Необхідно виміряти силу струму в лампі і напругу в ній. Як слід ввімкнути відносно лампи амперметр і вольтметр?


А. Амперметр і вольтметр послідовно. Б. Амперметр і вольтметр паралельно.

В. Амперметр послідовно, вольтметр паралельно.

3. До кінців провідника подають деяку різницю потенціалів. Як зміниться сила струму в провіднику, якщо його довжину зменшити вдвічі?
А. Збільшиться вдвічі. Б. Зменшиться вдвічі. В. Збільшиться в 4 рази.

Г. Не зміниться. Д. Зменшиться в 4 рази.ІІ. Середній рівень.

4. Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.


А. Сила струму. 1. I2 Rt

Б. Напруга. 2.

В. Кількість теплоти. 3.

Г. Опір. 4. ⍴V

5.

ІІІ. Достатній рівень.
5. Конденсатор ємністю С1 = 6 мкФ, заряджений до напруги 127 В, з’єднали паралельно з конденсатором С2 = 4 мкФ, зарядженим до напруги 220 В. визначте ємність батареї і напругу на її затискачах.

ІV. Високий рівень.
6. Електродвигун підйомного крана працює під напругою 380 В і споживає струм 20 А. який ККД установки , якщо вантаж масою 1 т кран піднімає рівномірно на висоту 19 м за 50 с?

Залік ІІІ
З фізики

Клас 10 – з І І варіант Дата проведення
Тема: Електричне поле. Закони постійного струму
І. Початковий рівень.


 1. Як називається фізична величина, що дорівнює відношенню заряду на одній із об кладок конденсатора до напруги між обкладками ?

А. Потенціал електричного поля. Б. Напруженість електричного поля.

В. Електроємність.


 1. Який з наведених нижче виразів може служити визначенням поняття електричний опір?

А. Властивість провідника обмежувати силу струму в колі.

Б. Фізична величина, яка характеризує дію струму.

В. Фізична величина, яка є енергетичною характеристикою електричного поля.
 1. Як зміниться значення сили струму, якщо підігріти металевий провідник?

А. Не зміниться. Б. Зменшиться. В. Струм зникне.

Г. Збільшиться. Д. Визначити неможливо.
ІІ. Середній рівень.


 1. Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.

А. Робота електричного струму. 1. IU

Б. Потужність електричного струму.. 2.

В. Питомий опір. 3.

Г. Електрохімічний еквівалент. 4.

5. UIt

ІІІ. Середній рівень.


 1. Батарея акумуляторів із внутрішнім опором 0,2 Ом живить 10 паралельно з’єднаних ламп з опором 250 Ом кожна. Визначте ЕРС батареї, якщо струм в кожній лампі 0,5 А?

ІV. Високий рівень.

 1. Електрон, маючи швидкість 1,6*106 м/с, влітає в однорідне електричне поле з напруженістю 90 В/м і летить у ньому до повної зупинки. Який шлях пройде електрон і скільки знадобиться для цього часу? Масу електрона вважати рівною 9*10-31 кг.

Заліки з географії
Залік №2

З географії

10-з Дата__________________

Варіант 2

Рівень І

Вибрати правильний варіант відповіді 1. Розміщення підприємств хімічної промисловості визначається:

А. кліматом

Б. наявністю сировини

В. рельєфом

2. Економічно розвинуті країни є головними експортерами та імпортерами:

А. лісової та лісопаперової продукції

Б. хімічної продукції

В. машинобудівної продукції

3. Серед галузей тваринництва найбільш поширеним є:

А. бджільництво

Б. вівчарство

В. скотарство

Рівень ІІ

Доповніть речення 1. Провідна галузь світового господарства, що має визначальний вплив на рівень економічного розвитку суспільства – це…

 2. Найважливішою технічною культурою є….

 3. Розміщення підприємств хімічної промисловості визначається…

Рівень ІІІ

Встановіть відповідність між країнами та їх часткою світового експорту одягу 1. 1% а) Китай

 2. 3% б) Індія

 3. 4% в) Туреччина

 4. 34% г) Мексика

Рівень VІ

Охарактеризуйте нинішній етап розвитку чорної металургіїЗалік №2

З географії

10-з Дата__________________

Варіант 1

Рівень І

Вибрати правильний варіант відповіді 1. Промисловість світу – це…

А. Провідна галузь світового господарства, що має визначальний вплив на рівень економічного розвитку суспільства

Б. Географічна карта, на якій відображено територіально-політичний поділ праці світу, материків або окремих регіонів

В. Частини географічної оболонки, що охоплює все людство, як сукупність організмів

2. Яка країна є головним споживачем енергії?

А. Росія

Б. Китай


В. США

3. Яка компанія за даними Metal Bulletin’s Top Steelmakers 2007, належить до провідних компаній світу за обсягами виробництва сталі:

А. Posco (Південна Корея)

Б. ArcelorMittal (Люксембург)

В. Nippon Steel (Японія)

Рівень ІІ

Доповніть речення 1. Машинобудування – це…

 2. Хімічна промисловість - це….

 3. Найбільшу загальну вартість продукції машинобудування має …

Рівень ІІІ

Встановіть відповідність між країнами та відсотком їхнього споживання енергії 1. 1% а) США

 2. 3% б) Росія

 3. 4% в) Індія

 4. 34% г) Японія

Рівень VІ

Охарактеризуйте нинішній етап розвитку кольорової металургіїЗаліки з української мови
Залік№2

Українська мова

10-з клас

Варіант 1 дата

І – ІІ рівні

1.Аудіювання є основою:

А письма

Б спілкування

В читання

Г мовлення

2.Успіх аудіювання залежить від:

А якості висловлювання мовця

Б успішності в навчанні

В позитивного настрою

Г критичності мислення

3.Текст офіційного листа складається з частин:

А вступної та основної

Б роз’язки та кульмінації

В що зацікавлюють адресата

Г дають змогу на відповідь

4. Текст службового листа розкриває:

А суть інтересів адресата

Б тільки одне питання

В проблеми закладу, організації

Г дані організації,закладу

5.Як висвітлюються факти і аргументи в офіційних листах?

А детально

Б неповно

В об активно

Г виразно

6. Обов‘язкові дані ,адресат ,відомості про заявника,домашня адреса-це реквізити:

А протоколу

Б вітального листа

В заяви

Г біографії
ІІІ рівень

7.Аудіювання-це…

8.Мовленнєва діяльність має чотири види:…

ІV рівень

9.Скласти текст офіційного листа
Залік№2

Українська мова

10-з клас

Варіант2 дата

І -ІІ рівні

1.Вид мовленнєвої діяльності,під час якої людина сприймає усне мовлення і аналізує його:

А читання

Б аудіювання

В пізнання

Г засвоєння

2.Повторюваність усної інформації є ознакою:

А аудіювання в цілому

Б продуктивного аудіювання

В репродуктивного аудіювання

Г первинного читання

3.Виділяють основні фрази і слова у прочитаному для того,щоб:

А зацікавити

Б конкретизувати текст

В нагадати важливе

Г акцентувати основні факти

4.Простою та вмотивованою може бути:

А заява


Б листівка

В відомість

Г автобіографія

5.Найпоширенішою формою обміну інформацією між організаціями,установами є:

А телефонне спілкування

Б офіційний лист

В поштове повідомлення

Г усне повідомлення

6.Виклад змісту службового листа повинен бути:

А цікавим,змістовним

Б інтригуючим

В логічним,послідовним

Г детальним,поширеним

ІІІ рівень

7.Доручення-це…

8.Офіційне письмове прохання,твердження або повідомлення-це…

ІV рівень

9.Написати заяву до лісгоспу про отримання новорічної ялинки для школиЗаліки з української літератури

Залік № 2

Українська література

10 – з клас

Варіант 1 дата

І – ІІ рівні 1. Справжнє прізвище П.Мирного :

А Філенко

Б Руденко

В Рудченко

Г Петренко 1. «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого написаний у :

А 1886р.

Б 1986р


В 1896р

Г 1806


 1. О.Хорунжинська була Франкові:

А однокласниця

Б сусідка

В сестра

Г дружина 1. «Мойсей» І.Франка за жанром:

А роман

Б новела


В поема

Г оповідання 1. І.Палійчук, Марічка Гутенюк, Палагна – образи з твору М.Коцюбинського:

А « Intermezzo»

Б «Дорогою ціною»

В «Тіні забутих предків»

Г «По – людському» 1. У 1901 -1903рр О.Кобилянська зустрічалася з письменницею:

А М.Вовчок

Б Л.Українкою

В О.Пчілкою

Г О.Забужко

ІІІ рівень


 1. Дати визначення повісті

 2. Тема драми – феєрії «Лісова пісня» Л.Українки –

ІV рівень

 1. Написати твір-мініатюру «творчість О.Олеся»

Залік № 2

Українська література

10 – з клас

Варіант 2 дата

І – ІІ рівень 1. Дата народження П.Мирного

А 1859

Б 1869


В 1899

Г 1849


 1. Перший друкований твір Л. Українка назвала на честь квітки:

А троянди

Б лаванди

В конвалії

Г папороті 1. О.Олесь помер 1944р у:

А Відні

Б Празі


В Мюнхені

Г Дрездені 1. У творі Коцюбинського «Тіні забутих предків» відображає життя:

А гуцулів

Б румунів

В вірменів

Г євреїв


5.Дружина Палажка, дочка Марися, син Степан – це:

А родина Карпенка-Карого

Б родина Мартина Борулі

В родина Тарандалєєва

Г родина Омелька

6.Трагедія братовбивства описується О.Кобилянської у творі:

А «Людина»

Б «Царівна»

В «Земля»

Г «Битва»

ІІІ рівень

7.Твір О.Кобилянської «Земля» за жанром…

8.Кінцівка – це…

ІV рівень

9.Написати твір-мініатюру «Опис любові до навколишнього світу у творі Л.Українки «Стояла я і слухала весну»

Заліки з інформатики
Залік №1

З інформатики

Клас 10-з Дата проведення_________________

Варіант 1

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.

1. Укажіть правильне закінчення твердження « буфер обміну – це…»:А

Б

В

Г

Д

ділянка оперативної пам’яті, призначена для тимчасового зберігання об’єктів, які необхідно перемістити або скопіювати

ділянка постійної пам’яті, призначена для постійного зберігання об’єктів, які необхідно перемістити або скопіювати

запам’ятовуючий пристрій комп’ютера, де тимчасово зберігаються дані

запам’ятовуючий пристрій комп’ютера – флеш-пам’ять, для постійного зберігання даних

ділянка оперативної пам’яті, призначена для постійного зберігання об’єктів

2. Укажіть параметри слайда, які можна змінити за допомогою вказівки Розмітки слайда (макета).А

Б

В

Г

Д

шаблон оформлення

наявність заголовка на слайді

тип об’єктів, які розміщено на слайді

кількість об’єктів,розміщено на слайді

місце розташування на слайді

3. Укажіть властивості графічних зображень, які створено за допомогою графічного редактора.А

Б

В

Г

Д

розмір зображення

роздільна здатність зображення

глибина кольору

ширина кольору

колірна модель

4. Укажіть дії, які можна виконувати для зміни структури таблиці в середовищі MS WordА

Б

В

Г

Д

додавати чи виділяти рядки

додавати чи видаляти стовпці

додавати чи видаляти клітинки

додавати чи видаляти колонтитули

об’єднувати чи розбивати клітинки попередньо створеної таблиці

5. Укажіть розширення файлу демонстрації презентації MS PowerPointА

Б

В

Г

Д

Htm

Pptx

Pps

Ppt

html

6. Укажіть дії, які можна виконати у середовищі графічного редактора PaintА

Б

В

Г

Д

Відображення сітки для точного коригування елементів малюнка

Використання малюнка, створеного в Paint, як фон для Робочого стола

Використання основного кольору і кольору фону для заливки областей малюнка

Опрацювання малюнків у різних шарах


Малювання горизонтальних, вертикальних або похилих ліній


У завданнях 7-8 до кожного із п’яти рядків інформації позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант позначений буквою . Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) та колонок (букви). За кожне завдання ви можете отримати 1,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.

7. Установіть відповідність між назвами об’єкта організаційна діаграма текстового процесора MS Word та їх призначеннямДіаграма Венна

Відображення кроків, спрямованих на досягнення мети

Цільова діаграма

Відображення зв’язків з кореневих елементів

Циклічна діаграма

Відображення областей перекриття елементів

Організаційна діаграма

Відображення процесу безперервного циклу

Радіальна діаграма

Відображення структури зв’язків
У завданні 9 Вам потрібно доповнити словом або декількома словами, що є пропущені. За виконане завдання ви можете отримати 3 бал.

9. Закінчить речення: 1. Набір демонстраційних матеріалів, які створені спеціальними програмними засобами та призначені для демонстрації за допомогою комп’ютера,— це…

 2. Одна з програм для створення комп’ютерних презентації — …

 3. За своєю структурою презентація — це набір...

 4. Створити нову презентацію можна за допомогою...

 5. Існує три способи показу слайдів...

 6. Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах використовуються...

 7. Використовувати графічні об’єкти на слайдах можна за допомогою пункту меню…

10. Створіть презентацію за темою «Місто, в якому я живу» з використанням допоміжних матеріалів (фото, картинки, музика). Заповніть відповідні комірки таблиці.
Залік №1

З інформатики

Клас 10-з Дата проведення_________________

Варіант 2

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Кожне правильне завдання оцінюється в 0,5 бали. Всього можете отримати 3 бали.


 1. Укажіть розширення файлу демонстрації презентації MS PowerPoint

А

Б

В

Г

Д

Htm

Pptx

Pps

Ppt

Html
 1. Укажіть дії, які можна виконати в середовищі графічного редактора Paint

A

Б

В

Г

Д

Відображення сітки для точного коригування елементів малюнка

Опрацювання зображень, отриманих з таких пристроїв, як цифрова камера або сканер

Використання основного кольору та кольору фону для заливки областей малюнка

Установлення стилів тіні

Відправлення електронною поштою
 1. Укажіть властивості текстового напису, значення яких можна змінювати у середовищі графічного редактору Paint

A

Б

В

Г

Д

Шрифт

Розмір шрифту


Інтервал між символами


Колір літер і фону


Стиль накреслення (звичайний, напівжирний, курсив)
 1. Укажіть ознаки слайдових презентацій

A

Б

В

Г

Д

тривалість показу залежить від ходу доповіді

під час демонстрації перехід до наступного слайда може здійснюватися автоматично або вручну

усі об’єкти презентації розміщуються на часовій шкалі

під час демонстрації зміна слайдів може відбуватися лише автоматично через заданий інтервал часу

можливість редагування відеозаписів
 1. Укажіть тип текстового документа MS Word , який має такі властивості: стиль накреслення, розмір, колір, колір тексту

A

Б

В

Г

Д

Сторінка

Абзац

Символ

Список

Редагування
 1. Укажіть розширення файлу при зберіганні у MS Word:

A

Б

В

Г

Д

Doc

Bmp

Txt

Jpg

Gif

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Основи термодинаміки iconЛекції з курсу «основи суспільної географії» Теоретичні та методологічні основи курсу «Основи суспільної географії»”
Як навчальна дисципліна вона дає науково обґрунтоване уявлення про характер взаємодії суспільства й природи, про форми І тенденції...
Основи термодинаміки iconЮ.І. Прасул основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи для студентів 2 курсу освітньо-професійної підготовки бакалавра...
Основи термодинаміки iconКонспект лекцій для дистанційного навчання Вступ до предмету "Основи мистецтвознавства"
Вступ до предмету “Основи мистецтвознавства”. Комплексна наука мистецтвознавство
Основи термодинаміки iconФізичні основи теорії відносності
Особливу увагу звернуто на принцип відносності в електродинаміці. Показано, що незвичні ефекти теорії відносності логічно витікають...
Основи термодинаміки iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Основи термодинаміки iconОснови культури І техніки мовлення
Кравцова І. А. Основи культури І техніки мовлення: [навчальний посібник] / І. А. Кравцова, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг: кпі двнз кну,...
Основи термодинаміки iconХімічна дія світла та її використання. Фізичні основи фотографії. Мета
Мета: сформувати уявлення про хімічну дію світла та її використання (фізичні основи І розвиток фотографії); формувати знання про...
Основи термодинаміки iconБертран Рассел історія західної філософії київ "основи" 1995 р 24 Рассел, Бертран
Рассел, Бертран. Історія західної філософії / Пер з англ. Юлісняка, П. Таращука, – К.: Основи, 1995. 759 с
Основи термодинаміки icon1. Основи патопсихології

Основи термодинаміки iconОснови теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня 2007 р
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка